Diccionario Purhepecha- Purhepecha Dictionary

Casa- Home
Ingles Purhepecha - Purhepecha English
Codice Michoacano- Michoacan Codex
Purhe Castellano- Spanish Purhe
Instituto de Idiomas- Institute of Languages
Diccionario Purhepecha- Purhepecha Dictionary
Purhepecha Espanol
Lecciones- Lessons
Trilingue Diccionario- Trilingual Dictionary
Mision- Mission
Articulos- Articles
Clases- Classes
Contactanos- Contact
FOTOS- PICTURES

Federacion Purhepecha California

Pablo Velasquez Gallardo

Diccionario de la lengua Purhépecha : Purhépecha-español, español-Purrhépecha.
Pablo Velásquez Gallardo
Este trabajo recoge y registra el lenguaje de los habitantes de diversas poblaciones indias de Michoacán, tal como se habla desde antes de la conquista española. En esta compilación se incluyen 12 940 términos de la lengua tarasca, que servirán a investigadores de las ciencias antropológicas que estudian a las culturas autóctonas de México.
227 pp. ; 24 x 16 cm.
Código: 006079E
Colección: Antropología
Area Temática: Antropología
México : FCE, 1978.
http://dieumsnh.qfb.umich.mx/huatapera.htm

A
a escondidas. Sipátekuarhu, jiríkurhini, jiríkuarheni.
a la medida. Sésku, sés pakáratin, tsérikata, tsési pakárakuni.
a las cuatro a. m. Tharhéch uerákuarhu, erákurhukuarhu, támu atákuarhu sharhínku, kér sharhíni.
a las doce. Teróshutini.
a la una de la tarde. Téjkamatiru.
a media noche. Terójkan chúri.
a medio barranco. Teróngini, terójkani kauáru.
a medio cielo. Terónchikukua, jarhást terúnchini.
a medio llano. Terópekua.
a mediodía. Teróshukua, teníshutin.
a sabiendas. Míteparini, mítepan ambé, míten ambé, jángashkani.
a tanto del mes. Inchátiru, ashán kutsí, sháns jarhásk i kutsí.
abajefio. Jurhío anápu.
abajo. Kétsekua.
abandonar. Jurhárkuni, ísk jurhárkuni, jurákuntani, jurhákuskata, jurákuni.
abandono. fsk jurhárhkuni, jurákuskata, ménku jurákuni, jurákuti, jurá. kuntani.
abanico. Parákatarakua, tarhíata úkua, puníngarhitarakua, t ar híagnarhikua, tarhíngarhini.
abaratar. Ambe jukáparhani.
abarrotar. Uinírani, mámar ambé jatsíni, uiníngarhitani, uiníngarhitani fnspikurhikua.
abarrotero. Inspikorheri, atáransti.
abastecer. Tánakorheni, jatsíkorheskas sánia, kánikua ambé jatsíkorini.
abastecimiento. Tánakorhekua, jatsíkorhekua, jatsíkuarhin iámambe, niníngarhitani, kánikua ambé jatsíni.
abatimiento. Khuajtárakuarhekua, jerérekuarhu jáman.
abatir. Uandángiantani, khuáskuni, shushúrani, nánterkuni káman, nánku kámani, jótani ka atáni.
abdicar. fsk jurhárkuni, sipákorheni.
abdomen. Khúparhat sapíchu, me akánda shitúrhiru.
abeja negra. Turíkata.
abeja silvestre. (estimada por los tarascos, que comen su miel y larva asada) Uauápu, tsitsis turhipiti, tfnakua.
abejar. Uauáp úkorheni.
abejorro. Uauáp khéri, kapárhi.
aberración. Nó sés ási.
aberrar. Tsínjeni, mirínarhini, miríndani.
abertura. Penchúmikua, jarháani, mitakata, porhóta, jarhánkurhini.
abeto. (Abies religiosa CH. B. K.) Thkúmbu.
abierto (a). Mítakorheni, mítakata.
abigarrar. lkuíchikuinjasi, atántan mámar jásh.
abigeato. Uákas sipáni.
abigeo. Uákas sipájperi, uákas pátspiri, uákas shipári.
abigotado. Tisínderan, jukári tisfngarhini.
abismo. Kauár khéri, jauángekua, jauánikuarhu.
ablandamiento. Khuatáperakua, kuákuatakuni, kuatáperantani, iás kuetáperaska.
ablandante. Khuatáperi, kuákuatandini, kuatáperati.
ablandar. Kuatáperani, khuatájkuni, kuákuataskuni.
abobado. Tandósi, sheshémindi, puníngakata.
abobar. Tandósi úni, shenshémikua.
abochornar. Apárhekorheni, kurátsitani.
abofetear. Pasárhuskani, pasámskani, teyángaskani, kuachámukuni, pasárhumukuni, pákshandikuni,
chatámukuni, patsíngarhikuni, pashángarhikuni, atámukuni.
abogar. Kuájpeni, kuákutani, pakárakuni.
abolado. Uirhípiti, kumbúsh.
abolsarse. Khéni.
abollar. Kepéjtsikuni, kuarhámuni, phekémutani.
abominar. No sési sénjani, ikiáspini.
abonar. Terénda jatsirani, sángan arhín meiámpini.
abordar. Niárani, uekáruni erókani, uekárukuni, uanánorokuni.
abortar. Uátsen tshítani, no niárakata, no piárakuni.
abortar. (animal) Uekápani, no andákuti jupínakata, tshítani.
abotagarse. Khúni, kurhíkurhini.
abrasar. Kamátani, iám kurhírani, kurhítani.
abrazar. Kamájchajpeni, kamánarhin, kamángarhin.
abrazar niños. Kamángarhini, kamánarhin sapíni, sapíchuni kamánarhini, kamángarhini uátsapirhatichani, uátsi
kúani.
abrazo. Kamájchakuperakua.
abrevadero. Ijtsíarhu, itsímatakua uákashichari.
abrevar. Ijtsímataani, itsímatoni uákashichani, itsímakua.
abreviación. Sapích úntani.
abreviado. Sanínkuentani.
abrigado. órhekorheti, órhekuarhetini, jukárhikurhin tarhíat jimbó, jukákurhitini, órhetakurhini.
abrigar. Órhekorheni, órhitani.
abrigo. Sunúnda, karóna, órhitakua.
abrillantar. Merémerekuntani, merémeré jákuni, meré jákuntani.
abrir. Mítani.
abrir alas. Khéskuechani mítani, piráshuarhantani, késh mítani.
abrir la boca. Arhátani, penchúmikua mítani.
abrir los ojos. Éskani, éskua mítantani, éskua mítani, éskua mítatini.
abrir los ojos cuando se está cabeceando. Ésk páshatiia, éskantani, kuínchani, éskua mítatini.
abrir un elote en hojas. Thirúteni, erángarhikuni, eráteni ma tiríapu, pikúparhakuni, chauáni.
abrochar. Pitárakuni, míkan, míngintani, míarhantani.
abrojo. (Planta con propiedades medicinales) Tembúndukua, chekámikua, kutsúmu.
abrumar. Kuatárhpeni.
abrupto. No sés jándeni.
absorber. Antsítani, kérekorheni, shurhúrukuni.
absorber agua de la tierra por abejas. Tsitsíntskuani, itsí itsúni.
abuchear. Terésmutani.
abuela. Naná kheri, náant khéri, nanita, nanita khéri.
abuelo. Tatá khéri, tatíta.
abuelo paterno. Tatíta, tatá ker juchí, tátir tátemba, múchi.
abulia. Shépekua, no tsípekuastia, no tsípeni.
abúlico. Shépiti, kuarátachini tsípekua.
abultado. Khúni, márku úkata jarhán, kúparha.
abultar. Khéritani, khúrani, márku úni, kúparhatani.
abundancia. Kánek jarháni, uánikunipan.
abundante. Jukár ambé, uánikua, uángachani.
abundar. Uáneni, jukár káneni, káneni, uánipani, uánerani, uánikua ambé, uánikuash.
aburrimiento. Kuatájkorheni, ikímchakua, kuatánskurhini, nor jákuarhini, kuatánskuacha.
aburrir. Kuatájkuni, ikímchan, kuatántarani, shéparani, kuatánskua.
aburrirse. Kuatántani, iangátseni, kuajtárani, shépinia.
acá. Shúani, ashúani, shúni.
acabado. Khamárati, khamákorheni, musúngarhintani, kamárastia, kamákukata, kamákurhistia.
acabalar. Andángutani, andákutaskia, andákuntani.
acabar. Khamárani, khamáchani, jatsíarhskia.
acabar de trabajar. Khamárani ánchikorheni, jatsíarhkia ánchikuarhin, kamárachkia ánchikurhini. .
acabarse. Khamákuarheni, khamátakuarheni, kamákurhinia, kamárania, kamáchani, iámukuarhini.
acabarse algo. Khamángini, kamáchanstia, kamárastia, kamáchaskia, kamá• chani ambé.
acabarse la fruta en un árbol. Khamárhuni, kamárhustia, kamárhutashkia,. kamárukustia.
acabarse la ropa. Tserhéni, kamárhikuarhiskia, kamárhikurhini, takúsh kamákuni, jarhángarhini.
acabarse todo. Khamájpintani, kamáras tia iámdambé, kamáchani iámu, iamambé kamárani.
acaecer. úkorheni.
acahual. (Helianthus annus L.) Andáni, jurhíat erángu.
acalambrarse. Sinuír ajtáni, tsikúmikua, shushúrhikurhini, shinuíri pákuni, shinguári piráni, shushúrhikuarhini.
acaloradamente. Ijkíatin, tinárantan, jukári apárhini.
acaloramiento. Ijkíakua, tináran, apárhikurhikua, jorhéreshini.
acalorar. Ijkíatajpeni, jorhérerani, tíkuni.
acampar. Khuímuni, kuítan, juátarhu pakárani, juátarhu ísh pakárani,juátarhu jámani.
acantonar. Kuiríp etsákuni, táchan ísh jáshoni.
acaparar. Janrhíajk piáni, pípani, míngurhini
acarrear. Móskuni, páni, móskuni ambé.
acarrear agua. Ijtsí phitáni, itsí juáni.
acatarrar. Tsúk phiráni, tsúk jupíkatarani, tsúkua kéritani.
acaudalado. Jatsíkorheri, kérati tumína jatsíni.
acaudillar. Orhépani, kéri arhítatspiri.
accidentado. No sés jándeni, atákuarhen, atákurhiti, mátirku kókan úkurhichanish.
accidentar. Úkurhenchani, atákuarheran, atákurhini, uékani is pásti, mátirku úkurhinchakua.
accidente. No sés úkurheni, atákuarheku, úkurhinchani, mátirku úkurhiti.
accionar. Manájtsini, ÚDambé.
acechar. Jakútsekuni, eránguni.
acedar. Sharhíperani, sharhípeni.
acedía. Sharhípiti, sharhíperani, sharhípirhutani.
acedo. Sharhípiti, sharhíperani, sharhípirhutani.
aceitar. Támántani.
aceitilla. (Planta medicinal) Kotsúmu, uitsákua chakápaparha.
acercarse. Andáparhakuni, andárhierani, andáperbakuarhani.
acercarse a un pozo o manantial de agua. Andárkurhuerani, andárheran tírhímukuarhu, andámukuerani,
andáparbakuarhani itsírhu.
acercársele a algo. Angátani, andárheran nén nimán, andárheran ma, andárhen máterma, andárherani nénimani,
nénimani andárherani.
acercársele a alguien. Angátani, andárheran nén nimán, andárheran ma, andárhen máterma, andárherani
nénimani, nénimani andárherani.
acertado. Jurhímbit má, míndaskurhin, ústi arhíni énga uékani jápka, ústi arhín, no jákurhini.
ácido. Sharhípiti, sharhípekua, sharhípiti ambé.
acobardado. Chémpsi, chérikurhitini jámani.
acompañar. Pámbeni, pámpentani, pámpini, jukámbini, chúmani.
acompañar de noche. Jukámbini, pámbetan chúrikua,pámpini chúrikua, chúmani chúrikua, jukámbini chúrikua.
aconsejar. Arhíarhitani, arhíjtsikuani, shukáshukátani, jángastani, umbárhpini, mátarhuni arhíni.
acontecer. Úkurhini, imá ambé úkurhioti, úkurhin ambé ma, niátatakurhini.
acordarse de un pariente muerto. Erángaskani, míantani éka ma sapípka, míshkia éka ji sapíchukia, míani
uarhírini, míantashikua.
acordarse desde cuando uno era niño. Míangarhismuni, míantan éka sapípka.
acorralar a una persona. Uanánditani, katsíndetani, ónani, óngani, uirhítani.
acostado. Ichárhuti, apópin, ichápitin, ichánditin, apónditin, ichándini.
acostarse. Apójtsikuni, andátseerani, apóndeni, nipá apópin, ichápini, ichándin.
acostarse boca abajo. Kápatseni, apópin kápitin, kápeni, ichándisti kápatsitini.
acostarse boca arriba. Terómani, ichájtsini, apópin terúmu, ichándisti terúm jatín, terúmu jáskurhini, terúmb
jarháni.
acostarse con una mujer. Júia khuíni, ichápini ma uarhítin jingóni, ichándisti uarhíti ma jingóni, apódin uarhít
ma jingoni, tembúnkurhini kuíni.
acostarse de lado. Thirésh phiuíkorheni, apópin téshurhin, ichápini téshurhitini, me akánda apóndisti, apondini
téshurhitini, téshurhini.
acostarse en varios lugares por enfermedad. Aporhetseni, apópin nanírku, iápur ish ichápeni, iápur ish apóndini,
apondini iápurish paménchakua jimbó.
acostarse varios días. Uirhúpeni, ichápeni uáni jurhíatechani, ióni apóndistia, uánikua jurhían kuíska.
acostumbrar. Phindéni, jorhéndani.
acto de escribir. Karáni jarháni.
acto de sembrar cosa cultivable. Júskani, júskani jarháni, tarhékua ambénchani.
acto de vivir. Irékani jarháni, irékua ambé, irékuarhini.
acuerdo. Uandákua.
acurrucar. Khiráani, kurhúkuarhini, kunchúkurhini, tipítipátakurhin jarhán, kurhúkutakurhini.
acusar. No sés jápachini, no sés jápakuni, kamánarhiskua, uandákuntani, aiámpikurhini, aiápikuni, uandáspini.
adelantarse. Orhépani, orhépaskani, orhékurhipani, orhépepani, orhétatapani.
adelante. Orhépani, orhépatini.
adelgazar. Tshántshauashintani, tsauáperani, tsauátsauákuntani, shikuírhini.
adentro. Incháakurini, inchárini.
adeudar dinero. Kántspini.
adherirse. Márheni, pindérhperanshi.
adiós. Jurhákiriá, nipá tse, tsé, jéns, násh, ambér úshaki, níndiria, na chúsku.
adiós, adiós. Júandi júandi, jéns jéns, násh násh, ambér úshaki ambér úsha• ki, níia níia, na chúsku na chúsku.
adivinar. Míteni, míkurhini, phiárakuni, piárani, mámar ambé jakákutani.
adivino. Phiárakutspiri, piárati, jakákutipishin ambé, sikuáme, jakákutpiri, míkurispini.
administrar. Jurámuni, tumínu shangátani, ánchitakua sési páni, marhúani, lumfna ánchitani. luhlltrur.
Jáakuarheni, no sés ishéni,
adobe. Inlll'irhukata, tirínda, ítcheri karhfri, kumanchikua úkua.
adormecer. Shushúni, sheshúrhikuarhen, shishúrhikurhini, kuínchikua atákua.
adornar. Jatsflltani, sés jatsíntani, jatsírhintani, knrángarhikuni, pirírani, útsintani, pirírangani, sés úpantan,
úpani, únskantani, jatsírhintani, sési jáskuarhini.
adornar un calzón. Karájchakuni, úntash jaká sánder sési jáshutakua, jatsíngarhikuni tipíchukua, jatsírhintan
tipíchukua.
adornarse la cabeza con listones y monedas de plata durante un día de fiesta. Útsuntani, útsintani sési, épurhu
sési jatsítsikungantani ma kuínhikua.
adorno. Pirírakua, sés jáskuarhentan, Ipakua, sési jánskakua, jatsírhikuarhini.
adorno de lo que hacen fiestas titulares en los pueblos. Phandángekua, úpakua kuínchikua úricha, unskata
jarhásti kumánchikuarhu kuínchikua jimbó.
adorno en una cazuela. úmukata, kentsémusti jurhíshatakua, Úllgarhikuti, parhápatarakua karhángarhani.
adueñarse. Mínguarheni.
adulterio. Iskangua, no má jakákuti, no má jakákuni, kerádachini.
adulto. Tumbí, khéri achámas.
afeitarse. (Mujer) Thejpétseni, atánarhin, atángarhintani uarhíti, atántakuarhini.
afeminado. Kuétsi, kujtsí, kuákuatash, kuatápini.
afilado. Uarhámukukata, ambámustu, uarhámutatini, tsurhúmendera, urámukatastia.
afilado. (Persona) Musúngarhi, tsiunarhin, sapíngarhi, achámas ióngarhini, tsinkútkungarhini.
afilar. Ambámukuni, ambákuntan, uarhámukuntani, uarhúmukun úrakuan ma.
afligir. Uandángiantani.
afligirse. Uandángiani, uandángetku no sési pikuárherani, no sési nitámaku• rhitini jarháni, kurátsin jarháni.
aflojado. Chkérakáta, shkérin, shekésti, shekésh shekésh.
aflojarse el cuerpo después de un susto. Shushúmatseni, shkérin, shekéshkia ésh na chéka.
afuera. Uérakua, ekuárhu.
agacharse. Khutítseni, kuindítsini.
agalla. (Thouinidium descanarum Humvet Bonp) Charápu, jindéni jángurhisti.
agalla de árbol. (Tillandsia recurvata L.) Uasháparhakua tshitshíki, karátapu.
agalla de encino. Chapánjikua.
agarrar. Jupíkani.
agarrar con la boca. Jupímuni, penchúmukua jimbó jupíkan, katsímuni.
agonizando. Khamáshurhini, uarhíshati, nóna uarhíni, uarhíshatiia, uarhíkua arhístia.
agorero de buena fe. Uintsíajpiri, jakátpishin ambé, jakákutpishin ambé.
agradable. Tsijtíni, ambákiti, tsitíkua, tsitíni ambé.
agrandar. Kutúrani, kékun, kánarapan, kánerani.
agredir tumbando. Peréndurhini.
agriar. Sharhíperani.
agriarse. Sunúni, sharhípeni.
agricultor. Tarhéri, júskat.
agrio. Sharhípiti.
agrupado. Tángorhekua, kúkurhini, tanakata, kúnkurhini.
agua. Ijtsí, ijtsímakua.
agua cristalina. Pímbingangarhini, pímbingasi, itsí ambánarhir, itsí ambóngarhi.
agua de lluvia que se recoge en canoas. Euájkurini, ijtsí iójkakata, itsí jiókata, itsí shopákata, itsí janíkuari
tángantaka chekákua jimbó.
aguacate. (Persea americana Mill) Kupánda.
aguacero. Janíkua, tarhé ma janíkua, janíntserakua.
aguado. Jukár ijtsí ukári, kán éjchesti, echémen, echémiti, kuechéstia.
aguamiel. Téri, itsí téri, urápi.
aguantar. Tekáantani, no jákurhini.
aguantarse. Tekáantani, no jákurhini.
aguardar. Erókani, erókarin sóndi.
aguijón. Phikúkua, thenákua, tsurhúmu, tinákua, tukúpuri.
águila. (Buteo SPP.) Khuiiúsi, tsápki.
aguileño. Úrhi káparhuti, iómuni.
aguja. Phikúkua.
aguja de madera para hacer redes para pescar. Churhúkua, incháchatarakua.
agujereada. (una troje) Jarháakukata jarháni, porhókota, porhókokata, jarhákurhini.
agujerear. Jarháakuni, pórakuni, pórhukuni.
agujero de la oreja de las mujeres. Jarhándikua, tirhíndik jukákua, porhóndini, jarhándukukata, jarhánditini.
agujero del arado donde descansa el timón. Jarháata, tirírerarhu jarhákukata.
agujero en la tierra. Phorhóta, jarhákuni, jarháskukata, jarháta.
agujero en madera. Jarháakukata, jarhóni, shikári jarhákukata.
ahogarse. Uarhímeni, mírhuni.
ahora. Iáasimendu, iáasi, iás ma jeréres.
ahora sí. Iáas khóru, iáskoria, iásh kórushkia.
ahorcar. Tirhípani, piráchakuni.
ahorcarse. Phirájchani.
ahorrar. Patsháni, patsákuarheni.
ahuehuete. (Taxodiu m mucronatum Ten.) Epénjimu.
ahumado. Siuári, siuápen, shiráata jáshini, siuáni.
ahumar. Siuárani, siuápani, siráata jákuni, shirótani.
ahumarse. Siráanchini.
ahuyentar. Chératani, chútani.
aile. (Almus jorullensis H. B. K, Árbol de usos religiosos y medicinales) Tépamu.
aire. Tarhéata.
ajolote de agua, urodela. (Pathysiredon dumerili Duges) Achójki, urhúkata itsárhu anápu, urhúkata itsirhu.
ajolote de tierra. Urhúkatsi, echékorheta, urhúkata ichériri, urhúkat.
ajorca. JÓkorhekua.
ajuate. Tsurhúmu, chekámekua, chao kándukua.
ajuate de chicalóte. Apárhir urápiti tsurhúmu, chekámekua, jukárikua jémba.
al amanecer. Ambámandu, éka erándiaka, erándipani, irándipakua.
al cabo. Khóru, éka, ánku.
al día siguiente. Pauándimakua, máteru jurhíta jimbó, pauándikua.
al empezar un mes. Incháman jámani, i kutsí inchámani, ma kutsí uénani, uénani ma kutsí.
al final. Khamárhukuarhu, in kamárani, kamákuni.
al otro lado. Parhíkutini.
ala de ave. Khéskua, káshurhakhu, késhi.
alabar. Sés arhíni, ajúpani.
alacrán. (Buthus occitanus) Khuarápu.
alba. Erájchurakua, tupúmanskua, tupúmansku, erándini jarháni.
albañil. Tsintsíri, tsakáp tsintsír, tsintsíri úri, tsintsíri úka.
alborotarse. Tsanguárani.
alcanzar. (Verbo para explicar el tientpo Transcurrido) Andánguni, andákutani.
alegrarse. Tsípeni.
alegre. Tsípeni.
alegría. Tsípekua, tsípekuarhita, tsípekuarhin, tsípikua, tsípeni.
alegría. (Amaranthus paniculatus) Párhi.
aletear. Kárani, manásharhani, manáshurhani, karákuekani, ishímini.
alfarero (a). Porhéch úri, úkat úricha, tsúntsu úri, mámar jásh porhéchi úri, tunúch úri.
alfombra. Tatsúndukua, tatsúpakua.
algo vergonzoso. Khurátsikueni jási má, sán kurátsen, sán kurátsikua, kuerá• tsin sáni.
algodón. (Gossypium herbaceum L.) Shurháta.
algodón café de arbusto. (Gossypium mexicanum Tod) Shurhát tukúru, shurháta echéngarhi.
alguien. Ne ma, nénima, néuéjkini.
alguno. Ma, mároshi, nénima.
alicante. (Víbora fina de cascabel) Ak u í t s tsiríparha, tarhér akuítsi, akuíts tarhéri, akuíts irhírpiri, akuíts
piráchatpiri, akuítsi shirhírakua.
aliento. Jiréjtantani, uingápikua.
alimento crudo. Tsírku, ámangechakua tsírku, ámanenchakua no niníri.
alimento frito. Parhápiti.
alinear. Sirínuataani, kakátsikuarhin, jurhímberaní.
aliviar. Ambákentani, tshináni, ambákerantani, eshéni.
aliviarse. Ambákentani, jángashkantaní, tepántarhani.
almacenar. Tántani, patsáni.
almeja. (Venus SPP. Animal usado en la medicina nativa) Kuchúdda.
almendra de capulín o de cualquier otra semilla. Tskípueri mintsíta, mintsíta shénguari, tsikíkua.
almendra de maíz. Tsírir mintsíta, tsikíkua tsírir.
hemorroides. Charhás petákua.
alquilar. Kuámpeni, kuánditani.
alrededor. Ma uirhípandani, uirhípatani, uanóndan ísh, rna uirhíperani.
altanero. Khér úkurhini.
alto. Iótati, iótani, iótakuarhu, iótatini jarháni
alumbrador en fiestas. Etskuti, érandutani, kuínchikuarhu, erándutani kuínchikuarhu, erákutpiri.
alumbrar. (Piedra para urtir y para agriar harina) Sharhípu, kumánskua, tsakáp sharhíperaku.
alveolo del diente. Sínir jarháta, síni inchátsikua, tsirintsiri shíniri.
alzar. Tarhátani,
alzar un bulto pesudo. Jundúpchantani, tarhátani kuetsápili ambé.
alzarle la voz a otro. Uingámarhini, tarhátakuni uingáchakua máteroni, uingáchatan mátaruni, uingáchakuni.
allá. Jimá, jiníani.
allanar. Inchátspeni.
allende. Iauánekua.
allí. Jimíni, jimá.
"Allotoca vivipara". Tíro.
amagar. Juímastaní.
amanecer. Erándeni.
amanecerse. Eránskueran, eránskutashko. sh chúri, erántskuni.
amante. Uépenchi, uéperi.
amar. Uékani, shéngchani, tsitíni, jí uéamarillearse. Tsipámbingarhini, tsipámamargar. Khamérani.
amargo. Khaméri.
amarillearse. Tsipámbingarhini, tsipámbini, tsipápingarhin jarháni.
amarillearse la milpa por falta de lluvias. Tsipámbeni, tarhéta tsipámbini, tsipámingarhin itsí kuarátakuni.
amarillento. Tsipámbiti, tsipámbingarhi, tsipámingarhin, tsipámsi.
amarillo. Tsipámbiti.
amarrar. Jótaní, jókuni, jóni.
amarse. Shénchperani, uéperani, phámsperani, uéperansh.
amasar. Tsiréri untani, tsekántani, níkuni, shisháni, tsikáraní.
amasar harina para el pan. Tshijkáni, jíkuntaní, níkuni tsiréri, tsikárani, kurhínda úkua.
amate. (Ficus americana) Siránda.
amigo. Míngarhikukua, sési pápiri, kúngurhikua.
amole. Apúpeni. ,"
amonestar. Shukájpeni, uandájtsikuparini, shukáni.
amontonar piedras. Iákatani, tánan tsakápu, uatsíri úni, tsakáp márku úni.
amoratarse por un golpe. Tshijtsúni, tsetsuharheni, sharhísharhíngarhini, sharhísharhírikurhini, sharhírikúarhini.
amparar. Jarhóatpeni, pakáratspeni.
amplio. Kajkarhani, ambánden, kondini.
ampolla. Patúnduni, patúkuni, takísh, pishíki.
ampollarse las manos. Pishíjkuni, takísh jukákuarhaska, patújkuska jákiorhu, patújkuni, pishíki jukákuarhaní.
anciana. Kujtsímiti, kutsímistia, kutsímititu, kutsímbini.
anciano. Tharhépiti, tatakí, tarhépestia, tarhépini.
ancho. Kajkarhaní, kórhati, kóskaní, kósti.
andar. Shangaráni, jámani.
andar a gatas. Shanchárhetseni, úshikuarheni, karokurhini, terúnditini jámaní, chanchákurhitini.
andar descalzo. Patsíndurhani, patsíndutin jámani, shándurhatku, patsíki jándurhatin jámani.
andar en fila. Chúsperapaní, shirfri jámani, shirfkurhini.
andar peleando. Uarhípeni jámani, uarhíperani, atáperaní jámani.
anginas. Karhápchakuecha, kúchan.
anidar. Sherék uni, sherékua jatsíni.
anillo. Jukájkurhakua.
anillos del pino. Jauántarhikua.
animal agorero. Uintsájpiri, ikítachitpiri.
animal enflaquecido. Iurhútsi.
animal mayor macho. Tharhé khéri.
animal pinto. Uindúri, tekuáni.
animal que avisa agüeros. Tsétpiri.
animal rabón. Tokótsi, tokóskaní, no chéti jukári.
animar a una persona como en casos de matrimonio. Úmbarheni, úmbarhitarani, úmbarhinstia.
anisillo. (Schkuhria abrotanoides Roth. Se usa para sazonar el atole de grano de elote) Putsúti.
ano. Charhási, chárhasitu, kuatsírakua.
anochecer. Chúreni.
anona. (Annona squamosa L.) Átisi, urhúta punápiti, jémburata.
antecoger. Phimáni, pímoni.
antellevar. Phimáni, pátamani, pímani.
anterior. Orhéta, iónen, ióni, iónish, tóanapu.
antes. Orhéta, iónkiti, jimájkani.
antevíspera. Andámutaní.
antiguo. Ion anápu, toanapu.
antropolde. Asóme, turhíki, shítu.
anular. No marhóatani, no jarháni sésikua.
anunciar. Arhíni, eiángpini, arhíjpeni, uandákua asháni, uandákua ashákuni, antápini iauáni jatíni, uandákua
itsákuni.
añadir. Kutúrani, kutúrhutaní.
añil. (Indigofera suffruticosa) Súffiakua, kurutakua, tímbin, atákua.
año. Uéshurhini.
año pasado. Uéshurhikua, jinían uéshurhikua.
apachurrar. Jatájchakuni, chatárani, puchárani.
apachurrarse. Puchárakuarheni, puchárani, jatáchakukurhini, puchákurhini.
apagar. Párhutani, pátani.
apagar un fuego o un Incendio. Chpír pátani, pájpani, párhutani, pátan kuI'hÚndikua.
aparar.Tapókani.
aparecer. Sharhárani, sharhántani.
aparecer en el agua. Sharhámeni, erámakuarheni.
aparecer poco. Sanis sharherami. No kan shárharka, sharháraní sáni, shánkish sharhárani.
aparte. Támu.
apasionado. Kuenéni, uékapani jí ka no sési pikuárherani, pindéni, no sés pikuárherani, no sés pikuárherani pindéngarhini, uarhíti tsitíni.
apellido tarasco. Iákata.
apellido tarasco. Ikíua.
apellido tarasco. Kuára.
apellido tarasco. Mintsítar.
apellido tarasco. Nipíta.
apellido tarasco. Nitáto.
apellido tarasco. Sharákuarhu (significa donde apareció).
apellido tarasco. Sirángua.
apellido tarasco. Siráni.
apellido tarasco. Sósa.
apellido tarasco. Tshitshíki.
apellido tarasco. Uarhóku.
apenas. Sángan ísi, sánk ísi, sánk úni.
apestar. Sipíaní, jámarhaní, jámarhandini, jámarhintin, shipíuani.
apestoso. No sési jájkundeni, sipíati, sipíani, jámarhinti, shipíari, shipíuat.
apilamiento de huesos de un animal que ha muerto. Thingáakuntaní.
aplastar. Jatájchakuni, puchárani, puchári, puchárantani, jeiáskuni.
aplaudir. Pasájkuni.
apostar. Jatsíjpani, andáperakua, andáperani.
apoyar. Jarhóatpeni, jarhóatani, jorhétaní karhátani.
aprender. Jorhénguarheni.
apresurar. Jiréngarhini, shikápini, kokataraní.
apresurarse. Chkápeni, arhíni, shikápkuarhani.
apretado. Sési teiángantani, tsikíneni, antsítakata, uingámu irfangurhini, káni antsínkurhini.
apretar. Uingám jupíkani, puchárani, uingám katsíkuni, katsíparhatani, tsikíkurhini, puchákuni, antsítani,
jaiárhini, uingámu irhíni.
apretar algo con la mano. Tskíjkuni, tsikíkuni, puchákuni ambé, antsítani ambé ma jáki jimbó, puchápkuni,
puchákuarhataní.
apretar con la uña. Téjki jeiáskukati, matírheni, tsikíkuni, puchárani téjki jimbó, téki jimbo puchárani.
apretar la tierra. Jeiáskuni, tsikítsini, jaiánskani.
apretar los dientes. Singítani, kirfrasmuni, tsikímuni, shíni puchárani.
apretar un animal. Antsíakuni, pucháskuni, puchárani.
apretar una bola. Uingám puchárani, tsikíkuni, puchákuni.
aprisa. Kókani, uiríapani, jeréresh, shikápeni.
aprobar. Jeiápengantani.
aprovechar. Marhóatani, andákurhini, jindíku arháni.
apuntar con arma de fuego. Jurhijtakuni, jurhíngarhini, jurhíngarhintani, tantsírani.
apuntar con un dedo. Thantsírani, juntsíjkuni.
apuntar para tirar. Jurhítakuntani, jurhíngarhintani.
apuñalar. Jarhápakuni, shukúshukúrhini, akuárhitani, pópotani.
apurarse. Chkápeni, tsítsikorheni, shikápkurhani, shikápeni.
aquel. Imá.
aquellos. Imáksi, tsáa, tsimécha, tsimá, imécha.
aquí. Ishú, shu.
arado. Tarhérakua.
arado de palo. Tarhékua.
araña. Sikuápu.
araña de patas largas. Tíndi athf, shukuápu iótarha.
araña peluda. (Metriopelma breyerri) Sikuáp tisíparha, sikuápu tishíki, shikuápu tishírhikurhiti, shenkératsi.
arar. Tarhéni, tarhépantani.
arar de nuevo un terreno. Tsapántani, tarhépantani.
árbol. Angátapu.
árbol de guayaba. Enánd angátapu, enánd chkári, anátapu enándiri.
árbol de la región del lago de Pátzcuaro. Ukási.
árbol del amate. (Ficus americana) Siránda.
árbol llamado tilo, tilia. (Tilia occidentalis Rose. Se le atribuyen muchas propiedades mágicas y su madera es muy usada en la escultura) Kuríkutsinda, tsirímu.
árbol maduro. Tshiríri, anátapu tsiríri.
árbol pariente del aguacate. Jerámba, ukásh.
árbol tropical con propiedades cáusticas. Khuerámu.
árbol tropical cuya madera es de color café. Píntserambi.
arbusto. Angátapu.
arbusto. (leguminosa que florea amarillo) Chibáto.
arco. Khundíri, uirhímukua.
arco iris. Shupákata, kanák jam1rua, téshkurhakua, téshdukua, téshkukua.
arco y flecha. Tstákusi, tákua kuanírakua, pitáka.
"Arctostapbylus pungens" (comestible) Piníki.
arder. Teshárani, tsómeni, paméni, úrhuni, ethérhuni, etsérhutani, éskuntani, úrhutani, kurhini, kurhírani.
ardilla. (Scíurus poliopos) Kuaráki.
ardilla voladora. (Sciurus mayaritensis) Uakuí, kárati.
ardor. Tsómeni, pamékua, tipárani.
arena. Kutsári.
arena clara. Ambámendu kutsári, kutsári ambóngarhi.
arenoso. Kutsárini, kutsári jatáni, kutsárku.
armadillo. (Dasypus novemcinctus) Isíngu.
armar. Jatsíntani.
armazón. Kantsákata, parhángarhitakua.
armazón en forma de arco que se usa
para adornar. Piríratarakua, jatsfngarhitakua, uirhimukua.
aro. Uansípu, uirhípiti, kanákua, uirhímiti.
aroma. Phuntsúmekua, tsipfrikuarhen sési, jálrundikua, jákundini, shipíndini.
arqueado. Khundírakata, taránseranshatiia, kuintsíkukata, uirhimutini.
arquear. Khundírani, taránseni, kuintsíkuni, uirhimukuni.
arraigarse. Phindéni, shirángua úkurhipani.
arrancar. Murutani, tsirupatani.
arrancar un elote o mazorca de la planta del maíz. Chhauáni, uishúparhakuni, pikúparhakuni.
arrasar. Khamátani, párhimukuni, karhómukuni.
arrastrar. Thiruskutani, uishfkuni, antsíkuni, antsfkupani, tsuruani, antsí• tani, uingám antsítani.
arrastrarse. Antsíkukurhini, antsíkukorheni, thirúrarhirakorheni, uishikuarhini, tsuruani, antsíkuarhipani.
arrebatar. Euákorhpeni, kharhójkani, karhópkuni, karhókpini, euájkuni.
arrebatarle. Euájkutani, iuápkuni.
arreglar. Jatsíntani, jájkuntani, jántskani.
arreglar el piso. Sés .iápantani, sés jáskani.
arremangarse. Thújkuni, túkuarhani, parhákuni.
arrepentirse. Phamóndakuarheni, no uékani.
arriba. Karhákua.
arrimar. Kúndantani, kéndani, andárheterani, intsíparhini.
arrimarse. Píreni, andárherani.
arrodillarse. Tinuíshurhini.
arrojar. Khuaníkuni, khuaníni.
arrojar algo al agua. Uekámani, kuanímani itsíarhu.
arrojar algo sobre el suelo. Pómatani, kuaníkuni.
arroyo. Iorhék sapíchu, itsí iorhékua, itsí sapíchu, itsí sharhiandikua.
arruga. Pashúni, chunúkua, chunúkurhi.
arrugado. Phajtsíngarhini, chunúriti, muchúndukurhini, chunúrhi, chunúkurhistia, chunúkurhita, chunúkukata.
arrugar. Chunúni, chunúkuni.
arrugarse la ropa. Chunúni, chunúrhikata, chunúkurhin takúsh, takúshini chunúkuni.
arteria. Khuangápekua.
articulación. (Anatomía) Kutúkua, kutúkuarhucharu.
artículo caro. Jukáparhani, jukáparhata.
artritis. Khuangápek khúrani, kurhikurhini, kusháni.
asa de olla. Kanírhukua, kamíndikua, kanítakua, kaníndikua.
asaltante. Kuárhujperi, pelá, uéraspini, kuárhupiti, kuárhupti.
asaltante de camino. Uératspiri, uéraspin shangáru, kuárhupiti.
asar. Uiríkani.
asar carne. Thújpane.
asclepias. Arhum angátsi.
asco. Ikíchani.
asesinar. Uándijpeni, uándikuni, atáni.
así. Isi, jauát ísh.
¿así es? Jéteru, imá sháshesti, íshiti, íshisti.
así lo haré. Isinderuni, ísh úka.
así nada más. Iskuri, jauát ísh, ísh shánkish, shánkish.
así será. Sháshiati, sés jarhásti, íshiuati.
asiento de café. Asútseta, asúmerani, itsámini.
asistir. Niráni, jarháni, ménkish jarháshinga.
asolearse. Tsántani, tsánda arháni, tsáf sini, tsátsitani, sárhikurhintani, tsánku jarháni.
asomarse por la puerta. Andámukuni, erashetani, eratamani..
asombro. Jáakorhekua, íshku pakárani.
aspar hilo. Piruak irhíntani, piruakuni, irhíntani pirukua.
áspero. Chherápiti, no máku jásh.
asqueroso. lkíchandira, ikíchakua, ikí. chati, kíchukuan jásh, ikíchani, ikíchakushinga.
astilla de un palo. Thejkáta, tsipítastia, tsipítata, chauárhinda.
astillar. Tekárheni, tsipítani, pisítakuni, ambárheni, chkári pitsíperani, ambákerani chkári, chkári ambárheni,
pitsíperani, ambárhini.
astillar un palo. Tsekáparhakuni, tsipítakuni.
astillarse la frente. Tsírheruni, churhúnarheni, tsipírhuni, chakárhuni, shanúngarhini.
asustar. Chérani, chérpeni.
asustar el agua de un manantial. Ijtsí chhérani, chérakuarhen itsí, chérani itsíni.
asustarse. Chérakorheni, chéni.
asustarse y perder el alma o conocimiento. Jurhíat uekópani, chérakuarhiska nóter míani, chéran mirípaku•
rhini, chéni mirápakurhini, chéni.
atado. Jótati, jótakuarhin, jótakata, jótakurhirini.
atajar. Arhírhukuni, kuárhukuni, arhi• kuni, atárhukuni.
atar. Jótani, jóni, jókuni.
atar fuerte. Uingám jóni, jótani uingámu.
atascarse. Mátseni, turhúmeni.
ataviarse. Jukántani, sési jánskakurhini, sési jáshikurhimtani.
atinar. Phitárani, jeiárani, piárani, piárakuni.
atizar. Kurhijchukuni, kérhutani.
atIatl. Tsipáki.
atole. Kamáta.
atole agrio hecho de maíz morado. (la masa se fermenta antes) Sharhí kamáta.
atole blanco. Púskua kamáta, kamát urápiti.
atole de aguamiel. Tér kamáta, kamáta tékueri, kamáta urápiri, kamáta chao rhíkuarhu, uráp kamáta.
atole de capulín. Shéng kamáta, shénguari kamáta, kamáta shéngua.
atole de cáscara de cacao y maíz. Té kamáta, turhípit kamáta.
atole de corteza de coco. Chés kamáta.
atole de elote, sazonado con una hierba llamada anisillo y chile. Tiríap kamata, putsut kamata.
atole de elote duro, sazonado con nUrhiteni y picante. Thojkér kamáta, kamáta tokéreri.
atole de guayaba. Enándi kamáta.
atole de haba. Jáas kamáta, jáshir kamáta, kamáta tatsín jásh, kamáta jósh.
atole de jilote. Apéend kamáta, ténir kamáta, kamáta epénda, turháta kamáta.
atole de leche endulzado con piloncillo. Ijtsúk kamáta.
atole de maíz cocido. Púsk kamáta, kamáta urápiti, kúsh kamáta, tupákash kamáta.
atole de maíz cmdo molido y luego cocido. Tsír kamáta, tsípit kamáta, kúpakatsi, kúsh kamáta.
atole de maíz tostado. (pinol o pinole) Uanít kamáta, japúmata kamáta.
atole de maíz y semillas de calabaza. Shénir karhájtsikurhakua.
atole de nurhitelÚ. Nurhíten kamáta.
atole de trigo con epazote y chile. Tríg kamáta.
atole de uachakata. Uachákat kamáta.
atole de zarzamora. Tstún kamáta.
atole dulce. Té kamáta.
atole negro de cáscara de cacao, cabello de elote o de cáscara de coco. Kamáta turhípiti.
atorar. Pitárani, apítakuarhestia, atárhu• kuni, pitáratani, kirákuska.
atorar en un árbol. Pakárhuni, apírhukuni, pitárakurhini, ópsurhatani.
atorarse. Apíndakorheni, katsípakuni, ópsurhuni.
atorársele algo en la garganta. Khirákuni, kéchani, kiráchani.
atormentar. Uandángiantani, khuáskuni, shushúrani, náterkuni kámani, nánku kámani, jótani ka atáni.
atrapar un animal. Nitáni, epérukua jatsíkukuani, epérukua jatsíkuni.
atrás. Tátsepani, péshu.
atrás. (moverse) Tátsipan manákurhini.
atravesado. Uajtsángesti, uanárhukukuni, parhíakuni, icháshpitani.
atravesar. Parhíkuni, terópaakuni, ichátsitani, parhítamani, parhítsitakuni.
atravesar por la parte central. Teróakumani, parhíakuni, parhíkuni.
atribuir. Khamángarhintani.
aullar. Khuaúnchini, unrhf ha arhfni.
aumentar. Káneni, khépani, uánipani, uánerani, kánerapani, kánerani.
aún. Otasi, ménkueni, útash májku jásh.
aunque. Nájkiru, ambéntski.
autoridad. Jurámuti.
autoridad superior. Khér jurámuti, jurámuti kéri.
avaro. Amútsi, jupíkuarhi, pbamóndira, pamótsi.
ave. Kuíni, késh ukári, kárati.
ave azul. Kuáiu.
ave parecida al zopUote. (el extremo de sus alas es de color blanco) Tindí uápu, íni.
ave que se parece al águila. (come tuzas) Tsikím jójcha, kárati kúm atí.
avergonzar a una persona por no asistir a una fiesta. Uanótatani, kurátsitani.
aves. Kuínicha, késhicha, kárakuecha.
avisar. Uandántani, arhíni, eiángpini, arhíjpeni, uandákua asháni, uandákua ashákuni, antápini iauáni jatíni, uandásheni, uandákua itsákuni.
avispa que vive bajo tierra y que tiene propiedades curativas. Jési, tsitsísi, uarhíri jatsínsti, uarhíri tsínti, kurápu.
axila. Jauáshurhakuarhu, incháshukurini, jáki andáshukua, incháshukutini.
ayate. Uangóchi.
ayer. Uijtsíndikua.
ayuda económica al carguero religioso. Kújperani, jarhóatan tomína jinkóni, kúngpini, kútpini, jorhépini, kújpeni niráni.
ayudar. Jarhóajpeni, jarhóani, jarhóatpeni, jorhétani.
ayudar bien. Jarhóatani sési, sési jorhétani, jorhétan sési, jorhépin sési.
ayudar el padrino al ahijado en un cargo religioso. Parhánd atsírani, jarhóatani tatáshini, jorhépini, jorhépini
tatáchini.
azotar a alguien con una cuarta. Atáni shikuíri jimbó.
azotarse con una cuarta. (chicote de cuero) Khuikírhperani, kuikírhikuarhini, jatsíkuni shikuír jimbó.
azotarse con varas. Khuikírheni.
azote. Khuikírheni.
azúcar. Tékua, changáki, chankáka.
azucena. Shauík tshitshíki.
azuela. Tekárakua, angárhu, tekárhu.
azul. Uaroti, nebádo, tsirángeni, tsiránksi, uapasi.

B
baba. Iurhúmikua.
babear. Iurhúmeni, iurhúmuni.
"Baccharis conferta H. B. K." (planta para barrer en región lago Pátzcuaro, como medicina y antídoto del
veneno de víbora) Kbarhátakua.
bacinica de barro. Echéri jurúme, kuaIsíngatarakua ichérir, jarhángataralila.
bagazo de caña de maíz. Síkata, iríaj, kutarakua, ishíkata.
bailar. Uarháni.
bailar bien y fuerte. Kúsundurhani, uaháni kuíshindurhani, uarháni uingárnu, uarháningamtu sési.
Bailar en círculo. Uantsíkuarhik uarháklla, uirhípu úkurhitini uarháni, uirhíplli uarháni.
baile. Uarhákua, uarhántskua.
baile donde actúan dos parejas. Thám uharhákua.
bajar Kétseni, késkuntani.
bajar al agua. Kémeni, kétsini itsárhu.
Bajar algo. Késkuni, phíkuni, késkuni ambé.
balanza. Tséngetakua, tsékua.
baldio. Périndu, ísku pakárata, ísku pakarati, pikíkandu.
bambu. (Bambusa vulgaris wendl.) Kupamu , patángarhi, patágchi.
banda de música. Kústakua, kústakuakeri.
bañarlo. Ijkuárani, japósikurani.
bañarse. Ijkuáni, japósitani.
baño de pies para curar resfríos. Ikuándutani, japónduni.
baqueta.Uájtsikutarakua.
barba. Tisímikua, kenchémikua.
Barba de rebozo. Khuaníndik jukárhukua, sharhúkua atáshiri, tsántsarhukua.
barbechar.Tnrhéntani, tarhépantani, tarheni, juskuni.
barbilla. Kenchémikua, tsímukua.
barra o barreta. Jarhákutakua, psítukata tiamueri
barranco. Kauáru.
barranco chico. Kauár sapichu.
barrenar. Jarháakuni, purhúakuni, pukúpukútani.
barrer. Kharháni, kharhátani.
barrer la casa de uno. Kharhátakuarheni, ambápani, karhátakurhini.
barriga. (anatomía) Khúparhata, shitúrhi, shiturhku.
barrio. Anápu, kándani.
barro. Khuerékua, echéri charhánshi, echéri charhánchi, ichéri charhápenduni.
basalto. Uirámu.
base de la lengua. (anatomía) Khajtámbarh anáp andáchakueri, kuanárakua, katámba kétsikuarhu anápu.
base de la uña. (anatomía) Téjk uérhu. takua, kuirípita tékirh anápu.
bastilIar. Tsikárhukuni, tepémukuni, ipíngarhikuni.
basura de maíz. Támu, shipíni, shéjta.
batallar. Antsíantsíkukorhentani, jeréngarhini, kánikua jákurhintani.
batea. Kárhukua.
batear. Uárhukuni, uárhitani.
batir. Jeuétani, iétani.
batir alas. Kárani uékani, iétani késh, jeuétani késh.
beber. Ijtsímani, shurhúndini.
beber a sorbos. Shurhúndini, surhúrukuni, itsíman shurhúndiparin.
beber ininterrnmpidamente. Shurhúchandini, shurhúndini, itsímani ménku kánikua.
bebida fermentada de piña y panela. Arhánsh, charápi.
bello. Sésasi.
bellota. Napísi, tómbirichi, rhapísh.
bendecir. Ójchakurani.
benefactor. Jarhóatpiri, sés úri.
benjamín. Véase el hijo que nace al último.
berbena. (planta medicinal) Atátsikua, utshú kuatsíta.
berenjena silvestre. Kirhátsekua, kuashánda misítuiri, turhátsikua, tirhátsikua.
bermejo. Charhánksi.
besar. Putímuni, putímukuni.
bien. Sési.
bifurcar. Pashárani, etsákuni, pashákua.
bigotón. Tisímuti, tishíngarhi.
bisabuela. Nanít khéri, naná kéri, na kéri mútsi, nanít mútsi, shiuándiskua.
bisabuelo. Mútsi, tatít khéri, táati khéri, tatá khéri, tá kéri mútsi, tatíta mútsi, shiuándiskua.
bisnieto. Tatít khériri uájpa, mútsi, tsiuántsinsku, nimákemba, nimákua mútsi.
bizco. Tashéngarhi, kuntsúngarhini, iengéngarhi, ierénarhini, michíngarhi, ieréngarhi.
blanco. Thupúthupúsi, urápiti, tupúntsi.
blando. Kuajtápeti, punápiti.
bobo. Uanóngarhiti, taráchi, tarángarhi, mirósh.
boca. Penchúmikua, minchúmukua.
boca grande. Kóndira, minchúmukua kéri, ueréndera, kéri penchúmikua jukári.
boca abajo. Kápatati, kápatsitini, kápatsini.
boca arriba. Terómaaskorheni, terúmu jarháni, eránchini, terúmu.
bocacalle. Terórukua, tsumíndarhu.
bocio. Khújchakua, karhápechani kunákuarhu, karhápchani kunárakuarhu, kurhásh.
boda. Tembúchakua.
bofe. Sharámeta.
bola. Uirhípiti.
bola de hilo. Uishúkata.
bolillo. (instrumento de madera para hacer pan) Kurhínda úrakua, karhómurutarakua.
bolita. Uirhípiti.
bolsa. Sutúpu, jatákua.
bolsa de algodón. Soltéki.
bolsa hecha por gusanos del madroño. Con varias de estas bolsas se hace una pelota que se usa en el juego
llamado: Euájperani, sanángeta, uénchi.
boludo. Uirhíuirhíkash, uirhíkash, sóspta.
bombero. Chpír pátati, párhukuti, kurhúpikua pátati.
bonita (o). Sésasi, kasípeni, sési jáshini, sés jási, sés jáshiti, tsitíkua.
borbotear. Purúandeni, itsí shikuárhitani, kukúsh úni.
bordado que se agrega a una colcha. Jamúkua, tsitsí úngarhita, úmukata shukútsikuari, úmukukata shukútsikua,
kúniri jatsímukuni.
borde de madera que se mete en un canal. Jirúchakukata, kauáru úmukukata, uanámukukua.
bordón. Téshkukua, tóndash, téshkurhikua, tengékshurhikua.
bordón de otate. Kundúsi, tóndash kupámuri, téshkukua patámuri, téshkurhikua patámuri.
borrachera. Kauíkua, uinsámingarhini.
borracho. Kauicha.
borrar. Sheréntani, sheréngarhikuntani, sheréngarhikuni.
borrego. (avis aries) Karíchi, súmb jukári.
bosque de pinos. Phukútapu.
bostezar. Arhámarhini.
botanear. Táarhani.
botar. Tanuátatani, tanguárani.
botella. Ijtsí páratarakua, rhiméti.
botón de flor. Kukúmu, kupúarhashatiia, kukúmuta, kukúmuni, tsipátani.
boyero. Uákas erángu, uákash jiríngati.
bravo. Tshiuériti, ikímenan, ikímingari, ikímingani.
braza. Turhíri, turhír úni.
brazada de leña. Ma kamángarhikua shikári.
bregma. (anatomía) Shurhárhukuarh anápu kórhukua.
brillar. Meré arháni, meréni, merémeréjásh, tsenémiti, merémerékuni, tsáktsa arháni.
brincador. Tsanuátsi, tsanuárati.
brincar. Tsanguárani, tanguárani.
brincar un obstáculo. Arhájchakuni, tanguárani ambé márhu, jirúshakuni.
brindar con bebidas. Jauéshkha.
"Bromelia karatas L." (planta y fruto semitropical de sabor agrio) Timbiríchi.
bronquitis. Chpír óngekua, tipáchanakua, tipáchani, paméngikua.
brotar algo en el cuerpo humano. Andátani, tepópkuarhani, uérhikurhini.
brotar de la tierra. Uétsini.
brótar. (relacionado con plantas) Andárani, kukúni, uérani, tsijkíni, tepópeni, uémeni, uémipani, uémini, tipómini, úrhuni, tsikíntani, tsikíni ikárakua.
brujo. Sikuáme, shikuápiri.
bubo. (Variedad de lechuza a la que se le atribuyen poderes mágicos) Korkobí.
buenas noches. Nar chúsku, tsé, na chúriski, sés chúriski.
buenas tardes. Nar chúsku, tsé, jéndi.
bueno. Ambákiti, ambárhati, ambákini.
buenos días. Na erántsku, nats erántsku, tsé, jéndi tsé, kárinsini.
bufonear. Terésmarhutspeni, pakápantani.
búho. (Buba virginianus. Ave nocturna sirve de nahual a magos, se atribuyen poderes mágicos) Tukúro, tukúri.
bule. Ijtsí páratarakua, shuráni.
burbuja. Purúata, kopúsh, purúakua, purúani.
burlarse. Chhanákuni, terésmarhuni, jímastani.
burlarse de otra persona. Amútantani, terésmarhuni, jímastani.
burlarse de uno. Juímastani, terésmarhuni ne nimáni, jímastani ma,
burro. Chenchéki, shenchéki.
buscar. Jiríngani.
buscarlo. Jiríngantani.

C
cabalgar. Jatáni, jatárini jámani.
caballero. Achámas kashúmbiti, tumbí kashúmbiti, jatári.
caballete. Uanájtsikua, kantsákata ua. nágnikua.
cabecear. Khuínchani, níngarhini, tarháttsini, kuínchani jarháni, épumanatani.
cabellera de danzante. Tharhékangarhekua jauíri, tutsúntsikua, tushúnsikua.
cabello. Jauíri.
cabello de elote. Jauíajtakua khánirhu ushúmekua.
caber. Jatángeni, jatáneni.
cabeza. (anatomía) ~jpu.
cabezón. Khéjtsi, kuaróntsi, épu kénsi, épu kéri jukáni, apóntsi.
cabizbajo. ejpu késkutini, kuitínchani, angánchakua késkuni, téngtsinini.
cabo de hacha. Juási.
cabrilla. (Astronomía) Uách jóskua.
cacao. (Théobroma cacao) Khékua tékua úkua.
cacariza (o). Kachángarhi.
cacique. Khér ukájpiri, tarhépincha, ta, rhépinicha, jókuti, jurámuti kéri jupískuti.
cada quien. Táchantku, jandíechani táchani ish.
cadera. Shengé shengéskua, shengétskua, sengéjtakua, shenéskua.
caer. Uekórheni, kuarhátsini.
caer cosa gruesa. Uekórhin kuetsápit, uekórheni tepári ma.
caer de golpe. Pómatseni, atákurhini uakórhitini, uingámu andátserani, kuarhátsini.
caer de lo alto. Uekórheni, uekórhentani, uekórhen iótakuarhu, iótakuarhu uekórheni.
caer en un barranco. Uekángeni, kauá. ru uekángem.
caer hasta el fondo de un barranco. Andátseerani, uakórheni kauáru.
caer un rayo. Pirítak charáni, pirítak uekórheni, pirítani, isírpeni, ishírikua andátserani, pirítakua andátserani.
caer un rayo a un objeto. Sírini, ishírikua andátserani, pirítakua andátserani, ishírini.
caerse. Kuarhátseni, uakórheni.
caerse a un barranco por derrumbe. Tskáparhutani, uakángini kauáru tsirúnduni ka uekánin kauáru, kepsa. rhuni.
caerse de espaldas. Tarántsimani, pésh jimbó andátsirani, uekórheni péshu andátserani.
caerse en el agua. Uekámeni.
caída de objeto pesado. Uekórhesti tepárimá.
cajete de madera que guarda tinta. Surúnd jatákua, karáratarakua jatákua.
cajete para tomar atole. Urháni, kúsi, kamáta atárakua.
cal. Kurhírakua.
calabaza. (Cucurbita pepo L.) Purhú.
calandria. (Icterus galvula. Come abejas silvestres) Uauáp ajt!, tsinápiri sési jásh.
caldo de res. (Platillo predilecto de los tarascos, lleva chile rojo) Churhípu, churhípu pikúnskuarhu anápu.
calentar. Jorhéperani, jorhépantani.
calentura. Thingárakua, tsápeni.
caliente. Jorhépiti, jorhépitku.
calmado. Pínaskarhani, ísku jarháni.
calmar. Iajkáni, shántkia, íshku jatsíni, pínashku.
calosfrío. Manárakua, tsirárashini, tsirár piráni, tsirár jatsíni.
calunuña. Kurhúngperakua, kurhúrashini, shkuánderakuni, ikíatperani.
caluroso. Tsándeni, jorhépikurhini, apárlúkuarhini, apárhiti.
calvo. Sikuíjtsi, patsíntsh, tshikuíntsi.
calzar. Jukánduni.
calzón. Thijpíjchukua, jájchutakua.
calzón adornado y usado en la danza de los viejitos. Thijpíchuk karámukukata.
callar. Kuámuni, ísh ja, pínashku jatsíni, pínashku.
calle. Ambókota, shangáru.
callejón de milpa. Thauákukata, shanarítu, tauákukatarhu.
"Calliandra anomala Kunth". Tímbeni.
callo. Thakísi.
calllosidad. Thajkísi, takíshikua, takíshku.
cama. Kantsíri, tshintsíri.
camarón. Shapítu.
cambiar. Mójtakuni.
cambiar algo de un lugar. Móantani, móskuni, móskuni ambé.
cambiar algo de un lugar cercano. Mótani, mótakuni, móskuni.
cambiar de dientes en la infancia. Uauákurhini, uauákorheni, méndar jukántani ishíni uauákurhiti, uauákurhini, ishini auákutani.
cambiar de lugar cerca. Mótseni no iuáni, móparhini no iauáni.
cambiar de opinión. Móantani, méndaru erátseni, máruta ambé uandáni.
cambiar de pelo en los animales. Punguari jupírhikurhini.
cambiar de piel la culebra. Tsirúkuallilmi, akuítsi mórlúkurhini, mórhikurhini akuítsi.
cambiar impresiones. Uandángaskani, uandónskuarhini, uandásheni, uandoskurhini áshpimuntani,
uandónskurhini sési.
cambiarlo. Móskuni, mónani.
cambiarse de casa. Mótseni, móparhani.
cambiarse de ropa. Mórhekorheni.
cambio de pelo o de plumas en los animales. Uirhákuarheni, uauárhikorheni,
caminar. Shangárani, jámani.
caminar aprisa. Arhíni, shanárani jeréresh, jeréresi, shangárani.
caminar por las calles. Uanáruni, sanar jamani ishku jámani shangáru jimbo, ishk jámani shangárish.
caminar por un portal. Uanájchukuni, jashukuari jámani, ichákchukuni, shangarani incháchukurin ish.
camino. Shangári, shangáru.
camino real. Khér shangári.
camisa de algodón para mujer, de mangas cortas, generalmente está bordada. Uanéngua.
camiseta. Inchángekua, tárhekorhekua, tangekua, tángikua.
camote. (Ipomea batatas L.) Uarhási.
campesino. Tarhéri, juátarhu jándi.
cana. jauir urápiti, putshíkua.
canal. inchamutakata, iorékua, jurúkuta iuskua.
canal arriva de la nariz. Iurhúrukua urhiru anapu, jauírhukua, jauángahirkua.
canal de aza de una olla de barro. Apíjtakua, jauángikua jupíkatarakua. rhu anápu, irúchakua.
canal en madera. Iorhóngua, iorhékua shikáriri, chekákua chikáriri.
canal en una viga. Akújchakukata, jirúshikata.
canasto de carrizo. Tsikíata, kuatásh patámuri, tsikíata kanímu.
canelón. Pirékua.
candor. Kasípekua.
canibalismo. Antani.
canoa de madera de la sierra tarasca. Chekákua.
canoa, la más grande del lago de Pátzcuaro. Tepári.
canoa mediana de un solo tronco del lago de Pátzcuaro, usada como medio de transporte. Ichárhuta, ichárhukua.
canoso. Uráptsi, thupúthupúsi, tupúntsi.
cansar. Kuatájpeni, kuatárani.
cansarse. Kuatántani, iangátseni, kuajtárani, shépinia.
cansarse de reír. Iaangáantani, iagóntani terékurhini, iangórhantani terékurhini, iangórhani, iangáani.
cantador. Uanájtsiri.
cantar. Piréni, arhíni, piréni ma.
cántaro de barro. Khamúkua, ijtsí páratarakua.
cántaro de barro para transportar leche. Ijtsúk juánguatarakua, kamúkua itsúkua párakua.
cántaro chico para jugar. Khamúk sapí, kamúkua sapíchu chanárakua.
cántaro engretado. Khamúk ijkuárakata.
cántaro grande para señorita. Khamúk khéri, kamúkua tsitsíki úparha, kamúkua karáparha.
cántaro para señorita. Ma iurhítskiri, kamúkua maríkueri, kamúkua uátsi kángua.
cantero. Tsakáp kakári.
cantidad. Káneni.
caña de maíz. Símba, shímba tiríapuri.
caña de maíz madura. Pájtsintani.
caña para tronar. Kutújtsikukata, ishímba charápakua, ishímba charápanikua, shikímiti.
caña seca de maíz. Arhó.
cañas delgadas. Tshántshauárhani símba, ishímba tsauápiti.
cañote. Kutúkua.
capa. (Prenda de vestir) Kúchakua, tatsúparhakua, ishíki.
capaz. Jángaskati, tsésh ishékurhini.
capear. Tipíparhakuni.
capulín. (Prunus capollin cavo Fruto y árbol) Shéngua, shéngua téri.
capulín madurando. Charhójtani.
capulín silvestre muy amargo. Jiuér shéngua, shéngua jiuátsi.
capulina. (Latrodectus mactans) Sikuáp turhípiti.
cara. Kángarhikua.
cara ancha. Kóngarhíni, kótsti.
cara arrugada. Pasíngarhi, pashínazini, chunúkurhita, pashúugarhi, chunúugarhi.
cara humana. Kángarhikua.
cara larga. lóngarhi.
cara pecosa. Shanáshanárhangari, turhípiti jukángarhi.
cara sucia. Kekéngarhi, shiuángarhi, shiuárhi.
caracol de tierra. Utúksi, uatsákurhi.
carbón. Turhíri, turhír úni.
carcajada. Terékorhekua.
cárcel. Khajtáperakuarhu.
carcomido. Akúkata, sunúri, jauángarhikuni, kasángarhukua.
carda. Sunúud atárakua, karáparakua, sharhótatarakua.
cardosanto. (Cirdum patzcuarensis H. B. K. Planta medicinal) Juátarh anáp símba, símb arhímbikua, patságua, kuáki éskua.
carecer. Kuerátani, kuerátanchani.
carestía. Kuerátani, kuarátakua ambé, kuarátachani ambé.
cargar. Kuíparhani, thiuírani, sururutani, sururuni.
cargar un niño. Charhák khamángarhini, thiuírani, kuíparhani uátsini, apóparhani uátsapichuni, tiuírani
uátsapichuni, apóparhani takíni.
cargar una bestia. Surúrlltani, kuíparhatani, shururutan tekéshuni ma, tekéchu sururutani.
cargo. Terónchikua, jí kuípataka.
cargo oficial. Terónchi, terúDchpiri, terunchini.
carguero de una fiesta. Khéngi, terunchiti.
cargueros o mayordomos que Invitan a parientes y amigos a fiesta. invitación dos semanas antes de una fiesta.
Parhánd páricha, terunchiti kéri énga kómu arhípikurhika, terunchicha.
carmenar. Sheuéni, kuerántani.
carnaval. Chhanántskua.
carne. Khuirípeta, tsitsíta, angúuakua.
carne asada ligeramente en la flama directa. JangÚllakua uirípani, kuirípita sapákata, kuirípita típakata.
carne chamuscada. Uanóuanóphakata, kuirípita sapákata.
caro. Jukáparhani.
carpintero. Chkári ánchikorheti, ktá úri, tekári, uashántsikua uni, kutá útspiri.
carrera de tejabán. Tsiríri, kárhukua.
carrete. Uijpínu, uipinítu.
carrizo. (Arundo donax L.) Phatámu, tsikíata úkua.
carta. Siránda.
casa. Ktá, irékua, kumánchikua.
casa de adobe. Echérir ktá, iauárhikatari, kumánchikua iauákueri, kumánchikua tiríndari.
casa de dos tejados o de dos aguas. Kápakukata, kutá tsimániri kárhukuari, kutá tsimáni tshiríri.
casa de piedra. Tsintsíkateri.
casa para señoritas. lurhíshiu, naná uarhíshu.
casa pequeña donde vive un velador de milpas. Kuákua.
casamentero. Uandári, tióshu jatsínti, tatáka kashíshkua.
casar en una casa. Tembúchkorheni, tarhámburhini, tembúshkuarhini.
casarse. (hablando el hombre) Tembúchani, tembúui.
casarse. (hablando la mujer) Uambúchani, tembúuani.
cascabel de bronce. Khuiníngeta.
cascabel de pie. Khuiníngeta, kúshkundurhakua.
cascabel de víbora. Sharhírakua, shurhúrakua, churhúrukua.
cascajo. Chharháki, kutsárin jándin.
cáscara. Kachási, jukáparhata, káparhata, chéshukua, jukáparha ámangechakueri, tshikuíparhakukata.
cáscara de tomate verde. Tómer jukáparhata, chéshukua, tómari jukáparhateri, tómar tshikuíparhakukata.
cáscara o corteza de calabaza. Purhúer táparhakua, purhúri jukáparhata, purhúri shukúparhakua.
casi. Sánu ménkueni, sánu mákuni jásh.
caspa. Epéri, epúsh, shikípu épurhu anápu, shikípu jántshi.
castigar. Erátsetajpeni.
castigo. Erátsetajperakua, uandáratarakua, ómperakua, ikímini.
castigo a persona tacafía. Se sujeta individuo y otro camina como lagartija, escupe tierra y lodo. Tijkufn ajtáni.
casto. Sés imbó tumbí, tikísi, kashúmbini, kashípinkuni.
catarata del ojo. skuarhu úugarhini, shupárani.
catarro. Tsúkua.
causar. Teróngutani, kamátarhini, kamángarhintani.
cavar. Jarhákuni.
cazaguate. (Ipomea arborescens don. Planta medicinal) Arhó chkári.
cazar. Atáni, pítani.
cazar animales con trampa. Epéruni, nitárani, epérukua jatsíkuni, epérukua jatsíkuani, nitáni.
cazode cobre. Jurhíshatarakua.
cazuela de barro para freír. -amatarakua, jurhíshatarakua.
cazuela de barro para hacer mole. Parhápatarakua, atápakua úuskua.
cazuela para calentar comida. Jorhépatarantskua, jingónakua jorhépanskua, ichúkuta jorhépataranskua.
cebolla. (Allium cepa L.) Tsurupsi.
cedro. (Juniperus virginiana) Uáparhi. kua.
cegar. Uarhótani, poshénarhini, tashíshi uni, pátechani.
cegar a otro con tierra. Echéngarhitani, poshénarhini echéri imbó, tashíshi uni, patésh úni.
ceja. Tstúmba, erángarhikua, éskuarh anámapu tisíngarhikua, éskuarh khualIgápekuaricha.
cena que una novia da el día de la boda. thirérpekuarhu, tirénskua.
cenit. Terónchikukua.
ceniza de fogón. Thupúr ápu, jáp tupúd, jápu tupúri, jápisheri.
censura a un gobierno. Uandákuni, arhístakuni jurámutini, uátamani judlmuti kérini.
centella. irítakua, pirítakua tsakápu.
cera. Erákuk úrakua, éni.
ceramica. Kakákua, porhéchi ambé úralum.
cerca de palos. Uatsótakua, tsiríndakua, tsírindakata.
cercar. Tsiríndani, uatsótani, tsintsíni.
cerebro. Kamátseta.
ceremonia mágica consistente en destorcer los órganos internos con objeto de acelerar la muerte de una persona
que en teoria estaban torcidos para aumentar su longevidad con otro hechizo. Matsíri.
ceremonia secular en una fiesta tarasca. Chhanántani.
cerilla de las orejas. Eméndikua, eguénda, enéndikua, senéngarita.
cerrar. Míkani.
cerrar los ojos de sueño. Uápatani, chúudani, míngarhini kuíchani.
cerrar una puerta con llave. Uapángani, tarhánani, míkan kápumukua.
cerrar una puerta con tranca. Tangátani, tanáparhakuni, tangáparhakuni, tangáparhakua jatsíkuni, uanárhutani.
cerro. Juáta.
cerro de patambán. Kutsít juáta.
cesar de llover. lóni.
cesto de carrizo. Tshikíata, tsikíata tirhítakua.
cesto de carrizo para cosechar maíz. Shúudi.
cesto de tortillas. Ichúskut jatákua, takuási, kuatáshi, tshikíta.
cicatriz. Phindíri, thimbíri.
cicatriz en la base de la nariz. Etsérhukua, pindíri jukámuni.
ciego. Tashéngarhi, tosóngarhini, tashíchi, tashítu, tashích, patésh.
cielo. Auánda.
cielo despejado. Auánd pípikhas jarhásti.
ciempiés. Jarhán akuíts.
cierta ave con pico largo.nu, tsiuápu úri, kuiríku, tarhénkui.
cierta enfermedad del pino. Irhísi karhíkua.
cierta flor silvestre de color rojo. Tsensúngaramba.
cierta forma de hechizar. Khuárhetani.
cierta variedad de quelite. Tskuájku shakuá.
cierta yerba medicinal. Enándimiskua.
cierto. Sésini, ísini.
cierto atole de maíz que lleva azúcar y
chile. Pájt kamáta, patí kamáta.
cierto espíritu disfrazado de aire que
suele engañar a la gente. Miríngua, uarhícha, chérpiti.
cierto gusano peludo que se alimenta de hojas de tejocote. Karhás kuári, karhási tarhíparha.
cierto insecto que vive en el agua estancada. Ijtsí patsári, ishñparha.
cierto mosco muy pequeño. Níspu, tíndi sapíchu, tshipíni.
cierto pájaro. Tskárhiru tskárhiru.
cierto pájaro amarillo. Kuinít tspámbiti, shiráku tsipámbiti.
cierto pájaro que canta antes de la madrugada. Chukuí, kuíni kurúkumbatsi, chápio.
cierto pájaro que canta cuando ve al
coyote. Kuín shirúnda, tsiríki.
cierto zacate. Amútseni.
cimentado. Uashájtakata.
cinco. Iúmu.
cincoate. (víbora fina de cascabel) Akuíts tsiríparha, t a r h é r akuftsi, akuíts tarhéri, akuíts irhfrpiri, akuíts
piráchatpiri, akuítsi shirhfrakua
cintura. Jóngorhekuarhu, tsiríkurhikua.
ciruela. (Spondias mombin L.) Kúpu.
citar. Phitájkorheni, pitárkurhini.
ciudad. Khérat iréta, khér iréta, iréta kéri.
ciudad de México. Echério.
claridad. Erántskua, sési ishékurhisti, erákukua, eránskukua.
claro día. Ambándeni, piríandentani, pímpinasi, ambángarhikua, sési jána• kurhisti jurhfata, erándukua,
ambán• dini jurhíata.
clavar. Parhángks atáni, chátantani, parhángks jatsfkuni, chakúntani, chátakuni.
clavar clavos. Chátakuni, uájtsikuni, chatáni, parháns atátani, uákutani, teiátsini.
clavícula. (anatomía) Angánchakuarhu anápu úni, shináskikua, uingápinskua.
clavitos. (hongo comestible) Pashák terékua, pashákua, terékua akuftseri.
clavo de madera hecho de ocote. Parhánksi, tsüúndakata.
clavo grande de madera. Tsiiúndakata, parháns 'kéri chikáriri.
clavo que sirve para colgar objetos. Tiríngarhitakua, chángarhitakua, parhántsi chángarhikata.
"Clematis dioica L." (Liana) Kuámbarhekua.
coa de pino. Incháskutarakua, tarhékua, kukúmutamba, shikári jarháku• tarakua, jarhákutarakua.
cobarde. Chémpsi, ishkambé.
cobija. Sunúnda, karóni, karóna.
cobre. Surúnd atári, tiám charhápiti.
cocer. Ninírani, jámani.
cocer alimentos debajo de cenizas calientes. Thújpani, ambé ma jirípani.
cocer elotes. Tiríap jámani, tirfapu ninírani.
cocerse el nixtamal. Jupfnani.
cocido. Ninfri, jámakata, ninfrakata.
codicia.Ktá.
codiciar. Tsitfni, uékani, uandákua pikúmukuni, no tsitfni japínchikata.
codicioso. Jángorheri, uékapani, uandákua pikúmutpiri, japínchikata.
código de leyes penal y civil. Jurámukuecha.
codo. (anatomía) Uijkúsi, kuinkúsh, kutúkua.
codorniz. (Philortyx fasciatus) Khurhú, jarúmbas, kurhóani.
coger. Jupíkani, tirhíngatani, jauátani, tarhátani, karhántani.
coger lazando. Epéruni, epérutini juáni.
coger presa. Ambé má atáni, jupíkani.
cohabitar. Nanákan ma jingúni, andátserani khuíni.
cojear. Sengéjtani, iengétskani, tsekéntani, sinétani.
cojín. Iájchakua.
cojo. Tokóndu, tokótsi, mangúsi, singéta, singésta.
col. Shakuá chakuíntsi.
cola. Chhéti.
colar. Tsarháni, tsarhátsikuni, tsarhárhukuni.
colgado. Tirhípati, tirhfpakuarhini, tirhípakata, tirhfrikuni.
colgar. Tirhfngani, tirhípani, tirhfrutani.
colgar cuadros. Tirhíngarhitani, tirhfnarhitani, jatsíngarhitani.
colgar sobre una pared. Tirhíngarhitani.
colgar una cuerda. Tirhfpani, tirhínarhikuni shindári, sindári tirhfpani, tirhfrutani.
colgarse algo al cuello. Jójchani, tirhfnchani.
colibrí. (Campylopterus helmincucurus) Sinsúni, kuín tsfntsunitu, tsintsúni, tsiríki.
colmillos. Sínicha jájtakurin anápuecha, ishíni kanírakata kéri, ishfni kéri.
colocar. Jatsfjpani, sés jatsíni, márk úni.
colocar cosas sobre el zarzo. Parhánga• rhitani, sési tirhfrutani, márk úni, patsákuarhu.
colocar una almohada. Iájchukuni.
colocarse. Jimín sési jatsíkorheni, niárakorheni sési, márkukurhini.
color amarillo. Tsipámbiti.
color azul. Tsirángeni.
color café. Siuári, tukúru.
color verde. Shungápiti.
color verde tierno. Shúshungasi, shungápiti no niátsiti.
colorado. Charhápiti.
colorín. (Erythrina flabelliformis kearrley) Purhínksi.
colorín grande. Phurhfnks tharhéchu, purhínks kéri.
columpiar. Tirhíantsitani, tirhínguarhini, tirhíntsini.
columpio. Tirhfantsikua, tirhínguarhikua, tirhíntsikua.
collar. Uekájchakua, uakáchakua.
comal de barro para hacer tortillas. Eróksi.
comenzar. Uéenani, úndani, uéndani.
comer. Arháni, thiréni, makúni.
comer algo antes de comer en serio. Tárhan arháni.
comer fruta. Ak ú ni, ámanenchakua orháni.
comer postres. Tájtsitantani, kétsesita arháni.
comer un animal. Ántani, tiréni.
comerciante. Tshíjpati, phfpati, piápiti, piápiti, khéjpati, ínspiti, ambé képati, pípati, atárantsi, ínspekorheri,
ambé pípakurhiti.
comnerciante ambulante especializado en vender loza. Porhéch pári, kakákua képati, porhéch juári.
comercio todo. Khamáchani, iámindu arháni, iámu arháni.
comezon.jtsímeni, atshfmikurhini.
comida.Akuá, thirékua.
comida de mediodía. Teróshukua, terúhutin.
comilda que los dolientes de un difunto daban durante los viernes a los vecinos del barrio. Thirérpeni.
como. ná, nári.
como a las 9 p. m. Khuíkuarhu, iúm tamu atákuarhu.
¿como ocurrió? Námendu, nanína úkuarhisti, nanína úkurhishki, náni uénashki.
como quiera. Náanterkueni, nánditarkueni, íshkari na uékaka, nángas uekoka, nanína uékeni.
compadecerse de otra perosona. Kóndeni, kóndish jí imáni, pamókuni máteri nimáni.
competencia. Andáperakua, chanákua, andaperani.
competir. Jupiperani, andáperani, chanani.
completar. Andángutani, andákuntani, andakutani.
componer. Jatsintani, jajkungantani, jajkuntani.
componerse. Jáshintani, sés jarhástia, ambákintani.
componerse de una cruda alcohólica. Sési pikuárheraskia, ambákintani ka• huíkuari, ambákintani kauíkimbó.
comprar. Piáni.
comprometerse. Eiáakuarhini, jí aiákuska, aiákurhini.
comulgar. Chhachómekuarheni, piráni.
comunicar. Arhíjpeni, eiángpini, uandántani, arhíni, uandákua asháni, uandákua ashákuni, antápini iauáni jatíni,
uandásheni, uandán énga no íshaka, uandátani, uandákua itsákuni.
con. Jingúni, nén, né.
cóncavo. Jarhónchini, terúkuarhu sfapino
concebir hembra. Phéeni, kutsítu japfmbini, kóndingani uarhf, japímpini.
concha de almeja. Khuerósi.
concha de la semilla del mamey. Tsikfpuri jukáparhata.
conejo. (Sylvilagus floridanus) Auáni.
confesar. Phamónuarheni.
confesarse. Phamónuarheni, pamóngurhikurhini.
confiar. Mintsíkani, jakájkuni, sési pikuátperani.
confundir. Men jángastani, sánu mátun ishéni, mirínchini.
conocer. Míteni, mfndaskuarhini, mítipini.
conocer un lugar. Miiúni, miiúntskani, miiúska jiní, mfteni naní.
conque. Najkíri, ambé jingóni, ambé jimbó.
conquistar. Euákorhpeni, mfngurhini.
consejero. Arhítatpiri, arhítakutspiri, arhftakuti.
consejeros. Iám arhítatpiricha, eiánguticha, iétsitpiricha, arhftakutspiricha, uánikua sési arhípiri, arhítakuticha.
consejeros de barrio. Tharépencha, eiámpericha uéraman anápuecha.
consejo. Arhítakua, jángasperakua, sési arhfngakua, úmbarhini.
consentir. Jiárhetani, iókoni.
consideración. Erátsenskua, kóndisha, pamókuni, kóntsitani.
considerar. Phamóndani, erátsenstani, kóndini, pamókuntani.
constelación. (astronomía) Kuaráp jóskua.
construcción prehispánica. Iákata.
constructor. tlri, kumánchikua úri, ambé únsti, ambé úri.
construir casas de piedra. Tsintsíni, tsintsícha tsakápuiri.
construir pared. Tsintsíkat úni, úska tsintsíni ma kótakuani, tsiríndani kapárhakua.
construir una casa. Jauátani, úshka ma kutá, kumánchikua úni, únia kumánchikua.
contagiar. Kéretpeni, kéretani, intsírhitani,kéritani, intshírhetperani.
contagiarse. Phiuáani, intsírhikuarhiska, kérikurhini, antsírhikuarhini.
contar. Miiúni, uandántani, arhíni, eiángpini, arhíjpeni, uandákua asháni, uandákua ashákuni, antápini iauáni
jatíni, uandásheni, uandán énga no íshaka, uandátani, uandákua itsákuni.
contar con una persona. Mintsingarhini, mintsíkani.
contemporáneo. Iáas anápu, jimbángi ambé.
contener. Jatángeni, phínguni, jatáni, imárhikuashini.
contento. Tsípeni, sési pikuárherani, tsípikurhitini jarháni.
contestar. Mókukuarheni, mókuntani, sésish mókukuni, mókukurhini.
continua. Méntkhisi, ménku únskua, soméni.
control de malezas. Uijtsák phikúni, ambándukuni, uitsákua murúnduku• ni, mulúpani.
controlar un hervor. Phórhukuni, párhukuni, tepórhukuni.
convalecer. Ambákentani jarháni, sési pikuárherashaka, jauárani paménchati, jauátangani paménchakueri.
convaleciente. Phaménchati.
convencer. Uámbarheni, jángastani, sési kurhángustani, andátsitarani.
convención. Tánguarhikua, andásitarakua.
convertir. Phirhíjkuntani.
cooperar en las fiestas con un plato de sal o dinero efectivo o con tabaco. Kújkuni, andárhpintani, kúnarhikua,
kúpantani, jorhépipani, jorhéperani, itsútakua intsímpini.
cooperar en una fiesta. Jarhóajpeni, íntspini kuínchikuarhu, jorhépini, jo• rhéperani kuínchikuarhu, tánani.
copal. (Elaphrium jorullense H. B. K.) Tió shungánda, kuiríkatsunda, kuá• tsitakua, tiósh akuá.
copia. Erángekua, terúkuntantani, móngarhitakua, erákukua, pikúkata, móngarhitani.
coqulllo. (planta cuya raíz comen los tarascos) Uanít mukúsi.
coquito de aceite. Kaiáku.
coralillo. (Orbygnia cohune. Víbora). Shírúk akuítsi, tándurhima, akuítsi uiríti.
corazón. Mintsíta.
corazón de maguey tatemado. Chhamási, tupíkua.
corazón de maíz. Tsíkua, tsírir mintsírta, tsikíkua.
cordel. Siríngua, jíshkukata, shindári tsiuápiti.
cordel para el zarzo u otra cosa. Tirírhutarakua, shindári tirhípatarakua.
cordón de lana que se usa en la trenza de mujer. Tejpérakua, jórhutakua, tepérhutarakua, tepérhutakua.
cordón umbilical. Túpuer sutúrhi, tsípekua.
córnea. (anatomía) Urápit jatákua, uarápiti éskuarhu anápu.
corona. Kanákua.
corona de sauce llorón y flores o de pan, que se da a los músicos en fiestas cuando se les despide. Kanákua,
kurhínderi kanákua, kanákua tsímperaskuar hu anápu.
corona hecha de hojas cocidas de maíz, ésta se usa para sostener ollas que no tienen base. También tiene usos
mágicos. Uansípu, uinsípu.
coronar. Kanárhani, kanákua jatsíkuani, kanákua jatsíkuni.
correcamino. (Geococeyx mexicanus) Tinguí, tínkio, tinkuí, tenkuécha.
correcto. Sés jarháni, máku jákukata, jurhímbitku.
corredor. Inchájchukurini; jarúkuta incháchukurini, jáshukurini, uiríari, ui• ríati, incháchukunskuarhu,
incháchukuri jarrháni.
correoso.Símeni, chojpéni, takímbeti, takímiti, chopérini jarháni ambé.
correr. Diríani.
correr a una autoridad. Chútantani, petántani, chúntani jurámutini.
correr el agua. Iorhéni, iústarani, iorhéni itsí, iurhúni itsí, iurhúntani, itsí jángarhi nitámatarani.
correr gente. Chútani.
corromper. Tshíjpani.
cortar. Phikúni, karúkuni, kachúkuni, akuárhetani, akúni, uarhórukuni, tsapándurhini, katshíkuni.
cortar cabello. Kuináni, kuinájpeni, kuinátsikuni jauíri, jauíri pikúni.
cortor y enterrar un cordón umbilical en el fogón cuando no hay lumbre. Uarhóakuni, túpu pikúni ka incháskuni,
túpu incháskuni parhánguarhu, túpun incháskuni parhánguarhu,túpu pópani.
cortar fruta. Phikúni, ámangechakua pikúni, ámangechakua akúni.
cortar hilos. Katshíkuni, pirúakua karhúkuni.
cortar hojas secas a una mata de maíz. Uandúakuni, uándurhini káni karhíri, káni pikúni.
cortar horizontalmente. Uarhúkuni, uarhúni, jurhímbitku kachúkuni, pikúni Jurhíptsi.
cortar por la parte superior de la planta de maíz. Kachútsikuni, katújtsikuni.
Cortar la leña para un casamiento. Iuíngani, arhántani shikári, iuíni niráni.
cortar puntas. Uarhórukuani, kachútsikuni.
cortar ramas a un árbol. Phikúrheni, kachúndikuani ashándikua, sharhíandikua kuarhándikuni, sharhíndikuni
kuarhándikuni, uarhóshani, chapándikuni.
cortar un árbol. Chapáni.
cortarse la planta del pie. Akuárhendllni.
cortarse las manos con hilos. Katsájkuní, pirákuni, akuárhini pirúakua jimbó, akuárhkuni pirúakua jimbó.
cortarse los labios al comer caña. Iríamuni jirínderani, akuárhumuni shímba jimbó, irímuni.
cortejar a una muchacha. Uekórhikuni, arhikuni, márku járhutani maríkuani, tseshékuarhini.
cortes. Jángaskati, kasínkasínmasi.
corteza. Kachási, jukáparhata, tsiráta.
corva. Pundánchatakua, kuatáschatakua, pandáchatakua, pakínshitakua.
cosa aguda. Echémini, echémiti, kuetsheri.
cosa amarga. Khaméri, kaméri ambé, ambé ma kaméri.
Cosa ancha. Kórhani, kóshkati ambé, ambe ma kósti, kósti ambé.
cosa blanca. Tupútupús, uirás, ambé ma tupúkuarhani.
cosa copiada. Erángakata, pitákata, ambe ma móngarhita, ambé ma erákuti,pikukata, móngarhit ambé.
cosa elevada. Tótani, iótati, iótakuarhu,iotatini jarháni.
cosa enontrada. Eshenskata, eshékurhintan ambé.
cosa floja. Shejké shejkéshi, shekákata, ambé shikéri, shiken ambé.
cosa grande. Khérati, ambé kéri.
cosa larga. rójti, iórhati, iósti, ióskati, ambé iósti, ióti ambé.
cosa olorosa. Phuntsúmeni, ambé ma áshpiti, ambé puntsúmini, jákundir ka áshpiti ambé.
cosa percudida. Nirándi, jántsintani, ambé ma nirándini, jínku ambé.
cosa que está entre las piedras. Tepájpokutini, teréndapu jukáparhan tsakápu.
cosa que hiede. Sipíani, shipíamarhani, shipíndini ambé, ambé ma jákundika.
cosa que se extiende. Úrhupani, antsírantani, kóndipaka ambé, ambé ma uánipaka, itsákuni ambé.
cosa que se multiplica. Úrhupani, kuirípipani, kánepani.
cosa rojiza. Charhácharhási, ambé charhápiti, charhápiti ambé.
cosa sabrosa. Phuntsúmeni.
cosa vieja. Teréri, tamápu.
cosas menudas. Sanít ambé, saníti ambé.
cosecha. Phikúntskua, pínskua.
cosechar. Phikúntani, pinántani.
coser. Siríkuni, siríngarhikuni.
cosquilla. Khirhímikua, shirhímitani, kirhímini.
costal mal hecho. Shotóshotókasi, tsarári.
costilla. (anatomía) Tsiríni.
costumbre. Phindékua,
costura. Siríkukua, shiríkuni.
cotejar. Terókuntani, terúkutani, máku jákuntani.
coyote. (Canis latrans) Jiuátsi, tshamé.
creador. Kuerájpiri, juchári kuerápiri.
pasar a criar un niño. Kuiríperani, kuiríper an uátsapichuni, uátsapichuni kuiríperani.
crecer. Ióskani, khuirípeni, khéni, kóskantani, kórutani, kónskani.
crecer una persona. Khuirípeni.
crecer una planta. Tshijkíni, kuiríperanima tsitsíkini, kuirípeni ikárakua, kuirípeni ma ikárakua, kuilípeni
angátapu.
creciendo. Khépani, kónskapani, kuiríparini.
creciente. Iorhéjpini, iorhékua, itsí iorhéni, iorhékua tsímini.
creencia. Jakájkukua,. jakákutini ..
creer. Jakájkuni.
crepúsculo. Jurhíat inchátiru, inchátiru.
cresta. Tunguántsikua, períntsikua.
criado. Jántspiri.
criar. Khuiríperani, kángorheni, kámani.
criar un niño. Tharhéshirani, khuiríperani, kángguarhingani, kán tatáka, kámani uátsapichuni.
criminal. Uándijpiri, atájpiri, uándipiti, atájpiti.
crines. Jauíri, chakínchakua, perénshikua.
criollo. Uashári, erékati.
cristal. Tsárati, eránakua.
criticar. Uandátseni, mámanbe uandápani, uandáspini, uandákua arhíni, uandákuri, kurhámpini jámani.
crudo. Tsírku, tsípiti, tsíri.
cruel. No ambákiti, no sés jurámuti, no pikuángini.
crujir. Kúskani, kústani.
cruzar. Uanákuntani, terúakuni, parhíkuni terúpikua, terúpukuni.
cruzar gente en la calle o en el camino. Kúmani, uanárhukukuni, kúperani kuirípu, parhírikuni.
cruzar un camino. Pashárani.
cruzar un río, un puente, un barranco, un lago o el mar. Parhíkuni, nitámani, mórheni, parhítsikuni,
parhírukuni, parhíakuni, parhímini.
cruzarse con una persona. Uanótamani, uanákuni, uárhurhperani, kúni, uanómperani, kúperani, uanákperani.
cuajarse. Chhojpémakuarheni, shindúni.
¿cuál? Náki.
cualquiera. Nákintarku, nákinderku, náki uéjkini, nákirma, náki uékeni.
cuando. Ékakini, náatini,
¿cuándo? Káni, kángksi, tikáni, na jatíni.
cuando a uno lo quieren, Eshénchangani, tikáni uékaka.
cuando se le resbala algo de las manos. Pitsípkuni, tsirúkuni, éka tsikápkuarhaka, éka ambénski sekápatoka.
cuando objeto se encuentra en patio. Kirándeni, jántani ambé, éka ma jántaka terúnukua, jántani kónorhakuarhu.
cuando el árbol está maduro o sazón. Tshiríni, anútapu tsirístia, éka ma angátapu tsiríka, éka ma angátapu tsiríri
jarháka, ma angátapu tsiríka, tsirístia anátapu.
cuando coyote aúlle. (Purhepecha anuncia que va helar, llover o granizar) Jiuáts mintsítani, kuaiúnchini jiuátsi.
cuando el elote empieza a tener granos. Surúngarheni.
cuando el jilote de maíz va engranando. Tepáparhantani, jukánarhishatiia, jukángarhini, tiríapu jukángarhini,
surúngarheni.
cuando el maíz germina. Andárani.
cuando el polen del maíz se ha caído. Pájtsintani, kuáparhashatüa, éka píntsikua uauárhuka, píns uauárhuni,
píntsi uekórhini, kuátsintani.
cuando el Sol ha cruzado un poco el cenit. Téjkamani, ióshuni, kúmangarhini.
cuando escarba la gallina. Sheuéatani, katsátani, tsíkat jarhákuni, sheuéni tsíkata.
cuando hay fruta en los huertos. Jukápuni, úndastia jukáni, ámangechakua jukápuni, jukápuni ámangechakua.
cuando la gente se desparrama. Etsárhetseni, etsákuarhentastia, itsákurhingani, kuirípu etsákurhini.
cuando la sangre se le baja a uno en una pierna. Iurhír jundútseni.
cuando se baña la gallina con tierra. Sheuékuarheni, tsíkata shiuínskani, tsíkata tsiuínskani.
cuando se caen las flores de una planta. Uauárhuni, tsitsíki uauárhuni, uarhírustia.
cuando se caen las hojas de un árbol. Uauáshkurhini, uauákuarhishatiia.
cuando un árbol tiene frutas. Jukáni,éka ma angátapu ámangechakua jukáka.
cuando un mosco pica. Thenáni, tenástirini ma tíndi, eká tíndi ma atápika.
cuando el piso está sucio. Jájkarhani, no sési jákarhasti, éka kuíchakuni jákarhaka, kíchakuani jákarhani.
cuando un ratón le pasa a uno por el estómago. Parhíakuni, jaiáki ma parhíakuni shitúrhirishi, jeiáki parhíakuni.
cuando una cosa está bien. Jurhímbeni, éka ambé ma sési jauáka, ambé ma sési jauáka, sési jarhán ambé.
cuando una enfermedad se vuelve epidermia. Etsákurhipuni, paménchikua kéritpini, paménchakua no
ambákinskua.
cuando una mujer está mal sentada y está enseñando sus partes genitales. Tsiiurmarhani,chauámarhuni, uarhiti chauámarhutini uashákani.
cuando mujer tiene hijo cada año. Thangángarhini, no lótsiti, mándani uéshurhini jatsíoni, mándani uéshurhini japínpini.
cuando una planta retoña. Tsiuáni, pul úntani, tsikíntanirhani.
cuando uno pierde algo personalmente. Tsítakuarheni, tsítani ambé má, tsíni nmbé roa tshítaska.
¿cuando vamos? Jánchi, kánchi, kánsh niuá, na atín niuásh, násh jatín niuá.
cuanto. Na sháni.
cuarto o pieza que se agrega a una
Casa. Úmutakata, kutá kutúrhutani, kutútarhani mátar kumánchikua, kurnánshikua útarhatani.
cuate. Apáni, apáni úkurhiti.
cuatro. Thámu.
cuatrocientos. Ma irépita, ma katárhi.
cubierto de agua. Jiríjchakurhisti, itsí ildúperarini jarháni, uirhíperani itsí.
cubrir.Kúngutani, túrhentani, ójchakulmi, ómani, uirhípirani, uanóndani, uirhiperani, jatsíparhakuni.
cubrir algo con tela. Matórheni, óchaltllUrani, shukúparhatani, shukúparhantani, takúsh jatsíparhakuni.
cubrirse con ropa o un sarape. Tárhekorheni,takúsh jukákurhini, sunúnda jukáni.
cubrirse todo. Tújchakukuarheni, jámu orhekuarheni, óchakukurhini, óchakurhini sési.
cuchara de madera. Iorhési.
cuchara de madera para hacer mole. Atapak manáratarakua.
cuchara grande de madera para hacer chicharrones. Manámatarakua, Iorhesh sándar kéri.
cucharear. Manámani, iorhésh jatsímani, tsémuni.
cuello.Angánchakua.
cuento. Uandántskua.
cuerno. siuángua.
cuero. Sikufri.
cuervo, (Corvus brachyrhynchos) Khuáki,
cuidar. Esheni, kuáni, erátani, eránguni.
cuidae a un enfermo. Uirhútani, kuáni ma paménchati, kuáchakuni paménchatini, erátatpini paménchatini.
cuitlacoche. (Harporhynchus curvirostris. Ave) Paré akúri, kúrikui.
cuitlacoche. (Ustilago maydis. Hongo) Tukúr terékua.
culebra. Akuítsi.
culebra chirrlonera. (vive en palos podruros) Teréskambe akuítsi, akuitsi kuimípari, akuitsi urhípiri.
culpa. Khamángarhintskua.
culpar. Khamángarhintani, kamángarhitantani.
cumbre. KhÚIDsta.
cumplir. Pajkárani, andángutani, andákutani.
cumplir un año de algo. Thangálruni, andákustani ma uéshurhini, andákuntani ma uéshurhini.
cuna de niño. Uantsíri, shiuíki, uirhípu, charháku jatákua.
cundir. Etsákuarhepani, etsákuarheni, kánesti, itsákurhini, nitsíndini.
cuña. Iáakukata, katsíparhatarakua, inchárhuta, inchárhukua, iáchakukua.
cuñada. Tuímba, kuínskua, tuískua, tuínpiri.
cuñada de mujer. Thuíska, tarhámba, tuímba, tuínkua, tiúmpiri, tárhe, tarhámburhikata, tárha, tarháskua.
cuñado. Tuímbiri.
curación. Tshinájperakua, ishépeni, tsinákua.
curación de lo constreñido. Piróngani.
curandero. Shurhíjki, tsinájpiri, tshinájpiri, eshéperi, ishépenti, ishéperi, shépiti.
curar. Tshináni, eshéni, ambákerantani.
curar asustados y pierden alma. Shurhútsikmltani, eshéni chérakatachani, imáni eshéni énga chérakata jauáka.
curar a una persona. Ambákerantani, eshéni ma kuirípuni.
curso. Uantsíkuarhikua.
curtir. Kutsúni, kúmani.
curvado. Kuntsísti, kuintsíkurhilú, kundíri úkuarhini,
curvo. Kuntsíni, kuntsíkata, uantsíkata, kuánshimaku.
"Cuscuta tinctoria Mart". Tirípu.

CH
chahuistle. Turhíri, turhír Úni.
chaparro. Satáki, thakísi, uashári, tanguásh, erékati.
chapeado. Charhóngarhi, charóngarhini.
charal. (Chirostoma bartoni jordan) Khuerépu.
charlar. Uandónskuarhini, uandónskurhini sési, unadángaskani, uandásheni, uandónskurhini áshpimuntani.
chayote. (Sechium edule swartz) Apúpu, apúpu téri, apópo téri.
chayotilIo. (Sycios angula tus L.) Akárheni.
chía. (Salvia hispanica L. Hierba medicinal que se usa con sipíajku para curar el mal de ojo) Khueróni,
charájkukua, sirúkua, shukúrhi jakuárha.
chicalote. (Argemone mexicana L.) Apárhek urápiti, shaté, kúmatarakua.
chico. Sapí, sapíchu.
chicote de cuero. (cuarta) Khuikuíperakua, khuikíperakua, atáshukutarakua.
chicozapote. (Achras sapota L. Árbol y fruta) Shungánd urhúata.
chilacayote. (Cucurbita ficifolia Bouche) Thikátsi, purhú tikátsi.
chilacayote asado. Thikáts pájpatakata, tikáts uirípakata, purhú tikátsi títakata, purhú tikátsi títatakata, páskukata.
chile. (Capsicum annum L.) Khauási.
chimenea. Siráat petárakua.
chiquero. Kúch atákua.
chiquiador. Shungánda.
chiquihuite. Tshikíata, jápu jupárakua, jápu jupáranskua, jupáranskua.
chirimoya. (Annona cherimolia) Urhúata, átesh, urhúata tsémsi.
chismear. Uandásheni, uandán énga no íshaka, uandátani, uandántani, uandákua itsákuni, arhíni, eiángpini,
arhíjpeni, uandákua asháni, uandákua ashákuni, antápini iauáni jatíni.
chismoso. Chkuándira, uandásticha, uandásti, uandákua itsákuti.
chispa. Misíri, chpíri, charárusti, tsípin chupíri.
chocar. Uájperani, uángurhini, uákutani, uákperani.
chocolate. Khékua.
chueco. Majtsíri, kuntsúri, kuntsíni, iengésh, kuntsíri.
chupar. Tsitsúni, itsúrhini.
chupar el cuerpo humano. Shurhúreni, itsúrhini, itsúni.
chupar un hueso. Akúrheni.

D
dalia silvestre. (tubérculo de planta se usa contra piquete de víbora). Titiríchi, sarhóma tsitsíki,
sharhón tsitsíki, charauéska.
dama. Naná, uarhíti, maríkua, témba, kutsí, uarhí, urhúri, nanáchi, uárhi, Uarhíiti, nanáka.
danza.Uarhántskua, uarhákua.
danza de los matachines. Uajkárhi uarharhicha, shishímekuri.
danza de los negritos que se baila el 6 de enero. Turhí uarháricha, turhí papu uarhári.
danza de los tarascos del pueblo de Ihúatzio. Kománchi.
danza de los viejitos que se baila el 6 de enero. Tharhé uarhákua, tarhé Uarháricha.
danzante. Tharhé uarhári, uarhári.
danzante del pueblo de los conejos. kurpiti.
danzante (muchacha). Uanánchi, uarhí uarhári.
danzante que baila el 15 de mayo. Uananch uarhári.
danzantes del día de Corpus. Uajkárhi uarharicha, uarhári chanáskuarhuanapu, itsíkucha.
dañarse. No sés útspekua, ajtákorheni.
dar. inspeni.
dar a entender algo. Jángastani, eiánguni kurhánderatani ambé, mítetarani ambe, jángaskatarani.
dar a fuerza algo. Thauáshukuparini.
dar a luz. Kuerájpeni, kángguarhingani, phéani, uátsapichu kámani, jatsíni, harháku kámani, kámani,
kómperangani.
dar comida a los difuntos del año en curso. Uérakuarhu, karhákua, kétseni, niráni kétsitakuani, kétsitakua,
ueshurhikua kúngani.
dar de beber a los animales. Ijtsímataani Itsfmatoni shenchékichani.
dar el gasto diario. Khéjtatani, Kendani, Inskunl atárakua.
dar el precio de algo. Shánesti.
dar en el blanco. Phitárami.
dar fruto, jukáni, ínspini ámangechakua
dar masajes. Jeiáchani, jeiárhpeni.
dar muchos puntapiés con coraje. Thauáthauáarhani, tauátauáchuskani, ikíantiku tauátauá arháni, soméni tauárhini ikítinku.
dar puntapiés. Thauárheni, thauánurhini, tauáchuskani, tauáchuska, tauárhini kunchúrhitakua jimbó.
dar un puntapié. Máku tauárhini.
dar vuelta. Uanópeni, uanótani, uantsímbeni, uanárhurhani, uanópatani ma, uintsíkurhini, uirhímukuni, uanáparhakuni, uantsíkuarhani.
dar vuelta dentro de una troje o casa habitación. Uanándikuni, uanájkarhani.
dar vuelta en esquina. Uekárumani, uekáruni, uanátakuni, uintsítani terórukua, kuántsimani, jópatani terúrukua.
dar vueltas alrededor. Uantsíkuarhikua.
darse importancia. Puríkuarheni, sháni úkurhini míteni, jarhóchani, sés ishékurhini.
de a cuántos. Namúchani, na shángachani.
de a tanto. Shángachani, indé shángachani.
de allá mismo. Jimá anápu, jimá uératini.
de igual manera. Májkhasi, indé máku jásh.
de muchas maneras. Mámaru, iápur ish, indé mámar jásh, mámar jásh.
de nada. Iskuri, no ambéru, no mári, no má, nómbemeri.
de todas clases. Mámar jási, táchan járhati, iámben ambéru, indé már jásh, mámar jarháticha.
de una buena vez. Mátirku, ménkupani, ménku.
de uno en uno. Mándani, mándanksi, mándani mándani.
debajo de la tierra. Inchátsekuarhu, inchátsitini.
debajo de una casa. Inchájchukutini, kumánchikuarhu incháchukutini.
debajo de una troje. Inchájchukurini. incháchukuri jarháni, incháchukunskuarhu, jáshukurini
débil. No uingápiti, no uingápeni.
debilitado. Chkhéni, no uingápeni.
decapitar. Uarhójchakuni, katsípchakuni.
decir. Arhíni,uandáni,uandáska, andátani, uandápani.
decorar. Pirírani, jatsírhintani.
decreto. Jurámukua.
dedo de la mano. Uishúrhutakua, jájk sapíchu, jáki.
defecar. Khuajtsíni, úni.
defender a otro. Kuájpentani, kuápeni máteruni.
defender una fortaleza. Erópetarajpeni.
defenderse. Angáshurhini, mókukuarheni, kuápekuarheni, kuápikurhini.
dejar. Jurájkuni, míndani, jurákuskia.
dejar de comer para dar a otro. Phíchantani.
delatar. Eiámpikuni, tatsuárhikua.
deleite. Tsípekuarheni, serápenskua, atsípekuani.
delgado. (objeto) Tshirímbiti, tshauápiti.
delgado. (persona) Kharhísi, tsiuángarhi kuirípu.
demandar judicialmente. Tsámperani, aiápikurhin kératicha jingóni.
demasiado. Jukári, jukárini.
dentro. Inchárini.
dentro del agua. Inchámikua, inchámitini.
depositar una semilla en el hoyo. Uekáskuni, euáskuni, júskuni, tsír atsin, incháskuni, júkshkani, inchákushka.
derecho. (jurisprudencia) Jurhímbikua, jurhímbitku.
derramadero. Ijtsí tsímekuarhu, etsándirhinkata, típomini.
derramar. Tsímeni, uinítsitani, iorhéjpini, etsándurhini.
derretir. Ijtsí úntani, itsíantani, itsárani, iurhúntani.
derrochar dinero o riquezas. Isk ambéngarhini, tumína ambétarhini, ambéndarheni tumína.
derrumbarse. Sherékorheni, uekórheni, chhambákuarhini, chamákuarhini, shekématsini, sherématsini,
tamárhuni.
derrumbe en un barranco. Kúparhuni, kúpsarhuni, kauáru tsirúni.
desabrido. No sés jámarhani, karhíkarhímarhani, karlu'karhímarha, no piárani itúkua, tsitímarhani.
desabrochar. Kuerángeni, inchárhukua pikúni, pitsírhutani.
desacostumbrarse. Niátak ambé jurájkuni, nótar pindéska, pindékua jurákuni, nótar pindéni.
desagradable. lkíchakueni, no anénchasinga, no sési tsémukua, no sési tsémuni, no káni tsitíni.
desagiie. Ijtsí tsímekuarhu.
desangrar con un pedernal. (es un método para curar ciertas enfermedades) Chkúni, uishúndukuni.
desaparecer. No néeni, ísku no néeni.
desarmar. Sheréntani.
desarrollarse. Ióskani, khuirípeni, khéni, kóskantani, kórutani, kónskani.
desatar. Kuerák:uni, kuerántani.
desatinar a otra persona. Chhanáni, arhínchani máternimani, chanáchatani.
desbaratar. Chhamáni, sheréndurhini, sheréndurhintani, sheréntani.
desbaratarse. Sherékuarheni, sherékurhini, sherékurhintani.
desbordar. Uinítseni, tsítsimeni, sherémukuntani.
desbordarse. Ijtsí etsákorheni, pikúmukukurhintani.
desbordarse un río. Iorhéjpini, iorhékua tsímini.
descalzo. Shándurhatinku.
descansar. Mintsíkorheni, mintsítani.
descansar sobre algo. Iájtsitani, mino t s í tan i ambémarhu, mintsíkurhini ambé márhu.
descanso. Teróakukua, mintsítarhatani sáni.
descascarar. Ambáparhakuni, sikuíparhakuni, pikúparhakuni.
descendencia. Surúkua, jitúshkani jimá anápushka.
descendiente. Surúkua, juchá márkuska.
descolorido. Iám upíjtseni, urámbeni, jupítsiti.
descomponer. Sheréntani, pitákuni, pirákuntani.
desconocer. No míteni uandáni, túr no shú anápueshka, no mítentani.
descoser. Katintani, pitántani.
descubrir. Penójchakuran erátsekua, penánarhikuska, pinóchakuarani, pinórhitani.
descuidar. Miríkorheni, jurákutashka, jurákukurheni.
desde. Jimájkani uératini, éki, imákanku, jiní.
desdeñíar. Kuatántsperakua, nótaru míngurhini.
desear. Tsitíni, uékani, shéngchani, jílékashinga, uékani tsitíni.
desear mal. Shukájchani, jí uékashinga no sési.
desecho. Tshíjpakata, pakárata, asúmerani.
desembarcar. Andántani, mórhetani, uépintaskuani.
desempedrar. Tsakáp phískuntani, tsakáp pikúntani, pískuntani tsakápu, Isakápu pitánskani, sherépantani,
tsakápu pitántani.
desenterrar. Phískuni, phitáskuni, písftllntani, murúskuntani, pitáskuntani.
desenvolver. Kuerántani, pitákuni, piráflltntani, kueráparhakuntani, kuerákuni.
deseo. Uékakua, jí uékasinga, tsitíuini.
desfiladero. Kauáru.
desgranar mazorcas de maiz. Piiúni.
deshacer. Sheréntani, itsíantani, puchámani.
deshilar. Pirúak phitángarhikuni, shurhani, kuerántani pirúakua, pirúkua tsurátani, tsirúantani.
desintegrarse. Sherékuarheni, shamántani.
desmayar. Uantsíamengarhini, chkématseni, no uingápeni, shekéni, shikéntani.
desmembrar. Kuarháshukuni.
desmontar. Chapáatani, ambóatani.
desnudarse. Phíntani, kuerákuarheni, kuerákurhini.
desnudo. Phatsíkasi, patsícharha, patsicash jarháni, patsítsti, shásku.
desollar. Sikuítani, shikúparhakuni, kuinatani, ambáparhakuni.
despacio. Atsítakuarhu.
despedazar. Sánganit úntani, seréndurhini, khepékuni, tsepúndurhini, tsapirhati úntani, úndurhintani.
despedir a una persona. Uandánuntani, pampentani.
despedir gases por el ano. Teténi, tsumini, péshuni.
despejarse el cielo. Ambándentani.
despencar.Chhauáni, kepétakuni, chahuarhini.
desperdiar. Ambéndurhini, ikíchakuauni, ambéndarhini.
despertar. Tsíngarheni, tsénarhentani.
despertar repentinamente. Tshíjpangarhini, tsenarhen jeréresh, tsípatakurhini.
despertarse. Tsíngarheni, tsénarheni.
desplomarse. Sherékuarheni, angákuatsintani, uekórheni.
desplumar. Phumuári phikúrhini, uandúparhakuntani,
desposado. Taták japíndu.
despreciar. Amótakuarheni, no káni uékani.
después. Tátsekua, shási.
después de las doce del día. Ish tátsikua terúshitini ísh.
desramar. Chapándikuani, uarhóshani.
destapar. Phenójchakorani, phenójchutani, penánarhikuni, penómani, penóchakuarani.
destechar. Phikúparhantani, pikúntani, tasámbani pikúntani, pikútsikuntani.
desterrar. Chútakata, kétatani, jarhóndatani.
desterrarse. Chóakurhani, kétakuni, íshku iauáni niráni, iauáni niráni, jarhóndakuarheni.
destetar. Ijtsúk euáni, nótaru páarhani, itsúkua pikúni.
destinar. Míndani. .
destituir. Petántani, jatsíntani mátar ma, mátar ma jatsfntani.
destituir a un político. Kénditani, jatsíntani mátaru jurámutini, jatsíntani jurámut máni.
destruir. Sheréntani, kakáni, kakápantani, kakápatani.
desvelarse toda la noche. Erántskuni.
desviar. Támis páni, erátakuni, jurákuta piráni, shangáru kétakuni, jerúkuta,
desviarse. Támis niráni, erátakuni, katákuni, jurúkuta piráni, kétakuni, jerúkuta imbó niráni.
desvirgar a una señorita. Tshíjpani, tsípani uarhíni, tsípani uátsini, manátatspini uátsini.
desyerbar. Uijtsák phikúni, ambándukuni, uitsákua murúndukuni, murúpani.
detener. Phínguni.
detener el agua con tierra para que no entre a la cocina. Jirútan, jirúparhatani, túparhatcini .
detenerse. Angáshurhini, phíngukuarheni, jupíkurllini.
deuda. Kántsperata.
devolver. tntspentani, kuanátsentani, kuangáskun tani.
devolver algo. Khuangáskuntani, khuángskuntani.
devolver los golpes. Atántani.
devorar. Thiréntani, arháni, ántani.
devorarlo. Arháni.
día. Jurhíatikua.
día caluroso. Tsándeni, jurhíakua apárhikurhini.
día de circuncisión. Uarhúakukuarhu, jurhíatikua uarhíangaskua.
día de despedida de los músicos que tocan en grandes fiestas titulares. Tshímbeantani, tsínsperakuarhu.
diablo. No ambákiti.
diafragma. (anatomía) úngekua.
diarrea. Teróamani, pátskua, terúameni, páni, iáskurhikua.
dibujar. Karángarhikuni, tsitsíki úngarhikuni, úngarhikuni.
dibujo. Karákata, úngarhikukata, úngarhikua.
dibujo esgrafiado en una puerta. Karhángarhitakua, úmukukata.
diciendo. Uandáparini.
dichoso. Khorhénderu, korhéndera, tsípikuari.
diente. Síni.
dientes incisivos. Síni terórhukua anápu, shínicha tsintsíri jikóni.
diez. Témbeni.
dificil. Tshungápeni, tsungámu, no úkurhikua, kurhúkukash, irhítsikurhiti iandákurhini.
dificultad. Arhíjperakua, no úkurhini, ikíatperani.
difunto. Uarhíri.
diligente. Anchikorheni, kónku úni, shikápkuari.
dios. Kuerájpiri.
dios tarasco. Jurhíata, kueráperi.
directo. Jurhímbitku.
dirigir. Arhíjtakuani, arhístakuani, arhítakuni, jurámuni, arhírani.
disco de olotes para desgranar mazorcas de maíz. Piiúrakua, piiúrakua téneri.
discordia. (hacer) No sési uandákua.
disculparse. Kómarhini, jandíaku pamóndakurhini.
disenteria. Iurhír iátskua, iurhíri áskua.
disgustarse. Ijkíani, khurhúparhakuni, ikíatperani, no sési arhíperani.
disolver. Ijtsíantani, iétani.
disparejo. Turúturúndesti, jauárhjauárh ándeni, téksarhitakua jukáni, no máku jándini, no máku járhuni, turúturú.
dispensar. Tekáantani, tekáantskua, púakuntani, no jatángikuni.
disputarse una herencia. Euákuarhperani, euáperansh jatsíkua ambé, cuáperani jatsíkua ambé, euákurhperani jóshakua ambé.
distinto. Mámar jási, erákuparini, no máku jash, ménderuni ishénsinga.
distraer. Tám jájchani, uandángieta pikúkuarhini, chanárani támish, sanítspini.
distribuir. Etsákuni, arhúkperani.
divisar. Eráatani, eránguni, eráshatani, eránguerani.
divisar un plan. Erájpani, eráshatani ma tupákua, tupákua erápani.
divisado. Eránguerani, eiángueraniku, eránguni.
doblar. Tsikákuni, tsikáni.
doblar el maíz. Shungándukuni, kachújtsikuni, kuarhájtsikuni.
doblar telas. Tsikándurhini, takúsh tsikákuni.
doblarse. Tsikákorhini, tsikákurhini, kundíkurhini.
doctor. Shurhíjki, tshinájpiri, eshéperi, ishépenti, ishéperi, shépiti.
documento. Siránda, karákata, shiránda karákata.
doler. Phaméni, pamékuarheni.
dolor. Phamékua, paméarhani" paméni.
dolor de corazón antes de morir. Phaméngek atáni, mintsíta pamérani, mintsíta paméni.
dolor de garganta. Karhápchakua, kunákatarakua pamérani,. ópchakua.
dolor de muelas. Sínggarhasi, erhéndikua pamérani.
dolor de pecho con fiebre. Thiréngek atáni, terúnan pamérani ka terétsikua ingóni, paméngini terétsikua úni, paméngikua terétsikua jingóni.
dolor grande. Jukár phaméni, kéri pamíarhakua, kánikua paméni, kéri paméngeni.
dolor interior de la caja torácica. Kuiníngita, kuiníngita atáni.
donde. Naní, jindéni.
donde hay coyotes. Jiuátsio.
donde sale el agua. Uératirhu, itsí uérani.
dormir. Khuíni.
dormirse en algún lugar durante un viaje largo. Khuimani, kuíkuarheni, kuínipani.
dormírsele la mano a uno. Shushújkuni, sheshúran jájki.
dormitar. Khuínchani, kuípani, sánish kuíni.
dos. Tsimáni.
dos mazorcas amarradas por sus hojas. Sindángata, shindánakata, shindángata úni, shindákita.
dos vigas ensambladas por un extremo. Tepékurhini, matókuarani, jirúshakata.
dudar. Tséntsenkuni, no jángaskani na úni, no jakákuni, íshin o no íshin.
dueño de un terreno. Echér kándi, imérishpti ichéri, míngurhini ichéri, míngurhiti ichériri.
dulce. Téri, téni.
durante mucho tiempo. Ión imbó, iónestia.
durar. Ión úni, ióneni.
duro. Chhojpéri, chopéni.

E
echado. Ichárhuni, apúakuni, apókuni.
echado a perder. Tshíjpati, tsípakun,tsípakata jarháni, tsítakuarheni.
echar. Atárhení, jatsíkuni, jatsírani.
echar a perder. Tshíjpani, tsipájpatspeni, tsípakurhishkata, tsípatini jatsíni.
echar de menos a una persona. No eránguerani, jiríngantani.
echar encima. Jatájchakurani, tátsitantani, kúchakuni, kúchakuarani.
echar grito. Jiuákorheni.
echar tierra. Túrhentani, sési tútsintantaska, kúchakuarani, túchakuarani.
echarse. Icháruntani, uirhúndini, apúakuni jarháni, apóndini, ichándikuni.
el. Imá.
el abuelo. Mútsemba, imá tatá kéri, tatíta, tatá kéri.
el alma. Uarhícha.
el corazón. Mintsítani, mintsíta.
el dar vueltas alrededor. Uintsíkurhini, uantsímbeni.
el hijo que nace al último. (Benjamín)Shauíru, charháku, tátsikua kómperangaka, shauíshi.
el otro día. Kándeski, kánditki, tómurhíakua.
el principio. Uéenakuarhu, úndani jámki, orhéta.
el que. Emanga, ambénski, ambé.
el que ha echado a perder algo. Tsíjpati, tshíjpati, tsípasti.
el que ha hecho un mal. No sési úri.
el que habla. Uandári.
el que hace clavos. Tsiiundak úri.
el que hace costales. Uangúch úri, émanga uáka jatsírakuechani, koténsio úri.
el que hace estacas. Tsiiundak úri, uanáskuti úrik, angáskua úkua, chkári angáskukua úka.
el que hace tejamanil. Tasámban uri.
el que hila. Pirúati, pirúakua uri.
el que platica solo. Uandámiti, émanga jandíaku uandónskurhika.
el que riega. Thepótati, émanga tipátaka, itsí tsíkuti, itsí tánskati.
el que saca raíz de zacatón. Uatsiarhijpiri, urhund phitári, pikúri sirángua, shirángua pitári.
el que salió. Uérati, émanga uéntaka, eng uéraka.
el que tiene la boca chueca. Iengéndira, émanga kanínderaka pinchúmikua, imá minchúmukua támis jatsíka.
el que tiene labios delgados. Tsirítsirínderi, imá kenchénderakua tsiúmuk, imá tsiríntsirínderaka, tsirímindera,
el que tiene labios gruesos. Teióndira, émanga pinchúmikua tepánderaka, tepóndera, teiápindera.
el que tiene las manos sucias. Kekéjkurha, shiuákuarha, jákurha.
el segundo beneficio que se hace a una milpa. Túrhintani, tundutani, káni tarhékua.
elegante. Sés shukúparhati, kashíperani, sésash jámani, sési jásh.
elegir autoridades. Uandáskuni, erákuntani jurámutin, erákuntani jurámutichani.
elote. Tiríapu.
elote casi mazorca. Thojkéri.
elote cocido y secado al sol para usarse al año siguiente. Uachákata, tiríapu tukémanskata, ueshárhikata.
elote con granos. Tatángarhini, tiríapu jukángarhini, tiríapu jukángarhi, jukárhiti.
elote duro. Chopéngarhini, tiríapu topéngari, tiríapu chopéri.
elote sazón. Chopéngarhini, tiríapu tsiríri, tiríapu tsiríngarhi.
elote secundario. (se cuece y se hace un atole, sazonado con una hierba que se llama anisillo y chile) Apéenda.
ellos. Tshimá, iméecha,
ellos también. Tsimájlru, tsimátish, imátush.
embarrar. Atárheni, jákuni, tsikángirhitani.
embellecerse. Járhantani.
embobamiento. Tandósini.
emborracharse. Kauini, arháni, kéngarhini.
embotar. Uinírani, jatsírani ma jatárakua, uiníngarhitani ínspikurhikua, uiníngarhitani, mámar ambé jatsíni.
embrujar. Sikuáni, shekuáni.
emerger una isla. Tskúntani, uémintani isí jatámikuarhu.
empacar. Irhírhini, irhíkat úni, uinátani, jatsírani, jatsírani ka irhíni.
empacho. Khúngeni, kúnini.
empalmar. Takútakutani, terúkutani, takuinstani, tángistani, kútshitani.
empapado. Khuajkári, kuakárini, márhikurhintani, itsíku jarháni.
empaque. Irhírakua, uinátaka, jatsírakata.
emparejar. Sés jántskani, mákkakuni, marku úntani, mák jánskani, pítsitani.
emparentarse. Márkueni, jámburhisti.
empedrar. Jatsíntskani, tsakáp jatsíntskani.
empeine del pie. Kóndurhakua.
empeine. (enfermedad de la piel) Jarháta, epéta, epéru jukángarhini.
empeñarse. Jánguarhintani.
empezar. úndani, uéenani, uéteneni, uéndani.
empezar a madurar el capulín. Uéenani ninini shéngua, uéteni shéngua ninirhuini, uénani ninírhuni shéngua.
emplumarse. Phumuári jukántani, jukántani punuári jukáni, punuári jashíni, punguári jukárhikuarhini.
empobrecer. Kóm pakárani, undani ísh pákantani, nótaru jatsíkurhini, kóm jámani.
empujar. Phajkáni, pákchakuni.
empujar a una persona. Phájkchakuni.
empujar con los pies. Thauánurhini.
empujar de punta. Sésekorhetin phajkáni, tsenékorhetin phakháni.
empuñar algo fuertemente. Katsíjkuni, uingámu katsíkuni, máku katsíkuni.
en casa de aquél. Imóo, iméri kumánchikua jimbó.
en cuatro partes. Thápuru, énga tápurueha, tápuru útantani.
en donde dar vueltas. Uantsíkuarhikua.
en el bosque. Juátarhu, jiní anátapuecharhu, jiní pukutapurhú.
en el campo. Juátarhu, jiní juátarhu.
en el cerro. Juátarhu.
en el interior. Inchaákurini, jiní inchándikutini.
en el patio. Jamúkutini, jiní ekuárhu
en grandes cantidades. Kángahani, kánikuecha, kánikua ambé.
en la madrugada. Khér erándu, jimá irháshurha jatíni, tsípku, erándipakua.
en la mañana. Sharhíntkhu, jimá irándikua.
en la tarde. Inchátiru, inchátirakua.
en la Yácata. Iákatarhu.
en las afueras de un pueblo. Jarhúkutini, jéakuni irétarhu, uérakuash irétarhu.
en lo alto. Iótakuarhu.
en mi casa. Juchíniu.
en muchas partes. Uápuru, iápuru ísh.
en seguida. Tátsikua, jimínku, jiní sánderu, iáaiáasi, jirémbitku.
en tres partes. Tanípuru, tanípuruecha.
en una sola parte. Mápuru, mápur ísh.
enagua. Siríjtakua, túnikua, itshítari.
enaguas con pliegues. Tshkítsikukata, túnikua tsikírikata.
enamorar. Uéperani, jupíntani, uéperata, uékakuarhini, tsitíngarhikuni, tsitíni ma.
encaminar. Pámpentani, shangári jatsírani, tsínguntani, petámantani.
encandilar. No sés jángastani, tsóngastani, pápjaskashinga.
encandilarse con luz sol. Tsóngaskani, tíkaperheni jurhíateri jimbó, tsóngaskani jurhíat jimbó, kakóngaskani
tsándi ambó.
encanecer. Uajchútsini, uénani tupútsini.
encarcelar a una persona. Khajtáni, óngani.
encarcelar por sorpresa. Phirhípangani, óngani piárakua jimbó, jatáperakua páni jarósha kuambó.
encariñado. Kuenéni, uékapani jí ka nó sési pikuárherani, pindéni, nó sés pikuárherani, nó sés pikuárherani
pindéngarhini, uarhíti tsitíni.
encariñar. Phindéni, uékakuarheni, pindéngarhikuni, uékatarani.
encariñarse. Phindéngarhini, uéperani, pindéngarhperani.
encauzar. Arhíjtakuani, shangátani, ísku ísku arhíni.
encender. Teshárani, cthérhuni, etsérhutani, éskuntani, úrhutani, kurhíni, kurhírani.
encima. Tájtsikuni, tátsikurini, kúchakuarani, kútsitani.
encimar. Thájtsitani, jatájchakuni, tárhatani, jauákuni, táparhatani, tátsikutarani, kútsitani, kukútsitani.
encino blanco (Quercus SPP.), del cual los tarascos extraen agua para tomar y que también sirve para mejorar la sangre y los pulmones. Urhík urápiti, tsiuírini urápiti, urhíkua tsirápku.
encino negro. (Quercus SPP.) Urhík tudúpiti, tsiuírini turhípiti.
encino. (Quercus SPP.) Urhíkua, ijtsí urhíkua, tsiuírini.
encoger el estómago. Kundíngeni, kurhúkuni,kurhúngini, tsurhúrhantani, kontsókurhiti.
encogerse. Khurhúni, kurhúkurheni, kurhúkurhini, kurhúkuarhini.
encogerse cuando uno se encuentra acostado. Jundútseni, apópeteni kurhúkuarheni, kurhúkurhútakurhini,
kurhúkurhini éka kuíni jauáka, kurúkuarhini ambótitini.
encogido. Khurhúngiti, kurhúkuarhereni, kurhúkurhitini, kurhúkurhiti.
encontrar. Eshéntani, uárhurhperani, kúntani, kúni.
encontrar a una persona. Kúntani, kúperanl.
encontrar gente. Kúpeni, kúperani, kúntamo.
encontrarse en camino. Kúmani, kúperani shangáru jimbó, kúperantani shangári jimbó, kúperaskach shangári
imbó.
encorvado. Khundíparha.
encorvado por dolor. Phamékuarhet imbó khundíparhani, kutítsipunguani paméarhani, tsingétani pamérakua
jimbó.
encorvarse. Khundiparhani, kaníparhani, tsíngetakua, kontsókurhini.
encunclillado, Tsiiúndeni, kurhúpitini, tsiiúndintini, kunchúngani.
enderezar. Jurhímberani, jurhímberantani.
enderezarse. Jurhímbeni, jurhímbentani.
enemistad. No sés pájperani, ikíatperani.
enfadarse. Iangáani, iaangáantani, iangórhani.
enfermar. Phaménchani.
enfermar del paludismo. Manárak phiráni, paménchani tsirár jimbo, paménchani tsirítsiríkurhini.
enfermedad. Phaménchakua.
enfermedad diarreas y vómitos. Jiuán ka páni, terúameni, paménchakua páni ka jináni, sharhfpirhutani ka jiuáni.
enfermedad de la rabia. Móngarhikua.
enfermo. Phaménchati, kuirúshini.
enflaquecer. Iurhútsini, kharhíni, karhíshíntani.
enfriarse. Tshirápentani.
engañar. Kharháni, ísku arhfni.
engendrar. Kuerájpeni, kángorheni, pámperani.
engordar. Phujkúni.
engrandecer. Khéri úkurheni, kéri pikuárherania, képani, kéramani.
engreído. Jakákuti.
engretar. Ijkuárani.
engrudo. Kamát mákutarakua, kamáta úkata, kamáta tsírku, kamáta tsíri.
engullir. Kunájkani, jatáchati jarháni.
enjuagar. Thokémani, jupángarhikuni, itsí atángarhikuni, jupángarhikuntani.
enlodar. Ajtsímu jásheti, atsímu jáshini, atsímu jákuni, atsímuerani.
enloquecer. Móngarhini, íshk jakuékani.
enojar. Ikíni, ijkíani.
enojarse. Ijkíani, khurhúparhakuni, ikíakuerheni, ikíanku, ikínperani.
enramada. Tekánchi, tkánchi, ánskuani, shingáki únskakua, shurúrukua jatsíkuni.
enredar. Matórheni, mamátani, matórakurhini, takípu úni.
enrollar. Irhíkuni, irhíntani, irhíni, parhákuni, tsikántani, uirhíntani.
enrollar hilos de algodón. Uirhíntani, parhákuni, irhíntani pirúakua, tsikántani pirúkua, uirhíntani pirúkua.
enroscar. Irhíntani, irhíkuni, irhíni, uantsípu úkuarheni, irhíntani uirhípiti, irhíparhakuni.
enroscarse. Majtsíkorheni, uantsípu úkuarheni, irhíkurhini, irhíkurhintani, uirhípu úkuarhini.
ensartar. Tséakuni, nitárhutani, incháchatani, isháratani.
ensartar hilo. Incháchatani, incháchatani pirúkua, isháratani pirúkua.
enseñanza. Jorhénggurhikua, jorhénpekua.
enseñar. Arhíjtajpeni, arhístakuni, jorhéndani, arhítakuni, jorhéndanikini.
enseñar a caminar. Shangátatani, arhitakuni shangátatani, jorhéndani shangátatani.
enseñar el ano. Porhótskani, charhashítu sharhátani, ishérpini kuatsírakua.
enseñar los dientes. Singítani, shíni sharhátani.
ensuciar. Jájkuni, jáshini, no sési jákuní.
ensuciar el agua. Amani, surúatani, jájkuni itsí, itsí jákuni.
ensuciar el agua con polvo. Ajtsitani, ikíchak úni itsí, itsí jákuni tupúri jingóni, itsí kuáchakukuaristia.
ensuciarse. Jáshintani, jáshíni, jáshikuarhini.
entender. Kurhánguni, kuerántani, kurhánderani, kurhándini.
entero. Ma ichákua, iámindu.
enterrar. Incháskuni, túskuni, incháskuntani.
enterrar un muerto. Incháskuntani, jatsíntani uarhírini, incháskuntani uarhírini.
enterrar una cosa debajo de cenizas calientes. Thújpani, ambé ma jirípani.
entonces. Jimájkani, jájkani, jiákani.
entrar. Incháni.
entrar y salir. Incháni ka uérani.
entre dientes. Uandámskuarhini, uandáuandáme, jandíajku uandáuandámini, kiménderani.
entre dos. Tsimárhu.
entre los dedos. (anatomía) Incháatakua, jákicha jimbó.
entre los tres. Taníperani.
entrometido. Injájtapari, inchástapakua, inchákuni uandákua jingóni, inchákutspiri.
entumirse. Khuangápentani.
envejecer. (cuando se trata de un hombre) Tharhépeni.
envejecer. (cuando se trata de una mujer) Kutsímini.
enviar. Asháni.
enviar mensajes. Uandák asháni, karákat asháni.
envoltura de una semilla. (botánica) Tskípuer jukáparhata.
envolver. Irhíni, irhíntani, irhíkuni, irhíparhakuni.
envolver y cargar objetos en un pedazo de tela. Takús irhíakuntani.
epazote. (Chenopodium ambrosioides L. planta medicinal.) Kuatsítes iójkurha, kuatsítas kamátarhu anápu,
kuatsítis kamátarhu anápu.
equivocarse. Kharhákorheni.
erupciones en el cuerpo humano. Andátani, iurhíri purúataku, kuárhitangasti.
errar. No sés úni, Hamu jatsíkuni.
¿es? Ámku.
¿es cierto? Jétoru, téru, ísiski.
es mujer. Ichújpatisti, jinden uárhi, uarhísti, urhúrhisti.
es posible. Péeka, jindé íshiua, ménkishiti.
es trabajador. Anchikorheristi.
es varonclto. Anchikorheristi, jindésti tsiuérititu, jin:désti tatáka, tsiuératisti, iuíris ti.
escaldarse el paladar. Sikuíchani.
escaldarse la boca con ácidos. Perámeni, karámchani.
escalera de madera. Ajtsitstarakua, kékua, píshkua.
escalofrío. Tsirántsirámashikua, manárakua, tsirárashin, tsirárangashini, tsirár jáshintani, tsirárashikua,
tsirákuerhikua.
escama de pescado. Tinímu, kurúcheri chésh, kurúch shéshi.
escapar. Sipákorheni, uémukuni, uérakurhini, ísh uépchukuni.
escardar. Purhíkuni, kakátani, tarhéndani, kúnskani, káni tarhéni.
escoba. Kharhátatarakua, pángua, karhátakua pímuri.
escobeta de raíz de zacatón. Ambájtsetarakua, ambátsitaranskua, ambátsitakua.
escobetita. (hongo comestible) Kuín antsír terékua.
escoger lo mejor. Phíaskani, erákuntani ambákiti, erálctmisánderu ambákit ma, erákuni ambákit ambé.
escoger semilla. Erákuni, erákuntani tsikípu, erákuntani tsikíkua.
esconder. Jískani.
esconder estómago en forma arco. Kangíntani, kurhúarhani, shitúrhi jískani, kanóngintani, shitúrhi sukúkurhini.
esconderse. Jiríkuarheni, sipákorheni.
escorpión, (Eumeses SPP. Una variedad de lagartija.) Kakón akuítsi.
escozor. Tsómeni.
escribir. Karáni, jatsírani, kuirúrheni.
escribirle. Kuirúngarhikuni, karákuni.
escrito. Karákata, kuirútsikata, siránda.
escuchar. Kurhánguni, korhóni, kurháni.
escudilla. Urháni sapíchu.
escudo. Erókatarakua, .tapókatarakua, jukákukua.
escudriñar. Jiríngantani.
escuela. Jorhéndperakuarhu, kutá jurhénguaritarakua, kumánchikua jorhémperakuarhu anápu.
esculpido. Karákata.
esculpir. Karángarhikuni.
escultor. Pirhích uri, ambé jatsínsti, chanára uri.
escultura en madera. Erángekua, shikáriri ambé úkata.
escupir. Thuátani.
escurrimiento de trementina caliente mientras el ocote se quema. Tskuánda, iúskani, shungánda iurhúni,
iurhúngarhini shungánda, shungánda iurhúngarhintani.
escurrir. Iorhéni, iústarani, iorhéni itsí, iurhúni itsí, iurhúntani, itsí jángarhi nitámatarani.
ese. Jindéni, indéni.
esforzarse. Mímishintani, jángorheni, uingápekua jukántani, máku úkurhintani, uingámu úkuarhintani.
esgrafiado. Karháparhakukata, karákata, inchátsitani ambé ma, úngarhitakata.
eso. Indén ambé.
esófago. Ijtsí párakua, khuéngua, tuturúchikua, kuetáperakua.
esos. Tsimí, indéksi.
espacio. Kóndeni, kóndikua, ambánskani.
espalda. (anatomía) Péshu, kóparhakua.
espanto. Chérpiri, uarhícha, chérakua, chérpiri.
españita. (planta) Shanóambekua.
español. Utúsi, turhíshi, turhísh Dandákua.
esparcir. Etsákuni, etsákuarheni, jánskani.
especie de pilar. Angámerhakua, ma pokónchikua.
espejo. Erángetarakua, erátirhikua, erátitarakua, erátikuarhita.
esperar. Erókani, eróntani.
esperar gente. Erókorhini, erópini.
esperar gente en un valle. Erópeni, kuirípuechani erókani.
espesar. Sundúrani, shindúrani.
espiar a una persona. Jakútani, píndani, jakútsikuni, jikútsikuni.
espiga de maíz. Píntsita, píjtsi.
espiga de zacate. Tupíkua, píjtsi, pínts, pínts uitsákueri.
espigar el maíz. Thurháni, píjtsini, píjts petáni, pínts juáshatiia, pínts andátani.
espina. Tsurhúmu, chekámekua, chakándukua.
espina de maguey. Akámber tsurhúmu, chekámekua akámber, akámberi chakandukua.
espina de tejocote. Karhás tsurhúmu, chekámekua karhásheri, chakándukua karhásheri.
espinarse. Chekámekuarheni, chakánduni, chakárhikurhini.
espinarse la mano. Tskákuni, chekákuni, chakákuni.
espinarse la planta del pie. Chekánduni.
espinilla. Karhási.
espinilla. (anatomía) Angándurhakua, anánasta, ióngarhitakua.
espinoso. Chekámeni, chekándukua jarháni, chakámikua, chakámiti jukárati.
esposa. Uarhíti, témba, uarhí, uarhíiti.
esposo. Uámba.
espuma. Kuráta, purúata., kurúta.
esputo. Antsári, khuendéri.
esquina. Terórukua, tsumíndarhu.
esquite. Uaníta.
está bien. Iáchka, sési jarhásti.
está vivo. Tsípik ingúni arhásti, tsípiten jarhásti, tsípiti jarhásti, tsípitku jarhásti.
estacar. Chkári inchárhutani, jurhímberakua jatsíkuni.
estación de aguas. Eménda.
estado comatoso. No úni khamáshurhini.
estando. Jáparini.
estar. Jarháni.
estar abierto. Mítakorheni, mítakurharushati, mítakuarhitini jarháni.
estar aceitoso. Tamáni, tamárku jarháni, tamári jarháni.
estar acostado. Apóndikuntani, apópitish jatí, apónditini jarháni, ichánditini jarháni.
estar acostado en solar o llano. Apóakuni, apóakutish jatí, ichákuni tpákuarhu, uirhúakurú, apóndini uitsákuarhu.
estar acostado en el suelo. Ichápeni, echérindu apóndini.
estar alto de estatura. Iótani, iótati, iótatini jarháni.
estar ancho. Kóndeni, kónurhani, kóskani, kóskatin jarháni, kósti jarháni, kóskantani.
estar bien de noche. Sés chúrekuarheni.
estar blanco. Urápeni.
estar bonito un piso. Sés jájkarhani, pitsíkandini, sés jándiui.
estar cabizbajo. Théngsatan éjpuni, kutítsitini jarháni, téksitini jarháni, tentéksitini jarháni, téktsitsini.
estar caliente. Tsánj, jorhépitku jarhá. ni, jorhépiti jarháni, jurhépini jarháni.
estar caliente un objeto. Apárheni, apárhitku jarháni ambé, jorhépiti jarháni.
estar caro un artículo. Jukáparhani, jukáparhasti ambé, jukáparhani ambé.
estar ciego. Tashéngarhini, poshénarheskat jarháni, tashíshi jarháni, tashítuni jarháni.
estar cocido. Niníni.
estar con penas. Uandángiani, uandángetku no sési pikuárherani, no sési nitámakurhitini jarháni, kurátsin
jarháni.
estar conforme. Jeiápangantani, sés pikuárherani, sésku jarháni, sésiku jarháni, tekántashka.
estar chimuelo. Ketsérhuni.
estar de acuerdo. Jeiápangantani, terúkutashkach, máku jásh uandákata jarháni, mákash uandónskurhini,
mítetperaska.
estar de fiesta. Khuínchini, kuínchikua jatsíni.
estar débil y flojo. Kuendékuendékuni, no uenápen ka shépeni, shépini jarháni.
estar delgado. (objetos) Tshirímbeni, tsauápet jarháni, tsiuápiti jarháni ambé, tsauápini.
estar dulce. Téni.
estar duro. Chojpéni, chopérini jarháni ambé, símeni, takímbeti, takímiti.
estar en el poder. Uashájtakata, uashákani jurámukuarhu, uashákatishngati jurámukuarhu, mínguarhini.
estar en un rincón. Ichándikuni, tsumíndikuarhu jarháni, jandíkutini jarháni.
estar enfermo de la garganta. ójchani, paménchani kunákuarhu, ópchatini jarháni.
estar espeso. Sundúni. sindúrini jarháni, shinduri jarháni.
estar feliz. Tsípeni, sési pikuárherani, tzipikurhitini jarháni.
estar frio. Tshirápeni, tsirákuarheta jarháni, tsirápitini jarháni.
estar fuerte. Uingápeni, uingápiti jarháni.
estar gordo. Tepáni, pukúri jarhani, tepári jarháni.
estar grave persona. Uináskurhini paménchani, kánikua pamékurhitini jarháni, uingámindu jarháni paménchani.
estar hecho bola. Kaníkuarhitini, irhíkurhini jarháni, uirhíkash jarháni, uirhíkash úkurhitin jarháni,
kurhúkuarhini.
estar jorobado. Kaninchani, jurúparhani, jurúparhatini jarháni.
estar largo. Ióskani, khéni.
estar liso el suelo. Pitsípendeni, tsikánditini jarháni echérindu, pikík jándini.
estar listo. Imánku jarháni.
estar lleno de canas. Thupújtsini, kánikua tupúntsini, tupúntsinia.
estar macizo. Tangápeni, uingápitini jarháni, tangápitini jarháni.
estar maduro. Niníni.
estar manco. Tokójkuni, tokóndutini jarháni, sengétatini jarháni, tokótatini jarháni, tokótani, tokóta jarháni.
estar montado en un caballo. Tekéshu jatárini, jatántatini jarháni, tekéshu jatáritini jarháni.
estar muy mal. Kánek no sés jarháni.
estar oscuro. Kápendeni, kápendesti, pápakanditini jarháni, kápindini jarháni, pápjanditini jarháni.
estar parado en un valle. Angápeni.
estar parado en una esquina. Angáruni, angáruni terúrukua.
estar parado frente a una puerta. Angámukuni, angámukutini.
estar pesado. Khuetsápeni, kuetsápit jarháni, kuetsápitini jarháni, kuetsápiti jarháni.
estar presto. Kókan jámani.
estar profundo. Jauángeni, káni jauánesti, jauámitini jarháni.
estar rápido. Chkápeni, jerénarhini.
estar redondo. Uirhípeni, uirhípitini jarháni, uirhípiti jarháni.
estar resbaloso. Tshkándeni, tsikánditini jarháni.
estar ronco. Saráchani, ópchatini, ópchatini jarháni.
estar sentado en la calle. Takúruni, sangáru uashákani, uasháruni.
estar sentado en un corredor. Irhámukuni, uasháshukuni incháchukurini, incháchukurini uashákani.
estar sentado en un rincón. Takúndikuni, uashándikutini jarháni, uashándikuni jandíkutini.
estar sentado enfrente de la casa. Uashámukuni, uashámukutini jarháni.
estar sentado junto al fuego. Uasháparhakuni.
estar sentado sobre algún objeto. Jatátseni, uashátsikutini jarháni.
estar separado o divorciado. Jarháritini, jarhárentask jí, temúngurhurini jarhánperantansh, jarhárhperatini jarháni
táchani ísh.
estar sucio. Jángarhini, jáshini, kakétku jarháni, shiuári jarháni, jínku jarháni.
estar tapado. Kápchutakuarheni, kashákukurhitin, ójchakuaritini jarháni.
estar triste. Mískorheni, míshkuarhis jaká, kómku jarháni, kóm pikuárheramo
estar vivo. Tsípiti, tsípesh jaká, tsípitini jarháni, tsípiti jarháni.
estas. Iksi, tshí, tsímecha, íicha.
este. Ini, ántku, tshí, í, indé.
estera. Khuírakua.
estimar. Shéngchani, sési arhíni, uéperani.
estirado. Antsíkorheti, antsíratini.
esto. Aríndi, íesti, íni, í.
estómago. (anatomía) Khúparhat khéri, khúparhata, shitúrhi.
estómago de res. Sutúrh khéri.
estorbar. óndajpeni, ójkhujpeni, óndani, ókutani.
estornudar. Tsúni.
estos. Tshíni, íksi, tsimícha.
estrangular. Phirájchakuni, tirhípani.
estrella. Jóskua.
estremecerse. Shamárakuarheni, shéstakuarheni, manárani.
estrenar ropa. Jukántani, shukúparhantani, úpangi ambé jukántani, jimbángi ambé jukántani.
estropajo de ixtIe. Phikúrhetarakua, thakípu, jítsirhatakua, kitírhitarakua.
estrujar. Antsían síndani, nánderku jámani.
"Euphorbia ealyculata H. B. K." Chpíreni.
evento que se esperaba. Korhókuarheni, énga erókampka, erókurhikua ambé.
exactamente. Sésimendu, ístku, íshisti, íshimindu.
exceder. Jukári, úkunipani.
excremento. Kuatsíta.
excremento de hormiga para pintar loza. Suruk kuatsíta, sirúki ichéri.
excremento de lagartija. Tijkuín kuatsíta.
exhibir. Eshérpini.
exigir. Uingándirantani, arhín jarháni, shikápitarani, uingámarhini.
existir. Jarháni, japóni, jarháshati, japárini jarháni, jimá jarháni.
exprimir. Tsitárani, tsitántani, tsitárhukuni.
expulsar gases. Theténi, tsuníni, no sési shipírikurhini, ishímintani teténi.
extender. Iórhatani, etsákuni, kónditani, kókutani, itsákupani.
extenderla. Etsákuni, pirókuntani.
extenderse. Ióskani, kóskantani, kórutani, kónskani, khuirípeni, khéni.
extenso. Kóndesti, jukári kóndini, leónditani.

F
fabricante. Úri, kumánchikua úri, ambé únsti, ambé úri.
fabricante de mecates. Sindár úri.
faja. Jóngorhekua.
faja de tejedora. Jóparhakua, tángurhikua.
falso medidor. (Remigia repanda hubner) Tséritperi, tséretari, tsérpiri, kuendé.
faltar. Kuerátani.
familiar. (ser sobrenatural que daba riquezas a cambio de una esposa, dicho ser era guardado en caja de madera
con llave y nadie podía verlo) Phitsíkorhekata.
fanfarrón. Arlükurhini, jarhócha, sorhésh.
faringe. (anatomía) Túturunehakua, puéngua, túturiche, túturueh, péngua.
fatiga. Khuajtárakua, shéperhekuarhin, kuatánskua.
favor. úchitsini sési, phántsperata, mintsínarhini, jarhúatakua, jimbóta tu.
favorecer. Jarhóatpeni, jarhúetakuani, kómpini jimbótaku.
femur. (anatomía) Tsikájtakuarh anápu úni.
feo. No sés jángarhi, no sés jáshiti, kíchukuani jásh.
fibroso. Takípu.
fiebre. Thingárakua, chpíri, terétsikua, tcrétsekua.
fierro. Tiámu.
fiesta. huínchekua, phindékua.
fiesta cual se hacen tamales y baile. Uchépukua, tshitshík páni, kuínchikua uchépu ulkuarhu, uchépu úkuarhu.
fijo.No manákorheni, méntkisi angáhurheni, ichékua, éng no manákurhika.
fila. Sirínguatseni, tsiríri, shiríri.
fin. Iajkáni, shántkia, kamákurhikua, kamákua.
fin de un surco de milpa. Tundúmukua.
fin de una estación. Inchántani.
fincar. Uashá,itani, kumánchikua úni, kumánchikua uasháskutani.
fingir. Erákuarheni, erákuarhekua, íshku shín erátsin jarháni, ísku úni ka no úni, jangárhitani.
firme. Uingápiti, jurhímbiti, jurhímbinku, jurhímbitku.
flaco. Kharhísi, pasírku, karhíni.
flauta. Phatám kújtatarakua, shipitíri kútatarakua.
flauta de barro, carrizo o madera. Chapetía, kújtakurakua.
flautista. Chapetía atári, kústati.
flecha. Pítakua.
flechar. Tstákimbo khuanírani, kuaníni, uirhípu jimbó kuanírani, uirhímukua jimbó kuanírani.
flexible. No tsiuéjchani, kuatápitin, kuatápiti, sheké shekésh.
floema. Phújkurir sikuíparhakua.
flojo. Shépiti, shépeni, shkéni.
flor. Tshitshíki.
flor de calabaza. Purhú tsipáta, tsipáta.
flor de calavera. (planta medicinal) Kauíntserani.
flor de ceniza. Thupúr jápu tsitsíki, tsitsíki jápu jukákuarha.
flor de coco para adornar el templo en la Semana Mayor. (Cattleya citrina lindl.) Arhúrak tshitshíki.
flor de chilacayote. Tsipáta.
flor de muerto. (Tagetes erecta) Apátsekua.
flor de pitahaya de clima frío. Paré tsitsíki, pareshítu.
flor del sol. (planta) Jurhíat tshitshíki, sharhí kamáta tsitsíki, jurhí kumánchi tsitsíki, sharhísharhísh.
florecer. Tshijpáni, jukáshatiia tsitsíkua.
floripondio. (Datura arborea lin.) Tsipákuarhu.
flotar. Sharhímani, tsankuámini, sharhátsikuni, andárani.
fluir. Iorhéni, itsí jángarhi nitámatarani, iústarani, iorhéni itsí, iurhúni itsf, iurhúntani.
fontanela. Jurhíata.
fontanela posterior. Siuíni.
forastero. Uérak anápu.
formándose. úkurhipani, shiríri japáni, shirkurhini.
formar. Oni, sirínuataani, shiríri jatsíponi, shiríri jatsíni, shirírani.
formarse en línea. Sirínguatseni, kúnkerhens jurhímbitku, shiríri jatsíkurhini, shiríri jarháni, shirír jurhímbitku.
fórmula mágica, se usa basura de cárcel, se arroja en patio casa para descomponer matrimonio. Khatáperakuarh
anáp ejchér kharhátatakata.
forrar. Tatsúni, jatsíparhakuni, irhíni, irhíparhakuni.
fosa nasal. (anatomía) Orhir jarhárukuecha, pórhorhukua, porhórhu, porhpta úrhiurh anápu.
fracturar. Kuarhákuni, kuarhánduni ma, kuarhátani.
frailecillo. (Machrodactylus SPP. Insecto que ataca a la planta del maíz y a la planta llamada jara.) Khuíp akúri.
franco. Jurhímbitku, jurhímbitku uandákua, no chkuánderani, mákuni sési uandári.
fregar. Jupángantani, uaránirikuni, amo bé jupántani. .
freír. Jurhíshani.
frente. (anatomía) Etsérhuta, shurárhukua, tstúmba, etsérhukua, tsérhukua, pitsírhukua.
frente ancha. Kórhu, tsérhukua kéri jukári, pitsírhukua kónsti, pitsírhukua kósti.
fresco. Khuajkári, shúmarhandini, tsirápsikurhini, kuatápiti.
fresno. (Fraxinus berlanderiana) Parhámu.
frijol. (Phaseolus vulgaris L.) Thajtsíni.
frijol ayocote. (Phaseolus coccineus L.) Thajtsín kokótsi.
frijol rojo. Thatsíni charhápiti.
frijol silvestre. (conocido como patol) Thajtsín charhápu, tatsíni irépini, uashárhi.
frío. Tshirápiti, tshirári, tshirápekua.
frotar. Atárheni, tskúntani, sánguamini.
frotar una yerba con los dedos. Phitújkuni.
frotarse las palmas de las manos. Phatújkuni, shatákuarhani.
fruta de chayotillo. Akárhinir apúpu, apópu sapírhati, apúpu akímikua.
fruta gemela. Apáni, apáni úkurhiti, takuínderani.
fruta pasada. Puchámiti, ámangechakua teréri, ámangechakua jukári niníri.
fruta prematura. Kúnjipu.
fruta seca. Shaníncheta, ámanenchakua karhíri.
fruta y árbol del mamey. Uakús.
fruto verde. Tsúri, tsírku, ámanenchakua no niníri, ámangechakua tsfri, ámangechakua tsírku.
fuego. Chpíri.
fuego fatuo. Súmbatsi.
fuera. Uérakua.
fuerte. Uingápiti.
fumar. Itsútani.

G
gallina. (Gallus domesticus) Tsíkata,
gallina empollando. Uashántani,ltsikatan pitón, tsikata pipíchuchani pitóka, tsikata pipí sapírhatichani pitóni.
gallina que ya ha emponado una vez. Phitárhpiri.
gallinero. Tsíkat jatákua.
gallo.Tharhéchu.
ganar. Andáni.
ganar apuestas. Andáni, andáperakua.
ganar bien. Ménk amútantani, sési ano dáni.
ganar en política. Uátsentani, andáni kuachákuarhu, andáni arhéngatarhu.
gancho de madera para sostener colgajos. Tirhirutarakua, tsumbékua, tirhípatarakua.
ganglio infartado. Uashíajtakua, kuchénda jatákua, sóbsta irhúri.
anglio infartado en la axila. Ushúrha kua, kuanápikua kutúkurhikata, ku• chéndekua jatákua, sóbsta andárani.
gangoso. Sarhácha, no tangírani sés uandáni, pápamiti, pápamini, jirímu• kua.
gargajo. Antsári, khuendéri.
garganta. Phéngua, kunájkutarakua, phuéngua, kunákakua, itsí párakua.
garganta del timón de un arado de palo. Kaníchakua.
garrapata. (Argas turicata) Turhíkata. garrocha. Chkúpetarakua, kupámu.
gana. (Ardea herodios) Japúndarhu, kuarích, kuirísh.
gas expulsado por el ano. Tsuníta.
gastar. úrani, atárani.
gastar dinero en un viaje. Nitárani, úrani iámindu tumina, atárani tu• mína.
gastar todo. Khamáchani, iámindu atárani, iámu atárani, iámindu úrani, iámu úrani.
gatear. Shanshándepani, chanchákorheni, uishikurhini, kuarónditini jarháni, turútunskani.
gato. (Felis domestú:a) Misíku, míjto, takújtsikuti.
gato montés. Misik pápu.
gavilán. (Pandion SPP.) Tsápki, kuiiúsh.
gavilancillo. Tsápki, kirhikirhí, kuiiúsh sapíchu.
gemelo. Apáni, takuínderani, apáni úkurhiti.
gente. Khuirípu.
gente con experiencia. Erátsek ukári, kurípu míatsikurhisti, kuirípu mía• kua jukári, kuirípu erátsiti, kuirípu
míakua jingóni.
gente de a caballo. Jatári, kuirípu tekéchu jatárini, acháti tekéshu.
gente humilde. Kóm jándi, kuirípu no matsíkurhiti, ambákiti acháti, kuirí• pu kashúmbiti.
germen. Tsíkua, tsírir mintsíta, tsikíkua.
germinar una planta. Andárani, chao rháni ikárakua, tsikín tsikíkua, tsi• kini tsitsíki.
glándula mamaria de cualquier animal. Ijtsúkua, itsúkua.
gloria. Auánda.
glumas del grano de maíz. Támu, shéjta, shipíni.
gobernador. Jurámuti.
gobernar. Jurámuni, katsájchakuni, kacháchakuni. ,
golondrina. (Hirundu rustica) Pitsíkata.
golosina. Téri, téni. .
golpear. Atáni, apópoarhani, uárheni, teiárhini.
golpear a diestra y siniestra. Uámbarheni, atáni, atáni ikíatinku, teiárhini ikíatinku, uáuakuarhani.
golpear a la pelota en el viento. Pasárhukuni, iótakuarhu teiáparhakuni, iótakuarhu teiárhini, tsurúnchitani.
golpear algo. Uátani, atáni ambé, uárhitani ambé.
golpear fuerte. Uingámu atáni, atániuingámtu, uárhitani uingámu.
golpear la cabeza de otra persona. Uájtsikuni, chátakuni, teiátsikuni, chatá• ni, uákutani.
golpearse. Atákorheni, teiárhikurhini.
golpearse al sentarse. Teiátseni, teiáchuni uashákani jámani.
golpearse la cabeza. Uárhuni, uámtsimini, teiátsini ambémarhu, uákutani.
golpearse ligeramente. Uákuni.
golpearse los tobillos con los zapatos. Mangúsi, uánduni.
"Goodea luitpoldi steindachner". Chéua.
gordo. Tepári, pukúni, tepáni.
gordolobo. (Gnaphaliunt conoideum. Hierba medicinal para curar heridas.) Uíchueri kujtsúkua, tsanúshsanush.
gordura. Phukúkua, tamákua.
gorgojo. Sepéri.
gorguz. Chkúpetarakua, kupámurhu inchárhukua.
gorrión. (Carpodacus mexicanus) Charóarha, kuinít charóarha, charhás petákua, iurhíri itsímiti.
gota de agua o de cualquier líquido. Iurhúri, iúskani, itsí iurhúnskata.
gota de rocío. Tskuánda, iúskani janíkueri, iurhúntani, iurhúnskani, shú• marhata, itsí iurhúntani.
gotear. Tsorhénani.
gozar. Tsípekorheni, tsípeni, tsípekuarheni, tsípikurhini.
gramínea. Uijtsákua.
gran importancia. Khéri ambé, jerénarhini, kéri jarhócha.
grande. Khéri, tharhé, imá kéri, imá kéri tarhé.
granizar. Shanóani, shanúni.
granizar sobre una milpa. Shanóarhini, shanóata atástia, shanúata atáni tarhétani, shanúta atásti kánini.
granizo. Shanóata.
grano. Ushúta, uérhikurhikua, uérhikuarhikua, karhásh.
grano infectado. Ushúta, uérhikuarhikua iuáni jatári, útsini karhásh, iuáni, úrakata.
grasa de animal. Tamákua, pukúkua.
grave. Uarhíkua arhístia, kánek paménchani.
grieta. Charándentani, charhándeni, jarhángurhini shamánskua jimbó.
grillo. (Acheta assimilis) Khuímhurhindi, kuarápu piréri, kuímurhuntsi.
gritando feo. Tsímukuen arháni, kíchokuani mintsítani, kíchuekueni mintsítani.
gritar. Jiuákorheni,mintsítani, tsímek arháni,uingáchani,jiu~hini,uingámu uandáni.
grueso. Tepári, teiápeni, pukúni, tepáni, teiápiti.
grupo. Kúngurhikua, tángurhikua, kuirípu tángurhini.
guacamaya. (Ara militaris) Kakátsi.
guaje. (Lagenaria vulgaris ser.) Timápu, itsúsi, shuráni, ijtsí páratarakua, shirhíkua.
guaje de árbol. (Crescentia cujete L.) Siríani, shuráni, shirhískuarl angátapu.
guajolote. (Meleagris gallopavo silvestris) Tsíkat ambási, kurúku, kúkuna, ishékuri.
guamúchil. (Pithecollobium dulce roxb.) Pinzáni.
guarache. Kuarháchi, jukándurhakua, ónduku.
guardar. Patsáni, patsháni.
guardar dentro. Ichárin phatsáni.
guarecerse de un aguacero. Iónchini, janíntserakua erókurhini.
guarnición de soldados que espera al enemigo. Erópecha, uarhíperakua erókurhini.
guayaba. (Psidium guajava L.) Enándi.
guía de frijol. Surúkua, tatsíniri shurúkua.
guiñar. Níngarhini, níngarhitspeni.
guirnalda. Kanákua, kurípikua.
guiso. Ingún akuá, úmantani, iurhúmantani, jurhíshakata, úntskat ambé, marhóatakua.
gusano. Karhási, kapásh.
gusano de la madera seca. Kajpási.
gusano de madroño, el cual se come tostado. Uárhi, kapásh, karhásh uarhí.ri akuá.
gusano de panal. Karhási, karhási tékuarhu anápu, karhásh kuípueri.
gusano del frijol. Sepéri, karhás tatsíniri.
gusano elotero. (Heliothis armiger) Karhás urápiti, karhásh tiríapurhu anápu.
gusano muy delgado. Sirípiti, karhás tsauápiti, kuerdás akuíts, karhásh kánikua tsauápiti.
gustar. Angéjchani, uékani, tsípini, tsípikuarhini.
gustarle a uno. Tsitíni, anénchani má, tsitíni ma.

H
haber. Jarháni, japóni.
hábil. Jángaskati.
habitación. Irékua, jutá.
habitante. Iréri.
hábito. Phindéni.
hablador. Uandátspiri, uandándira, ísk apári, uandákua úri.
hablando. Uandáparini.
hablar. Uandáni, i ó r h i ni, uandápani, arhín, andátani, arhíni, uandáska ióarhini.
hablar a solas. Uandámskuarhini, uandáuandáme, jandíajku uandáuandámini, kiménderani.
hablar como niño. Sapímeni, sapíer uandáni, uátsapichueni uandáni.
hablar en público. Uandátsekuni, kuirípurhu uandáni.
hablar en secreto. Sipásipámeni, sipátekurhku uandáni, shipátin uandáni, arhíndikuni, arhíndekperani.
hablar fuerte. Uingáchani, jiuákurhini, uingámu uandáni, jiuákorheni, mintsítani, tsímek arháni.
hablar grueso como adulto. Jeráme, tepámarhini uandáni, tepómarhini.
hablar indiscretamente. Uémuni, no janánarhini uandáni.
hablar mal de una persona. Uandátseni, uandáni no sés kuerípueri, uandátsini no sési, no sési uandátsini. Iaucer.úni, niátani.
hacer adobes. Iauárhukat úni, tsiuákua úni.
hacer algo uno mismo. "Okurhini, míal ikurhini un ambé, íshku míantani ambé, erátseni úni sáni ambé,
úpatakurhini.
hacer brotar. Phitáskuni, uéskutani, uéshutani.
hacer callar a una persona. Kuámukuni, pinasku jatsíni.
hacer callejones en la milpa. Thauákuni, tauákuani tarhétarhu.
hacer carbón. Turhir úni.
hacer colchas bordadas. Antsíngarhikuni, únarhikuani, shukútsikua úni, irhímukuni, karángarhikuni.
hacer cordeles. Pharhájtsikuni.
hacer cosquillas. Sharhámetajpeni, shi. rhímitani, kirhímitani, kirímberani.
hacer discordia. Ijkíani.
hacer dormir a una persona. Khuíjtani kuístani.
hacer el bien. Sés újpeni, sési úkuni.
hacer el primer beneficio al maíz. Porhíkuni, sés únkun tarhétani, tarhéndukuni.
hacer escándalo. Mintsítani, uínduni úni, no sési jámani, uingáchantani.
hacer espuma. Khurhúatani, purúata úni, kuráta úni, kurúatani.
hacer frío. Tshirákuarheni, tsirákuarhisti.
hacer gárgaras. Kunúmeni, sharhíachani, kurúchani, kuráchani, tikóchani,
hacer gestos. !íngarhini, singíngarhini, kíchuekuen Jángarhintani.
hacer hablar a una persona. Uandáratarakua, uandárani.
hacer justicia en la Corte. Uandáskungani.
hacer los primeros arreglos matrimoniales ante autoridades. Karákuarhini, tembúchakuarhu jukárani.
hacer lumbre. Chpír úni, kurhípantani.
hacer llegar. Péerani, páspini.
hacer madejas. Pirúak irhíntani, pirúakua úni, irhíntani, shakuáni, pirúkua irhíntani.
hacer mezcal. Síkua úni, sík atsíni.
hacer nixtamal. Jápikuni.
hacer operaciones en los huesos. Kutúrantani, arhákukuni únirhu, únini tsináni.
hacer pan. Kurhínd úni.
hacer pozole. Máskuni, máshkut úni.
hacer rodar. Uirhíjpani, uirhípapani, úni uirhípani, uirhípani.
hacer ruido. Kúskani, kústani ambé márhu, mintsítani.
hacer señas. Níngerhpeni, nikuárhakuni, níngarhikuni.
hacer surcos. Jirúkutani.
hacer tiras algo. Katsíndurhini.
hacer tortillas. Ichújpani, ichúskuni, kurhínda úni, ichúskuta úni.
hacer trenzas. Tepékua uni.
hacer un cerco alrededor de un patio. Uirhípatani, uatsóndani, uatsótani ekuárhu, uatsótani jatsíni.
hacer una cosa varias veces. Kántani.
hacer una figura en un tejido. Erángek phitáni, úngarhikuni, karándukuni shiríkukuarhu.
hacer viento. Tarhéani.
hacerle cariños con la mano. Pharhírheni, uékani pángarhikuni jákiimbó.
hacerle rayas al rebozo. Kuirúrhukuni, kuirúngarhikuni.
hacerle una broma. Chhanákukuni, ikíatani, chanárani.
hacerlo. Kuerántani, úntani.
hacerlo crecer. Tsikírani, kuiríperani anátapu, ikárani.
hacerlo entender. Jángastani.
hacerlo llorar. Uejtárani.
hacerlo pedazos. Sánganit úntani, uishúntani, sapírhati úntani, útantani.
hacerse cargo de otros. Erárandijpenstani.
hacerse de rogar. Tepárakuarhiparini, úkuarhini, tepárakurhini.
hacerse orgulloso. Sés eshékurhin, tepátepáchani, jarhóchati úkurhini.
hachear. Tsekárheni.
hachear un árbol. Tsekándukuni, chapándukuni, chapáni.
halcón. (Falca SPP.) Kirhíki.
hallar. Eshéntani, ishékurhintani.
hamaca. Tirhíantsetarakua, tirhíntsitarakua, tirhíntsikuatarakua.
hambre. Kharhíngua, karhímakua, karhímani.
¿han amanecido bien? Kárinsini, sésis erándiski, erándingashki sési.
haragán. Shépeni.
harapiento. Takúsku.
harina de maíz o trigo. Tsiréri.
hartarse. Niáchantani, niáchani, iangáantani, uiníarhani, amánskani, ámangechakua, ikárhikurhini.
hasta eso. Jambéri.
hasta por allí. Jambéri, tsimíni, jimín jambéri, imán jimbó, ís jimbó, jimbó, jiájkania, jimbóshka.
hay. Jarhájti.
hay paz. Pínandestia.
haz. Ú.
hazme el favor. Úchitsini sésikua, úchirini sésikua.
hechicería. Sikuákua, shekuámekua.
hechicero. Sikuáme.
hechizar. Sikuáni.
hecho. úkata.
heder. Sipíani, jájkundeni, shútani, jákundiku, jákundikua.
hediondilla. (Cassia SP.) Sipíajkurha, sipíajk tshitshíki, sipíani, sipíakuarha, shipíash, kúnijiripatakua.
helado. Iauárhikata, iauárhiti.
helar. Iauáni.
helarse una planta. Iauárhuni, iauákua atástia, iauárhini tarhétani.
hembra. Kujtí, kutsítu, kutsíti, kutsí.
hemorragia interna. Kajtsíani, iurhíri uérhukua, iurhíri pírhuni.
hendidma. Arhántserhakua, porhónarhikuni, jarhángurhinikua, jarhándikua, jarhángarhini.
heno. (Tillandsia usneoides L. Planta medicinal contra la diarrea.) Patsúani, phujkúr shukúparhakua, tsiuíani, takari, tirhíani.
heredar. Míndani, ambé jurákukuni.
heredar a alguien. Jurájkukuni, jatsíkua jurákukuni, ambé jurákukuni némani.
heredar de otra persona. Jurájkumingani.
heredar rasgos genéticos. Tsitsíntani, kashúnduarhiani, jurákuni úrhipukua.
herencia. Pakáranchakua, míndakua, jurákukua.
herencia biológica. Tsitsíntskuani.
herida. Akuárheta, akuárhitakua, akuárhikata, akuárhikua, akuárhini.
herida en el talón por el hielo o sabañón. Arhándukua.
herir. Akuárhetani, atáni, no sés arhíni.
herirse. Atákuarheni, akuárhkuni, akuárhikurhini, akuárhini.
hermana. (hablando el hombre) Pirénchi.
hermana. (hablando la mujer) Pípe, jinggónekua.
hermana de abuela. Naníta, naná kéri.
hermana de abuelo. Naníta, naná kéri, tatíteri jingóni jémba, uauá kéri.
hermana mayor. Jingónikua kéri, orhéti.
hermano. Márkueni, eráchi.
hermano. (cuando habla la mujer) Mimi
hermano de abuela. Tatíta, tatá kéri, mimiti na kériri, naníteri mime jémba.
hermano de abuelo. Tatíta, tatá kéri.
hermano de en medio. Teróakuri, terúkuarhi, terúkuri.
hermano mayor. Orhéti, tatáka orhéti.
hermano mayor. (hablando la mujer)Juchf mími orhépatini.
hermoso. Sésasi.
herniarse. Anzíani.
herrero. Tiám úri, tekátsikua úri.
hervir. Purúani, purúatani.
hiel. Andúmukua.
hierba con propiedades mágicas. Uanípeni, uitsákua sikuárakua.
hierba del cáncer. (planta medicinal) Kutsúmu.
hierba del golpe. (Hartrno.nia rosea ait.) Parákat tsitsíki.
hierba llamada vara del burro, tiene propiedades mágicas, como medicina se usa contra el dolor de muelas. Tsarhákata tsitsíki, tsakápu tsipáta, tingini tsipáta.
hierba medicinal gordolobo, a esta planta se le atribuyen propiedades mágicas. Sunúsunúkurhakua.
hierba medicinal que se usa para curar heridas. Shikuápu tsitsíki.
hierba medicinal que se usa para violentar el alumbramiento. Kutsúsi.
hierva que se usa para ayudar a la digestión entre los ancianos. (Malva escoparia l'herít.) Uingári, charhákata.
higado. Tauási.
hijal. Uátsi, uájpa.
hijo. Uátsi, uájpa.
hijo natal. Phéekurhikata.
hilar algodón. Piróani, shurháta irhíntani.
hilo. Piróakua.
hilo de collar. Andáchakua, pirúakua uakáchakua, pirúakua uakáchakuarhu anápu, pirúakua uakachákueri,
uakáchakuarhu anápu pirúkua.
hilo de ixtle. Siríngua.
hilos enredados. Manákata, thakípu, pirúkua tsikíkurhita, pirúkua tsikíkurhini.
hilvanar. Shorhónstani.
hincarse. Tinguíndini, tinuíshurhini, kuishurhini.
hinchado. Khúni, kúti.
hincharse. Karhájpeni, khúni, kurhíkurhini.
hincharse del estómago. Khúngeni, kúpeni, kúarhani.
historia. Uandántskua.
hogar. Irékua, ktá, kumánchikua.
hoja. (botánica) Chkúrhi.
hoja de elote. Shárakata.
hoja de maíz. Kháni.
hoja de nopal. Paré Kurhínda.
hoja de pino. Uinúmu.
hoja seca. Chkúrhi kharhiri.
¡hola! Nári jámashaki, jéndi, náshki.
holgar. Shépeni, no ánchikurhini, mintsíkurhini.
hollar. Jarhákuni.
hollín. Tarháata.
hombre. Achámasi, tshiuériti, iuíri, tatáka, acháati.
hombre valiente. Tshiuériti, tshiuéni, tatáka tsiuériti, tsiuéni tsiuéreti, tsiuérati tsiuékuarhikua, tatáka tsiuéri, ma
tsiuéreti, jindéni tsiuékuri.
hombres. Tshiuéncha, tsiuératicha, tatákecha.
hombro. Khési, kuínkuish, inchándera. kua.
homicida. Atájpiri, uándijpiri, uándipiti, atájpiti.
honda. Phandóntsekua, uimbíbitakua, pindónsikua.
hondo. Jauámeni, jauángeni, jauámiti.
honesto. Jurhímbiti, kashÚIDbeni, jurhímbitkutsi, kashúmbikua, kashúmbiti, jurhímbitkuni.
hongo. (más de 20 variedades comestibles y otras venenosas. se citan 13 variedades comestibles) Terékua.
hongo de maíz, tamales cocidos el rescoldo. Tukúr terékua, kuchíchikua terékua, kukúchikua terékua.
hongo venenoso. Uarhích terékua, terékua uarhírakua, terékua jerámba.
honor. Sési phakárakua.
honrado. Jurhímbiti, kashúmbikua, kashúmbiti, jurhímbitkuni, kashúmbeni, jurhímbitkutsi.
hora. Jándu.
horcón. Ashámu, ashámbe, ashámba.
horcón para un cancel. Ashám khéri, ashámbe.
horizontal. Ichántsani, inchátsikutin pakárani, jurhímbitku pakárani.
hormiga. Surúki.
hormiga arriera. Shanchárhu, shirúki iurhúkua.
hormiguero. Surúk jatákua, sherékua shirúkiri, sirúkikuani, shirúkikuarhu.
hortalizas. Shakuáecha, shakuákua, ikáraku jukákuarhani.
hospedarse. Sésik intsíngani, kuíkurhini, jakárkuarhini.
hostigar. Uingápetarhu, atáni.
hoy. Iáasimendu, iáasi.
hoz. Unrhótatarakua.
huacamayo. Kuaiúnduposh.
hueco. Jarháati, no jatárhani, porhóni, jarhóni.
huérfano. Uerándupindi.
hueso. úni.
hueso de fruta. Tsikípu, tskípu.
hueso de la cabeza llamado temporal. Senéndikua.
hueso de mamey. Uakúsir tskípu, tsikípu uikúshiri.
huesos de la mano. Jájkirh anáp únicha, úni jákiri, úni jákiorhu anápu.
huevo de gallina y de aves en general. Kuashánda.
huevos de gato. (hierba) Shapíndik shirúri, jiuér shapíndikua, turhátsikua, tirhátsiku, tántarhasi.
huilota. (Zenaida macroura) Khuikípu.
huir. Sipákorheni, uérakuni.
huizache. (Acassia pueblensis T. S. brandeg) Arúmbasi, sósa.
hule. (Castilla elastica cerv.) Tarántakua.
humear. Siráani, shiróterani, shirótani.
húmedo. Tsirápendu, sanúri, kuakárhani, uekándini, káni itsín jándesti.
humilde. Kashúmbiti, no ma uandáni, kashúmbini.
humillar. Kóm arhírani, pínash jatsini.
humo. Siráata, siuákua, shiróta.
hundirse. Nítseni, jundútsini, inchátsini, asútsini, níndini.
hundirse en el agua. Turhúmeni, asútsini, atsÚlltsin itsárhu, asúsini.
huracán. Akuíts janíkua.
hurdir. Ichótani, inchótani.
hurgar. Phárhetspeni, inchámarhini.
hurtar. Sipáni.
husmear. Kurhátachpeni, shtámarhin, shipítani.

I
idea. Erátsekua, míatsikurhikua.
idear. Erátseni, ish míatsin, míatsintani.
idioma. Uandákua, juchári uandákua.
ídolo. Tharhési.
ídolo de piedra. Sharhákua.
Ignorar el significado de algo. Ambéndini, no míteni, no jángaskani ambé ma, nó jakákuni ambé ambéri.
Igual. Májkasi.
igualar. Ménkueni, májku jájkuni, máku jákuntani, mákarhitani.
imagen. Erátsekua, sharhárakua, míatsikurhikua, naná uárhi.
imaginar. Erátseni, jángaskani, íshkuarheni, míatsikurhini.
imitar. Terésmarhuni, jorhúnguni, móngarhikuni, tséndakuntani.
importante. Khéri ambé, kéri ambéni, kéri ambéri.
impresionarse. Janápangarheni, erátiskua, jangápangarheni.
incendiar. Teshátani, kérhutani, úrhutani kurhínskakua, kurhúnskani.
incendio. Kurhúpikua, kurhúpeni, kurhímdikua, kurhúnskakua.
incensario. Shímgand kurhíratarakua, Iurhír atsíkutakua, pintsúmitarakua, kuátsitani ántani, kuátsitakua atákua.
incienso. Shungánda, tió shungánda, kuiríkatsin puntsúmikua, kuátsitakua urápiti.
inclinar la cabeza hacia un lado. Iengéjhani, ténchani, kumdíchani ma akánda, kuintsípshani.
inclinarse. Kutítseni, kuitítsitini, kutíIsini, kuindíngini.
inclusive. Uengájchakuni, jambéri.
incordio. Uashíajtakua, khuirhási, shaúinsta, kurhás.
incordio que sale en la axila. Ushúrhakua shauínstakua, kurhás jukátarhani.
incorporarse. Jurhímbeni, máku úkurhintani.
indicar. Arhíjtani, juntsikuni, jángastani, méndar úntani arhíni, arhíni.
indígena tarasco. Phorhé, phorhépicha.
indigestarse. Khúantani, Khúngeni, ámani.
indigestión. Khúngekua.
infantil. Sapícheeri, uátsapirhaticheri, takí.
infección en el tobillo. úndurhakua, iuáni jatámini itúkua jatákuarhu, úmini kutúkuarhu, úndurhani.
infectar. Kéreni, úmitani, útsisti.
infectarse debajo de las uñas. úrhutakua, kuetéshurhutani, úchuni tékio kétsikua, úmini tékiurhu kétsikua.
inflamación del cuello. Khújchani, kúchakua.
infortunado. Shukájchakata, no sés nitámati.
injerto. (Loranthus americanus jacq. Planta parásita medicinal.) Kórhukorheni, shurúri, ánzhápu.
inmediatamente. láasimendu, iáasi, iás ma jeréres.
inocente. No ambé ma míteti, no mítikua, no mítiti.
insecto que canta a principio de aguas. Ténderapu, tirímarhanskua.
insistir. Uingándirani, shikápitarani, mén jupíkani.
instrumento. Niátatarakua, arhíratakua, úrakua, kútaraKua.
instrumento como machete para sacar ixtle. Jískutarakua, jískuni, jítat pitámaka.
instrumento de madera en forma de machete que forma parte del telar de cintura. Juánggua, uánggua, petákua.
instrumento de madera para hacer buñuelos. Phiríjkutarakua, jarhúimu, pirímu, shkári sapíchu manámatarakua.
instrumento de madera para hacer pan. Kójtatarakua.
instrumento de madera para mover el atole. Kamát atárakua, iorhés, chkári kamát úrakua, manámatarakua.
instrumento de Madera, parte telar de cintura. Jarhúmu, uanátsikua jóparhakueri, uángua, íushúkatarakua,
petákua, tséngetarakua, tánukuarhu.
Instrumento musical. Kústatarakua, arhíratarakua, kústakua.
instrumento para fabricar mecates. Sindár úrakua, parhátsitarakua, sindári úkua.
instrumento para hilvanar. Shorórhanskua, piníkua irhíntatarakua, pirúkua irhístatarakua.
instrumento para medir. Tséritarakua, tséritakua.
intentar. Kámani, míaparini, uékani úni, uékanchani úni.
intercambiar. Mójkutperani, mótakuni ambé.
intercambio de objetos. lntsperani, mójtakuni, mótakutsperakua, mótakunsperani.
interior y centro de una troje. Terójtakua, inchárini, tenítarhakua kumán• chikuarhu.
intermedio. Teróakukua.
intérprete. Uandári, man úka kurhánguni ka uandántani, mámar jásh uandári, máma jásh uandári, uandákuecha
jorhénpiri.
interrumpir. Újkhujpeni, uarhórhikuni, uandákua shirékuni, uandónskurhita kachúkuni.
intervenir en una riña. Kuájkutani, kuápintsti, inchákuni arhínchperakuarhu, inchákuni ikítperakuarhu.
intestino. Sutúrhi.
intestino grueso. Sutúrh khéri, pirírakua tepári, shitúrhi tepári.
intrincado. Tshungápeni, kurhúkukash, irhítsikurhiti iandákurhini, tsungámu, no úkurhikua.
intrincar. Iandáni.
introducir. Incháatani, arhítakuntani.
intuición. Útseni.
inútil. No marhóati, no sési úri, no uri.
inversión. Mókukata, kánerakua.
invitar. Phájtani.
inyectar. Jatsíkuni, churhúrini, shukúchukúni, shipíati jatsíkuni.
ir. Niráni.
ir a cuidar una milpa. Eráatani, tarhéta kuáni, tarhéta erátani.
ir a una fiesta. Khuínchini.
ir al pie de los cerros. Uanájchukuni, juátarhu jandúkutin niráni.
ir comiendo. Apáni.
ir de coliche. Chúmpemani, chúspepani, niráni shúshipuni, chúmpimani.
ir despacio. Atsítakuarhu niráni, atsítapani.
ir divisando. Eráshapani, niráni erásha. tarani, eráshatapani, erónurhipani.
ir haciendo. Úpani.
ir propagando noticias. Etsákupani, niráni uandápani éng úkuarhka, aiámpipani.
ir y dejar. Niráni ka jurájkuni.
irrigar. Thepátani, thepáni, ijtsí jatsí. kuni, ijtsí etsáatani, thepájpani itsándurhintani, itsándurhini, tepáni, itsákuni, atánskani.
irritación de la piel, generalmente en la mano después de comer caña verde de maíz. Ushújkurhakua.
irritado. Ijkíatin, kurhúrjashipani, kuárhikurhini, iurhíri purúata, iurhíri purúatani.
irse de paso. Nipáni, nirán nitámapani, nitámamani.
isla. Úmikua.
ixtle. Jít phitákata, jískukata, jíta úkua.
izote. (Yucca austrolis) Tsámbasi, jukárhukuani.

J
jabalí. (Pecari tajacu) Kúch shánu, kúsh túpku, kúoh juátarhu anápu.
jabón. Jupáratarakua, shapú, jupárakua.
jabón que se extrae de cierta variedad de maguey y que se usa para lavar sarapes. Pachángua.
Jadear. Jiré irémeni, jirémeni, jirétani.
Jalar. Antsítani, thinískutani, antsíkuni, antsíkupani, tsuruani, uingám antsítani.
jalar las orejas. Antsíndikuni, kutsíkua antsítakuni.
Jara. (Senecio salignus D. C.) Thójteni, tóksini.
Jarra de barro. Porhéch chkuím ukári, tsúntsu iómuti, tsúlltsu itsímatarakua, tsúlltsutékua jatsí.ratarakua, tseráperakua.
jarro. Chóndi, tSÚlltsu, kamáta atárakua.
jefe. Jurámuti.
jefe de pueblo. Jurámuti irétarhu anápu.
jefe de un cargo y de consejeros. Terójlsukuri.
jefe de una tribu. Irécha, jurámuti kúngurhitirhu anápu, jurámuti kukuárhikuari.
jefe del pueblo. Khér ukájpiri.
jeme. Iójkurhakua.
jicara. Urháni, kirípa, kirípu.
jicote. Kapárhi.
jicotera. Kapárh tékua.
jicotear. Thurháni, Úlldani jukángarhini, úndani jukáparhani, jukáparhani.
jinete. Jatári.
jitomate. (Lycopersicon esculentum mill) Tóm kuaráki.
jorobarse por viejo. Kaniparhani, juruparhani, kumpúparhani tarhépikua jimbó,juníparhani tarhépini, kuindíparhani tarhépikikua jimbó.
joven. Tumbí, paléki, pále, tatáka.
joven vallente. Tumbí úkurhi, kánikua tumbí tsiuéti, tumbí tsiuéri, tarhé tsiuérati.
jovencito. Thajkí, tatáka sapí, tumbí sapíchu, tatáka, che, tatáka sapíchu, táki, paléki, palé, tumbí.
juaquiniquill. (inga xalapensis) Shúreni.
juego. Chhanákua.
juego a manera de volantín. Uapóatsini, chanákua tirhínkuarhikua, chanákua untsíkurhini jámani,
tirhíamakurhini uintsíkurhipani.
juego con ciertos frijoles silvestres llamados patol. Charháp tímtsikuni, tímtsikuni, irépeni chanákua, tatsíni jerámba chanákua.
juego consistente en deslizarse desde una pendiente mojada con los talones. Suníjchuni.
juego de ardilla voladora, es perseguida por un perro. Uakuí erákorheni, uakuí uíchu andákuti, uakuí andákuti.
juego de rayuela. úch páni, tésh páni, chanákua téshporakua, tésh páni cha náni.
juego del coyote. Jiuér chhanákua, jiuátsi chanáni, jiuátsi chanákua.
juego del volantín. Incháparhitani, chanákua uintsíkurhini.
juego infantil conocido por roña. Uicha.
juego llamado sube y baja. Tsengétperakua, chanákua tarhárani jámani.
juego que consiste en golpearse con sarapes. Karón imbó kuájperani.
juez. Jurámuti, acháti tsiríkuarhikua kámaka, tarhépini.
jugador. Chhanári.
jugar. Chhanáni.
jugar con colorines. Tímtsikun chhanákua, purhínks chhanákua, chanáni irépini jingóni.
jugar naipes. Chhanáni.
jugo. Itsírhuku, itsírhukua, ámangechakuari itsírhukua.
juguete. Chhanárakua.
juguete de barro. Tukúru.
juguetón. Chhanári, chanár sapísh, chanári ikíkurhi, ikíkurhi.
junco. Phatsímu, khuírak úkua.
junta. Tánguarhikua, kúkuarheni, márku úkuarhikua.
juntado. Kúngurhitini, márku úntani, karhántatini, tánskata.
juntar. Kúndantani, tánani, kúndani, thejpéni, tántani, karhántani.
juntar sobras de maíz. Tájtsitantani, kétsetsita karhántani. kétsetsita tántani, kétsesita arháni.
juntarse. Kúngurhini. tángurhínt.
juntarse con gente mala. Kúrheni, kúngurhini.
junto. Píritini, takuárhekata.
juntos. Márku, tsimárhani, tsimárhani kúnkuerheni, tsimárhani máku jash kúngurhini.
jurar. Jatsírakuenarhini, jásierani.
justo. Ambákiti, sésku jarháni.
juzgar. Arhínchani, jangángarhitani.

K
kiosko. Kústati jatákua, arhírakuacha jatákua, kústaticha jatákua.
kiote. Tshiuíata, pikúka akámba.

L
la cañada. (Región de los Once PuebIas) Eráshamani.
la madre. Amámba, tsimá amámba.
la muerte. Uarhícha.
la parte con la que uno contribuye materialmente. Jatsíjpakua, jorhénperani, kúpini.
la vida. Tsípikua, tsípeni, tsípekua, tsipekuarhita, tsípekuarhin.
labios. Penchúmikua, minchúmukua, kenchénderakua.
labrados. (calzon decorado usado de danzante) Karámukukata, tipíchukua úmukukata, tipíchukua karámukukata.
labrar. Tsekárheni, pitáni, ambópani, ambótani, ambárhini, ambákerani.
labrar milpa. Tarhéni, júskua ambópani, káni ambótani.
labrar o pulir madera. Ambárheni, tekárheni, tekántani, shkári pitsíperani, ambákerani chkári, chkári ambárheni,
pitsíperani, ambárhini, tsipítani, pisítakuni.
ladearse. Téshurhini, iengéni, iengéjkamani.
ladera. Uanáteni, kétsimakuarhu, kéntsimani.
lado. Kándani, téshurhikuarhis, má kánda.
lado izquierdo. Uikísh jándu, uikíshkan ísh, ma kánda uikísh kándani, uikísh kándani, uikí kándani.
ladrar. Ióarhini, juájua arháni, uáua arháni.
ladrón. Sipájpiri, shipákuarha.
ladrón de caminos. Kuárhutpiri.
ladrón de elotes. Tiríap sipáatatsperi, tiríapu pikúatatspiri, tiríapu shipári, tiríapu pitsípiti.
ladrón de ganado. Uákas pátspiri, uákash shipári.
ladrón de maíz en tapancos. Incháchakutspiri, shanín petátspiri, shanín shipári.
ladrón de ropa en casas. Petátspiri.
ladrón de vacas. Atsípentsi.
ladrón en pequefia escala. Sipájkurha, sángani shipári, sánganitu shipári.
lagartija azul, toca pa poder mágico, pa ablandar dedos para tejer palma. Pheták akuítsi, pít akuítsi, peták akuítsi.
lagartija. (Sceloporus SPP.) Tijkuíni, tsáki.
lago. Japúnda.
lágrima. Uekuá.
laguna. Japúnda, japúnda san kéri, japúnda kéri.
laja. Uirámu.
lama del agua. (Utricularia vulgaris L.) Ijtsíeri shukúparhakua, shunútsikua, terándapu itsíri, itsíri teréndapu.
lamer. Kuenáni, kuenárhini.
lámina. Kheréri tiámueri.
lámpara. Erájkutarakua, kuerámu úrhutakata, kuerámu erákuni, kuerámu tishátakata, kuerámu úrhutini.
lana. Sunúnda, sumákua.
langosta. (Melanoplus spretus) Chóchu.
lantejina. (yerba con propiedades medicinales) Shakuá iorhési.
lanzar. Kkuanírani kupámu jimbó.
largo. Iórhati, iójti, iósti.
laringe. (anatomía) Ijtsí párakua, tmjchakua, phuéngua, kunárakua, túturucho
larva asada de abeja silvestre. Uauápu.
lástima. Phamúkuni, pamóndakua, pamókukua.
lastimar. Marhímantani, no sési arhíni, marhíshintani, marhíkuntani, atáni, akuárhitani.
lastimarse. Atákuarheni, marhírikurhintani.
lastimarse la planta del pie con piedritas. Pirínduni, kirhínduska.
lavadero. Jupárakua.
lavar. Jupáni.
lavar nixtamal. Uarhómani, uarhómantani, jupántani kurhírakua, jápu jupántani.
lavarse. Jupájkuni, jupákurhini.
lavativa. Tepáakuni, tipákutarakua, tipákuni.
lazar animales. Epéruni, epéruni tekéchuchani, jóchakuni sindári jimbó.
lazo. Sindári.
leche de mujer. Ijtsúkua, itsúkua uárheri, itsukua úarhitiri, itsúkua.
leche de vaca. Ijtsúkua.
lechuguilla. (planta medicinal para curar tumores) Sátsekua.
leer. Arhíntani, siránda arhíni.
legafia. Kashárhi.
legislar. Jurámuni.
legumbre. (hortaliza) Shakuá, shakuá atsímakua.
lejos. Iauáni.
lengua. (anatomía) Khajtámba.
lengua de vaca. (Rumey mexicanus meis) Iorhés shakuá, kuarhángekua.
lentejina. (planta medicinal de la región del lago de Pátzcuaro) Khuitsíki, kuintsíkandash.
leña seca de ramitas delgadas de árbol. Shiuíki, shiuísh, shingáki.
leñador. Iuíri.
leñar. Iuíni.
leño. Chkári.
león. Púki.
leporino. Naná kukú akúrhukuti, minúkuarhu.
lepra. úrhekuarhikua, úshurhikuarhikua, ushúta.
leproso. Úrhekuarhi , úshurhikurhiti, ushútku.
levadura. Sharhíkata, sharhípikua.
levantar. Tirhíngatani, tarhátani, jauátani, karhántani.
levantar algo del suelo. Kharhántani.
levantar matitas de maíz durante la escarda. Tarháatantani, káni jauátani, káni tarhátani.
levantar polvo. Thupúr auátani, tupúr jauátani.
levantarse. Jauárani.
levantarse el humo. Siráat jauárani.
levantarse en el aire. Tarhárani.
levantarse rápidamente. Kókani jauá, rani, chángatakorheni, tiríngatakuarheni, kónku jauárani.
ley. Jurámukua, jurhímbikua.
leyenda. Uandántskua.
liana. (Clematis dioica L.) Surúkua.
liberar. Jurájkuni, sésikua ínskukua.
licenciados. Akúrhpensicha, acháti eráshiticha, kuachákupiricha, kuachákutpiricha.
licor. Kauíkua.
liebre. (lepus callotis) Chapási, kuambá, auáni ióndurha.
liendre. Shushúnda.
lienzo. Karángarhikukata, kuarápanginikua.
limar. Uarhámukuntani, uarhámukuni.
limite. Jamékua.
limpiar. Kutsúrheni, ambákerani, korhórini, ambánskani, kutsúntskani.
limpiar el agua en un estanque. Arhúmaní, korhómarhikuni, ambángantani, jupánskani itsárhu.
limpiar el ixtle. Jískuni, kórhintani jita, ambákerani shindári úkua, akámba jupárhintani.
limpiar las calles. Kharhátani, sési já. rustani shanáru, ambánskani shangáru.
limpiar palos. Tekárheni, ambákerani chkári, chkári ambárheni, pitsíperani, ambárhini, ambárheni, tekántani, shkári pitsiperani, tsipítani, pisítakuni.
limpiar semillas. Kátani, kátarhukuni, ambárhentan tsikípu, ambákerani júskukua.
limpiar superficie. Kutsútsitani, ambátantani.
limpiar un terreno para la agricultura. Ambáatani, ambótani, ambápan.
limpiar una viga con azuela. Tekángarhikuntani, ambáparhakuni, ambákerani, ambárhini, ambátakuni.
limpiarse. Kutsúrhekorheni, korhórikuarhini, ambándintani, ambándini.
limpiarse el cielo. Ambándintani, ambánchintani auánda, ambándintani uándarhu.
limpio. Pímpinasi, phitsíkasi, ambángarhi, pitsí jásh, ambá ambá kásh.
linaje. Surúkua.
lince. (Lynx rufus) Misík pápu, misítu púpungash.
lindero. Jamékua, jambérkukua.
lindo. Sésasi, sés jáshini, kánikua sési jáshiti.
líquido. Ijtsi, itséni, itsíni jángarhi.
líquido de la hoja del maguey. Karámekua.
lirio rojo. (Loranthus americanus) Uasháparhakua tshitshíki.
lisonjear. Intsímpeni.
liviano. No kuetsápiti.
lo bueno. Ambárhati, ma ambákitikua, imá ambákitika, ambákiti.
lo mismo. Májkhasi, ístku, ma shánkish, mátuni.
lo que. Inggani, imá ambénski, ambé.
lo que corresponda. Enga khuaníjka, émanga terúkuaka, imá ambénski uétarhioka, énga uétarhirka.
lóbulo de oreja. Khuangándiperakua, kutsújk sapfchu, kutsíkua uintsípu úndíkua, kutsíkuarhu jauángikua,
kutsíkueri kanákua.
loco. Móngarhiti, mirínchitini jándi.
locura. Móngarhikua, mirínchini jandíndikua.
lodo. Ajtsímu.
lodoso. Ajtsímueni, atsímku jándeni, ajtsímuenándu, a t s ím u úkuarheni, atsímu jándi, atsímu jándeni, atsím
úkurhin.
lograr. Andánguni, andákurhini.
loma. Khúmsta, pám jatsíkurini, pitsíntsti, uanáteni.
lombriz de tierra. (Lumbrkus terrestris) Tshirákua.
los días 13 de junio y 15 de agosto se reparten en Charapan plátanos machos y roscas grandes de pan. Parhákua.
los dos. Tsimárhani, márku, tsimárhani kúnkuerheni, tsimárhani máku jásh kúngurhini.
los que. Enggaksi, tsimécha, imácha ambénski.
loza. Echér úkat úni, kakákua, úkata.
loza pintada. Ajtámakata, kakákua atánskata.
lucero. Khuangári.
luciérnaga. Chpír etétsi.
lucimiento. Kasípekua, sési jákukua, .tsitíkueni jáshini, merí meri jántsukukua, meré meré jánskukua.
lucir bonito. Kuaiúni, sési jáshiÍü kashípekua, sésashini.
lucha. Uarhíperakua, atáperakua, atáperani, ménkun kámberan uarhíperani.
lugar cerca de Charapan. Tiríndu.
lugar cerca de Charapan. Péshu.
lugar cerca de Charapan. Uanájchukuni.
lugar de abundancia. Jimá iámendu ambé jarhájti, kónperakua íshu, naní kánikua ambé jauákua, nanínga
kánikua ambé jaká.
lugar de espanto. Chheráni, ishú chérpeshini, jimá éng chérperangaka, énga chérperakuarhu, jimá chérpishini.
lugar de espera. Erópekuarhu, énga eróperangaka.
lugar feo en el monte. Arhórhandini.
lugar limpio. Ambándeni, sési jándesti, jiní sési jándu, sési jándeni jimá.
lugar pedregoso. Tsakápekuarhu, tsakápendu, tsakápuendini.
lugar resbaloso. Teréndeni, naní tsikándisti, jimá tsikándu, jimá tsikándika, jimá énga tsikándika.
luna. Kúkuti, naná kukú, kujtsí, naná kutsí, na jurhíata.
lunar. Phinzáni, tunguási.
luz. Tsánda, étskuni, thíngskua, erákukua, tsántskua .

LL
llaga. Ushúta, uérhikuarhikua iuáni jatári, útsini karhásh, iuáni, úrakata.
llamar. Uandáni, ióarhini, arhíni, uandáska, andátani, iórhini, uandápani.
llamarse. Arhíkuarheni, arhíngani.
llano. Tpákua.
llave. Mítakua.
llegar. Niárani, andárani, janónguani, janóm, ruantani.
llegar a realtzar algo. Jeiárani, niárani ambé úni.
llegar a ser suegro. Tarhámpini, tarhámburhini.
llegar a tener nuera. Tarhámburhini, tarhámpini.
llenar. Uinírani, mámar ambé jatsíni, uiníngarhitani, uiníngarhitani ínspikurhikua, jatsírani ma jatárakua.
llenarse. Uinítseni, ámani, uiníni.
llenarse de gente. Uiníntani, uiníni kuiripu, uinísti kuirípu, uiníngini kuirípu, kuirípu uiníni.
llenárselo. Uinírakuni.
lleno. Uiníri, uiníni.
lleno de líquido. Uiníri, uinír itsín jásh, itsin jásh uinír.
llevar. Páni, pántani, parhántsini.
llevar a una persona. Phájtani.
llevar a una persona a una casa. Pérperani, péentani.
llevar provisiones a casa. Kéndani, páni akuá ambé.
llevar serenata. Uanájtsikuni, niráni pirékuni maríkuechani, pirékuani uáchichani.
llevar un cántaro sobre el hombro. Kirhándeni, kamúkua irándipani, kamúkua keránderani.
llevar un objeto sobre la cabeza. Parhándini, parhántsikua, irántsipani, épurh páni, parhántsini.
llorar. Ueráni.
lloriqueo. Uerákua, tsitsíkimini, uerámksi.
llover. Janíni.
llovizna. Janíntserakua, janík sapíchu, tsurántserani, tsurátsurákuni.
lloviznar. Janíntserani, tsurántse-rantseni.
lluvia. Janíkua, janíntserakua.

M
macehual. Khómu jándi, shúsh anápu porhé.
maceta. Tshitshík jatákua.
machete. Uarhótatarakua.
macho. Tharhé, iuíri, tatáka, imá kéri, imá kéri tarhé, khéri, acháti kériti.
machucar. Puchárani, chhatáni, tshetájkuni, machúnduni, éjsatani, tsetándukuni, tsitáni.
madera podrida de encino para hacer lumbre. Iéskua, tamánda.
madera suave para hacer cucharas y máscaras. Shapúchkári, chikári iorhésh úkua, kuiríkatsundiri.
madero. Chkári.
madre. Naná, nánde, nándi.
madrina de bautismo. Jakátsemba, nanásh.
madroño. (Arbutus xalapensis H. B. K.) Panángksi.
madrugada. Erándu, tsípa, tsípku, tupúmanku, sharhínshanku.
madurar. Ninírani, niníni, ninískani.
maduro. Niníri.
maestro. Arhitatpiri, jorhéndi, jorhénati, jorhéndipiri, arhítatspiri.
magia. Sikuákua.
mago. Jorhéndi, sikuáme, jakákutsispiri.
maguey. (Agave atrovirens kalw) Akárnba.
maguey tatemado. Síkua, akámba típakata, ichíkua.
magullado. Puchákata, niníkuni, puchákuni.
maíz. (Zea mays L Esta planta tiene espíritu que se ofende y duerme. Tiene por padre al maíz color rojo.) Tsíri.
maíz amarillo. Tsír tsipámbiti.
maíz ancho de tierra caliente. Tsír kóngarhi, tsíri kórhati, tsíri kónarhi.
maíz arrugado. Pashíngarhi, tsíri tsikíkingarhi, tsíri shashúngarhi, tsíri pa• shínarhi.
maíz azul. Tsirángeni, shanín tíndangarhi, uarhóti, tsirángksi, tsír tsiránski, tsíri tsiráni, tsíri tsirángi, uapás.
maíz colorado. (se le considera como el padre y protector de todas las otras variedades de maíz) Chóchu, tsiricharhápiti, shaníni chóchungarhi, shaníni charhápiti.
maíz desgranado. Tsír piiúk.ata.
maíz desgranado por el peso de mazorcas. Uauátseta.
maíz mosqueado. (maíz dulce que se siembra en laderas) Tsíri uarópiti, tsíri uachámpiti, tsirángeni.
maíz negro. Shanín turhípiti, tsíri turhípiti.
maíz picado. Tsír jarháati, tsíri tsipína akáta, tsíri tsepéri, tsíri sepéri, tsíri tsepéri akáta.
maíz pinto. (maíz dulce que se siembra en laderas) Tsíri uarópiti, tsíri uachámpiti, tsirángeni.
maíz pipitillo. (maíz con alote delgado) Tsír théni tsauápiti jatári, tsíri tsapíngarhi.
maíz recién nacido. Piráni.
maíz tostado de grano de mazorca o de elote. (esquite) Uaníta, tsipáta.
maíz tostado hecho flor. Charáta, tsipáni, tsíri uaníta tsipárakata.
maíz viejo. Tsír tamápu.
mal arreglado. No sés jatsíntskata, no sési jukárini jarháni, tántamash.
mal del pinto. Kiríkua, epéta, turásagarhi, kurhíkua, páparhi járhikurhini.
mal formado. No sés úkata, támish úkata.
mal hecho. Nó sés úkata, jáshpikuan jásh.
malpaís. Iákatarhu, tsakápurhu.
mal parado. No sési angáshurhini, no sés angáshorhitini.
maldecir. No sés arhíni, ikímchani.
malo. No ambákiti.
malva. (Malva SP. Planta medicinal de carácter mágico.) Jurhíat eránchu.
mamar. Itsúk arháni, itsúkua akúni.
mamey. (Lucuma mámmosa G. Fruto y árbol.) Uakúsi.
manantial. Ijtsíarhu, itsí uératio, ma japundíta, kónchita, itsi uérakua.
mancebo. Tumbí, tumbi kéri.
manco. Tongósti, tokojku, takóshu, tokóndo.
manchar. Tamáratani, jákuni, nirándini, tsípani, niránditani.
manda. Eiátspeni.
mandado. Anchperata.
mandamás. Jurámuti, ashápiti, jurámundera.
mandar. Jurámuni.
mandar hacer algo. Úrkuarheni, jurámuni ambé úni.
mandar llamar. Ióarhini, pikákurhini, ióarhipini.
mandón. Khér jurámuti, jurámuti kéri, jurámindira, jurámunderanku.
manearse. Jónduni, irhíkurhini, apínduni, shirúndutini.
manecilla. (hongo comestible) Kuín antsír terékua.
manejar. Kámani, shangátatani.
manera de cazar huilotas en noche. Khui kípkurhújchukuani, chúrikua epérikua jatsíkuani, epérukua
jatsíkukuani chúrikua.
mango de arado. Tarhérakuer jájki, tútskua.
mango de cuchara. Iorhés chéjti, juáshima.
manjar. Aspit ambé, akuá, ámangechakua.
mano. (anatomía) Jájki.
mano de metate. Porhékua.
mantecoso. Tamári, tamángarhi, tamátamárhashi.
mañana. Pauáni.
mar. Japúnd khéri, japúnda.
maravilla. (Mirabilis jalapa. La raíz de esta planta se cuece y el agua tibia se usa para curar heridas o inflamaciones.) Jótape, kurhíkumanchi, uíspera, jótaperer shirángua.
marearse. Uatsíamengarhini.
marco. Kantsákata, angámarhikua, ma uirhípiti, uirhímukua, anámutakua.
marco de púerta. Jupíkatarakua, uirhímukua jatsíkuni kútarhu marhu.
marchitar. Uarhíni, tiríni, iurhúni, patsíngarhini, patsírani, ianírani, patsíni, méntk niráni, patsíkurhita.
marchito. Tiríti, patsíni, patsísati, ianári, patsíkurhisti.
marido. Uámba.
mariposa. Parákata.
mariposa blanca que abunda octubre y como espíritu de los antepasados. Parákat urápiti, parákata rokórokótsi.
mariposa de otoño que vuela norte a sur, el alma del hombre y suele ir a las fiestas. Kolombrín parákata.
marrano. Kúchi.
martajado. Chapákata, chapákatku.
más. Sánderu, sándaru.
masa de maíz o trigo. Tsiréri.
masaje. Jeiárhekua.
masajista. Jeiárhpiri.
mascar. Shasháni, kunákani.
máscara de la danza de los viejitos de Charapan. Korkobí.
máscara de madera. Kángarhikua.
masoso. Khuerékua. .
masticar. Shasháni, shashámani.
mata de maíz grande. Kháni, piráni khéri.
matar. Uándijpeni, uándikuni, atáni, tasáj úni.
matar a una persona. Páramani, uándikuni.
matarse. Uarhípeni, uarhíperani.
mayate. (Canthon pilularius) Terhéru, ténderapu.
mayordomo. Kéngi, jurániuti, jánspirichani jurámukua.
mazorca de maíz. Shaníni.
mazorca de maíz con granos azules y blancos. Uapási, shaníni uarhúti, uashámbita.
mazorca de maíz de color azul. Tsirángeni, tsirángksi, tsirángi, shaníni tsirángi, shaníni uarhúti, uapási.
mazorca gemela. Apáni úkurhiti, apáni.
mazorca roja. Shanín charhápiti, shaníni chóchungarhi, tsíri charhápiti, chóchu.
me emborracha. Khérejtirini, kauírashindirini, kauírashindini, kauírashindiri.
mecate. Sindári.
mecate con pajuela. Sindár tepékat charháruk ingúni, shindári pashátajikuni.
mecer. Tirhíantsitani, mátatani.
media fanega de maíz. Ichárhuta.
mediano. Sés khási, séskueni, terókurhi.
medicina. Sipíati.
médico. Tsinájpiri, shurhíjki, tshinájpiri, ishéperi, shépiti, eshéperi, ishépenti.
medida de madera para medir maíz. Tsír tséretarakua.
medir. Tshéretani.
mejilla. Kángarhikua, kenshénderakua, kenchémikua, erérenarikuicha.
mejorarse. Ambákentani, sési pikuárherani.
melón. (C~mis melo L.) Ijtsí purhú.
membranas en donde se adhieren las semillas de calabaza o chilacayote. Sutúrhi, purhúri tsikírakua, tsikíkua.
mendigar. Kóm jámani, eshékuarhini.
menear. Manátani.
mensajero. Siránd pári, uandákua pátati, eiángpiti, uandákua pári.
mentir. Chkuándirani.
mentiroso. Chkuándira, ísk apári.
mercader. Meiápeti, pípata, atáransti.
mérito. Jángaskakua, jukáparakua.
mes. Kujtsí.
mestizo. Turhísi, tsimí, tshimíiti, utúsh, turhísh, indé utúsicha.
metal. Tiámu.
metate. Iauárhi.
meter algo. Incháparhitani, inchárani ambé, inchárantani.
meter algo dentro del horno. Inchájpani.
meter algo en una troje. Inchárani.
meter un palo sobre otro. Inchámutani, inchárhutani, takúrani chkári, shikári inchángani.
meterse a una casa. Inchántani.
meterse al agua. Kémeni, inchámeni, itsáarhu inchámini, jinchámini.
meterse el sol. Jurhíat incháni, inchátsikun jurhíata, jurhíata jincháni.
meterse en la tierra. Inchátsintani, inchátsini, jinchátsini.
método especial de curación mágica en el pueblo de Tirindaro. Kharháretarani.
mezcal. Síkua.
mezclado. Jeuétakata, iétakata, jiuétakata.
mezclar. Kúndani, jeuétani, iétani, jiétani.
mezcolanza. Manákata, íshku jiuéndurhini.
mezquino. Uarhíchu, amútsi, thumbási.
mezquino de animal. Sindíki, karhásh tumbásh.
mezquite. (Prosopis juliflora swartz D.C.) Chirísikua, tsirítsekua, chúkata.
miedo. Chétapu, chéni.
miel. Tékua, changáki, chankáka.
miel de jicote. Kapárh tékua.
miel virgen. Jimbángi phitákata, púsh tékua, tékua uárhi.
miembro viril. Tsintsúni, kuíni, sinsúni.
miembro viril del marrano. Incháarhakua.
mientras. Éka ámberi, mákanish.
mientras tanto. Jimájkani ísi, mákanis in uáka, mákanish ambénski.
migaja. Purútsekata, tsepú.Kuarheni.
milpa. Tarhéta, kháni.
milpa rala. Tsétsepaakurhani, tarhéta mándani andárakata, tarhéta mándanistu, tarhéta no sési andárati.
mingitorio. Iarhátsetakuarhu.
miope. Tashéngarhi, kuishíngarhi, no úni éskani.
¡mira! Eráa, eshé.
mirador para milpas. Kérnetakua, tekánchi.
mirar. Eshéni.
mirar a los lados. Erándeni. erónurhini, erókani, shúani ka shúani eshéni, erátarhani iápurish, iápur ish ishéni.
mirar adentro. Erángani, inchárini eshéni, ambé ma eshéni.
mirar algo. Espáni, eshéni ambé, sán ambé eshéni.
mirar directo. Jurhímbitku. eshéni.
mirar por todos lados. Uanónanchani, iápuru ísh eshéni.
mirarse uno. Eránukorheni. ishékurhini.
mirasol. (planta medicinal ~ para curar granos y tumores) Sharákat tshitshíki, sharhí kamáta, jurhíat eránchi,
uích éskua, tsikípendeni.
miserable. Jupíkuarhi, pharnóndira, uarhísi, kómu jáshi, uarhítsini.
mitad. Terójkani.
mixto. Jeuétakata, ekuárheni.
mocos de la nariz. Khuatírukua, khuitírikua.
mocoso. Khuatírujku, kuitírukua uérhu, kuitíruti, kuitírku.
mochar un pedazo. Uarhóru.kuni, kachúkuni, phikúni, karúkuni, akuni.
mocho. Uarhúrhukukata, ashúkata, kashúshurhu, tokóku, kachíshu.
moderno. láas anápu, jimbángi ambé.
modestia. Kashúmbikua.
mofar. Terésmarhuni, irákua pikúni, tséndakuntani, móngarhikuni.
mogote. Iákata, pútsitarhu. kúmta, tsakápu umbúku.
mohína. Ijkíatakua.
moho. Terékua, iarhátseti, teréndukua urápiti.
mojado. Khuajkári, uekári.
mojar. Khuajkáni, kuakárani, uekáranl.
mojarse con la lluvia. Khuajkáni, janf rindeni, uekáni janíkua jimbó.
moldearse. Erángekua imbó uni.
mole. (platillo favorito de los tarascos) Atápakua, shindúkata atápakua.
mole de semilla de algodón. Iurhúr atápakua.
mole de semilla de calabaza. Shén atápakua, atápakua tsiríta purhúri, atápakua purhúri tsiríta.
moler en general. Urhúni.
moler nixtamal. Urhúni.
moler un fruto en mortero. Chatáni, ámangechakua urhúni, shúmani.
molestar. Újkuni, no sési pikuáskusini, ókutani.
molesto. Ijkíata, ikíkurhi, no sési pikuárherani.
molinillo de madera para hacer chocolate. Parhátsikutarakua, tékua manámaratakua.
moneda. Tumínu.
mono. Asóme, turhíki, shítu.
montaña. Khér juáta.
montar. Jatáni.
monte. Juátarhu, pukútapu, juáta.
montón de piedras. Iákata, pútsitarhu, kúmta, tsakápu umbúku.
mora. (Morus alba) Siráani, siráni.
morar. Irékani.
morder. Katsárheni.
morder el cuello. Katsájchakuni, kacháchakuni.
morir. Uarhíni, méntk niráni, patsíkurhita, tiríni, ianirani.
morona. Purútseta, purhútsekata.
morral. túpu.
mortificación. Uandángiakua, kuetsáperani, no sés úkurheni, uandángiakua jatsíni, kóm pikuárherani.
mortificarse. Uandángiani, uandángetku, no sési pikuárherani, no sési nitámakurhitinijarháni, kurátsin jarháni.
mosca. (Musca domestica) Tíndi.
mosca grande. Tind turhípiti, tindi keri.
mosquito. (Anopheles maculipenis) Tkúpu, tenájpiri, tíndi sapí, tsipini.
mostrar. Sharhátani, eshérani, eiérpini, hérpini.
mover. Manátani, manákurini.
mover las caderas. Manájchuni, shinéskua manátani, shenéskua manátani.
moverlo. Móskuni, manátani, manátakuni.
moverse. Manákorheni, shamárakuarheni shéstakuarheni, manárani.
moverse atrás. Manájchuni.
moverse por distintos lados. Ma máru manakorheni, iápur ish roanákurhini, shúani ka shúani manákotheni.
moverse violentamente. Kókuani manákorheni, roátirhuarhu manákurhini.
muchacha. Maríkua, nanáka, mále, uátsi, kíta, iurhítskiri, uátsi uambúcha, marí sapíchu, iurhítskiri tembúnuti,
uájpa, marík sapí, shauíshi, nanáka sapíchu.
muchacha. (nombre que se do. a la mujer por alguna persona de mucho respeto) Shauí.
muchacho. Tatáka, paléki, pále, tumbí, ché, tumbí sapíchu.
muchas veces. Mémichani
muchedumbre. Uáni khuirípu.
mucho. Uáni, jukári, kánekua, káni.
muchos. Uánikua, uáneni, uánikuani.
muchos años ha. Ióntki, uánikua uéshurhinicha.
mudo. Nunúshi, no uandári.
muela. Sín tsintsíkata, eréndikua, sín apáni, ishíni shashárakua, erhéndikua, shíni kéri.
muere. Uarhí.
muerto. Uarhíri.
muescar. Pijtsírhini.
mugre. Kherénda, jáshikua, kakéta, jíni.
"Muhlenbergia macroura". Jóshini.
mujer. Naná, uarhíti, maríkua, témba, kutsí, uarhí, urhúri, nanáchi, uárhi, uarhíiti, nanáka.
mujer con hijos sin estar casada. Phéekurhikata, uarhíti íshku jándi, uarhí íshku jándi, iskambé uarhíti.
mujer que baila durante la fiesta de una boda. Uarháncha.
mujeriego. lsk jándi.
multiplicador. Uánerakua.
multiplicar algo. Kánerani, uánerani, uánerani ambé.
multiplicarse. Uánini, uánipani, uánentani, uánikuentani, uánikupani.
multitud. Uáni khuirípu, uánikua.
mundo. Parhájpeni.
muñeco de trapo, madera, caña seca, maíz o hojas secas de maíz. (para fines mágicos) Pirhíchi, uápeta, uápita,
marájash, shikuáperakua.
murciélago. Uasísi.
murmurar. Uandátspeni, uandáuandámini, ísh arhípani, uandáshini.
músculo del hombro del hombre. Inchándikua, tepáshurhakua acháteeri.
músculo del hombro de la mujer. Irhándikua, tepáshurhakua uarhíeteri.
música. Kústakua, kúshkash jatí.
música de navidad. Pató arhírich.
músico. Atári, kústati, arírati.
músicos que anuncian fiestas grandes. Eiángpiricha, kútaticha kuínchikuarhu anápu.
muy. Jukári, ménku, uán, kánikua.
muy junto. Pírit pérantsi, ménku kúkurhini, sési andárhperani, andárhitini.
muy limpio. Ambáambási, kánikua sési jándini,
muy salado. Kánikua itúmini, itúmiti, kánikua utúmarhani.

N
nacer. Andápenuni, kángorhengani, uérani.
nacer. (una planta) Andárani, uérani.
nacimiento de pollitos. Phitárheani, pitánani pipíshi, pipíu sapírhati pitárhigani.
nadar. Sharhíani, sharhíamini.
nalga. Tetékua, charási.
nanche. (Malpighia glabra D. C.) Shangúnga.
narigón. Úrhu.
nariz. úrhi.
nariz ancha. Kórhu, úrhi kósta, úrhi kósti.
narración. Uandántskua.
nativo de aquí. Ishú anápu, shú anápu.
nativo del pueblo de Pamatácuaro. Phámu.
nativo del pueblo de Zacán. Tshajkán anápu.
neblina. Shúmu, shúma.
necear. Uingándirani.
necesitar. Uétarhinchani, uétarhini, uékani.
negro. Turhípiti.
nejayo. Jápikukater ijtsí, itsí kurhírakua.
"Neoophorus diazi meek". Chorhómu.
nervio. Pasíri, piuírakua.
nevar. Iéjtani, iéstani, shauáni, iauákua andátserani.
nido. Sherékua.
nido de gallina para empollar. Erátsetarantskua" tsíkata uasháraskua, uaiáranskua, sherékua.
niebla. Shúmu.
nieto. Nimákua.
nieve. Iésta, iauákua.
niña. Mari sapíchu, uátsapichu, nanáka, marík sapí, nanáka sapíchu, kíta, shauíshi, maríkua, uájpa.
niña del ojo. Uápita.
niño. Sapí, charháku, uátsapichu, tatáka, thajkí, ché, uátsi, tatáka sapíchu, tatáka sapí, takí.
niño enfermizo. Churíki , uátsapichu kuenésh, sapí uerámsi, uerámshi, uátsapichu paménchati, uerámbshi,
kuenéshi.
niño llorón. Kuonóshi, uátsapichu uerámbshi, sapí uerámsi, churíki, kuenésh, uátsapichu paménchati, uerámshi.
niño nervioso. Churiki, uátsapichu kuenésh, sapí uerámsi, uerámshi, uátsapichu paménchati, kuenéshi,
uerámbshi.
niño que tiene lombrices. Tsirák atári, tsirákua jatári.
nivelando. Mákash terúkun, májku jákuni.
nivelar. Terúkutani, máku jápani, jatsíntani.
nivelar dos objetos. Ekuákuni, mákash terúkutani tsimóruchani, tsimárhani máku jákuani.
nixtamal. Jápu.
no. Ambe, ási, ástarhu.
no darse cuenta cuando se va la gente. No eránkperani.
no sé qué es. Ambéndiski, no mítiska ambéski.
no te había de decir. Nójkin arhípiringa.
no tener vergüenza. Amótakuarhentani, no kurátsikua jukáni, no kurátsini.
no vender. No atárantani, no ínspikurhini.
noche. Chúrekua.
nombre. Jakángurhikua, arhíkuarhikua, arhíkurhini, arhíkua.
nombre de cierto .fuego.PaIentén chhanákua.
nombre de espíritu de color negro figura humana, vive fuera de los pueblos, un ser muy frío, cuando camina
aparece como llevara una antorcha. Posiblemente de cierto fenómeno físico-químico. Súmbatsi.
nombre de un hechizo. Khuángarhitakua.
nombre de un hongo comestible. Akúm terékua.
nombre de un juego. Akuíts chhanáni.
nombre de un juego. Khuikíp kurhúj. chukuani.
nombre de un juego. Purhúer chhanákua.
nombre de un juego. Tharhéch chhanáni.
nombre de un juego. Uantsír chhanáni.
nombre de un juego, que consiste en girar sobre un mismo punto. Khurú uantsáani.
nombre de un juguete de barro de color café. Tukúri, tukúru.
nombre de un inaíz tardío, nativo del pueblo de Zacán. Tshajkán anápu.
nombre de un ojo de agua en el municipio de Charapan. Shandúmbani.
nombre de un pajarito. Mírtu.
nombre de un pajarito de color verde, amarillo y rojo. Tserép apúre.
nombre de un pájaro. Pintsiríki.
nombre de un quelite. Jáp ukájkurhakua.
nombre de un ser sobrenatural. Japíngua.
nombre de un zacate con propiedades medicinales, propio para curar heridas. (Solidago SP) Uasháteni.
nombre de una agalla de encino. Apásekua.
nombre de una calle de donde se divisa todo. Eráshamani.
nombre de una composición musical que se toca el 2 de febrero. Tór kantsákata.
nombre de una paja. Phanákua.
nombre de una planta. Tsikítsintani.
nombre de una planta con propiedades medicinales de la región del lago de Pátzcuaro. Khékua.
nombre de una planta de adorno con propiedades cáustikas. Khauás tshitshíki.
nombre de una planta medicinal. Eráani.
nombre de una planta medicinal. Pirím urápiti.
nombre de una planta medicinal de la región del lago de Pátzcuaro, es una yerba que florea color naranja. Las hojas de esta planta se cuecen y el agua se utiliza para lavados gástricos. Tskípini.
nombre de una planta medicinal del lago de Pátzcuaro. Kutúri.
nombre de una planta medicinal para curar heridas. Sósa.
nombre de una planta que florea blanco. Pipí atákua.
nombre de una planta que sirve de antídoto al veneno de una víbora. Péngua.
nombre de una víbora. Korális akuítsi.
nombre de una yerba. Jiuér potsékua.
nombre de una yerba. Sharhímpskua.
nombre de una yerba. Turhís éjpu.
nombre de una yerba que florea amarillo. Pirítakua.
nombre que se aplica a distintos quelites comestibles u hortalizas incluyendo al repollo. Shakuá.
nopal. (Opuntia tuna mill.) Paré.
norte. Kundémbarani.
nosotros. Juchá, óchi.
novia. Arhíkua, tembúnga, uátsi temo búnga, tembúna.
novio. Taták japíndu, tembúcha, turnbí tembúcha.
nube. Janíkua, shúma.
nube delgada. Janik sapíchu, shúma tsauápiti.
nube grande. Khér janíkua, shúma kéri.
nuca. Angánchakua.
nudo. Angándipu, tsikíkukata, tsikíkurhini, jókukua, tsikíkukua.
nudo de árbol. Kuetéshku, tsópti.
nudo de la caña de maíz. Kutúkua.
nudo de madera. Tsópta, tsóti, uísh, kuetésh.
nuera. Thuíska, tarhámba, tárhe, tarhámburhikata, tarháskua , tárha, tuímba, tuínkua, tiúmpiri.
nueve. Iúm thámu.
nuevo. Iáas anápu, jimbángi ambé.

O
obedecer. Jan~ángarh.eni, kurhánguni, kurhanderanl, kurhachani.
obediente. Kashúmbini, kurhánderati kurhángunpiri, kurhánditi, kurhándera.
objeto atravezado. Uajtsángesti, parhíakutini, Ichanariukuni, ambé ma parhíkutini. .
objeto puntiagudo. Tsurhúntsurhúruni má ambé tsauápiru.
objeto rojizo. Sharhísharhíkasi.
objeto viejo. Sheréchi, má ambé takúshi.
obligación. Úkua, niátakua jatsíni úskua, úkua jatsíni.
obligar a una mujer a hacer tortillas. Ichujpataram, ichúskutarani, kurhínda uraní.
obrajero. Karón úri, tsunúnda úri.
obrar. Anchikorheni, úni, khuajtsíni.
obscurecimiento debido a lo nublado en tiempo de aguas. Turhinturhínduntani, janíkua jángashkurhini,
kápindikuarhu, ónarikuni, chúrinish jángashkurhini.
obscuridad. ápakandeni, pápjangashkurhini, tikapenarheni.
obscuro. Pápakandeni, kápindeni, tkápindu.
obstaculizar. Tsungáperani.
océano. Japúnd khéri, japúnda.
ocio. Shépekua, mintsíkurhini erátakupiríni.
ocote. Khuerámu.
ocote encendido. Erájkutarakua, kuerámu úrhutakata, kuerámu erákuni kuerámu tishátakata, kuerámu úrhutini.
ocupar. Khépani.
ocurrir. Úkurhini, míatsikurhini un amobé, íshku míantani ambé erátseni úni sáni ambé, úpatakurhini
ocho. Iúm tanímu.
odiar. Ijkíakuni, ijkímingarheni.
odio. Kurhúngekua, kurhúrashini ikíata, ikíakua.
"Oenothera .sinuata". (planta medicinal) Tarhépeni, tharhépeni tsitsíki ,tharhépeni.
oficial. Terónchi.
ofrenda. Khéjtsitakua, míndani .tsitsíki jatsíndukuni.
ofrenda a antepasados que se ofrece el día de los muertos. Pirírakua kétsitakua, kétsitakua pákuani uarhírichani.
ofrenda de alimentos y frutas a los dioses. Parhákua, uatsákukuantani, uIrhímukua.
¡óigame! Epa, kurhácharini, kurhánkucherani, kurhánguchirini, korhóshinsani.
oír. KurÍláani, kurhóni.
ojalá no. Kájtakarno na apíri no ishúni.
ojo. Eskua.
ojos grandes. Eskua khérati, ésk khérati.
ola. Ijtsí siuíniújtsini, ijtsítharhéatsini, itsí tinguíntsini, uaráti itsí kómbutani.
olán. Kítsku, kentsémuti, tsikíngarhikuní.
oler. Sipíruni, pimsúruni.
oler mal. No sés jájkundeni kíchukuen shipíruni, nándirku shipíruni, no sési punsúruni, no sési sipíruni.
olor. Sipíakua, jájkundekua, phumtsúmekua, shipírukua, jámarhandini.
olote. Théni.
olvidar. Miríkorheni.
olla, ancha de la base. Kótsi, porhéchi kotsí, tsuntsu kótsini, tsúntsu kóniti, porhéchi kuchúni.
olla de barro con cuello angosto. Sirhíjcha, porhéchi tsauántsáuáncha, tsúntsu tsirúchani, tsúntsu tsauápcha, porhéchi tsiuácha.
olla de barro guardar cal. Kurhírak jatákua, tsunutsítu, tsúntsu kurhírakua jatákua, porhéchi kurhíra. kua jatákua.
olla de barro para hacer nixtamal. Jáp phikúrakua, tanínikua kurhírakua pikúrakua, tsúntsu jápu pikúrakua,
porhéchi jápukurakua.
olla de barro pintada de color verde, decorada finamente y se usa para llevar regalos. Porhéch ijkuári, tsúntsu
shiuárakatecha, tsúntsu atánskata, tsúntsu karáparha.
olla grande de barro. Temétsi, porhéchi kéri, tsúntsukéri, kerénderi.
olla grande de barro para agua. Kukúch temétsi, ijtsí jatákua, tunúchi kéri, tánek atáparha, porhéchi itsí jatákua.
olla grande para cocer tamales. Teméts khéri, porhéchi, porhéchi kéri kurhúnda ninírakua.
olla grande para hacer pozole. Teméts máskutarakua, tunúch, porhéchi kéri máskuta úrakua.
olla mediana para deshacer la cal para hacer nixtamal. Ijtsí kurhírak úrakua, temétsi, porhéchi séskish par
kurhírakua itsárantani, tánik sapí, porhéchi terúkuri.
olla mediana para guardar tortillas. Ichúskut patsárakua, tunúch kashúkurhish, tunúchi, porhéchi terúkuri.
olla para guardar levadura. Sharhíkat jatákua, temétsi, porhéchi sharhípikua patsáni.
olla para hacer atole. Kamát úrakua, tánikua kamáta úrakua, temétsi, porhéchi kamáta úrakua.
olla para hacer caldo de res, Churhíp úrakua, tánikua churhípu úrakua, kanícha, porhéchi churhípu ninírakua.
olla para mojar las manos mientras se muele nixtamal. Ajtájkutarakua, atákutakua, tunúchi, porhéchi atákutakua.
olla para sacar agua de un pozo. Itsí pitárakua, tsúntsuitsí pitárakua, khamúkua, porhéchi itsí pitárakua.
olla verde. Ma ijkuári, ts(mtsu shunápeparha.
olla verde de barro que se usa para ordeñar. Ijtsúk phikúrakua, tsúntsu itsúkua atárakua, tsúntsushunápiti,
porhéchi tsiráperakua.
ollita de barro para tomar agua. Tsúntsu, ijtsímatarakua, tsúntsu itsímatarakua, tsúntsuitsímatakua.
ombligo. Túpu.
omóplato. Khési, khéskua, úni késhirhu anápu.
"Oncidium tigrinum llav. et lex". Parákat tshitshíki, tsiríperakua.
onza. (Mustela frenata) Apátsi.
orador. Jarhácha, uandári, uandátsikpiri.
orar. Uandótsekorheni, kómarhipikurhini, kóm arháni.
órbita. (anatomía) Ésk jatákua.
ordenar. Jurámuni.
ordeñar una vaca. Itsúkua pikúni.
oreja. Kujtsúkua.
orejas de perro grandes y caídas. Khuaróntsi, kutsíkua chakíki, khuaróndi, kutsíkua shakíki.
orejera. Itchéri orénaripari.
organizar algo bajo un mismo patrón. Májkhakuntani.
órgano genital de la mujer. Khuípu, kúparha, shétu.
orgulloso. Tepárakorheni, jarhóshani, tepárakuarheni, tepárhakurhiti, jarhóshati.
orientar a una persona. Jángajtani, arhírikuni, arhístakuni, arhítakuni, jángastani.
oriente. Thíntinmandikuarhu, jurhíat uérakuarhu, jurhíat uérakuarhu jájtakurini, jurhíta andáranikuarhu, .iurhíata
uérakish, tarhúata andáraka, chánchanastiru.
orilla. Jarhúkutini, uanámukuni, ichákuamakuni.
orilla de un lago. Uanámukuni, uanámukun ísh.
orilla de un pueblo. Uanámukuni, uanámukun ísh, uéramanisi irétarhu, uéakupani, uéramani.
orilla del mar. Uanámukuni, uanámukun ísh.
orina. Iarhátsekua, iarhátsikata, iarhátsini.
orinar. Iarhátseni, iarhárikurhini, iarhátsikurhini.
oro. Tirípiti.
orquesta. Kústakua, kútaticha sapíchu, kústaticha patsíkuricha, kústakua sa píchu.
orquídea. (Cattleya citrina Lindl.) Iurhí tshitshíki, arhúrak tshitshíki, tatsíngen tshitshíki.
orquídea morada. Itsímak tshitshíki.
ortiga. (Urtica urens L.) Apárhekua.
ortiga negra. Apárhek turl-ipiti.
otate. Kupámu, patángarhi, patágchi.
otra vez. Ménderu, ménderu ia.
otro. Máteru.
otros. Márutaruksi, máterucha, máruterucha, mátanlcha.
oye. Épn, korhó, kurhá.

P
paciencia. Tekáatskua, tekóntani, tekántani.
paciente. Tekósti, tekántsti, phaménchati, tekánsti.
padrastro. Tatá térhakua, tsimbénkurhakua, máteru táti.
padre. Tatá, táti, tátemba.
padrino. Tatakí, tatásh.
padrino de matrimonio. Tátetspiri, tátispiri.
pagar. Meiámpeni, meiámuni.
pagar un abono. Meiámpeni.
pago. Méiámukua.
paja. (Epicambes macroura Benth. Raíz de zacatón, se le atribuyen propiedades mágicas.) Surúmuta, urhúnda.
paja de hoja ancha y raíz china. Sheréjtsi.
pajares. Urhúnd jatáni.
pajarito. Tskárheruni, eróksh ishúparha.
pájaro carpintero. Tsorhéki, kirítati, kuíni kurhú.
pájaro de cabeza prieta que canta en la tarde. Titíturhí, turhípsi, chós.
pájaro de color rojizo con cola grande. Tiuápu, kuíni káchu, chakánchu, kuénchu, charánchu.
pájaro llamado coa. (es un ave de rnuchos colores y es más grande que el pichón) Tserépapa, tserápapu.
pájaro que come capulines. Turás akúri, uiuítsi, kuíni ióntsri.
pájaro rayado con cresta. Kurhúkumbats.
pájaro rayado parecido a la codorniz. Kharhíndu, tsauándu, kurhú, kóngo, konkítu.
pajuela de ixtle. Charhárhutakua, pásh astákua jítari.
pala. Jarhákutarakua.
pala de madera. Echér phitáratarakua, shótakua.
palabra. Uandákua.
palito para tocar el tambor. Uátsitatarakua, uátsikutarakua.
palma. (Aoelorraphe pimo) Pímu, tsámbasi.
palma semicultivada. (Chamaedorea SPP.) Takámba.
palmear. Pápajkuni.
palo. Chkári.
palo aprensador del telar de cintura. Teiángatarakua, petákua, uanángikua, pháng ajtárakua.
palo atravesado. Uanángeni,uanátsikua, shikári uanángini.
palo como horqueta donde se colocan ocotes encendidos. Churhíngua, shurhíndakua, shurhúkua.
palo de escoba. Jarhúmu.
palo delgado que forma parte de una cerca. Tsiríndakua, uatsótakua.
palo grande de encino para sacar raíz de zacatón. UrhÚlldphitárakua, uachákutarakua.
palo jaboncillo. (Clethra mexieana D. C. Madera muy suave para hacer cucharas y máscaras.) Shkári
kuiríkatsunda, shapú chkári.
palo para jugar a la pelota. Akúrhutarakua, uárhukutakua, uárhukutarakua.
palo podrido. Teréri, shkári teréri.
paloma silvestre. (Leptotila verreauxi)Jipúni, iási, japúni.
paludismo. Manárakua, tsirákuerhikua, tsirárashikua, tsirántsirámashikua, tsirárashin, tsirárangashini, tsirár
jáshintani.
pan. Kurhínda, ichúskuta.
pan agrio de harina de trigo cocido al vapor. Sharhíkat ukári, karhírati.
pan de trigo tostado y molido en metate. Phajkési, kurhínda kóstanskata, teiástakata.
pan llevado a novia cuando matrimonio es concertado. Sésakua, kurhínda puánskuárhu anápu, tsitsík tirékua.
panal silvestre. Khuípu.
panalero. Khuíp akúri, takúpu tsíkata.
pando. Iengéri, kuitítsini, téshurhiti, kaníparha, kuintsíri.
panecillo de harina. Újkukata, kurhínda sapírhati, kurhínda tsapíchu.
pantorrilla. Kámpchatakua, andájcherakua, kángchatakua, pandáchatakua, tsikáchatarakua, pandánchatakua.
panza de burro. (hongo comestible) Tándaratsi.
panzón. Thikáarha, shutúrhku, shitúrhku.
pañuelo. Jójtsikua, kutsúmukua, kusúrhutarakua, kutsúrhitarakua.
papel. Siránda.
parado. Angáruti, angáshurhitini, angáshurhini.
parálisis de piernas. Chumbích úkurhiti, no tangáperani jantsírini, shumbíshin, kurhúkurhini, karhíndurhari
jantsírirhio.
parar algo. Anáshutani, angántani.
pararse. Jauárani, angándini, anáshurhini, angáshurhini.
parásito intestinal. (Ascaris lumbricoides) Tshirákua.
parchar mucho. Kákatani, takús úni uápuru, kánikua takús úni.
pardear la tarde. Tirímarhandini, tirímandu, kápendeni uékani, tiríntiríndu, pirítsikun shatíni.
parecer. Jángaskuarheni, járhani, úkurhioti, sháshini, ís sharhárani, sáno ísh úkurhisti.
parecido. Májkueni, ménggueni, májk jángarhini, sánu máku járhani, sánu sháshini, sísintani, sáno shásh.
pared de piedra. Tsintsíkata.
pareja de casados. Tenbúnggurhiri, temo búchacha, temúngurhini, májku jarháni tembúchacha.
paricutín. (nombre de un pueblo, destruido por el volcán del mismo nombre en 1943) Parhílrutini.
pariente. Jingúnikua, márkush, jámburhini, jámburparani.
parir. Phéani, kámani, phéapini.
parir entre animales. Jatsíoni.
parte central de un patio. Terúnukua.
parte inferior de un tejado. Khumánchikua, kumánchikua urhúmukua.
parte inferior e interior de los labios. Penchúmikuarh inchámu, eréremukua, kenchénderakuarhu.
parte posterior de la pierna. Tsikátakuarhu andáchakueri, shingéskua erérendukua.
parte posterior de la rodilla. Anánastakua.
partícula. Sánganitu, sánititu.
partir. Niráni, arhúkuni, uarhúkuni, kepékuni.
partir algo a pedazos. Shatándurhini, kepékuni tsapírhati, kepéndurhini, kekopéndurhini sángachanitu, sánganito
úntani.
pasar. Nijtámani, uanókuni.
pasar la noche en algún paraje al realizar un viaje largo. Khuímuni, kuíkuarheni.
pasar por encima. Jirúpchakuni, karhákish niráni, uanókuni tauándurhini, aráchakuni, parhíkuni.
pasar por la cima de un promontorio. Terójtsikuni, parhítsikuni.
pasar sin tocar. Nitámani ka no píreni, aráchakuni.
pasear. Uanójtsikuni, uanárhurani, uanótani ma.
pasillo. Inchájchukurini, jarúkuta incháchukurini, inchákunskuarhu.
pasión. Uandángiakua.
paso largo. Iójtarhantan shangárani, kérati arhátarhi, kérati ástarhini, arátarhini tharéncha, kérati arhátarhani.
pastor. Karích erángu, erákuti, eránguti, karíchi kuáii.
pastorear. Eránguani, karích thirérani, eránguni.
pata de mesa. Ajtsitstarakua, jantsíri.
patear. Thauárheni. ( patio. Ekuárhu, terúnikua, terúnukua.
pato. (N yroca attinis) Kuirísi, irhámikua.
patol. (Erythrina leptorhiza D.C.) Charhápu.
pavimentar. Tsakáp jatsíntskani, jatsíntskani.
paz. Pínandeni, pínandikua, pínandintani, sés jarháni.
pecar. No sés ambé ma niátani.
pecho. (anatomía) Teróngekua, khéngekua, terúneni.
pechuga de pollo. Takúakua tsíkateri, anárakua, takúrhakua tsíkateri.
pedernal. Tshinápu.
pedernal blanco. Mékua.
pedir. Kurhájpeni, kurákurhini.
pedir la mano de una señorita. Uátsen kurhájkorheni, jáki kurhákurhini.
pedir perdón. Kómarhini, puánskua kurhákurhini, puáchentarini.
pedir perdón a los padres de una señorita raptada. Tekáakuntani, póatpentani, puátspintani, puátperantani, púanskua kurhákurhini.
pedir prestado. Kuámpeni, kuántpeni, kuánetspeni, kuánini.
pedir un favor. Kómarhijpeni, kurhákurhini sésikua.
pedir una novia. Arhíjpeni, uátsi kurhákurhini, tembúkuan ma kurhákuarheni, kurhákurini ma tembúnani,
uátsini kurhákurhini.
peerse. Teténi.
pegajoso. Mámakusindi, márhiti, mákurhka, márhi, mákuarha.
pegar. Atáni, mátsetani, mátani, mángarhitani.
pegar a un niño. Charáskani, uátsapichuni atáni, atáni ma sapíni.
pegarle a otra persona. Uájchakuni, atáni.
pegarle sin compasión. Makún atáni, no phamókuparini atáni, ámerapi jingóni atáni.
pegársele algo al paladar. Máchani.
peinado con raya. (usado por la mujer) Arhújtseni, arhútsintani.
peinar. Ambájtsikuni, kakátsini, uishútsini, arhútsini.
peine. Kakárakua, kakátsitarakua, uishútsitarakua, arhítsitarakua, arhútsitarakua.
pelar. Sikuítani, shikúparhakuni, kuinántani, ambáparhakuni.
pelar una caña de maíz. Ishimba shikuíni, tórini ma símbani, sikuíparhakuni.
pelarse el nixtamal. Jápikuni.
pelarse el paladar. Shikuíchani.
pelea. Uarhíperakua, atáperakua, atáperani, ménkun kámberan uarhíperani.
pelear. Atájperani, uarhípeni.
pelearse. Atájperani, jupíperani, arhíjperani, uarhíperani, atáperanksi.
peligrar. Shéparini, shétapu, jinkóku jámani, chétkua jámani.
pelillo. (zacate) Tajkári, thakári.
pelo de la axila. Tisíshilrhakua.
pelo de la mano. Tisíjkurhakua, tisíkuarhani, tisjkurhani, tishíkuarhakua.
pelo de la pierna. Tisíjkarhakua, tishíndurhani, tisítarani, tishíndurhakua, jauíri jukándurhani.
pelo púbico. Tisítskua, jauíri tsingíkini.
pelota. Tarhúndukusi, sapándukua.
pellejo. Pasíri, sikuírikurhini, shikuíri.
pellizcar. Matírheni, matírhpeni.
pena. Uandángiakua, no sés úkurheni, uandángiakua jatsíni, kóm pikuárherani, kuetsáperani.
penar. (los tarascos creen que cuando una persona está por morir su alma asusta a sus parientes y recorre tados
los lugares por donde el individuo caminó) Pítsentani, chérpeni, chérpini jámani.
penca. Chkúrhi, tachóni, chauátakua.
pendiente. Nótk jarhásindi, ísku jánaskani, uandániani, jákurhikua.
pene. Sinsúni, kuíni, tsiuéata.
penetrar el aire en los poros. Tarhéat atáni, tarhíata inchárhikuni, tarhíata inchárikurhini, tarhéata inchárhuni.
pensamiento. Erátsekua, míantani jarháni, erátsinskata, míantsikurhikua, míatsini.
pensar. Erátseni, jángaskani, míantani, míatsintani, míani.
pensar fuertemente. Uingám míantani, uingámu erátsintani, uingámu míani.
pensar una cosa de repente. Jangájpangarhini, míantani kókanku, jeréresh míani ambé má, mátirkuarhu míani.
pensativo. Erátsentani, míantsti, emtsintani, míatsintani jarháni, míani jarháni.
peña. Kerénda.
peñasco. Kerénda.
pepenar. Kharhántani, úksimani.
pequeño. Sapí, sapíchu, pusúki, sapíngarhitu.
percibir. Eshéni.
perder. Tsítani.
perder el pelo de la cabeza. Uirhátsini.
perder fe en los negocios. Kuatántani, iangátseni, kuajtárani, tsítani mintsíkakua. tsítani.
perder un diente. Tenguémuni, ketsérhuni, síni ma jupínani, ishíni tsítani.
perderse. Mirínchini, tsínchini, tsínchikurhini.
perdición. Tsínchikua, tsínchekuerheni.
perdonar. Tekáakuntani, póakuntani, póantani, tekántani.
perdone usted. Épa, púantaje chá, tekánta thú, chá puánse sáni.
pereza. Shépekua.
perezoso. Shépiti, shépeni.
perforar. Jarháakuni, jarhókuni.
periódico. Siránda, shiránda arhínskua.
permla. (nombre de un arbuso) Shanóambekua.
permiso. Sésikua.
permitir. Sésik íntspeni, jiátani, jiáratani, sési ínskuni.
pernoctar. Khuímuni.
perplejo. Chématseni, samámbsini.
perra. Uích kutsÍ.
perro. (Canis familiaris) Uíehu, uíchu tarhé.
perseguir a una persona dentro de un cuarto. Uanánditani, katsíndetani.
perseverar. Uingándirani.
persignarse. Juntsíngarhini.
persona afectada por la viruela. Kuarúshangarhi, kachángarhi.
persona alegre. Pajtsí, tsípikurhiti.
persona con boca chica. MusÚlldirani.
persona con cabellos revueltos. Shambántsi, jauíri uarhúti, chakíntsi.
persona con cara pequeña. Musúngarhi, sapínarhi.
persona con cráneo alargado. Iójtsi, tsiúntsini.
persona con cuello delgado. Sirínchani, tsauápchani, sikíncha.
persona con la cabeza en forma de pico. Kuirípu ióntsi, achá ióntsi.
persona con manos chicas. Sapíkurha, sapítarha.
persona con pies chicos. Kuntsúndurha, sapíndurha.
persona chistosa. Pajtsí.
persona de mucho respeto. Tatakí, kuirípu janánarhi, acháti jangángarhikua.
persona enferma del cuello con granos. Sepéjcha, uéchani, acháti uéchati.
persona enflaquecida. Iurhútsi.
persona fuerte. Uingápiti, jurhímbitku ka uinápini.
persona herida. Akuárhikata, atákata, acháti atákata, acháti akuárhitakata.
persona llena de salud. Uíuingasi, acháti ambámbakash.
persona maldita. Pajtsí.
persona olvidadiza. Mirishi, miríchiti, acháti miríkutpi, achámasi miríkurhiti.
persona pobre. Kóm jándi, acháti nombé jatsíkurhini, no ma jatsíri.
persona que está abierta de piernas. Chakuátsi, chauámarhuni, kochákuarhitini jarháni.
persona que lleva un arma en la cintura. Tharhátskatini, inchángarhini.
persona que no se sienta bien y enseña partes genitales. Tsiiúmurha,no sési uashákatini, penómarhutini jarháni.
persona que tiene nube en los ojos. Pátengarhi, kuarápingarhi.
persona que tiene una mano torcida. Kuntsújkurha, kuintsíshurha, kuintsíkuarhani.
persona rica. Jarhácha, jatsíkuarheri, jatsíri.
personas bien presentadas. Kasín gkasíng márhaticha, sési jásicha, sési mórnikurhiti.
personas de mucho respeto. Achámasicha chéngarikuecha, kánikua jangángarhikua, kuirípu káni kashúmbiti.
personas que llevan regalos. Parhándichao pesado. Kuetsápiti.
pesar. Uandángiakua, kuetsáperani,uandángiakua jatsíni, kóm pikuárherani.
pescado blanco. (Chirostoma estor jordan) Kurúch urápiti.
pescador. Uarhúri, kurúcha jupíri, kurúcha pímati.
pescar. Kurúch epémani, uarhúni.
pescar con clúnchorro. Uarhúni, kurúch jupímani, kunkha jupíani.
pestaña. (anatomía) Eskuarh anápu erátatarakua, uingángarhitakua, túma, tsitúmba.
petate. Khuírakua, tátsekua.
petate chico que se usa cuando se muele nixtamal. Tajtsútsutarakua, jatápetakua, kuírakua jetátsitakua.
pez. Kurúcha.
pezón. Ijtsúkueri éjpu.
"Phoradendron flavescens". Karháparhak tshitshíki.
"Phytolacca octrandra L." Kóngeram.
picadura de caracol. Utúks atákua.
picar. Tsekárheni, thenáni, churhúrheni, churhúkuni, thenárhpeni.
picar en el suelo. ChurhÚlltskani, shurhúnskani, tsekánskani, kakánskani.
picar un cuerpo. Pópotani, tsikárhikorhini, shukúrhini némani.
pico. Tsumíndi, kakánkatarakua.
pico de ave. Chukuímukua, iónder'akua.
picoso. Phaméri.
pie. (anatomía) Jantsíri, ájtsitstarakua.
pie largo. Ióndurha, jantsíri iósti, jantsíri ióndarhani, jantsíri kéri.
piedra. Tsakápu.
piedra para moler barro. Tsakáp jauángekata, echér urhúrakua, tsakáp úngekata, tsakápu arhákutarakua, tsakápu
echéri urhúrakua.
piedra laja. Uirámu, tsakápu uirápitish, tsakápu uirámu.
piedra sobre la que descansa una troje. Iájchukukua, pítsitakua.
piel. Sikuíri.
piel dura. Thakísi.
pierna. Tsikájtakua, angájtakua.
pierna larga. Iójtarha, tsikátakua iósti, tsikátakua iórhati.
pilar de madera adornado. Karháparhakukata, angámurhukata, úrhikata.
piloncillo. Changáki, tékua, chankáta.
pinacate. Tetéksi.
pino chino. (Pinus leiophylla Schiede et Et deppe) Urhúsi.
pino en general. (Pinus SPP.) Phujkúri.
pino lacio. (Pinus SPP.) Uirápku, tsiuíni tapákuarha, tépku, pukúri tapákuarha, kasímbo, kaníshku, tépu, tepájkuarha.
pino maduro. Iaríni, tsiuíri tsiríkua, pukúrtsiríri, pukúri shímiti.
pino. (otras especies) Kanísi, káni, kanís, pukúri kanishkua, tsiuírin.
pinole.Japúmata.
pintar.Atáni, atárheni, atántani, karáni.
pintar bateas. Pitsíngarhikuni.
pintar por segunda vez. Tsimánd atákata, méndaru atántani, atántani.
pintarrajearuna casa. Úngarhitani, kuirúni, kumánchikua atántani.
piloto. Uindúri, porhópiti, uachási.
pintura. Karángarhikukata, atánskua, atákua.
piña de pino. Uangási, kóngositu.
piña grande de pino. Kutúsi, kungúsi kérati, uangásh khéngarhi.
piojo. (Pediculus capitis) Ambúsi.
"Pipilo SPP", Kuín tarengítu.
pirámide. Iákata, tsakápu kutútsitakata.
prinola. Uijpínu, uipinítu, turhúmbu, uantsíkurhitarakua.
pisar. Ajtsitani, tauándurhini, atástani.
pisar dentro de un canasto. Thauájpangani, tauánani, tshikíatarhu thauángani, kuatáshurhu tauángeni.
pisar en un fogón. Thauájpani, parhánguarhu tauáni, tójpani.
pisar en una milpa recién hecha. Thauáatani, tauárhukuni, thauótani, tauátaspini, piráni tauáchakuni.
piso de casa. Pítsekua, kójtakurhakuarhu, tatsúpikua.
piso resbaloso. Tamándeni, tsikákarhani, tskándu, tsikándini.
pitahaya.(Cereus SPP. Planta.) Paré tshitshíki, paré, pareshítu, pachóní.
pitahaya tropical. (fruta) Pachóna, pitiri.
placenta. Ushúkua, sutúpu, uarhíti képiti ambé.
planchar ropa. Jurhímberani, takús parhíngarhikuni, jurhímbingarhitantani.
planeando.Uandáparini.
plano. (tierra) Jurhímendeni, mák jákuarhani, anbántku, anbándu.
planta. Angátapu, ikárakua.
planta del maíz. Kháni.
planta del pie (anatomía) Kóndurhakua, takíndurhakua, terúndukua, atástatakua.
planta medicinal. Karích terékua, angátap sipíati, ikárakua shipíati.
planta medicinal. Kiríkua, tsirápini tsitsíki.
planta medicinal de la región del lago de Pátzcuaro. Ichájtsikua, tsipáta patsímur.
planta medicinal de la región del lago de Pátzcuaro. Kauíanserakua.
planta medicinal de la región del lagorde Pátzcuaro. Khaméri.
planta medicinal de la región del lago de Pátzcuaro. Marík tepári.
planta medicinal del lago de Pátzcuaro. Ijchúk uérati.
planta medicinal del pueblo de Tiríndaro. Máru, tiríngini tsitsíki.
planta medicinal que se usa para curar el mal de ojo. Sipíajku.
planta medicinal para curar la roña, la planta se hierve y el agua se usa tibia. Tirhíndik tshitshíki, no tembúcha.
planta muy importante en la dieta tarasca. (Clinopodium laevigatum St.) Nurhíteni.
planta que se parece al roble. Sharári.
planta que sirve como abono. Tsiuási.
plantar. Ijkárani, tsikírani, jatsíntani.
plantar plantas. Tsikírani, kuiríperani anátapu, ikárani.
plantas muy pequeñas que crecen encima de la piedra. (Utriculario. vulgaris L.) Teréndapu, tsákapu tsipáta.
plata. Teiákata.
platicar. Uandángaskani, uandásheni, uandónskuarhini, uandónskurhini áshpimuntani, uandónskurhini sési.
platicar amorosamente. Uandángaskani, sési uandónskuarhini, uandónskurhin kashúmbikua jingóni.
platillo. Jingúnakuá, jurhíshakata, úntskat ambé, marhóatakua.
platillo tarasco consistente en carne de res en mole rojo. Shandúkata.
plato. Kakákua, atárakua kójtsi, kósti, atárakua.
plegar. Takúrani, tsikákuni, tsikáni, tsikápakuni.
plenitud de la flor de maíz. Píjtsir tirhíndikua.
pluma. Phunguári.
plumaje. Phunguári, shukúparhakua punguárir, punkuárhku.
pobrecito. Jarhángenitu.
pobremente. Kómu, sánkish jatsíni.
poco. Sáni.
poco a poco. Uéjk jimbó, sángan ísi, sángani arhíni, sángani sángani.
pocos. Namúni, namúchanitu, namunítku, namunítush.
podar el maíz. Shungándukuni, kachújtsikuni, kuarhájtsikuni.
poder político. Jurámukua, arhéngarhikua.
podrir. Teréni.
podrirse. Teréni, teréshatiia.
polea. Uijpínu, uipinítu, uantsíkurhitarakua.
polilla. (Tinea pellionella) Korkobí parákata,
parákata, sepéri.
política. Umbáukukua, uandáka ambé.
político. Jurámuk jiríngati.
político distinguido. Jarhácha.
polvo de polilla. Sepér ajkáta, tsepériri tupúri.
polvo de tierra. Thupúri.
pollito. Pipísi, pipichítu, pipích sapíchu.
pollo. Pipíchu, kitsíkatitu.
pómulo. (anatomía) Kóngarhikua, angángarhikua, jarhárakua.
poner. Jatsíkuni, jatsírani, jatsíni.
poner algo encima, antes de otra cosa más grande. Táskuni, tájtsikua, kutútsitani.
poner algo sobre otro objeto. Incháparhatani, takútsitani, tatsíjtsitani, pérani materu ambé.
poner aparte. Tám atsíni, pérani naní, támu pérani.
poner cojín. Iájchakua jatsíni, sanúsanús jatsíjchutani.
poner cuñas. Katsíparhatani, inchárhukuchani jatsíkuani, iáchakuni.
poner el pie en. el estribo. Thauángeni, jantsíri atángani, tauángani kúshiri épurhu.
poner fuerza. Uingápekua jatsíkuni, uingápintani.
poner un aditamento. Úmukuni, úmukuan tsunúda.
poner una cosa sobre el fuego. Jatsíjpani, jatsípani ambé, ichápani.
poner una cuña. Iájchukuni, inchárhukua jatsíkuni.
poner ventosas. Kukúch atsíkuni, kúsh jatsíkuni, kukúsh jatsíkuni, kukúshikua jukáni.
poner zancadilla. Apíndani.
ponerse algo en el cuello. Matójchani, jóchani, jójchani, jóchani ambé.
ponerse algún líquido sobre la cabeza. Atájtseni, atátsini ambé.
ponerse el sol. Jurhíat incháni, jurhíat inchápakuarhu.
ponerse en cuclillas. Takúkuatsini, kurhúkuarhitini, tsiúndeni, tsiúmini, kurhúkurhini.
ponerse modesto. Kashúmbeni.
ponerse un poncho. Matóngeni, inchángenio
poniente. Jurhíat uashátiru, jurhíat erángguarhu, jurhíat inchákuarhu, uashástiru, jurhíat inchákurish.
ponteduro. (esquite rebozado de miel de piloncillo) Uanít tipíparhakata.
ponzoña. Thenákua, púsku, úkua.
popote de hoja de calabaza. Purhúer tutúmukua, phatámu purhúiri.
popote de planta, raíz de zacatón. Tales popotes para hacer hondas de ixtIe. Urhúnderi phatámu, phatámu.
por detrás. Tátsepani, kuanátsikua, tátsipani íshi.
por donde quiera. Iápuru, naní uéjk ís.
por dos lados. Tsimórkandani, tsimárhkandan ís, tsimópuri ísh.
por ello. Jambéri, ís jimbó, jimín jambéri, imán jimbó, jimbó, jimbóshka, tsimíni.
por eso. Is jimbó, jambéri, jimbó, jiájkania, jimbóshka, tsimíni, jimín jambéri, imán jimbó.
por ningún lado. Nóne, no nanína, no nanímarhis.
por otras partes. Márutar ísi, máruteru ís.
por partes iguales. Terójkachani, mákarhati, májkuini shángani.
por qué. Jimbóka, embóka, andí, jimbójka.
por tal motivo. Is jimbó, andísh íshi, ís jás imbó.
porqueria. Kúch atákua.
poseer. Jatsíkorheni.
posterior. Péshu, ís tátsekua.
"Potamogeton foliosus". (a esta planta se le atribuyen muchas propiedades mágicas) Putsúrini, putsúrinikua.
pozo. Tirhímikua, tirhímakua, jauángekua, porhóta.
pozole. Máskuta.
precioso. Sés jási, sés ási, kasípeni, sés jáshiti, sési jáshini, tsitíkua.
preguntar. Kurhangurhini.
prenda de vestir de mujer a manera fondo (refajo de manta) Tárhikua, tárhekorhekua, túnikua urápiti.
prender. (relacionado con plantas) Tsijkíni, úrhuni, uérani, andárani, tsikíntani, tsikíni ikárakua, kukúni.
prender fuego. Etsérhutani, tishátani, kurhúntskani, kurhúatani, úrhutani shupíri, úrhutani.
preñez. (en animales) Uiríitakata, chútakata, jakuárh jarhástia, tsikúndurhukua chanchákiricha.
preocupación. Uandángiakua, úkua jatsíkua, uandángiota.
preocupado. Uandángiani, no andárheni, uandángioti, kómu jarháni.
preocuparse. Uandángiani, uandángioparini, kómu jatsíkurhini.
preparar. Tsítsikorheni.
preparar comida. Úntani, úmantani, ménderu uéentani.
presagio en política. Khuaníntani.
presentimiento. Korhókani, erókurhini.
presentir. Phikuárhetsini.
presentir algo por detrás. Eróparhani, phikuárhiparhani, tátsipani ísh pikuárherani.
presidente municipal. Jurámuti.
preso. Katángati, katákata, ónakurheni, óngakurhiti.
prestar a otro. Kuánetani.
presumido. Changáki, jarhócha, arhíkuarheni, jarhóchatini, jarhóchati.
prevenirse. Tsítsikorheni, shikápeni, jeréresh, sés jáshikuarhentani, sés jatsíkuarhentani, chkápeni, shikápkurhani.
prima de primer grado. Pípenchperani, pirénchi uénakua.
primera. Orhéta, úndani, mándarhikua.
primero. Mándarhikua, orhéta, úndani.
primo. Jingúnikuesti, márhueska, terójkani.
primo en tercer grado. Erákuatsi.
primo segundo. Tsimáni jurhájkupatani.
principal. Arhítatpiri.
probar. Tshéjkuni, tsemuni.
probar un alimento. Tshémuni, tshémuntaní.
procesión. Uanópekua, uanópeni.
producir humo. Siráatani, siróatani.
profeta. Jorhéndi, eráshamati.
prometer. Eiáajpeni, eiáatspeni, aiókuarheni, aiókuni.
pronto. Kókani, sóntku, jiréjirési, kókuani, shikápini.
próspero. Sés nitámani, jatsíkuarheni, kóndekata.
prostituta. Ísk jándi, shipákurhikua.
protegerse. Kuájpekorheni.
provecho. Marhóatani, sési úkua, sésikin úchee.
proyectar. Erátseni, erángarhikua.
púa. Phikúkua.
pueblo. Iréta.
pueblo grande. Khér iréta.
puente. Parhírakua, parhíkutarakua, parhíkutakua.
puerco. Kúchi.
puerta. Míkatarakua, míkua, kámutakua, kámukuani, míkurhikua.
pues. Andi, méni, jó, ka iá, ókajiania ánku.
pulga. Tsíri.
pulir. Pitsíperani.
pulir una viga. Pitsíperani, ambáparhakuni.
pulmón. Sharámeta.
pulque. Urápe.
puma. (Felis concolor) Púki.
punta. Tsurhúmu, urhépani, kamárhukua.
punta de un pino. Tundúmukua, khamárhukuarhu.
punzada en el estómago. Terójkani jauárakuni.
punzar. Churhúkuni, póks atákuni, tsanúangini, manángini.
pupa o gusano. Karhási, karhásitepári.
pupila. Éskuarh anápu uápeta.
purgar. Sipíat ambáarhantskua.
pus. Iuáni, ushúta, úrakata, uérhikuarhikua, útsini karhásh, iuáni jatári.
pústula. Újkurheni, shúta.

Q
que. Ambé.
¿qué cosa es? Ambéndi, ambéeski.
que emborracha. Kérhpeni, kauíkua, énga kauírpika, kauírpishini.
que le pegó el rayo. Pirítakua atáti, éng shírika, sírikata.
¡qué tal! Jéndi, ambérish úki, iári sési.
que tiene corteza. Jukáparhani, jukáparhata, chés jukári, énga kashúkukua jukáta.
quebrar. Kuarhákuni.
quedar. Phakárani.
quedar horizontal. Ichántsani.
quedar impresionado. Jákuarheni.
quedarse. Phajkárani.
quehacer. úkua, niátakua jatsíni, úskua, úkua jatsíni.
quejarse. Arhíarhímeni, uáuameni, aiíaiímeni.
quejarse de su suerte. Atsíkuarhentani, phamóndakuarheni, uandákuarhentani.
quelite. Shakuá.
quelite cenizo. Shakuá jápukajkurha.
quelite de coyote. Kapárh shakuá, shakuá mandérhash.
quemar. Teshárani, kurhíni, kurhírani, apárhitani, ethérkuni, etsérhutani, éskuntani, úrhutani, tíjpani, úrhuni.
quemar a otro con trementina caliente. Khuárhutani, kurhírani, apárhitani.
quemar el bosque. Kurkúatani, kurhún gen i, kurhúntskani, kurhúndikua úrhutani.
quemar una roza. Kurhúntskani, kurhúatani.
quemarse. Apárheni, kurhíni, kurhírani.
quemarse la planta del pie. Apárhenduni, kóndurhakuarhu apárheni, thishánduni, niníndurhani, terúndurhukua
apárhini.
querer. Uékani, shéngchani, tsitíni, jí uékashinga, uékani tsitíni.
querer decir. Arhíkuekani, uékani uandáni, uandáni uékani.
quererse. Shénchperani, uéparani, phámsperani, uéperansh.
quien. Né.
quién sabe. Ambéndi, nénandi, jauáni, ne mítishki.
quieto. Ísk jarháni, pínaskuarheni, íshka, ísku ja, no manákurhini.
quintonil. (quelite) Shakuá kurhíntsi.
quitar. Euákorheni, jarhóndatani, euáni, kénditani.
quitar a fuerzas algo. Thauáshukuparini,
quitarle. Euájkutani.
quitarse la ropa. Phíntani, kuerákuarheni.

R
racimo. Tumbíri, tumbírish úkata, timobíri.
raíz. Sirángua.
raíz de chayote. Apúp uarhási.
raíz de chayotillo usada como jabón. Apúpeni, púkua, akárhini sirángua.
rajar. Arhákuni.
rama. Sharhíandikua.
rama de árbol. Singáki, sharhíandikua, anándipu.
rama de una planta. Pirímu, pukúndipu, sharhíandikua ikárakueri.
rama seca de árbol. Siuíki, angándipu, ashándipu karhíri, sharhíandikua kharhíri.
rama seca de pino. Uapórhindu, uapórheni, sharhíandikua kharhíri.
ramificar. Pashárani, ánskuani, kótsepani.
runa. (Rana pipens) Khuanási, kóku, kóki shungápiti, kuínpurhitu,
rapar. Katsájtsikuni, kuináni.
rapido. Kókani, kókuani, sóntku, jiréjirési, shikápkurhani.
rascar. Uerórheni, katsírhini, katsírhekorheni.
rascarse. Uerókorheni, ueróni, katsírhikuarhini, katsírhikorheni.
rasgar.Karúkuni, tsapárhikurhini, katsíndurhini, tsapándurhini.
rasgar tela. Takús tshapáni, karúkuni, takús katsíndurhini, takúsh tsapándurhini.
rasguñar. Tserórheni, uerórheni, katsírhini, katsírhperani.
raspar. Thirúni, kherórheni, kuirúrheni, kirúngarhikuni.
raspar el maguey para obtener aguamiel. Kurúngani, kerúakun akámba, khurúni, kirúngani urápi úni akámbani.
rasparse la frente. Tskárheruni, katsíngarheni, tirúntsini, tirúrhuni.
rasparse la nariz. Ketsérhuni, katsírhuni ka kepénderani, uauákuarheni, turúrhuni, úrhurhu tsikuírhuni ka notar
na ishíni.
rasparse la planta del pie. Tserónduni, kherónduni, uerúnduni, tsikuínduni.
rasposo. Chherápiti, chénchenmasi, cherápini.
rata. (Rattus SPP.) Jeiák iuíri.
ratón. (Mus musculus) Jeiáki.
raya. Kuirúntskata, kuirúnarhiri, kuirúndeni, kuerúnskakua.
rayar. Kuirúni, kuirúntskani, kuirúngaskani, kuirúnarhiskani, kuirúndeni, kuerúnskata.
rayo. Pirítakua.
rayo de sol. Tsánda, tínskua, thínskua, tsánskakua, tatá jurhíateri tíntskua.
realizar algo con dificultad. Tshungámuksi, tsungáp ingúni, ambé ma úni kuatántaparini.
reata. Sindári, shindári kuanápiti.
rebajar algo. Akúrhukuni, phikún sáni, seuáperani ambé, pikúrhukuni sáni.
rebasar. Jukári, parhímukupani, phíngarhipani, parhímukuni, pápsitani.
rebozo de algodón. Khuaníndikua, atásh, jójchakua.
rebozo de lana hecho en telar de cintura. Kuirísi, jójchak súmberi.
rebozo para cargar niños. Junjúngetakua, jójchakua, kobijón nunúsh.
recargar. Angárhitani, peráparhani, perárhini, pérarhitani.
recargarse. Pherárheni, perátakuni, perárhikurhini.
recibir. Jiókorheni, euájpeni, phiráni.
recibir algo. Korhókorhintani, euápeni, euájpeni san ambé, iuápini ambé.
recibir fuego fatuo. Suárheni, shúmu taiákatecheri, tiámuri tsuánda inchárhuni.
recién casados. Jimbáng temúngguarhirini, jimbáng tembúchati, jimbángi tembúchacha.
recipiente. Jatákua, atárakua.
recobrar. Euájpintani, phikúntani, euápentani, kurhítantani, euántani, tepántani.
recoger. Euájpintani, phikúntani, euápentani, euántani, tepántani.
recolectar. Tánani, kurhútani, tánantani.
recomendación. Arhíarhíjtakua.
reconocer. Míangarheni, miiúntskani, mítentani.
reconocerles la voz. Míchakoani, mítentauai mintsírakua.
recordar. Míantani, miiúntani.
recorrer bien un lugar. Andákuntani, miiúntani, uanótani, miiúnskani naní, sési uanótani naní.
recorrer el pueblo. Uanópeni, uanájtsikuni ma irétani jimbó, ma iréta jámani.
recortar. Tsújpantani, kachúrhukuntani, phikúntani sáni, karúndukuntani, kachúrhukuni.
recrearse. Tsípekorheni, tsípeni, chanákuarhini, chanáni sáni.
recuerdo. Míantskua, míontskua.
recuperar. Euájpintani, euántani, tepántani, phikúntani, euápentani.
recuperar la salud. Ambákentani, jángashkantani, tepántarhani.
recuperarse de una borrachera. Ambóngaskani, ambángarhintani, jángashkantani kauíkuari.
red de algodón para pescar. Uarhókua, uarhúkua, kurúcha pitámakua.
red de ixtle para atrapar palomas.Ótsekua.
red para pescar sardinas. Cherémikua.
red para trampear animales como el venado. Epérukua, nitárakua.
redondo. Uirhípiti, uirhípi, uirhípengarhini, uirhímuti.
reduclr a medio. Terójkani ambé niátani, sapíkun terúkan, terúkani úntani ambé, terúkan pikúrhini.
refajo de manta. (prenda de vestir de mujer) Tájchukua.
reflexionar. Erátsentani.
refrescar. Tshirápentani, kumándintani.
regalar. Intsímbeni, intsíkorheni, íntspeni.
regalo. Intsímperakua.
regalo de boda. Phandángekua.
regalo de fiesta. Atáchi.
regañar. Uandájtsikuparini, shukájpeni, shukáni.
regar. Ijtsí jatsíkuni, thepáni, ijtsí etsáatani, thepájpani, tepáni, thepátani, itsákuni, itsándurhintani, atánskani,
itsándurhini.
regar por el suelo. Etsándurhini, tepánskani, jatsíkupani, itsákuni ichérindu, itsí atánskani.
región coccígea. (anatomía) Jengéjengétskua, kóchkua, shingéskuarhu anápu úni.
región de los once pueblos. Eráshamani.
región del lago de Pátzcuaro. Inchámik uarhu, japúndarhu, uanárhukuni itsíarhu, japúndarhu anápu.
región del tórax. Khéngekua, tsiríngikua, kuarhángikua.
región entre el ano y el pene. Ashángurhikuarhu, kúrhat sapíchu, charháso.
región púbica. (anatomía) Tsiríngikuarhu, kutúkua patánchatakuarhuanápu.
regresar. Khuangátseni, junguáni, khuangátsentani, niántani, pántani, kuangáskuni.
regresar al barrio de arriba. Karhámantauai.
regresar algo. Kuánkuntspintani san ambé, khuangáskuntani, kungáskuntani ambé.
regresar los golpes. Atántani, kuangáskukuntani, khuaníkukuntani.
regresar un objeto. Kuangáskuntani ambé ma, kuangáskutani ma ambé, kuangáskukuntani ambé ma.
regresarse. Kuangátsentani, níntani , kuanátsentauai.
reír. Tsípeni, terékurhini, terékorheni, terékuarhini.
reja de hierro. Tiám tarhérakua.
relacionarse. Sés pájperani, uandák jatsíni, kúrhitani.
relámpago. Pirítakua.
relampaguear. Pirítani, pirítashati.
relampaguear en un lugar muy lejos. Tsájkamani, pirítash jatí iauáni, pirítasti, iauáni pirítauai.
relevar. Mójtsini, mójtakukua, mójtakurhini.
relumbrar. Thíntskani, erámarhandini, erámarhatani, thínskua, tsántskani.
rellenar. Uiníratani, uinímutani, uiníngarhitantani.
remar. Shójtani, sharhíamitarani.
remendar. Takúsi úni, siríntani.
remero. Shójtati.
remo. Shójtakua.
remoler. Urhúntani, sés urhúni, jiándantani, tsimáni karhátantani urhúni, jaiándani.
remolino. Siuíni.
remolino de la cabeza. (anatomía) Terójtsikua shiuíntsmi, matsíjtsikua, shiuínsikua.
remover. Sheréntani, manátani.
renacuajo. Khuanási, kók sapíchu, kókiri kuirípikua, kókin jásh, kuínpurhutacha.
rendija. Arhántserhakua, porhóta, jarhángurhikua, jarhóni, jarhánkurhikua.
renguear. Iengétskani, tsengéjtani.
renovar. Jimbángerani, jembáneratani, jimbáng úntani, méndar jatsíntani, méndar uéntani.
reñir. Shukájperani, jupíperani, uarhíperani, no sés arhíjperani, ikíakuni.
reparar. Jájkuntani, anáshustantani, jatsíntani.
repartir en partes iguales. Arhúntauai, arhúngustani ma kásh, arhúkuntani iámendu májkuen shángani, mákash
itsákuni, máku jash urhúngutauai.
reparto. Arhúkutspikua, arhúngustani, arhúkuntskua, itsákukua.
repentino. Ma mintsírakua imbó, mátirku.
repicar la campana. Uámukuni.
repollo. Shakuá chakuíntsi.
reprimir. Khuángkskuntani, phikúni.
resbalar. Tshirúani, tshurúani, tsirúrani, tsikátarhani.
resbalarse. Tskáparhutani, tshkápatani, tskátarhani, tamórhuni, tsikátarhani.
resbaloso. Tskápendeni, tsekándipuni, tsikándini.
rescatar. Phímantauai, pímutantauai, pípani.
resembrar. Meiá ntani, júshkantani, méndaru jatsíntani, júskua meiántani, tsíri jatsíntani.
resfriado. Chpír óngekua, tsirárashini, tshirár jáshini.
resfriado en el pecho. óngekua, tenúnen tsirár jukáni, tsirárangini, chupir uapángani.
resfriarse. Ójchani, tsirárashikuarheni, tshirár jáshini, tsirár jáshintani.
resgatón. Tsíjpati.
residencia. Ktá, kumánchikua.
resina. (en general) Shungánda, kuajtsínda.
resina de pino. Kuajtsínda, shungánda, hunánda tseuíraniri.
resina del troncón seco de pino. Umbándukusi, kuatsínda.
resollar. Jiréjtani, karhánguntani.
respetar. Jangángarheni, janánarhikua, jungángarhpekua.
resplrar. Jiréjtani, karhánguntani.
resuello.Jiréjtakua.
retama. (Tecoma mollis. Arbusto pertenece a leguminosas. planta medicinal.) Uirápku, uirápeni, kúm tsipáta.
retener. Phínguni, píngutakua, jupítakuni.
retirar. Jarhóndatani, kéjtani, jarhárini.
retirarse. Jarhóndani, níntani, jarháparhakuni, kéndikuni, jarhóndakurhini.
retoñar. úrhuni, andántani, tsikíntani, pukúntani, pukúrhuntani.
retoño de una planta. Kupúmuta, pukúntani ma anátapu, tshikíntani, tsikínskua, tsikíkua.
retorcerse. Mátsikorheni, matsíkurhini, perékorheni, tsikákurhini.
retumbar. Shamóngantani, shamóngekua, shamánskani, shamátani.
reunión de gente. Kúngurhikua, tánguarhengantani, kuirípu tángurhini.
reunir. Tánani.
reunirse en grupo. Tángorhentani, máku kúnguarhini, kúngurhini.
reunirse gente. Tángurhini, tángurhingani, tópakurhini.
revender. lnspikurhintani, meiápintani.
reventado. Charárastia, charásti, pirákurhini, arhákurhini, charári; charáni.
reventar. Khatsíkuni, katsíkurhini.
reventar hilos. Kachúkuni pirúakua, katúkorheni, pirúakua kachúkurhini, pirúaka katsíkuni.
reventar un grano. Charárani, kakángarhini, tsír ma charápini, tshiuáti.
reventar un lazo. Sindári kachúkurhini.
reventar una cosa de barro. Charáni, kakákorheni.
reventarse. Katúkorheni, charáni, charántsini.
revivir. Ambóngaskani, tsíntani.
revolcar a otro. Peréntskani, uirhípantani, perénskantani.
revolcarse. Peréakuni, peréntsini, uirhíakuarhani, uirhípintani, peréperéjkuni.
revolver. Jeuétani, iétani.
revolverse. Jeuékorheni, iétakurhi.
revuelto. Jeuétakata, iétakata, jiuétakata.
rey. Irécha, irépan, jupítsetpiti, kéri jurámuti .
"Rhus toxicodendron". Uembérikua.
ricachuelo. Iorhék sapíchu, itsí sapíchu, itsí sharhíandikua, itsí iorhékua.
rico. Jatsíkorheri, tumína jatsíri.
riéndose. Pirékuarhiparini, terékuarhiparini, tsípeparini, terékurhiparini.
rincón. Jandikutini, inchándikurini.
riñón. (anatomía) Kajpátarhakua.
río. Iorhékua.
risa. Terésmarhukua, terékurhikua, tsípcnarhini, tsípekua.
robar. Sipáni, sipájpeni.
robar alimentos en la cocina. Sipámeni.
robar en caminos. Kuárhutpini, uárhujpeni, iuákuarhpini shanáru, uekáruspeni.
robar maíz o elotes. Phitsípeni, sipóotani.
roble. (Quercus panduriformis) Tukúsi.
robusto. Tepári, sési jáshini, pukúni,tepáni.
rociar. Itsí uangáchakuarani, itsí atárhini, itsí atáchakuarani.
rocío. Shushúmarhata, shúmuirhúri, sheshúmarhata, shúmendeni, shúmeukurhani, shúmueri itsí, tsukuárhikua.
rodar. Uirhípeni, uirhípapani.
rodeándole. Uantsíndarhiparini, uanóndarheni, uanópantani, uirhíperani.
rodear. Uanótani, uirhímukuni, uanópatani, uanáparhakuni.
rodilla. Jurhíntskua.
rodillo de madera para hacer pan. Kójtatarakua.
roer. Tsepórheni, phikúrhukuni, karúmukuni ishíni jimbó.
rogar. Kómarhini.
rojizo. Charhápingarhi, charhánksi, charhápindini, charhánsshi, charhápsi.
rojo. Charhápiti.
romerillo. (vara de escoba, en Guanajuato) Shanóambekua.
romo. Uirhíperuni, tokórhuni.
romper. Tshajpáni, kakáni, tsapáni, tsapándurhini, katshíkuni, kachúkuni.
romper en pedazos. Sánganit úntani, kashúndurhini, karhúruskani, phikúrhuskani, kachúkuni.
romper hilos. Katsíndurhini, kashúndurhini pirúakuechani, pirúakua kachúkuni.
romper telas. Karúkuni, tsapáni, uarhókuani, terháshani, takúsh arhándurhini, takúsh arhóndurhini.
romper terrones. Echér púmbanarini, kakáatani, kakándurhani, kakóotani, charándini, kerénda kepéndurhini.
romper un hilo. Katúkuni.
romperse. Kakákorheni, kakákuarhesti, tsapákurhini.
romperse algo de barro o cristal. Kakákorheni, kakákuarhesti.
roncar. Khuaráni.
roncar poco. Kusúrhuni.
ronco. ópchani, ópcha, míchani, saráchani.
roña. Uerókorhekua.
ropa. Shukúparhakua, takúsi.
ropa usada. Jukákata, úrakata, jukánskata, tamápu, takús tamápu.
roturar la tierra. Tarhéni.
rozar. Uarhótani, chapáatani, thirúrheni, ambóatani, kachútani, iríakuni.
rozar matas de maíz. Uarhótani.
rozar zacate. Uarhótani.
rozarse. Iríarikurhini, apírani, thirúrhemani, iríakuani, uákuni.
ruin. (pájaro azul) Khuéngksi, kuaíncho.

S
sabañón en el talón por el hielo. Arhándukua, charánduni.
saber. Jorhénani, miiúni, míteni.
sabio experto en leyes. Tsiuékuta, tshántsimants jángaskati.
sabor. Jámarhani, phumtsúmekua, tsémukua, áshpikua.
sabor dulce. Téri, témarhakua, téni.
sabor fuerte. Uingám jámarhani.
sabor malo. No sés jámarhani, no sés tsémukua, ikíchakueni jámarhani.
saborear. Aspemuni, anénchakuarhu.
sabroso. Aspeti, sés jámarhani.
sacar. Phitáni, phetáni.
sacar agua de un pozo. Ijtsí phitáni, itsí pitáni ma tirímikuarhu, itsí phitángani, itsí pitáni jarhátsikatarhu.
sacar algo de la cintura. Phípaarhani, píngurhini jóngorhikuarhu, phíurhani, pitángurhini.
sacar algo de un pozo. Phímani, phíngantani, pitámamani ambé jarhátarhu.
sacar algo debajo de una troje. Phíijchutani, pitáskuni san ambé, phíjchutantani.
sacar algo del fuego. Phíjpantani, pitápantani chupírirhio.
sacar de dentro. Phejtáni, pitáni inchádni.
sacar ixtle. Jít phitáni, jískuni, tshirúani, jískuni akámba, tsirúni.
sacar jalando. Petáni antsítaparini, antsírhukuni, pitákuni.
sacar un elote y dejar las hojas en la planta. Kuákuni, kopéokuni, tupákuni.
sacerdote católico. Táta, kasíkuarhe.
saco de mujer. Tájtsitantskua, inchángek uarhítir, tátsitakua.
sacriflcar. Uándikuni, kánikua tekántani.
sacudlr un árbol. Uaráuarátani, uarálnnt, uarárhintani.
saudir un trapo. Uarátani, uarárhintant, uaráuarátani.
sacudlr una mesa. Kuikítsintani, uarátani, shamátani, uaráuarátani, uauátsintani, punítsitani, uaráuarátakurhini,
khuikírhekuarhentani, uarátakurhini, uarárhikurhini.
sacudirse el cuerpo. Uarákorheni, uaráuarátakurhini, manárani, uarátakurhintani, uarárhikurhintani.
sahumar. Shungánd atsíkuni, siróat jatsíkuni, siráata atáni.
sal. Itúkua.
salado. Itúmarha, itúmarhari, etúmeni.
salero. I!úk jatákua, itúkua jatsírakua, kashétl.
salido. Uérati, uémutini.
salir. Uérani, uémipani, uémini.
salir a flote. Tskúrani, uémini, sharhámini itsárhu.
salir de una casa por el tejado. Uéjchakuni.
salir el agua. Uémeni, uémintani, uémini.
salir rápido. Kókani uérani, jeréresh uérani.
salirse. Uéntani, uérani.
saliva. Kuechénda.
salpicar con agua. Tskuángarhitani, tsikuárhitani, ajtárheni, tsukuárhitani.
saltamontes. Chóchu.
saltapared. (Catherpes mexicanus) Misiréskua, kuín uintsápiri.
saltar. Tanguárani.
saludar. Uandájpeni, kárinsini.
saludar a una persona de pasada. Uandájpamuni.
saludo de mucho respeto. Kárinsini, nátsi érantskushkitsi sesi.
saludo elegante. Kárinsini.
salvar. Phínguntani, pímutantani, kuáchakuni.
salvar a una persona. Phíjchutani.
"Salvia elegans". (sinónimo de parhákua) Sinsúni, sinsún tshitshíki, tsitsíki parhámukua.
"Sambucus mexicanus pres". (sus hojas se usan para conservar fresco el pan) Kondémbasi.
san Pedrito. (planta medicinal) Jósk tshitshíki.
sanar. Ambákentani, ambámentani.
sanar una herida. Nimáni, ambámentani, ambákintani akuárhikuarhu.
sancochado.Andápatkhu, shushúp akata.
sandalia. Jukándurhakua, pamáchukua.
sandía. (Citrullus vulgaris schrad) Ijtsí purhú.
sangre. Iurlúri.
sano. Sés jámati, uíuingasi, ambákit jarháni, ambámash, nimákurhitini.
santa María. (planta medicinal) Khurhúkumeni, kurhúkuma tsitsíki, kurhúkumbish, kurhúkumakua.
sapo. (Bufo vulgaris) Kóki, kuínpurhita.
sarape. Karóna, sunúnda.
sarape de lana. Sunúnda, karóna.
sardina del lago de Pátzcuaro. (Algansea lacustris steindachner) Akúmarha.
sarna. Uerókorhekua, atsímekua, ashúta.
sarnoso. Uerókorhekua, atsímecheni, uerúkurhini, ushúrhikurhiti.
sauce llorón. (Salix babylonica L.) Ijtsí tarhému.
savia. Ijtsúkua, tsikíkua.
sazón. Tshiríni, tsiríri.
secar. Kharhírani.
secarse. Kharhíni, kharhíntani, karhírikuarhintani.
secarse el maíz. Pajtsíni, karhískuni tsíri, tsiríngarhini.
secarse el maíz por falta de lluvias. Pharhájtsini, karhíchakukuarhentani, tsíri karhíngini.
secarse la fruta en el árbol. Shaníncheni, karhíruni akuá, ámangechakua karhíruni.
secarse la ropa. Kharhíntani.
seco. Kharhíri, kharhísi.
secreción nasal. Khuatírukua, khuitírukua, kurhíruntani úrhiru.
secretario. Karári.
secreto. Sipátekuarhku, shipátini, shipátinku.
sed. Kharhíchakua, karhíchani.
seguir a una persona. Chúngumani, tátsikupani, chúspipani.
seguirlo. Chúshapani, tátsikupani, eráshipani, chúshiparii, chúmani.
segundo. Tsimándarhikua.
segundo beneficio que se hace a una milpa. Túrhentani.
seis. Kuímu.
selección de semillas. Erákuntskua, ambáktmi, erákuni, erákuntani ikárakua.
seleccionar autoridades. Erákungantani, erákuntani, jurámutichani.
selva. Jurhío.
sembrar. Tsír atsíni, júskani.
sembrar alegría. Párhi kuátskuni.
sembrar cilantro. Khuájpani.
sembrar maíz. Tsír atsín, euáskuni, júskuni,uekáskuni,incháskuni,júkshkani, inchákushka.
sembrar plantas. Ijkárani, ikárakua kuátskuni.
sembrar trigo. Khuaníkuni, trigu kuátskuni.
semejante. Khuirípu, terÚngurhirini.
sementera. Kháni. ichéri tarhékata.
semicrudo. Andápatkhu.
semilla. Shéni, tsikípu, tsíri jatsíkua, tskípu.
semilla de aguacate. Iurhútsi, kapándari tsikípu.
semilla de calabaza. Shéni, purhúri tsirita.
semilla de capulín. Tskípu, shéngua tsikípu.
seno de mujer. Ijtsúkua, itsúkua.
sentándose. Uashákapani, uashákani jarháni, uashákaparini.
sentarse. Uashákani.
sentir. Phikuárherani.
señal. Míndakua, mítinskua.
señalar. Tantíretani, tantsírani, míndakua jatsíkuni, míndani.
señor. Achámasi, tatáchi, acháti.
señora. Naná, uarhíti, uarhí, nanáchi, uarhíiti, nanáka.
señorita. Maríkua, kíta, uáts, iurhítskiri.
señorita casadera. Iurhítskiri, uátsi uambúcha, maríkua kérestia, iurhítskiri tembúnuti.
separación temporal del matrimonio. Kéndikuni, jarháparhakuntani, jurhárperani, jarhárperantani.
separar. Támu ats~n, jarhárintani, kénditani, jarhóndani, támu pérani ambé.
separar algo. Támu péerani, jarhóndatani ambé.
separarse de la mujer. Jarhárintani, jarhárperani, uarhín jarhárintani, jarhárperani, temúngurhirini, jurárperani uarhíti jingóni.
sepultar el difunto. Incháskungani, jatsíntani, uarhíri jatsíntani.
ser. Jindéeni.
ser bravo. (refiriéndose a los animales) Ikímingani, jindén ikfmengarhe.
ser cauteloso. Éshéparini, jorhenati erótakuti.
ser contagioso. Kérhpeni, jindéni kéritpiri, jindéni kérhipirakua, kérikurhini ambéni.
ser delicado en gustos. Purikuarheni, jindéni puríkurhi, no ísh ambé páparhini.
ser fanfarrón. Jarhóchani, kánik sési ishékurhini.
ser haragán. Shépeni.
ser hermano. Márkueni.
ser humilde. Kashúmbini.
ser mezquino. Amútani, kurhásh.
ser modesto. Kashúmbini, píchakurhini.
ser moroso. Jurájkutakurhintani, no káni kurhándini.
ser obediente. Kurhándirani, kashúmbini, jangángarhikua jukáta.
ser originario de. Anápueni, jindéni nao nímen anápukua.
ser paciente. Tekáants jatsíni, jindéni paménchati.
ser padrastro. Tekáparhakuntani.
ser pariente. Márkueni.
ser pariente en primer grado. Jénchperani.
ser primo. Jurájkutani, márkueni.
ser recatado. Kashúmbintani.
ser rico. Jatsíni, tumína jatsíri, kánikua jatsíkurhini.
ser ruin. Jarhójchani.
ser sobrenatural. (consiste en una calavera que caminaba sobre una tablita con cuatro ruedas y que mataba gente en Charapan) Uarhích éjpu, uarhícha chérpiri.
ser sobrenatural que causa muerte. Uarhícha, no ambákiti.
ser tacaño. Jarhójchani, kánikua jupíkurhini, jupíkurhiri sáni.
ser terco. Uingándirani.
ser útil. Kánikua jángaskati.
sermonear. Shukájpeni, uandájtsikuparini, shukáni.
serpiente. Akuitsi.
servible. Marhóakua, marhúatspiti, úrakua, ambákini.
servilleta.Tájtsita, irhíngapiti.
servir. Jatsírani, marhóani, íntspeni.
servir bien. Sés újpeni, sési marhúani, ési jatsírani.
shamán.Sikuáme.
si. Jo, khóru.
si acaso. Éka, jó éka ambé.
si,amanecimos bien. Jórinsini.
si es cierto. Mátirku, jo éka íshika.
si pues. Jóchka.
siempre. Méntkisi, íshini.
siempreviva. (planta medicinal) Tahirápekua, tsirápini, uachásh.
sien. (región de la cabeza) Sengésengéndikua, terúndikuarhu, senépa.
siete.Iúm tsimáni.
silbar. Khuímuni.
silbato de barro. Khuirhásikua, tukúru sapíchu.
silencio. Pínandeni, pínantsku.
silvestre. Jerámba.
silla. Uashántskua.
silla zoomorfa. Uashántskua úkurhekata.
símbolo. Erángekua, jukáshurhikua.
simpático. Sés arhásiti, ma sés jash, sési jángarhini.
simplemente. Na uekási imbóeni.
sin. Ambé.
sin comer. Ambe thiréritini.
sin esperanza. No mámbe erókorhentskua, nótaru erókaparini.
sin piernas. Thakójta, kachútarhitini.
sinónimo de kurúku. (guajolote) Kúkuna tarhéshi.
sirviente. Jántspiri, jánspeti.
sobaco. Incháshukurini, jauáshurhakuarhu, jáki andáshukua, incháshukutini.
sobar. Jeiárhpeni, jeiárhini, jaiárheni.
soberano. Irécha, kéri jurámuti.
soberbio. Khéri úkuarheni, sési shékurhini, tepárakurhini.
sobrante de un leño que se quema. Pakópata, kurhíruta, pakápita, uakópita.
sobrar. Phajkárani, pakárata, pakátani.
sobresalir. Uémtsikuni, káni jorhénati, urhépani uérakuni.
socorrer. Kóndentani, kónpeni, kómpini.
sofocarse. Khúantani, kóntani.
sol. Jurhíata, achá kurhírpiri.
solamente uno. Májku, ma ichákua.
"Solanum SPP". (tomate silvestre comestible) Pichékua, potsékua, shapíndikua.
solar. Kéakurhakua, erérakua, ekuárhu, inchákurini, tarhétarhu.
solo. Jandíajku.
sólo por eso. Jimbójku.
soltar. Jurájkuni, kuerákuni, kuerántani, jurákutani, pirákuntani, kueráparhakuntani.
soltársele algo de las manos. Uéjkuni, pitsíkushka, uékuarhani, pitsíkuni.
sollozar. Jiréjlani, uenénchani, uerán sikísikfmlni.
sombra. Khumánda, kumándu.
sombrearse. Khumánchini, kumánskakluhini.
sombrero. K.hájtsikua.
sombrerero. Khájtsik úri.
son muchos. Uánengani, uánisti, uánistiks, uánekuetish, uánikuashi.
sonar. Kúskani.
sonido. Kústakua, kúskati, kútani, kúshktia.
sonido producido en el agua. Ijtsíarhu kúsemani, itsí kúskani, champónastani, pásh atáni.
sonreír. Terékorheni, terékuarhini, tsipírnuni, terékurhinchani, tsitsíkimini.
soñador. Tsángarhiri.
soñar. Tsángarhini.
soplador de tule. Phuníjpatarakua, punípatakua, punítatakua patsímuiri.
soplar. Phunítani, tarhéani.
soportar la vibración que resulta cuando dos personas hacen chocar dos polos. Shamájkuni, jupítakurini, uákuni.
sordo. Thkándi, kándi.
sordomudo. Nunúshi.
sorprender a una persona. Phiárani. thérantani, shipátani.
sostenerse. Phíngukorheni, píngukuarheni, jupítakurini, píngukurhini.
sostenerse fuerte. Angáshurhini, jupítakllrini uinámindu. kánikua píngukurhini, píkukurhini uingámu.
su madre. Amámba, chíti nándi, chárinandi.
suave. Kuajtápeti, kuákuatasi, punámbid, punápini, kuatápini.
subir. Karhárani.
subir a un pino con ayuda de una reata. Mópharhatani.
subir con un lazo jalándose uno solo. Sudúngeni, karhárani tirhíamakuripariní.
subir el agua de nivel. Karhámantani, pírntsini itsí, itsí parhítsitani.
suceder. Jángaskuarheni, úkuarheni, kuaníoti, úkurhisti, járhani, úkurhioti, sháshini, ís sharhárani, sáno ísh
úkurhisti.
sucio. Jáshiti, keréntku, ikíchakuen jási, tamári, ikíchakua, ikíchakueni, kuetúsheni, jáshitini.
sudadero. Tatsúparhakua.
sudar. Apárheni, tinárani, apárhitku jarháni ambé, jorhépiti jarháni.
sudar mucho. Chakáchakákuni.
sudor. Apárhekua, apárhita, apárheta.
suegra. Tarhámpiri, uarhí tárha, nándi tárha, tarhámpiri uarhíti.
suegro. Tarháskua, tárha, tatakí, táti tárha, tarhámpiri.
suegro de mujer. Tharáskue, tarhámpiri, tárha uárhiri, tarhámba uarhítiri.
suelo. Echéri, echérindu.
sueño. Tsángarhikua, kuínchakua.
sufrimiento. Kóm jámani, kóm nitámakua, kóm jángua, no sési pikuárherakua jatsíni.
sufrir. Kóm jángua, kóm jámani, eshékuarheni, uandángiani.
sufrir una desgracia. Okuarhinchani, kómk úkuarhinchani, no sési pikuárhekua jatsíni.
sumergirse. Nítseni, sharhíani, karhándani, úpatsini, asútsini.
sumirse en la tierra. Jundúngentani, inchátsini, intsátseni.
superarse. Orhépan niárani, nótar kómu jámani.
sur. Tsakápekuarhu, tsakápendu, kétsimakua, tsakápuendini, kétsimani ísh.
surcar. Kuirúkuni.
suspender. Angáshujtani, kájkutani, jimá angáshurhirú.
sustancias. Jeuétakua, uinápikua, amákikua.


T
tabaco. (Nicotiana SP.) Itsútakua, ijtsútakua, sinchákua, andÚffiukua.
tabardillo. (Piqueria trinervia cav.Planta usada para empacar loza.) Khuiník kumánchikua, jurhí kumánchikua,
urhúnda, jurhíkumanchikua.
tabla. Kheréri.
tacaño. Amútsi, jupíkuarhi, phamóndira, jupítsi, uarhísi, pamótsi.
tal. Shási, ísh.
talar bosques. Chapáatani.
talayote. (Gonolobus erianthus D.C.) Atúsh, purhúantsikua, kurhúantsikua, shakuá utúksh.
talega. Sutúpu, soltéki.
talón. Tanguási, teiándukua. irhándu. rhakua.
tallar. Kheróreni, karhárheatani, arhánarhikuni, kitíni.
tamal de bledos de carácter ritual que se come sólo en tiempos de siembra de maíz. Chapáta.
tamal de elote. Uchépu.
tamal de frijol y maíz. Khurhúnd jauákata, uapárhikata.
tamal de maíz. Khurhúnda.
también. Istu, jinggóntku, ísh, indétu, íshtu, imátu.
tambor. Uájtsikurhakua, arhíratarakua shikuíri.
tan luego como. Éskari, kókani éski, énga na kamáraka úni, tátsikua.
tonto. Sháni, jukári.
tonto es. Shánisti.
tanto no más. Shántkhu, shánkishhúier. Kújtani, kústani, arhírani kústakua, kústani kústatarakua.
tapado. Ójchakurakata, kashákukua.
tapanco. Uajpátsikua, tatsúnchikua.
tapar. ójchakurani, túrheni, kashákurani.
tapar el agua. ómani, itsí kashákuarani, óchakurani itsíni, itsíni míkakuni, ómani itsárhu.
tallar el trigo cuando se siembra. Palhfpantani, túchakuarani, túnarikuni, antsípatani.
tapar un pozo cuando se planta un árhol. Túndarheni, túngantani, míkani porhótani, icherí jatsírantani, tutúkuni.
taparrabo. Jájchutakua, pharhájchukua.
taparse todo. Tújchakukuarheni, iámu órhekuarheni,óchakukurhini,óchakukurhini sési.
tapete. Tatsúndukua, tatsúpakua, jatátsikua.
tapón de hojas de mazorca de maíz para cubrir cántaros. Apásekua, míkua sharákateri, chapánjikua.
tarántula. Sikuápu, shekuápu kéri.
tardanza. Ióndakuarhu, ióndakua, iótakurhini.
tardar. Ióndani.
tarde. Shatíni, inchátiru, terúshutini.
tarima. Tatsúntskua, tasíntskua, tatsúpakua, tatsúpikua.
tartamudear. Núrúnurúmeni, nonúshikua, kutémini, ióndani uandáni, kápach.
tartamudo. Nurúme, kuetémekua, kuetémi, ióndani uandári, nunúsh.
tatarabuelo. Tatá khéri, 'tatá kéri tsiuángua, tatá kéri tsiÚndikua, tatíta mútsi, tatá kéri mútsi.
taternar carne. Khuirípita patsíni, kuirípita tíjpani, kuirípitani pápani.
tatemar magueyes. Sík atsíni, shíkua jatsíni, akámbani pájpani , ishíkua páni.
"Taxodium mucronatum ten". (ahuehuete) Epénjimu.
tazcal. Ichúskut jatákua, kuatás.
tecolote. Tukúru.
tecomate. Kúsi, tunúch, kokúri jukáparhata.
techo. Khumánchikueri ójtsikua, ktárhu óparhakua.
tejado. ójtsikurhakua, óparhakua, táeri pésu.
tejado anterior de casa. Tsirírisi orhépan anápu.
tejado de casa. Tsirírisi.
tejado de dos aguas o lados. Uáptakua, tsimán júshkua jukári, tsimáni iújtatarakua, iurhúnsta.
tejado posterior de casa. Tsirírisi tátsepan anápu.
tejado que une dos casas. Márkurakua.
tejamanil. Tasámbani.
tejedor. Tepéri, uarhúri, úrhukuti.
tejer. Uarhúni, jóparhani, tepéni, úrhukuni, tepéntani, thejpéni.
tejer las barbas de un rebozo. Khuaníndikuantepérhukuni,úrhukuni,atáchini tepérhukuni, úmukuni.
tejer las barbas de un sarape. Úmukuni, úmukuan tsunúnda, úrhukuni.
tejer redes para pescar. Uarhúni, nitárakua tepéni, uarhókua úni, úrhukuni.
tejido fino. Ambákit tepékata, ambákit tepékua, sési sás tepékata, tepékua ambákiti, tsauápiti úrhukuni.
tejocote. (Crataegus mexicana Moc. Y Ses.) Karhási.
tejón. (Nasua nasica) Amátsi.
tela. Takúsi.
tela de algodón. Takúsi.
tela del pino que se encuentra debajo de la corteza. (Floema) Tsiuérineri pitsípikua, shikuír tasúpakua pukúriri.
tela gruesa. Teiápeni, takúsh teiápiti.
tela muy diáfana del granó de maíz. Támu, epúsh, tsíriri tsipíri.
tela vieja. Takúsi, takúsh tamápu, takúsh teréri.
telar de cintura. Patákua, jóparhakua, jónguarhikua.
telaraña. Tarháta, kuarápu, shikuápu.
temblar. Jinchéni, manákorheni, tsirínguarhini.
temblar cuando se duerme. Chétseni, chétakirheni, jinchétsini.
temblar de frío. Tshiráni, manárani, tsirárikuarheni, tsirftsirírhikurhini, manárani tsiráni, tsiríntsiríjkuni tsiráni,
tsiríratsini.
temblar de miedo. Manárani, tsirárikuarheni chétapu jimbó, tsiríntsiríjkuni sháni chéni, tsirítsirírhikurhini chétapu jimbó, manarani chéni.
temblor de tierra. Jinchékua, jinchéni, uingámu jinchéni.
temer. Chéni, chéparhakuni, chérhini.
temeroso. Chéndira, chetápu pikuárherani, chémsi, chéparhakuti, kuéskani.
templo. Tiós ta.
temprano.Sharhínthu, shárhini, tsípku.
teneazas.Turhíri jupíkatarakua.
tender.Tatsíntskani etsákuni, itsákuni.
tender alas. Karáni, pirásurantani késichani, késh itsakuni.
tendón. Pasíri, tepáshukukua.
tener. Jatsíni.
tener afición. Tshijtíni ambé ma.
tener amistad. Sési pájperani, pájperakua, páperakua jatsíni.
tener asco. Ikíchani.
tener boca chica. Sapínderani.
tener buena puntería. Jurhíjkuni, jukákuarhani.
tener buena vista. Uingángarhini, ambákit éskua jukáni.
tener cargo. Terónchini, jí terónchiska, terórini.
tener cautela. Phikuárentskua ingúni jámani.
tener clemencia. Erárandijpenstani, pamóndakua jatsíni.
tener comezón. Atsímini, atsímekuarhni, atsímirikurhini, atsímirhikurhini.
tener cuidado. Sés jámani, eshéparini, shéparini jingóni, eshéparin jámani
tener deseos de comer algo. Angéjchani, anénchani ambé, ámangenchani, ambé ma angéchani.
tener deseos de ir. Ningéjchani, uékani niráni, ninénchani.
tener deseos de llorar. Uengéshchani, uenénchani, uengéchanchani, uengéchashikua.
tener deseos de morir. Uarhínchani, uarhínchanchani.
tener deseos de tener algo. Kánchani, uékan jatsíni sán ambé.
tener deseos de trabajar. Anchikuarhinchani.
tener deseos de vomitar. Jiuánchani.
tener diarrea. Pátskani, terúamechuni, terúamani, iáskurhini.
tener disentería. Iurhír iáskani.
tener edad. Phikuárherani, jatírini, iónini, pikuárheraspkia, jatírinia.
tener envidia. Ipúkuarheni, tsitíkuni.
tener fe. Jakájkuni, mintsíkani, mintsínarini, jakákuti.
tener fe en otra persona. Mintsíngarhini, mínarikua.
tener fiebre. Thingárani, terétsini jarháni, terétsini.
tener frío. Tshiráni, manárani, tsiríntsiríjkuni tsiráni, tsiríratsini, tsirárikuarheni, tsirítsirírhikurhini, manárani
tsiráni.
tener fuerzas. Uingápek jatsíni.
tener ganas. Jánchani, tsípikua jatsíaka.
tener granos. Ushúrekuarheni, jukárani uarúsh, uérhikurhini.
tener hipo. Jikíni, jípakuni, jikíkua, kísh jákua.
tener la cara chueca o torcida. Ieréngarhini, ierchéni kánarhikua, ienénarhi, iengéngarhini, matsíngarhini.
tener la culpa. Khamángarhini, kamángarhinsku jatsíni, kamángarhinskua jatsíni, kamángarhintani.
tener lástima a otro. Pámskani, mátruni pamókuni, pamókuni, pamókushini indéni.
tener miedo al cruzar un lago. Chémini, chéni parhíkuni• itsárhu, chémini terúmini jámani, chéni itsárhu
nitámani.
tener miedo de noche y generalmente de los espantos. Chóngarhini.
tener mucho. Kánek jatsíni.
tener paciencia. Khájtani, tekánskua jatsíni.
tener rabia un perro. Khurhúatseni, móngarhini, uichu uiríiti, uichu móngarhini.
tener sabor. Jatsín áshpikua, jámarhakua jatsíni, puntsúmikua jukásti.
tener sed. Kharhichani.
tener sueño. Khuínchani, níngarhini, kuínchani jarháni.
tener un palo agarrado. Ichájkutini, chikári jupíkatin jarháni.
tener un puesto en el mercado para vender algo. Meiápeni, ambé ma jatsíni ínspikurhini kópikuarhu.
tener venas en la frente. Ekuárhuni.
tener vergüenza. Khurátseni, kurátsi. kua jatsíni, kurátsikua jukáni.
tener violencia. Uingámarhin jámani, jeréresh jámani, kurhúrashini.
tenerse lástima. Phámsperani, pamókokuarhini, pamúkukurhinga.
tentar. Phárheni.
teñir. Atáni, súmani, atántani.
teozintle. (Euchlaena mexicano. schrad) Tsír kundási.
tepache. (bebida fermentada de piña y panela) Tepáche.
tepalcate. Téshu, tésha.
tepetate. Kutsári, sherúkata, kerénda.
tepoja blanca. (Buddleia SP. Arbusto.) Uijtsúkua.
tepoja negra. (Buddleio. sessiliflora H.B.) Uijtsúk turhípiti.
teponaxtle. Kurhíngua, chipítikua.
terminar. Khamárani, khamákuarheni, jatsíerani, jatsíerani, khamákuni.
terminar una estación. Inchántani.
terremoto. Jinchékua, uingámu jinchéni, jinchéni.
terreno. Echérini.
terreno bueno. Echér ambákiti.
terreno con cascajo. Echér tsakáp jándu, echéri kutsárindu, echéri charhákindini.
terreno duro. Chopéndini.
territorio. Juchár echéri, mínguarhikuarhu.
terrón. Echéri, sóksta, póksinda.
testículo. Kuashánda.
teta. Ijtsúkua, ijtsúkueri éjpu, itsúkua inchámukua.
tezontIe. (piedra volcánica) Shanámu janárnu.
tía materna. Náa, náan, náante, uauá uarhíri.
tía materna de menor edad que la madre. Naná sapichu, uauá sapísh uarhírir, uauá sapichu.
tía paterna. Uauá, uauá táter jimbó.
tibio. Kuajtápeti, jorhérakata.
tiempo. Jurhíat jatsíni, jándu, ióndakuarhu, iónki, ióni.
tiempo de aguas o de lluvias. Eménda janíntskuarhu.
tiempo ha. Thuíni, mén imbó orhéta, ióneni, imá jurhíani.
tiempo para sembrar maíz. Tsír jatsíkua, tsíri jatsíkuestia.
tierno. Shúshungasi, puchúri, pichúristi, tsitímini.
tierra. Echéri.
tierra baldía. Périndu, ichéri énga no júskuarhka, tepéri.
tierra blanca. (se usa para pintar bateas en Pátzcuaro) Uirhási, tepúshuta.
tierra caliente. Jurhío.
tierra color rosa. Khuerékua, ichéri charhápenduni, echéri charhánshi, echéri charhánchi.
tierra colorada. Turín jándi, charhánda, tiríndu.
tierra con humus. Echér iorhéjpiti.
tierra de tuzal usada en la madrugada para curar la urticaria. Kúmueri ejcherí, kúmu jarháta.
tierra fértil. Iorhéjpakata, tarnárhu, ichéri teréndu jukári.
tierra firme. Tangátsekuarhu; ichéri tangáshurhini.
tierra hecha en capas. Jauákurhini, uarhicha kurhúnda.
tierra resbalosa.Terúnde, ichéri pitsí, piti, ichéri tsikándini, ichéri tsikándi.
tierra seca que cuelga en barrancos. Jauárhu, ichéri júskua, itshéri kánderhani jarháti, kúm andátakata.
tieso. Tangápeni, kuanápiti, kuangápini.
tifo. Terétsekua, paménchakua.
tifoidea. Terétsekua, terétsikua, thingárakua, chpíri.
tigre. (Felis orwa) Púki, úngurhiri.
"Tigridia dugesii watts". (una raíz comestible) Shauíki.
tigrillo (Felis wiedii) Uindúri, tekuáni.
tijera. Jauákua, kachúkutakua, takúsh kachúkutarakua.
tinaja. Khumánchi, itsí jatákua.
tinta. Surúnda, atákua karákatakua, atákua karáratarakua.
tío. (hermano menor del padre) Tatá sapíchu, tápichu, tatapí sapíchu táteri jimbó.
tío materno. Táate, tápichu, tatapí nándir jimbó.
tío paterno. Pápate, tatá, táa.
tipo de castigo para gente morosa. Uanánditani, katsíndetani, ónani, óngani uirhítani.
tipo de olla para hacer caldo de res. Má ijkuári, porhéch churhípu úrakua, churhípu jámatarakua.
tipo de olla que se utiliza para remojar el nixtamal cuando éste se está moliendo. Machíua, porhéch kurhírakua
uarhómatakua.
tipo de zacate medicinal. Jóshukua.
tiranizar. Kurhúngeni.
tirar. Khuaníkuni, khuaníni.
tirar fuerte. Uingám antsítani, uingám kuallíni, antsítani, thirúskutani, uishíkuni, antsíkuni, antsíkupani, tsurúani.
tirarse al suelo. Uirhúndini, apókuni, kuaníkurhini itshérindu,
tirón. Antsítani, thirúskutani, uishíkuni, antsíkuni, antsíkupani, tsurúani, uingám antsítani.
titubear. Chhéni.
tizne. Surúnda.
tlacuache. (DideJphis marsupialis) Ujkúri.
tobillo. Itúkatakua.
tocar. Phárheni, kústani, uámutani.
tocar con el dedo. Téjki imbó phárheni, tinmutani jáki jimbó, kústani jáki jimbó.
tocar el agua. Cherémini, phómani.
tocar el agua con los dedos. Phómani.
tocar el suelo.Andátseerani, itcherí piárani.
tocar un instrumento musical. Kústani, arhírani kústakua, kústani kústatarakua.
tocayo. Ménkucn arhín.
todavía. Útasi, ménkueni, útash májku jásh.
todavía no. Nótki.
todavía vive. Jámashati, útash irékash jatí, útash irékashati.
todo. Iámu.
todo el día. Ma jurhíatckua, chúskuni, tsúskuni, chúskuerani, ménku ma jurhítikua.
todo lo que se puede reclamar. Euájpintskua, iámambe kurhákuntani.
todos. Iámendu.
todos los órganos internos de la caja torácica. Tirhíngikua, iámindu jatángikua.
toloache. (Datura stramonium. Planta medicinal a la cual se le atribuyen propiedades mágicas.) Toréskua.
tomar. Jupíkani, phiráni, itsímani shurhúndini.
tomar agua. Ijtsímani.
tomate verde. (Physalis ixocarpa) Tóma.
tonto. No pikuárherakua jukáni.
taparse con algo. Uárhuni, uárntsimini, teiátsini ambé márhu, uákutani.
tórax de mujer. Uárheri terúnukua.
torbellino. Siuíni.
torcer. Pharhákuni, majtsírani, majtsíni.
torcer hilos. Pharhákuni.
torcer las piernas. Kuntsíkorheni, jantsíri matókuani, matónduni.
torcer un hilo. Ekuápakuni, pharhákuni.
torcer una cuerda. Pharhákuni, matsíkuni.
torcerse. Majtsíkorheni.
torcerse la boca debido a una corriente de aire. Tarhéan pápti, tarhéata piráni pinchúmbikua, matsímuni.
torcido. Kuntsúri, majtsíri, kuntsíni, iengésh, kuntsíri.
tordo. (Quiscalus macrourus) Tsakárhi.
tornarse. Khuangátseni.
tornero. Pirhích úri, turhúmba úri.
torno. Piróatarakua, uarhípiti uantsímberakua, turhúmba úrakua.
torpe. Achíit tandósi.
tortilla. Ichúskuta, kurhfnda.
tortilla con chile. (nombre de un pájaro) Tskárheruni, eróksh ishúparha.
tortilla gruesa de elote. Thójker ichúskuta.
tortilla gruesa de maíz. Teiápiti, ichúskut teiápiti.
tortilla gruesa de maíz contiene sal dorada en comal luego en fuego directo. Parháng atákata, ichúskuta típakata.
tortuga del lago de Pátzcuaro. Ichúparha.
tos. Júkua.
tosco. Tambíngarhin, júnku.
toser. JÚni.
toser mucho. Jújumeni, jukántani júni, kánikua júni.
tos ferina. Perénts júkua, júkua pénsikua.
tostado. Uaníkata, karhípakata, murúsh, karhípiti.
tostar. Uaníni, thíjpani, murúsh úni, karhípani.
tostar maíz. Uanít úni, tsíri uanípani.
total. Iámu, shántkhu.
trabajador. Ánchikorhiri.
trabajador en madera. Chkár ánchikorheri.
trabajar. Anchikorheni.
trabajar como criado o sirviente. Jántspeni.
trabajar en madera. Chkár ánchikorheni.
trabajar hasta la noche. Chúramani.
trabajar juntos. Márk ánchikorheni, májkash ánchikurhini.
trabajar la tierra en general. Tarhéni.
trabajo. Ánchikorheta, ánchekuarhikua, ánchikurhikua.
tradición. Phindékua.
traducir. Kueráchintani, mójtsitani, uandákua mórhitani, arhítsikuntani, kurhákutani.
traer. Juáni, juánguni.
traer consigo. Kámani.
tragar. Kunájkani.
traicionar. Sipátani, shipátani.
traje del moro. (danzante) Atáchi.
trama. úskua jatsíkuni.
trampa para huilotas. Nijtárakua, epérukua.
trampear animales. Nijtárani, epéruani, nitárakua jatsíkukuani.
trampear huilotas. Jatsíatakuani, nitárakua, jatsíkukuani.
tranca de caballeriza.Uatsótakua, uatsórhotakua, órhutakuarhu anápu chkári.
trapiche. Tér phitárhutarhakua.
trasero.Tetékuarhu, tátsipani anápu.
trasladarse. Mótseni, múakuni.
traslucir. Tsákuni, eránakua, sángaskani.
traspalear. (escoger mazorcas de maíz) Shanín erákuni, shaníni erákuntani.
traspasar. Uanárhetani, parhíakukua, parhírukuni.
traspasar el agua. Tsákuni, kétani.
trasplantar. Ijkárantani, móskuntani.
trasquilar. Kuinájpeni, kuináni.
trastornarse. Mén jángaskani.
trastos. Úrakuecha, kakákua.
tratar a una persona. Kámani, arhíni má kurípuni.
travesaño de mesa, Jupíkorhetarakua, chkári uinápitarakua, uanángakua, uanángikua.
travesaño sobre el que descansa el tapanca. Uanángikua, uanápikua.
travieso. Chhanári, ikíkurhini, ikíkurhi.
trébol. (Medicago denticulata) Tshiuár tshitshíki.
trementina. Khuajtsínda, shungánda.
trenza de mujer. Tepékata, tepétsikua, tepékua, tepérhukua.
trenzar. Thejpéni, tepétsikuntani, tepétsikuni, tepérhutani, tepéni, tepékata, tepéntani.
tres. Tanímu.
tributo. Meiámpin sésikua.
trillar. Thauáni, tauándurhini, uáchakuni.
tripa. Sutúrhi, pirírakua.
tripas de chilacayote. Thikáts tisíarhakua, tikátsiri pirírakua, shitúrhi purhúri, tikátsiri shitúrhi.
triste. Mískorheti, kóm jarháni, kómku.
trocar. Mójtakuni, mótakuni ambé.
troje. Kta, kumánchikua.
trompas. (hongo comestible de color rojo) Charhámas terékua, terékua charhápiti.
tronar. Charáni, charárani.
tronco de maguey asado y usado como alimento. Shamási, jamási, shamásh.
tronco podrido. Tamánda, tumúnda teréri.
troncón. Tunúnda.
troncón de árbol muerto. Thunúnda.
tropezarse. Téksarhutani.
trópico. Jurhío.
trozar. Uarhúkuni, kachúkuni.
tú. Thú, tuéshka.
tubérculo de chayote. Apúp uarhási.
tubérculo en general. Uarhási.
tuerto. Tashéngarhi, toshónarhini, ningéngarhi.
tuétano. Senéata, jeuékua, senéta.
tule. (Cyperus lacvigatus. Se le atribuyen propiedades medicinales.) Phatsímu, tupáta.
tullido. Khuangápiti, kurhúkurhini, shushúni, shishúni.
tumor. Khúkua, kuerhásh, ushúta iuáni jatári.
tuna. Paré, paré anápu.
tunco. Kashúndu.
tupido. Teiápit jarháni, tsikíani.
tuza. (Geomys bursarius) Kúnlu, munu.
tuzal. Jarháta, kúm jarháta.

U
uiuilán. (de origen mexicano, planta que se usa para barrrer) Shanóamookua.
umbral. Angámarhikua.
un día entero. Ma jurhíatekua.
un helecho parásito, que es medicinal. Se emplea para recobrar el espíritu que se suele perder. Tukurítu.
un juego de pelota a manera de hockey. Akúrhukuni, euájperani.
un poco. Sáni, ma sanítku, sán namunítu.
un poquito. Sanítku, sanitítuteru, sándar namunítu.
un pufío. Ma kunújkurhakua, ma uiníkuarhikua, ma kunúkuarhakua.
un tercio. Ma khatákata, ma uenápekua.
un tipo de danzante. Jópakurhi.
una. Ma, májku, ma echákua.
una brazada. Ma kamángarhikua.
una brazada. (medida de longitud) Ma pirímu.
una brazada de leña. Ma kamángarhikua chkári.
una cosa coloradilla. Ma ambé charhánshi.
una cosa perdida. Tsítakata, ma ambé tsínchitini.
una danza en la cual se usan banderas. Tór uarhákua.
una de las tres piedras• que forman el fogón tarasco. Parhángua.
una fiesta en la cual se hacen tamales de elote. En dicha fiesta se baila toda la noche. Uchép úkua.
una fiesta que se hace al velador de milpas. Kuárin ajtáni, kuínchikua uíndirhon pántani kuárini.
una variedad de gusano. Jarhúm angátsi.
una variedad de marlposa. Parákat korkobí.
unidad de longitud. Ma ichákua.
uno. Ma, Olaerhákua, ma ichákua, májku.
uno de alguna cosa. Ma erhákua, ma mámar ambéri.
untar. Jatsíkuni, ajtárheni, atárhikuarheni.
ufía. Théjki.
urdir. Erátseni, shekuákata.
urraca. (Cyanocita diadernatta) Chójtsi, shikuíri angántsi.
usar. úrani, atárani.
usar una almohada. Iájchani, marhúatani iáchakua.
usted. Chá, chájtsi.
útero. Japínguarhu, katsáta, kuánarakua.
útil. Marhóani, ánchitakua.
utillzar. Marhóatani, úrani, ánchitani.
uva silvestre. (a esta planta se le atribuyen propiedades mágicas) Surúreni, serúrani.

V
vaciar. Móndani.
vaciar a menudo. Soméni móndani, móndani sánichani.
vagar. Isk jámani, ísk jándini, uanárhitsini.
vagar por las calles. Uanáruni, shanár jámani, íshku jámani shangáru jimbó, íshk jámani shangárish.
vagina. Kuishárhikua, khuípu, iarhátsetarakua, kétsikuarhu, charháku uérani, shéti.
vago. Isk jándi, uanárhitsiti.
vaho. Itsírhu inchámikua.
valentía. Jatsíjpakorheni.
valer. Marhóani, jukáparhani, úmbarheni, jukámanskua.
valiente. Tshiuériti, tsiuéchani, sési shékurhini, tsiuékurhini.
vallado. Kauár sapíchu, jirúkata, kauáru úkata, kauáru úngi.
valle. Tpákua.
vapor. Suárakua, suánda, shirhfkukua.
vapor de metal que mata. Suárheni, shúmu taiákatecheri, tiámuri tsuánda inchárhuni.
vara. Pinmu, tsúkata, pukúndipu, sharhíandikua ikárakueri.
vara del burro. (Selloa glutincsa) Chujpí angántsi, tondásh, sipím angántsi.
varear. Uáchakuni, kuikírheni, kuikítani.
varias estrellas en forma de arco. Pinrak jóskua.
varicela. Uachárhitakua, paménchakua kérperakua, japíngurhikua.
variedad de araña. Sikuáp tepékata.
variedad de araña de patas largas. Sikuáp tind athí, shikuápu iótarha.
variedad de ciempiés de color rojo. Kansámberambé.
variedad de culebra. Khuerám akuítsi.
variedad de danzante. Méko.
variedad de gramínea que se usa en curaciones mágicas y que también se usa para barrer. Phángua.
variedad de guacamaya. Kakáts petú, shótsi.
variedad de gusano. Shamáki.
variedad de gusano que sirve de alimento al armadillo. Tarhúmb karhási.
variedad de hierba. Tembúnga.
variedad de hongo comestible. Aiúk terékua.
variedad de hongo comestible. Jarhájkukua teréku.a.
variedad de hongo comestible. Kirfk terékua.
variedad de hongo comestible. Kuashánd terékua.
variedad de hongo comestible. Kukúch terékua.
variedad de hongo comestible. Siráat angánts terékua.
variedad de hongo comestible que crece sobre palos viejos. Iarín terékua.
variedad de hongo narcótico. Terúshukueri terékua, terékua jerámba.
variedad de hormiga grande. Chhanchárhu.
variedad de Insecto que vive en aguas estancadas. Sharhírati.
variedad de lagartija. Shurhíaraku.
variedad de lechuza a la que se le atrio buyen poderes mágicos. (Bubo SP.) Korkobí.
variedad de madroño. Patánksi.
variedad de mosquito. Sipímu.
variedad de pájaro pequeño. Sítu.
variedad de parálisis infantil. Iengétsi.
variedad de quelite comestible. Sharhítskua shakuá.
variedad de quelite silvestre que suele recolectarse. Akúm shakuá.
variedad de raíz de zacatón. Sheréjtsi.
variedad de ratón. Sharhísi.
variedad de suelo. Thupúri.
variedad de tierra blanca. Tupútupús, uirás, ambé ma tupúIDarhani.
variedad de tortilla. Iurhúri.
variedad de zacate. Thujpfkua.
varón. luíri, tatáka, tharhé, acháti kériti, imá kéri, imá kéri tarhé, khéri, tumbí, achámasi.
varoncito. ÁIlchikorheristi, iuíri.
vaso. Ijtsímatarakua.
veinte. Ma ekuátsi.
velntena. (sistema vigesimal) Ma ekuátsi.
vejiga. Raserékua, pishíni, katsáta, iarhátsitarakua.
velador de milpas. Kuári.
velar. Pámbekua, kuáni, kuáchakuni.
velar toda la noche. Erántskuni, eránskueran, eránskutashkash chúri.
vena. Khuangápekua.
venado. (Odocoileus virginianus) Ashúni.
venado chico. Ashun sapíchu.
vendedor de pescado. Kurúch juári, kurúh Ínspekuarheri, kurúcha Ínspikurhiri.
vender. Intspekorheni.
vender alguna propiedad. Atárantani, ínspekuarheni juchíti.
vender en la plaza. Khéjpeni, Ínspekuarheni kópikuarhu, kópikuarhu Ínspikurhíni.
veneno. Uarhírakua.
venerar. Míantani, kómarhipeni.
venir. Jurháni, junguáni.
ventana. Erámatakuarhu, eráshatakuarhu, erátamakua.
ventanilla en techo de cocina donde escapa humo. Tarháat uératarakua, chakuákua, shiráta uérakuarhu,
shurhírakua.
ventosear. Theténi, jiúnkurhini, tsuníni, no sési shipírikurhini, ishímintani teténi.
ver. Eshéni, eráani.
ver en el agua. Erámani.
ver hacia arriba. Eránchini.
ver por otros. Eshéni mátarush jimbó.
verano. Eménda, no janíni, ambándintani.
verbena. (Verbena SP. Planta medicinal.) Uashákatakua, uitsálrua shirúri, parákat uashákatakua.
verdolaga. Shak.uá.
verdura. Shakuá, shakuá atsímakua.
vereda. Shangár sapíchu, erátakukuarhu, jurúkúta.
vergüenza. Khurátsekua, kuerátsikua.
verruga. Thumbási.
verse uno mismo la mano. Erájkuni, erákukurheni.
vertical. Jurhímbitku kétsemani, jurhímbitku angáshurhini, jurhímbitku angándini.
vestimenta usada en la danza de los negritos. Surúndutarakua.
vestir. Shukúparhani, jukántani, takús jukántani, shukútantani.
vestirse. Shukúparhantani, takús jukáni.
vete los pies. Jantsíri ishékuarheni.
vivora. Akuítsi, irípara.
vivora de cascabel. Akuíts sharhfkueri, akuítsi tsirípara, akuítsi shirhírakua.
vivora de color amarillo con negro. Akuíts uirfiti.
vivora de color rojo oscuro. Khuerámu akuíts.
vivora llamada trompa de puerco. Kúch akuítsi, kuerámu akuítsi.
vivora peligrosa, vive en horcones podridos y tiene cascabel. Tabák akuítsi, akuítsi tsiríparha shirhírakua jukári.
vivora que corre muy aprisa. Akuíts uiríati.
vivora rayada. Uirfiti, akuítsi tarhéri, akuítsi tsiríparha, akuítsi kuirúparha.
vida. Tsípekua.
vida malital. Kúngurhikua.
vidrio. Tsárati, eránakua.
viejo. Teréri, tharhépiti, tamápu, jatíri, tatakí, tarhépestia, tarhépini.
viento. Tarhéata.
vientre. Khúparhat sapíchu.
viga cortada en una orilla para trenzarse con otra. Akúchaku.kata.
viga para poner loza. Kakák jatákua, parhánatarakua.
viga que se une con el techo para dar sombra. Andáparhakua, uapóparhakua, jauárakua.
viga que sirve de travesaño sobre la que descansa el tapanco. Uanángekua, uanátsikua.
vinagre. Sharhípiti, ték sharhípiti.
vino. Kauíkua, kauírakua.
violar. Amútantani, juráku.ni, no kashúmbini.
violar a una mujer. Uingápetarhu jupíkani, tsípatspeni, tsipájpatspeni, ísh jándi úni, uátsini ma kurátsitani.
viruela. Kuaróshikua, kachángarhikua.
viruta. Sipíkata, kerúrfkua.
víscera de res. Jatárakua.
visitante. Phorhémpiri.
visitar. Phorhémbini, porhéngurhini.
víspera. Andámukuarhi, úndanikuínchikua úinarhini, andámutani, úkarikuarhu.
vista ofuscada. Pápaskangani, éskua tarhíangarhini, éskua pátati.
viuda. Eránukata, tsíndi, tsíndini uarhíti.
viudo. Tsíndi, tsíndini acháti.
vivir. Tsípekuarheni, irékani, tsípeni, tsípikurhini, tsípekorheni.
vivir bien. Sési irékani.
vivir de arrimado. Jakárhkuarheni, irérkuarheni, kúkurhitini irékani.
vivir de Sus rentas. Akúrheni.
vivir decentemente. Sés irékani, sés irékorheni, sési irékani ésk néeka.
vivir libre. Isku irékorheni.
vivir pobremente. Kóm nitámani, kómku irékani.
volar. Kárani.
volar papalotes. Kátatani, kátani.
volcarse. Menángakuarheni, menóngakurhini.
voltear una piedra. Menápangani, menágnani, tsakápu uirhfpani, tsakápu menóngani.
voltearlo al revés. Menóngachintani, menánkukuni, támish menóngani, pirhfkuni.
voltearse. Menángakuarheni, phirhíkorheni, menánakurhini.
volver a abrir los ojos. eskantani, mítantani éskua, méndaru éskantani.
volver a empezar. Uéentani, uétentani ménderu, méndar uéntani.
volver a hacer algo. Úntani.
volver nacer planta. Andántani, uétentani andápinuni, méndar tsíntani, úrhuni, tsikíntani, pukúntani,
pukúrhuntani.
volver a pegar. Atántani, uétentani atáni, méndar uéntani atáni.
volver a pintar. Atántani, uétentani atárhini, méndar uéntani atántani.
vomitar. Jiuáni.
votar. Uandáskuni, erákuntani jurámutin, erákuntani jurámutichani.

Y
y. Ka, indé.
y cuando… Éka jambéra, kékini, i káni, ka mákani.
yendo. Nirán jámani, nipáni.
yerba. Uijtsákua.
yerba anual que florea azul. (leguminosa) Púk jantsm, itsúakukua.
yerba espinosa. Uijtsák chekámiti, charhás petákua, uitsákua chakápaparha.
yerba medicinal. Kápsurhakua, uitsák shipíati.
yerba medicinal. Khauásindikua, kuitsíngandash.
yerba medicinal. Shushúmarhtsi, sikípandiri.
yerba medicinal que se usa para curar fiebre puerperal, infecciones, etc. Pítsíkat shakuá, uirápeni.
yerba mora. (Solanum nigrum. muy medicinal, se cuece con agua se baña a los niños con fiebre.) Tsíkorheni.
yerba que crece en los pozos. Tirhfmak tshitshfki.
yerba tierna. Uijtsák jimbángi.
yerba usada en el alumbramiento. Darhfticheri sipíati.
yerba usada en la medicina nativa. Akuíts uarhírakua.
yerbabuena. (Mentha piperita L. Planta medicinal en la sierra tarasca.) Khuajtsítesi kójkurha.
yerno. Tarháskua, tarhámba, tharháskue.
yo. Jí.

Z
zacate. Uijtsákua.
zancadear. Epéndukuni, matóndukuni.
zancadilla. Apíndakua, máton, apíndukuni.
zancudo. (Anopheles maculipennis) Thkúpu.
zapatero. Kuarhách úti, ónduku úti.
zapato. Jukándurhakua, kuarháchi, ónduku.
zapote amarillo de origen tropical. (Lucuma salicifolia R.B.K.) Uikúmu.
zapote blanco. (Casimiroa tetrameria) Kuík urhúata.
zapote negro. (Diospyros ebenoster retz) Marhísi.
zarzamora. (Rubus fruticosus .L. Fruta y planta.) Tstúni, sitúni
zarzo. Parhángarhitakua, tirírhutaraku
zenzontle. (Mimus polyglottos leucoptTUS) Khéjta.
zopilote. (Cathartes aura) Kurhítsi.
zorra. (Orocyon cinereoargenteus) Kiuátsi.
zorrillo. (Mephitis macroura) Khuitsí
zumbador. Uetárakua.
zumbar. Mintsírani, kúshkani, kúpuni.
zurdo. Uikíshu.
zurrón de víbora. Chéshukua akuít chésuperata akuítsiri, akuítsi shikuí akuítser tsirúkuarhekata.
A
achá ióntsi. Persona con la cabeza en forma de pico.
achá kurhírpiri. Sol.
acháati. Hombre.
achámas. Adulto.
achámas ióngarhini. Afilado (persona).
achámas kashúmbiti. Caballero.
achámasi. Hombre, señor, varón.
achámasi mirikurhiti. Persona olvidadiza.
achámasicha chéngarikuecha. Personas de mucho respeto.
acháti. Señor.
acháti akuárhitakata. Persona herida.
acháti ambámbakash. Persona llena de salud.
acháti atákata. Persona herida.
acháti eráshiticha. Licenciados.
acháti jangángarhikua. Persona de mucho respeto.
acháti kériti. Macho, varón.
acháti miríkutpi. Persona olvidadiza.
acháti nombé jatsíkurhini. Persona pobre.
acháti tekéshu. Gente de a caballo.
acháti tsirikuarhikua kámaka. Juez.
acháti uéchati. Persona enferma del cuello con granos.
achíit tandósi. Torpe.
achójki. Ajolote de agua, urodelo (Bafhysirecúm dumerili duges).
aiakurhini. Comprometerse.
aiampikurhini. Acusar.
aiampipani. Ir propagando noticias.
aiápikuni. Acusar.
aiápikurhin keraticha jingóni. Demandar judicialmente
aiíaiímeni. Quejarse
aiókuarheni. Prometer.
aiókuni. Prometer.
aiúk terékua. Variedad de hongo comestible.
ajtájkutarakua. Olla para mojar las manos mientras se muele nixtamal.
ajtákorheni. Dañarse.
ajtámakata. Loza pintada.
ajtárheni. Salpicar con agua; untar.
ajtsímeni. Comezon.
ajtsimu. Lodo.
ajtsímu jásheti. Enlodar.
ajtsfmuenándu. Lodoso.
ajtsfmueni. Lodoso.
ájtsltani. Ensuciar el agua con polvo; pisar.
áJtsitstarakua. Escalera de madera, pata de mesa, pie (anatorrúa).
ajúpani. Alabar.
akámba. Maguey (Agave atrovirens Karw).
akámba jupárhintani. Limpiar el ixtle.
akámba típakata. Maguey tatemado.
akámbani pájpani. Tatemar magueyes.
akámber tsurhúmu. Espina de maguey.
akámberi chakándukua. Espina de mal guey.
akárheni. Chayotillo (Sysios angula. tus L.).
akárhini slrángua. Raíz de chayotillo usada como jabón.
akárhinlr apúpu. Fruta de chayotillo.
akuá. Comida; manjar.
akuákuni. Nivelar dos objetos.
akuárhenduni. Cortarse la planta del pie.
akuárheta. Herida.
akuárhetani. Cortar; herir.
akuárhikata. Herida, persona herida.
akuárhlkua. Herida.
akuárhikurhini. Herirse.
akuárhini. Herida, herirse.
akuárhini pirúakua jimbó. Cortarse las manos con hilos.
akuárhitakua. Herida.
akuárhitani. Apuñalar; lastimar.
akuárhkuni. Herirse.
akuárhkuni pirúakua jimbó. Cortarse las manos con hilos.
akuárhumuni shúnba jimbó. Cortarse los labios al comer caña.
akúchakukata. Viga cortada en una orilla para trenzarse con otra.
akuits chhanáni. Nombre de un juego.
akuits lrhírpiri. Alicante (Vivora fina de cascabel), cincoate (víbora fina de cascabel).
akufts janíkua. Huracán.
akufts piráchatpiri. Alicante (víbora fina de cascabel), cincoate (víbora fina de cascabel).
akufts sharhíkueri. Víbora de cascabel.
akuíts tarhéri. Alicante (víbora fina de cascabel), cincoate (víbora fina de caso cabel).
akuíts tsiríparha. Alicante (víbora fina de cascabel), cincoate (víbora fina de cascabel).
akuíts uarhírakua. Yerba usada en la medicina nativa.
akuíts uiríati. Víbora que corre muy aprisa.
akuíts uiríiti. Víbora de color amarillo con negro.
akuítser tsirúkuarhekata. Zurrón de víbora.
akuítsi. Culebra, serpiente, víbora.
akuítsi kuimípari. Culebra chirrionera, vive en palos podridos.
akuítsi kuirúparha. Víbora rayada.
akuítsi mórhikurhini. Cambiar de piel la culebra.
akuítsi shikuíri. Zurrón de víbora.
akuítsi shirhírakua. Alicante (víbora fina de cascabel), cincoate (víbora fina de cascabel), víbora de cascabel.
akuítsi tarhéri. Víbora rayada.
akuftsl tsirípara. Víbora de cascabel.
akuítsi tsiríparha. Víbora rayada.
akuftsi tsiríparha shirhírakua jukárl. Víbora peligrosa que vive en horcones podridos y que tiene un cascabel.
akuítsi uiríti. Coralillo (Orbygnia eahune), víbora.
akuftsi urhípiri. Culebra chirrionera, vive en palos podridos.
akújchakukata. Canal en una viga.
akúkata. Carcomido.
akúm shakuá. Variedad de quelite silvestre que suele recolectarse.
akúm terékua. Nombre de un hongo comestible.
akúmarha. Sardina del lago de Pátzcuaro (Algansea lacustris Steindachner).
akúni. Comer fruta; cortar, mochar un pedazo.
akúrheni. Chupar un hueso; vivir de sus rentas.
akúrhpensicha. Licenciados.
altúrhukuni. Rebajar algo; un juego de pelota a manera de hockey.
akúrhutarakua. Palo para jugar a la pelota.
amákukua. Sustancias.
amámba. La madre, su madre.
ámanenchakua arháni. Comer fruta.
ámanenchakua karhíri. Fruta seca.
ámanenchakua no niníri. Alimento crudo; fruto verde.
ámangechakua. Manjar.
ámangechakua akúni. Cortar fruta.
ámangechakua jukápuni. Cuando hay fruta en los huertos.
ámangechakua jukári niníli. Fruta pasada.
ámangechakua karhínmi. Secarse la fruta en el árbol.
ámangechakua pikúni. Cortar fruta.
ámangechakua teréri. Fruta pasada.
ámangechakua tsíri. Fruto verde.
ámangechakua tsírku. Alimento crudo, fruto verde.
ámangechakua urhúni. Moler un fruto en mortero.
ámangechakuari itsírhukua. Jugo.
ámangenchani. Tener deseos de comer algo.
ámani. Ensuciar el agua, indigestarse, llenarse.
amánskani ámangechalma. Hartarse.
amátsi. Tejón (Nasua nasica).
ambá ambákash. Limpio.
ambáambási. Muy limpio.
ambáatani. Limpiar un terreno para la agricultura.
ambájtsetarakua. Escobeta de raíz de zacatón.
ambájtsikuni. Peinar.
ambákentani. Aliviar, aliviarse, mejorarse, recuperar la salud, sanar.
ambákentani jarháni. Convalecer.
ambákerani. Labrar, limpiar, limpiar una viga con azuela.
ambákerani chkári. Astillar, labrar o pulir madera, limpiar palos.
ambákerani júskukua. Limpiar semillas.
ambákerani shindári úkua. Limpiar el ixtle.
ambákerantani. Aliviar, curar, curar a una persona.
ambákini. Bueno; servible.
ambákintani. Componerse.
ambákintani akuárhikuarhu. Sanar una herida.
ambákintani kauík imbó. Componers de una cruda alcohólica.
ambákintani kauíkuarl. Componerse de una cruda alcohólica.
ambákit éskua jukáni. Tener buena vista.
ambákit jarháni. Sano.
ambákit tepékuta. Tejido fino.
ambákit tepékua. Tejido fino.
ambákiti. Agradable, bueno, justo, lo bueno.
ambákiti acháti. Gente humilde.
ambákuni. Selección de semillas.
ambákuntan. Milar.
ambámandu. Al amanecer.
ambámash. Sano.
ambámendu kutsárl. Arena clara.
ambámentani. Sanar, sanar una herida.
ambámukuni. Afilar.
ambámustu. Afilado.
ambánchintani auánda. Limpiarse el cielo.
ambánden. Amplio.
ambándeni. Claro día, lugar limpio.
ambándentani. Despejarse el cielo.
ambándini. Limpiarse.
ambándini jurhíata. Claro día.
ambándintani. Limpiarse, limpiarse el cielo, verano.
ambándintani uándarhu. Limpiarse el cielo.
ambándukuni. Control de malezas, desyerbar.
ambángantani. Limpiar el agua en un estanque.
ambángarhi. Limpio.
ambángarhikua. Claro día.
ambángarhintani. Recuperarse de una borrachera.
ambánskani. Limpiar.
ambánskani shangáru. Limpiar las calles.
ambápan. Limpiar un terreno para la agricultura.
ambápani. Barrer la casa de uno.
ambáparhakuni. Descascarar, desollar, limpiar una viga con azuela, pelar; pulir una viga.
ambárhati. Bueno, lo bueno.
ambárheni. Astillar, labrar o pulir madera, limpiar palos.
ambárhentan tsikípu. Limpiar semillas.
ambárhini. Astillar; labrar, labrar o pulir madera; limpiar palos, limpiar una viga con azuela.
ambátakuni. Li m p i a r una viga con azuela.
ambátantani. Limpiar superficie.
ambátsitakua. Escobeta de raíz de zacatón.
ambátsitaranskua. Escobeta de raíz de zacatón.
ambé. El que, lo que, no, que, sin.
ambé charhápiti. Cosa rojiza.
ambé iósti. Cosa larga.
ambé jatsínsti. Escultor.
ambé jimbó. Conque.
ambé jingóni. Conque.
ámbe jukáparhani. Abaratar.
ambé jupántani. Fregar.
ambé juráikukuni. Heredar.
ambé jurákukunl némani. Heredar a alguien.
ambé képati. Comerciante.
ambé kérl. Cosa grande.
ambé ma angéchani. Tener deseos de comer algo.
ambé ma áshpiti. Cosa olorosa.
ambé ma atáni. Coger presa.
ambé ma erákuti. Cosa copiada.
ambé ma eshéni. Mirar adentro.
ambé ma Jákundika. Cosa que ruede.
ambé ma jatsíni ínspikurhini kópikuarhu. Tener un puesto en el mercado para vender algo.
ambé ma jirípani. Cocer alimentos debajo de cenizas calientes; enterrar una cosa debajo de cenizas calientes.
ambé ma kamérl. Cosa amarga.
ambé ma kósti. Cosa ancha.
ambé ma móngarhita. Cosa copiada.
ambé ma nlrándini. Cosa percudida.
ambé ma parhíkutini. Objeto atravesado.
ambé ma sési jauáka. Cuando una cosa está bien.
ambé ma tupúkuarhani. Cosa blanca, variedad de tierra blanca.
ambé ma uánipaka. Cosa que se extiende.
ambé ma úoi kuatántaparlnl. Realizar algo con dificultad.
ambé pípakurhiti. Comerciante.
ambé puntsúmini. Cosa olorosa.
ambé shikérl. Cosa floja.
ámbe thirérltinl. Sin comer.
ambé úosti. Constructor, fabricante.
ambé úrl. Constructor, fabricante.
ambéeski. ¿Qué cosa es?
ambéndarheni tumína. Derrochar dinero o riquezas.
ambéndarhini. Desperdiciar.
ambéndi. ¿Qué cosa es? ¿Quién sabe?
ambéndini. Ignorar el significado de algo.
ambéndiski. No sé qué es.
ambéndurhini. Desperdiciar.
ambénski. El que.
ambéntski. Aunque.
ambér úshaki. Adiós.
ambér úshaki ambérúshaki. Adiós, adiós.
ambérish úki. ¡Qué tal!
ambóatani. Desmontar, rozar.
ambókota. Calle.
ambóngaskani. Recuperarse de una borrachera, revivir.
ambópani. Labrar.
ambótani. Labrar, limpiar un terreno para la agricultura.
ambúsi. Piojo (Pediculus capitis).
amerapi jingónl atáni. Pegarle sin compasión.
aúnku. ¿Es?
amótakuarheni. Despreciar.
amótakuarhentani. No tener vergüenza.
amútani. Ser mezquino.
amútantani. Burlarse de otra persona; violar.
amútseni. Cierto zacate.
amútsi. Avaro, mezquino, tacaño.
anámutakua. Marco.
anánasta. Espinilla (antltomía).
anánastakua. Parte posterior de la rodilla.
anándipu. Rama de árbol.
anápu. Barrio.
anápueni. Ser originario de.
anárakua. Pechuga de pollo.
anáshurhini. Pararse.
anáshustantani. Reparar.
anáshutani. Parar algo.
anátapu enándiri. Arbol de guayaba.
anátapu tsiríri. Arbol maduro.
anátapu tsirístia. Cuando el árbol está maduro o sazón.
anbándu. Plano (tierra).
anbántku. Plano (tierra).
ánchekuarhikua. Trabajo.
ánchikorheni. Diligente; obrar, trabajar.
ánchikorheristi. Es trabajador; es varoncito, varoncito.
ánchikorheta. Trabajo.
ánchikorhiri. Trabajador.
ánchikuarhinchani. Tener deseos de trabajar.
ánchikurhikua. Trabajo.
ánchitakua. Util.
ánchitakua sési páni. Administrar.
ánchitani. Utilizar.
ánchperata. Mandado.
andáchakua. Hilo de collar.
andájcherakua. Pantorrilla.
andákuntani. Acabalar, completar; recorrer bien un lugar.
andákuntani ma uéshurhini. Cumplir un afío de algo.
andákurhini. Aprovechar; lograr.
andákustani roa uéshurhinl. Cumplir un afío de algo.
andákutani. Alcanzar (verbo para explicar el tiempo transcurrido); completar; cumplir.
andákutaskia. Acabalar.
andámukuarhi. Víspera.
andámukuerant. Acercarse a un pozo o manantial de agua.
andámukuni. Asomarse por la puerta.
andámutani Antevíspera, víspera.
andánguni. Alcanzar (verbo para explicar el tiempo transcurrido), lograr.
andángutani. Acabalar, completar, cumplir.
andáni. Acahual (Helianthu.s annus L.); ganar, ganar apuestas.
andáni arhéngatarhu. Ganar en política.
andáni kuachákuarhu. Ganar en política.
andántani. Desembarcar; retoñar, volver a nacer una planta.
andáparhakua. Viga que se une con el techo para dar sombra.
andáparhakuarhani itsírhu. Acercarse a un pozo o manantial de agua.
andáparhakuni. Acercarse.
andápatkhu. Sancochado, semicrudo.
andápenuni. Nacer.
andáperakua. Apostar; competencia; ganar apuestas.
andáperani. Apostar; competencia; como petir.
andáperhakuarhani. Acercarse.
andárani. Brotar (relacionado con plantas), cuando el maíz germina, flotar, genninar una planta, llegar, naceri
(una planta), prender (relacionado con plantas).
andárhen. máterma. Acercársele a algo, acercársele a alguien.
andárheran ma. Acercársele a algo, acercársele a alguien.
andárheran nénalmán. Acercársele a algo, acercársele a alguien.
andárheran tirhímukuarhu. Acercarse a un pozo o manantial de agua.
andárherani. Arrimarse.
andárherani nénimani. Acercársele a algo, acercársele a alguien.
andárheterani. Arrimar.
andárhierani. Acercarse.
andárhitini. Muy junto.
andárhpintani. Cooperar en las fiestas con un plato de sal o dinero en efectivo o con tabaco.
andárhukuerani. Acercarse a un pozo o manantial de agua.
andásltarakua. Convención.
andátani. Brotar algo en el cuerpo humano, decir, erupciones en el cuerpo humano, hablar, llamar.
andátseerani. Acostarse, caer hasta el fondo de un barranco; tocar el suelo.
andátsltarani. Convencer.
andí. Porque, pues.
andísh íshi. Por tal motivo.
andúmukua. Hiel; tabaco (Nicotiana SP.).
anénchakuarhu. Saborear.
anénchani ambé. Tener deseos de comer algo.
anénchani má. Gustarle a uno.
angájtakua. Pierna.
angákuatslntani. Desplomarse.
angámarhikua. Marco; umbral.
angámerhakua. Especie de pilar.
angámukuni. Estar parado frente a una puerta.
angámukutini. Estar parado frente a una puerta.
angámurhukata. Pilar de madera adornado.
angánchakua. Cuello, nuca.
angánchakua késkuni. Cabizbajo.
angánchakuarhu anápu úni. Clavícula (anatomía).
angándini. Pararse.
angándipu. Nudo; rama seca de árbol.
angándurhakua. Espinilla (anatomía).
angángarhikua. Pómulo (anatomía).
angántani. Parar algo.
angápeni. Estar parado en un valle.
angáruni. Estar parado en una esquina.
angáruni terúrukua. Estar parado en una esquina.
angáruti. Parado.
angárhitani. Recargar.
nngárhu. Azuela.
angáskua úkua. El que hace estacas.
angáshujtani. Suspender.
angáshurhini. Defenderse; detenerse, parado, pararse; sostenerse fuerte.
angáshurhitini. Parado.
angátani. Acercársele a algo, acercársele a alguien.
angátap sipíati. Planta medicinal.
angátapu. Arbol, arbusto, planta.
angéjchani. Gustar, tener deseos de comer algo.
angúnakua. Carne.
anku. Al cabo, pues.
ánskuani. Enramada, ramificar.
ántani. Canibalismo, comer un animal, devorar.
antápini iauáni Jatini. Anunciar, avisar, comunicar, contar; chismear.
ántku. Este.
antsárl. Esputo, gargajo.
antsíakuni. Apretar (un animal).
antsían síndoni. Estrujar.
antsíantsíkukorhentani. Batallar.
antsikorheti. Estirado.
antsíkuarhipani. Arrastrarse.
antsíkukorheni. Arrastrarse.
antsíkukurhini. Arrastrarse.
antsíkuni. Arrastrar, jalar, tirar fuerte, tirón.
antsíkupani. Arrastrar, jalar, tirar fuero te, tirón.
antsíndikuni. Jalar las orejas.
antsíngarhikuni. Hacer colchas bordadas.
antsípatani. Tapar el trigo cuando se siembra.
antsírantani. Cosa que se extiende.
antsíratini. Estirado.
antsírhikuarhini. Contagiarse.
antsírhukuni. Sacar jalando.
antsítakata. Apretado.
antsítani. Absorber; apretar; arrastrar, jalar, tirar fuerte, tirón.
antsítani ambé ma jákl jlmbó. Apretar algo con la mano.
anzíani. Herniarse.
anzhápu. Injerto (Loranthus americtlr nus Jacq. Planta parásita con propiedades medicinales).
apáni. Cuate, fruta gemela, gemelo; ir comiendo; mazorca gemela.
apáni úkurhltl. Cuate, gemelo, fruta gemela; mazorca gemela.
apárhek turhípiti. Ortiga negra.
apárhek urápiti. Chicalote (Argemone mexicana L.).
apárhekorheni. Abochornar.
apárhekua. Ortiga (Urtica urens L.); sudor.
apárhenduni. Quemarse la planta del pie.
apárheni. Estar caliente un objeto; quemarse; sudar.
apárheta. Sudor.
apárhikua. Ortiga.
apárhikuarhini. Caluroso.
apárhikurhikua. Acaloramiento.
apárhir urápiti tsurhúmu. Ajuate de chicalote.
apárhita. Sudor.
apárhitani. Quemar, quemar a otro con trementina caliente.
apárhiti. Caluroso.
apárhitku jarháni ambé. Estar caliente un objeto; sudar.
apásekua. Nombre de una agalla de encino; tapón de hojas de mazorcas de maíz para tapar cántaros.
apátsekua. Flor de muerto (Tagetes erecta).
apátsi. Onza (Mustela frenata).
apéend kamáta. Atole de jilote.
apéenda. Elote secundario (se cuece y hace un atole, sazonado con una hierba que se llama anisillo y chile).
apíjtakua. Canal de asa de una olla de barro.
apíndakorheni. Atorarse.
apíndakua. Zancadilla.
apíndani. Poner zancadilla.
apíndukuni. Zancadilla.
apínduni. Manearse.
apírani. Rozarse.
apírhukuni. Atorar (en un árbol).
apítakuarhestia. Atorar.
apóakuni. Estar acostado en el solar o llano.
apóakutish jatí. Estar acostado en el solar o llano.
apójtsikuni. Acostarse.
apóinmi. Echado, tirarse al suelo.
apóndeni. Acostarse.
apóndikuntani. Estar acostado.
apóndin uarhít ma jingóni. Acostarse con una mujer.
apóndini. Echarse.
apóndini iápurish paménchakua jimbó. Acostarse en varios lugares por enfermedad.
apóndini téshurhitini. Acostarse de lado.
apóndini uitsákuarhu. Estar acostada en el solar o llano.
apónditin. Acostado.
apónditini jarhánl. Estar acostado.
apóntsi. Cabezón.
apóparhani takíni. Cargar un niño.
apóparhani uátsapichuni. Cargar un niño.
apópeteni kurhúkuarheni. Encogerse cuando uno se encuentra acostado.
apópin. Acostado.
apópin kápitin. Acostarse boca abajo.
apópin nánirku. Acostarse en varios lugares por enfermedad.
apópin terúmu. Acostarse boca arriba.
apópin téshurhin. Acostarse de lado.
apópitish jatí. Estar acostado.
apópo téri. Chayote (Sechium edule Swartz).
apópoarhani. Golpear.
apópu sapírhati. Fruta de chayotillo.
apórhetseni. Acostarse en varios lugares por enfermedad.
apúakuni. Echado.
apúakuni jarháni. Echarse.
apúp uarhási. Raíz de chayote, tubérculo de chayote.
apúpeni. Amole, raíz de chayotillo usada como jabón.
apúpu. Chayote (Sechium edule Swartz).
apúpu akímikua. Fruta de chayotillo.
apúpu téri. Chayote (Sechium edule Swartz).
aráchakuni. Pasar por encima, pasar sin tocar.
arátarhini tharéncha. Paso largo.
aríndi. Esto.
arirati. Músico.
arumbasi. Huizache (Acassia pueblensis T. S. Brandeg).
arhájchakuni. Brincar un obstáculo.
arhákukuni únirhu. Hacer operaciones en los huesos.
arhálruni. Rajar.
arhákurhini. Reventado.
arhámarhini. Bostezar.
arhánarhikuni. Tallar.
arhándukua. Herida en el talón por el hielo o sabañón, sabañón en el talón por el hielo.
arbáni. Comer, devorar, devorarlo; emborracharse.
arhánsh. Bebida fermentada de piña y panela.
arhántani shikári. Cortar leña para un casamiento.
arhántserhakua. Hendidura, rendija.
arhátani. Abrir la boca.
arhéngarhikua. Poder político.
arhíarhíjtakua. Recomendación.
arhíarhímeni. Quejarse.
arhíarhitani. Aconsejar.
arhíjpeni. Anunciar, avisar, comunicar, contar, chismear; pedir una novia.
arhíjperakua. Dificultad.
arhíjperani. Pelearse.
arhíjtajpeni. Enseñar.
arhíjtakuani. Dirigir, encauzar.
arhíjtam. Indicar.
arhíjtsikuani. Aconsejar.
arhikua. Nombre; novia.
arhíkuarheni. Llamarse; presumido.
arhíkuarhikua. Nombre.
arhíkuekani. Querer decir.
arhíkuni. Atajar, cortejar a una muhacha.
arhíkurhini. Fanfarrón; nombre.
arhín. Hablar.
arhín jarbáni. Exigir.
arhínchani. Juzgar.
arhíncbani máternimani. Desatinar a otra persona.
arbíndekperani. Hablar en secreto.
arhíndikuni. Hablar en secreto.
arbíngani. Llamarse.
arhíni. Anunciar; apresurarse; avisar; caminar aprisa; cantar; comunicar, contar, chismear, decir, indicar, llamar.
arhíni má kurípuni. Tratar a una persona.
arhíntani. Leer.
arhírakuacha jatákua. Kiosko.
arhírani. Dirigir.
arhírani kústakua. Tañer; tocar un instrumento musical.
arhíratakua. Instrumento.
arhíratarakua. Instrumento musical.
arhíratarakua shikuíri. Tambor.
arhírikuni. Orientar a una persona.
arhírhukuni. Atajar.
arhístakuani. Dirigir.
arhístakuni. Enseñar, orientar a una persona.
arhístakuni jurámutini. Censurar a un gobierno.
arhítakua. Consejo.
arhítakuni. Dirigir, enseñar, orientar a una persona.
arhítakuni shangátatani. Enseñar a caminar.
arhítakuntani. Introducir.
arbítakuti. Consejero.
arhítakuticha. Consejeros.
arhítakutspiri. Consejero.
arhítakutspiricba. Consejeros.
arhítatpiri. Consejero; maestro; principal.
arhítatspiri. Maestro.
arhitsikuntani. Traducir.
arhitsitarakua. Peine.
arhó. Caña seca de maíz.
arhó cbkári. Cazaguate (Ipomea arborescens Don. Planta medicinal).
ahórhandini. Lugar feo en el monte.
arhújtseni. Peinado con raya (usado por la mujer).
arhúkperani. Distribuir.
arhukuni. Partir.
arhukuntani lámendu májkuen sbánga. Repartir en partes iguales.
arhúntskua. Reparto.
arhútspikua. Reparto.
arhúm angátsi. Asclepias SPP.
arhúmani. Limpiar el agua en un estanque.
arhúngustani. Reparto.
arhúngustani ma kásh. Repartir en partes iguales.
arhúntani. Repartir en partes iguales.
arhúrak tshitshíld. Orquídea (Cattleya citrina Lindl).
arbútsini. Peinar.
arhútsintani. Peinado con raya (usado por la mujer).
arhútsitarakua. Peine.
ási. No.
asóme. Antropoide, mono.
áspemuni. Saborear.
áspeti. Sabroso.
áspit ambé. Manjar.
ástarhu. No.
asúmerani. Asiento de café; desecho.
asútseta. Asiento de café.
asútsini. Hundirse, hundirse en el agua, sumirse.
ashám khéri. Horcón para un cancel
ashámba. Horcón.
ashámbe. Horcón; horcón para un cancel
ashámu. Horcón.
ashán kutsí. A tantos del mes.
ashándipu karhíri. Rama seca de árbol.
ashángurhikuarbu. Región entre el ano y el pene.
asháni. Enviar.
ashápiti. Mandamás.
áshpikua. Sabor.
ashúani. Acá.
ashúkata. Mocho.
ashún sapíchu. Venado chico.
ashúni. Venado (Odocoileus virginia. nus).
atáchi. Regalo de fiesta; traje del moro ( danzante).
atáchini tepérhukuni. Tejer las barbas de un rebozo.
atájperani. Pelear, pelearse.
atájpiri. Criminal, homicida.
atájpiti. Criminal, homicida.
atájtseni. Ponerse algún líquido sobre la cabeza.
atákata. Persona herida.
atákorheni. Golpearse.
atákua. Añil (Indigofera su!fruticosa); pintura.
atákua karákatakua. Tinta.
atákua karáratarairua. Tinta.
atákuarheku. Accidente.
atákuarhen. Accidentado.
atákuarheni. Herirse, lastimarse.
atákuarheran. Accidentar.
atákurhini. Accidentar.
atákurhini uakórhitini. Caer de golpe.
atákurhiti. Accidentado.
atákutakua. Olla para mojar las manos mientras se muele nixtamal.
atámukuni. Abofetear.
atánarhin. Meitarse (mujer).
atángarhintani uarhíti. Meitarse (mujer).
atáni. Asesinar, cazar, golpear, golpear a diestra y siniestra, herir; hostigar, pegarle a otra persona; pintar, teñir.
atáni ambé. Golpear algo.
atáni ikíatinku. Golpear a diestra y siniestra.
atáni ma sapínl. Pegar a un niño.
atáni shikuíri jimbó. Azotar a alguien con una cuarta.
atáni uingámtu. Golpear fuerte.
atánskani. Irrigar, regar.
atánskua. Pintura.
atántakuarhini. Meitarse (mujer).
atántan mámar jásh. Abigarrar.
atántani. Devolver los golpes; pintar; pintar por segunda vez; teñir; volver a pegar; volver a pintar.
atápak manáratarakua. Cuchara de madera para hacer mole.
atápakua. Mole (platillo favorito de los tarascos).
atápakua purhúri tsiríta. Mole de semilla de calabaza.
atápakua tsiríta purhúri. Mole de semilla de calabaza.
atápakua únskua. Cazuela de barro para hacer mole.
atáperakua. Lucha, pelea.
atáperani. Lucha, pelea.
atáperani jámani. Andar peleando.
atáperankst. Pelearse.
atárakua. Plato; recipiente.
atárakua. kójtsi. Plato.
atárani. Gastar, usar.
atárani tumina. Gastar dinero en un viaje.
atáransti. Abarrotero, mercader.
atárantani. Vender alguna propiedad.
atárantsi. Comerciante.
atári. Músico.
atárheni. Echar; embarrar; frotar; pintar.
atárhikuarheni. Untar.
atárhukuni. Atajar, atorar.
atástani. Pisar.
atástatakua. Planta del pie (anatomúl).
atásh. Rebozo de algodón.
atáshukutarakua. Chicote de cuero (cuarta).
atátsikua. Verbena (planta medicinal).
atátsini ambé. Ponerse algún líquido sobre la cabeza.
átesh. Chirimoya (Annona eherimolia).
átisi. Anona (Annona squamosa.).
atúsh. Talayote (Gonolobus eriantltus D. C.).
atsíkuarhentani. Quejarse de su suerte.
atsím ókurhin. Lodoso.
atsímecheni. Sarnoso.
atsímekua. Sarna.
atsímekuarheni. Tener comezón.
atsímini. Tener comezón.
atsínrlrikurhIni. Tener comezón.
atsímirhikurhini. Tener comezón.
atsúnku. Lodoso.
aatsimu jákuni. Enlodar.
atsímu jándi. Lodoso.
atsimu jáshlni. Enlodar.
atsímu úkuarheni. Lodoso.
atsimuerani. Enlodar.
atsíngarheni. Rasparse la frente.
atsipekuani. Deleite.
atsípentsi. Ladrón de vacas.
atsítakuarhu. Despacio.
atsitakuarhu niráni. Ir despacio.
atsitapani. Ir despacio.
atsúntsin Itsárhu. Hundirse en el agua.
atsbimikurhini. Comezón.
auánd pípikhas jarhásti. Cielo despejado.
auánda. Cielo, gloria.
auáni. Conejo (Sylvilagus florilÚLnUS).
auáni íondurha. Liebre (Lepus callotis).

CH
chá. Usted.
chá puánse sáni. Perdone usted.
chájtsi. Usted.
chakácbakákuni. Sudar mucho.
chakákuni. Espinarse la mano.
chakámikua. Espinoso.
chakámiti jukárati. Espinoso.
chakándukua. Ajuate, espina.
chakándukua karhásheri. Espina de tejocote.
chakánduni. Espinarse.
chakárhikurhini. Espinarse.
chakárhuni. Astillarse la frente.
chakínchakua. Crines.
chakíntsi. Persona con cabellos revuelotos.
chakuákua. Ventanilla en el techo de una cocina por donde se escapa el humo.
chakuátsi. Persona que está abierta de piernas.
chakúntani. Clavar.
chamákuarhini. Derrumbarse.
champónastani. Sonido producido en el agua.
chanáchatani. Desatinar a otra persona.
chanákua. Competencia.
chanákua tarhárant jámani. Juego llamado sube y baja.
chanákua téshporakua. Juego de rayuela..
chanákua tirhínkuarhikua. Juego a manera de volantín.
chanákua uintsíkurhini. Juego del volantín.
chanákua untsíkurhini jámani. Juego a manera de volantín.
chanákuarhini. Recrearse.
chanáni. Competir.
chanáni irépini jingóni. Jugar con colorines.
chanáni sáni. Recrearse.
chanár sapísh. Juguetón.
chanára úri. Escultor.
chanárani. Hacerle una broma.
chanárani támish. Distraer.
chanári ikíkurhi. Juguetón.
chanchákorheni. Gatear.
chonchákurhitini. Andar a gatas.
chánchanastiru. Oriente.
changáki. Azúcar, miel, piloncillo; presumido.
chángarhitakua. Clavo que sirve para colgar objetos.
chángatakorheni. Levantarse rápidamente.
chankáka. Azúcar, miel, piloncillo.
chapáatani. Desmontar, rozar, talar bosques.
chapákata. Martajado.
chapákatku. Martajado.
chapándikuani. Desramar.
chapándikuni. Cortar ramas de un árbol.
chapándukuni. Hachear un árbol.
chapáni. Cortar un árbol, hachear un árbol.
chapánjikua. Agalla de encino, tapón de hojas de mazorca de maíz para tapar cántaros.
chapási. Liebre (Lepus callotis).
chapáta. Tamal de bledos de carácter ritual que se come sólo en tiempos de siembra de maíz.
chapetía. Flauta de barro, carrizo o madera.
chapetía atári. Flautista.
chápio. Cierto pájaro que canta antes de la madrugada.
charájkukua. Chía (Salvia hispanica L. Hierba medicinal se usa con sipíajku para curar el mal de ojo).
charánchu. Pájaro de color rojizo con cola grande.
charándentani. Grieta.
charándini. Romper terrones.
charánduni. Sabañón en el talón por el hielo.
charáni. Reventado; reventar una cosa de barro; reventarse; tronar.
charántsini. Reventarse.
charápi. Bebida fermentada de piña y panela.
charápu. Agalla (Thouinidium deseandrum Humb et Bonp). .
charárani. Reventar un grano; tronar.
charárastia. Reventado.
charári. Reventado.
charárusti. Chispa.
charási. Nalga.
charáskani. Pegar a un niño.
charásti. Reventado.
charáta. Maíz tostado hecho flor.
charauéska. Dalia silvestre (el tubérculo de esta planta se usa contra la mordida de víbora).
chári nándi. Su madre.
charóarha. Gorrión (Carpodacus mexicanus).
charóogarhini. Chapeado.
charhácharhási. Cosa rojiza.
charhák khamángarhini. Cargar un niño.
charhákata. Hierba que se usa para ayudar a la digestión entre los ancianos (Malva escoparia L'Herit).
charháku. El hijo que nace al último (benjamín), niño.
charháku jatákua. Cuna de niño.
charháku kámani. Dar a luz.
charháku uérani. Vagina.
charhámas terékua. Trompas (hongo comestible de color rojo).
charhánda. Tierra colorada.
charhándeni. Grieta.
charháni ikárakua. Germinar una planta.
charhánksi. Bermejo, rojizo.
charhánsshi. Rojizo.
charháp tímtsikuni. Juego con ciertos frijoles silvestres llamados patol.
charhápindini. Rojizo.
charhápingarhi. Rojizo.
charhápiti. Colorado, rojo.
charhápiti ambé. Cosa rojiza.
charhápsi. Rojizo.
charhápu. Patol (Erythrina leptorhiza D.C.).
charhárhutakua. Pajuela de ixtle.
charhás petákua. Hemorroide; gorrión (Carpodacus mexicanus); yerba espinosa.
charhási. Ano.
charhasítu. Ano.
charhashítu sharhátani. Enseñar el ano.
charháso. Región entre el ano y el pene.
charhójtani. Capulín madurando.
charhóngarhi. Chapeado.
chatákua tsíkutatarakua. Tenazas.
chátakuni. Clavar, clavar clavos; golpear la cabeza de otra persona.
chatámulnmi. Abofetear.
chatáni. Clavar clavos; golpear la cabeza de otra persona; moler un fruto en mortero.
chátilotani. Clavar.
chatárani. Apachurrar.
chauámarhuni. Cuando mujer está mal sentada y enseñando partes genitales; persona que está abierta de piernas.
chauáni. Abrir un elote en hojas.
chauárhinda. Astilla de un palo.
chauárhini. Despencar.
chauátakua. Penca.
ché. Muchacho, niño.
chekákua. Canoa de madera de la sierra tarasca.
chekákua chikáriri. Canal en madera.
chekákuni. Espinarse la mano.
chekámekua. Ajuate, ajuate de chicalote, espina.
chekámekua akámber. Espina de maguey.
chekámekua karhásheri. Espina de tejocote.
chekámekuarheni. Espinarse.
chekámeni. Espinoso.
chekámikua. Abrojo (planta con propiedades medicinales).
chekándukua jarháni. Espinoso.
chekánduni. Espinarse la planta del pie.
chématseni. Perplejo.
chémini. Tener miedo al cruzar un lago.
chémini terúmini jámani. Tener miedo al cruzar un lago.
chémpsi. Acobardado, cobarde.
chémsi. Temeroso.
chenchéki. Burro.
chénchenmasi. Rasposo.
chéndira. Temeroso.
chéni. Asustarse, asustarse y perder el alma o conocimiento, miedo, temer.
chéni itsárhu nitámani. Tener miedo al cruzar un lago.
chéni mirápakurhini. Asustarse y perder el alma o conocimiento.
chéni parhíkuni itsárhu. Tener miedo al cruzar un lago.
chéparhakuni. Temor.
chéparhakuti. Temeroso.
chérakorheni. Asustarse.
chérakua. Espanto.
chérakuarhen itsí. Asustar el agua de un manantial.
chérakuarhiska nóter míani. Asustar y perder el alma o conocimiento.
chéran mirípakurhini. Asustarse y perder el alma o conocimiento.
chérani. Asustar.
chérani itsíni. Asustar el agua de un manantial.
cherápint. Rasposo.
chératani. Ahuyentar.
cherémikua. Red para pescar sardinas.
cherémini. Tocar el agua.
chérikurhitini jámani. Acobardado.
chérpeni. Asustar; penar (los tarascos creen que cuando una persona está por morir su alma asusta a sus
parientes y recorre todos los lugares por donde el individuo caminó).
chérpini jámani. Penar (los tarascos creen que cuando una persona está por morir su alma asusta a sus parientes
y recorre todos los lugares por donde el individuo caminó).
chérpiri. Espanto.
chérpiti. Cierto espíritu disfrazado de aire que suele engañar a la gente.
chérhini. Temer.
chés jukári. Que tiene corteza.
chés kamáta. Atole de corteza de coco.
chésuperata akuítsiri. Zurrón de víbora.
chéshukua. Cáscara, cáscara de tomate verde.
chéshukua akuítsir. Zurrón de víbora.
chétakirheni. Temblar cuando se duerme.
chétapu. Miedo.
chétapu pikuárherani. Temeroso.
chétkua jámani. Peligrar.
chétseni. Temblar cuando se duerme.
chéua. Goodea luitpoldi Steindachner.
chibáto. Arbusto (leguminosa que forea amarillo).
chikári iorhésh úkua. Madera suave para hacer cucharas y máscaras.
chikári jupíkatin jarháni. Tener un palo agarrado.
chipítikua. Teponaxtle.
chirísikua. Mezquite (Prosopis juliflora Swartz D. C.).
chíti nándi. Su madre.
chkápeni. Apresurarse, apurarse, estar rápido; prevenirse.
chkár ánchikorheni. Trabajar en madera.
chkár ánchikorheri. Trabajador en madera.
chkári. Leño, madero, palo.
chkári ambárheni. Astillar; labrar o pulir madera; limpiar palos.
chkári ánchikorheti. Carpintero.
chkári angáskukua úka. El que hace estacas.
chikári inchárhutani. Estacar.
chkári kamát úrakua. Instrumento de madera para mover el atole.
chkári pitsíperani. Astillar.
chkári uinápitarakua. Travesaño de mesa.
chkématseni. Desmayar.
chkérakata. Aflojado.
chkuándira. Chismoso, mentiroso.
chkuándirani. Mentir.
chkúni. Desangrar con un pedernal (es un método para curar ciertas enfermedades).
chkúpetarakua. Garrocha; gorguz.
chkúrhi. Hoja (botánica); penca.
chkúrhi kharhíri. Hoja seca.
chkhéni. Debilitado.
chóakurhani. Desterrarse.
chóchu. Langosta (Melanoplus spretus) ; maíz colorado (padre y protector de todo maíz); mazorca roja;
saltamontes.
chojpéni. Correoso, estar duro.
chójtsi. Urraca (Cyanocita diadematta).
chóndi. Jarro.
chóngarhini. Tener miedo de noche y generalmente de los espantos.
chopéndini. Terreno duro.
chopengarhini. Elote duro, elote sazón.
chopéni. Duro.
chopérini jarháni ambé. Correoso, estar duro.
chorhómu. Neoophorus diazi Meek.
chós. Pájaro de cabeza prieta que canta en la tarde.
chpír etétsi. Luciérnaga.
chpír óngekua. Bronquitis; resfriado.
chpír pátani. Apagar un fuego o un incendio.
chpír pátati. Bombero.
chpír úni. Hacer lumbre.
chpíreni. Euphorbia calyculata H. B. K.
chpíri. Chispa; fiebre; fuego; tifoidea.
chujpí angántsi. Vara del burro (Selloa glutinosa).
chúkata. Mezquite (Prosopis juliflora Swartz D. C.).
chukuí. Cierto pájaro que canta antes de la madrugada.
chukuímukua. Pico de ave.
chumani. Acompañar, seguido.
chúmani chúrikua. Acompañar de noche.
chumbích úkurhiti. Parálisis de las piernas.
chumpemani. Ir de coliche.
chumpimani. Ir de coliche.
chúndani. Cerrar los ojos de sueño.
chúngumani. Seguir a una persona.
chúntani jurámutini. Correr a una autoridad.
chunúkua. Arruga.
chunúkukata. Arrugado.
chunúkuni. Arrugar.
chunúkurhi. Arruga.
chunúkurbini takúsh. Arrugarse la ropa.
chunúkurhistia. Arrugado.
chunúkurhita. Arrugado, cara arrugada.
chunúngarhi. Cara arrugada.
chunúni. Arrugar, arrugarse la ropa.
chunúriti. Arrugado.
chunúrhi. Arrugado.
chunúrhikata. Arrugarse la ropa.
chupír uapángani. Resfriado en el pecho.
chúramani. Trabajar hasta la noche.
chúrekua. Noche.
chúreni. Anochecer.
churiki. Niño enfermizo, niño llorón, niño nervioso.
chúrikua epérikua jatsíkuani. Manera de cazar huilotas en la noche.
chúrinish jángashkurbini. Oscurecimiento debido a lo nublado en tiempo de aguas.
churhíngua. Palo como horqueta donde se colocan acotes encendidos.
churhíp úrakua. Olla para hacer caldo de res.
churhípu. Caldo de res (platillo predilecto de los tarascos, lleva chile rojo).
churhípu jámatarakua. Tipo de olla para hacer caldo de res.
churhípu pikúnskuarhu anápu. Caldo de res (platillo predilecto de los tarascos, lleva chile rojo).
churhúkua. Aguja de madera para hacer redes para pescar.
churhúkuni. Picar, punzar.
churhumarheni. Astillarse la frente.
churhúntskani. Picar en el suelo.
churhúrini. Inyectar.
churhúrukua. Cascabel de víbora.
churhúrheni. Picar.
chúskuerani. Todo el día.
chúskuni. Todo el día.
chúspepani. Ir de coliche.
chúsperapani. Andar en fila.
chúspipani. Seguir a una persona.
chúshapani. Seguirlo.
chúshipani. Seguirlo.
chútakata. Desterrar; preñez (en animales).
chútani. Ahuyentar, correr gente.
chútantani. Correr a una autoridad.

CHH
chhachómekuarheni. Comulgar.
chhamáni. Desbaratar.
chhamási. Corazón de maguey tatemado.
chhambákuarhini. Derrumbarse.
chhanákua. Juego.
chhanákukuni. Hacerle una broma.
chhanákuni. Burlarse.
chhanáni. Desatinar a otra persona; jugar, jugar naipes.
chhanántani. Ceremonia secular en una fiesta tarasca.
chhanántskua. Carnaval.
chhanárakua. Juguete.
chhanári. Jugador, jugueton, travieso.
chhanchárhu. Variedad de hormiga grande.
chharháki. Cascajo.
chhatáni. Machucar.
chhauáni. Arrancar un elote o mazorca de la planta del maíz, despencar.
chhéni. Titubear.
chheráni. Lugar de espanto.
chherápiti. Aspero, rasposo.
chhéti. Cola.
chhojpémakuarheni. Cuajarse.
chhojpéri. Duro.

E
echékorheta. Ajolote de tierra.
echémen. Aguado.
echémini. Cosa aguada.
echémiti. Aguado, cosa aguada.
echéngarhitani. Cegar a otro con tierra.
echér ambákiti. Terreno bueno.
echér iorhéjpiti. Tierra con humus.
echér kándi. Dueño de un terreno.
echér púmbanarini. Romper terrones.
echér phitáratarakua. Pala de madera.
echér tsakáp jándu. Terreno con cascajo.
echér úkat úni. Loza.
echér urhúrakua. Piedra cóncava para moler barro.
echéri. Suelo, terrón, tierra.
echéri charhákindini. Terreno con cascajo.
echéri charhánchi. Barro; tierra color rosa.
echéri charhánshi. Barro; tierra color rosa.
echéri jurúme. Bacinica de barro.
echéri kutsárindu. Terreno con cascajo.
echérindu. Suelo.
echérindu apóndini. Estar acostado en el suelo.
echérini. Terreno.
echério. Ciudad de México.
echérir ktá. Casa de adobe.
eguénda. Cerilla de las orejas.
eiáajpeni. Prometer.
eiáakuarhini. Comprometerse.
eiáatspeni. Prometer.
eiámpericha uéraman anápuecha. Consejeros de barrio.
eiámpikuni. Delatar.
eiángpini. Anunciar, avisar, comunicar, contar, chismear.
eiángpiricha. Músicos que anuncian fiestas grandes.
eiángpiti. Mensajero.
eiánguni. Dar a entender algo.
eiánguticha. Consejeros.
eiátspeni. Manda.
eiérpini. Mostrar.
éjpu. Cabeza (anatomía).
éjpu késkutini. Cabizbajo.
éjsatani. Machucar.
éka. Si acaso; al cabo.
éka ambé ma sési jauáka. Cuando uma cosa está bien.
éka ambénski sekápatoka. Cuando a uno se le resbala algo de las manos.
éka ámberi. Mientras.
éka erándiaka. Al amanecer.
éka jambéra. Y cuando.
éka kuíchakuni jákarhaka. Cuando un piso está sucio.
éka ma angátapu ámangechakua jukáka. Cuando un árbol tiene frutas.
éka ma angátapu tsiríka. Cuando el árbol está maduro o sazón.
éka ma angátapu tsirírl jarháka. Cuando el árbol está maduro o sazón.
éka ma jántaka terúnukua. Cuando algún objeto se encuentra en un patio.
éka píntsikua uauárhuka. Cuando el polen del maíz se ha caído.
éka tíndi ma atápika. Cuando un mosco pica.
éka tsikápkuarhaka. Cuando a uno se le resbala algo de las manos.
ékakini. Cuando.
éki. Desde.
ekuápakuni. Torcer un hilo.
ekuárheni. Mixto.
ekuárhu. Afuera; patio; solar.
ekuárhuni. Tener venas en la frente.
émanga. El que.
émanga jandíaku uandóskurhika. El que platica solo.
émanga kanínderaka pinchúmikua. El que tiene la boca chueca.
émanga pinchúmikua tepánderaka. El que tiene labios gruesos.
émanga terúkuaka. Lo que corresponde.
émanga tipátaka. El que riega.
émanga uáka jatsírakuechani. El que hace costales.
émanga uéntaka. El que salió.
embánskani. Espacio.
embóka. Por que.
eménda. Estación de aguas, tiempo de aguas o de lluvias; verano.
eméndikua. Cerilla de las orejas.
enánd ángatapu. Árbol de guayaba.
enánd chkari. Árbol de guayaba.
enándi. Guayaba (Psidium guayava L.).
enándi kamatá. Atole de guayaba.
enándimiskua. Cierta yerba medicinal.
enéndikua. Cerilla de las orejas.
éng no manákurhika. Fijo.
éng shírlka. Que le pegó el rayo.
éng uéraka. El que salió.
énga chérperakuarhu. Lugar de espanto.
énga erókampka. Evento que se esperaba.
énga eróperangaka. Lugar de espera.
énga kashúkukua jukáta. Que tiene corteza.
énga kauírpika. Que emborracha.
énga khuaníjka. Lo que corresponda.
énga na kamáraka úni. Tan luego como.
énga tápuruecha. En cuatro partes.
énga uétarhirka. Lo que corresponda.
énggaksi. Los que.
énggani. Lo que.
énggari. Sí eres.
éni. Cera.
énu. Cierta ave con pico largo.
épa. ¡Óigame!, oye, perdone usted.
epéndukuni. Zancadear.
epénjimu. Ahuehuete (Taxodium: mueronatumten).
epéri. Caspa.
epéru. Empeine (enfermedad de la piel).
epéruani. Trampear animales.
epérukua. Red para trampear animales como el venado; trampa para huilotas.
epérukua jatsíkuani. Cazar animales con trampa.
epérukua jatsíkukuani. Atrapar un animal.
epérukua jatsíkukuani chúrlkua. Manera de cazar huilotas en la noche.
epérukua jatsíkuni. Atrapar un animal; cazar animales con trampa.
epéruni. Cazar animales con trampa; coger lazando, lazar animales.
epéruni tekéchuchani. Lazar animales.
epérutini juáni. Coger lazando.
epéta. Empeine (enfermedad de la piel) ; mal del pinto.
épu kénsi. Cabezón.
épu kérl jukáni. Cabezón.
épu manátani. Cabecear.
épurh páni. Llevar un objeto sobre la cabeza.
épurhu sési jatsítsikungantani ma knfuchikua. Adornarse cabeza con listones y monedas de plata en día de fiesta.
epúsh. Caspa; tela muy díafana del grano del maíz.
eráa. Mira.
eráani. Nombre de una planta medicinal; ver.
eráatani. Divisar; ir a cuidar una milpa.
eráchi. Hermano.
erájchurakua. Alba.
erájkuni. Alumbrar; verse uno mismo la mano.
erájkutani. Alumbrar a otra persona.
erájkutarakua. Lámpara; ocote encendido.
erájpani. Divisar un plan.
erákuarhekua. Fingir.
erákuarheni. Fingir.
erákuatsi. Primo en tercer grado.
erákuk úrakua. Cera.
erákukua. Alumbrar; claridad; copia; luz.
erákukurheni. Verse uno mismo la mano.
erákungantani. Seleccionar autoridades.
erákuni. Escoger semilla, selección de semillas.
erákuni ambákit ambé. Escoger lo mejor.
erákuni sánderu ambákit ma. Escoger lo mejor.
erákuntani ambákiti. Escoger lo mejor.
erákuntani ikárakua. Selección de semillas.
erákuntani jurámutichani. Elegir autoridades, seleccionar autoridades, votar.
erákuntani jurámutin. Elegir autoridades, votar.
erákuntani tsikíkua. Escoger semilla.
erákuntani tsikípu. Escoger semilla.
erákuntskua. Selección de semillas.
erákuparini. Distinto.
erákurhukuarhu. A las 4 a.m.
erákuti. Pastor.
erákutpirl. Alumbrador en fiestas.
erámakuarheni. Aparecer en el agua.
erámani. Ver en el agua.
erámarhandini. Relumbrar.
erámarhatani. Relumbrar.
erámatakuarhu. Ventana.
eránakua. Cristal; traslucir; vidrio.
eránchini. Boca arriba, ver hacia arriba.
erándeni. Amánecer; mirar a los lados.
erándingashki sési. ¿Han amanecido bien?
erándini jarháni. Alba.
erándipakua. En la madrugada.
erándipani. Al amanecer.
erándu. Madrugada.
erándukua. Claro día.
erandutani. Alumbrar, alumbrar a otra persona.
erandutani kuinchikuarhu. Alumbrador en fiestas.
erángakata. Cosa copiada.
erángani. Mirar adentro.
erángarhikua. Ceja; proyectar.
erángarhikuni. Abrir un elote en hojas.
erángaskani. Acordarse de un pariente muerto.
erángek phitáni. Hacer una figura en un tejido.
erángekua. Copia; escultura en madera; símbolo.
erángekua imbó úni. Moldearse.
erángetarakua. Espejo.
eránguani. Pastorear.
eránguerani. Divisar, divisarlo.
erángueraniku. Divisarlo.
eránguni. Acechar, cuidar, divisar, divisarlo; pastorear.
eránguti. Pastor.
eránskueran. Amanecerse, velar toda la noche.
eránskukua. Claridad.
eránskutashkash chúri. Amanecerse, velar toda la noche.
erántskua. Claridad.
erántskuni. Amanecerse, desvelarse toda la noche, velar toda la noche.
eránukata. Viuda.
eránukorheni. Mirarse uno.
erárandijpenstani. Hacerse cargo de otros; tener clemencia.
eráshamani. Nombre de una calle de donde se divisa todo; región de los Once Pueblos.
eráshamati. Profeta.
eráshapani. Ir divisando.
eráshatakuarhu. Ventana.
eráshatani. Divisar.
eráshatani ma tupákua. Divisar un plan.
eráshatapani. Ir divisando.
eráshetani. Asomarse por la puerta.
eráshipani. Seguirlo.
erátakukuarhu. Vereda.
erátakuni. Desviar, desviarse.
erátamakua. Ventana.
erátamani. Asomarse por la puerta.
erátani. Cuidar.
erátarhani iápurlsh. Mirar a los lados.
erátatpini paménchatini. Cuidar a un enfermo.
eráteni roa tiríapu. Abrir un elote en hojas.
erátikuarhita. Espejo.
erátirhikua. Espejo.
erástikua. Impresionarse.
erátitarakua. Espejo.
erátsek ukari. Gente con experiencia.
erátsekua. Idea, imagen, pensamiento.
erátseni. Idear, imaginar, pensar, proyectar, urdir.
erátseni úni sáni ambé. Hacer algo uno mismo, urdir.
erátsenskua. Consideración.
erátsenstani. Considerar.
erátsentanl. Pensativo, reflexionar.
erátsetajpeni. Castigar.
erátsetajperakua. Castigo.
erátsetarantskua. Nido de gallina para empollar.
erátsinskata. Pensamiento.
erátsintani. Pensativo.
erékati. Criollo; chaparro.
eréndikua. Muela.
erérakua. Solar.
eréremukua. Parte inferior e interior de los labios.
erérenarikuicha. Mejilla.
erókani. Aguardar, esperar; mirar a los lados.
erókarin sóndi. Aguardar.
erókatarakua. Escudo.
erókorhini. Esperar gente.
eróksi. Comal de barro para hacer tor tillas.
eróksh ishúparha. Pajarito; tortilla con chile (nombre de un pájaro).
erókurhikua ambé. Evento que se esperaba.
erókurhini. Presentimiento.
eróntani. Esperar.
erónurhini. Mirar a los lados.
erónurhipani. Ir divisando.
eróparhani. Presentir algo por detrás.
erópecha. Guarnición de soldados que espera al enemigo.
erópekuarhu. Lugar de espera.
erópeni. Esperar gente en un valle.
erópetarajpeni. Defender una fortaleza.
erópini. Esperar gente.
erhéndikua. Muela.
erhéndikua pamérani. Dolor de muelas.
ésk jatákua. órbita (anatomía).
ésk khérati. Ojos grandes.
ésk páshatiia. Abrir los ojos cuando se está cabeceando.
éskani. Abrir los ojos.
éskantani. Abrir los ojos cuando se está cabeceando; volver a abrir los ojos.
éskari. Tan luego como.
éskua. Ojo.
éskua khérati. Ojos grandes.
eskua mitani. Abrir los ojos.
eskua mitantani. Abrir los ojos.
eskua mitatini. Abrir los ojos, abrir los ojos cuando se esta cabeceando.
eskua patati. Vista ofuscada
eskua tarhiangarhini. Vista ofuscada.
eskuar anapu erátatarakua. Pestaña (anatomía).
éskuarh anápu tisíngarhikua. Ceja.
éskuarh anápu uápeta. Pupila.
éskuarh khuangápekuaricha. Ceja.
éskuarh ungarhini. Catarata del ojo.
éskuntani. Arder, encender, quemar.
esapáni. Mirar algo.
eshé. Mira.
eshékuarheni. Sufrir.
eshékuarhini. Mendigar.
eshékurhintan ambé. Cosa encontrada.
eshénchangani. Cuando a uno lo quieren.
eshéni. Aliviar, cuidar, curar, mirar,percibir, ver.
eshéni ambé. Mirar algo.
eshéni chérakatachani. Curar a los que se asustan y pierden el alma.
eshéni ma kuirípuni. Curar a una persona.
eshéni mátarush jimbó. Ver por otros.
eshénskata. Cosa encontrada.
eshéntani. Hallar, encontrar.
eshéparin jámani. Tener cuidado.
eshéparini. Ser cauteloso, tener cuidado.
eshéperi. Curandero, doctor, médico.
eshérani. Mostrar.
eshérpini. Exhibir.
etúmeni. Salado.
ethérhuni. Arder, encender, quemar.
etsákuarheni. Cundir; esparcir.
etsákuarhentastia. Cuando la gente se desparrama.
etsákuarhepani. Cundir.
etsákuni. Bifurcar, distribuir, esparcir, tender, extender, extenderla.
etsákupani. Ir propagando noticias.
etsákurhipuni. Cuando una enfermedad se vuelve epidemia.
etsándirhinkata. Derramadero.
etsándurhini. Derramar, regar por el suelo.
etsárhetseni. Cuando la gente se desparrama.
etsérhukua. Cicatriz en la base de la nariz; frente (anatomía).
etsérhuta. Frente (anatomía).
etsérhutani. Arder, encender, quemar, prender fuego.
étskuni. Luz.
étskuti. AIumbrador en fiestas.
euájkuni. Arrebatar.
euájkurini. Agua de lluvia que se recoge en canoas.
euájkutani. Arrebatarle, quitarle.
euájpeni. Recibir.
euájpeni san ambé. Recibir algo.
euájperani. Un juego de pelota a manera de hockey.
euájpintani. Recobrar, recoger, recuperar.
euájpintskua. Todo lo que se puede reclamar.
euákorheni. Quitar.
euákorhpeni. Arrebatar, conquistar.
euálmarhperani. Disputarse una herencia.
euákurhperani jóshakua ambé. Disputarse una herencia.
euáni. Quitar.
euántani. Recobrar, recoger, recuperar.
euápeni. Recibir algo.
euápentani. Recobrar, recoger, recuperar.
euáperani jatsíkua ambé. Disputarse una herencia.
euáperansh jatsíkua ambé. Disputarse una herencia.
euáskuni. Depositar una semilla en el hoyo; sembrar maíz.I
í. Este, es to.
i káni. Y cuando.
í kutsí inchámani. Al empezar un mes.
iáaiáasi. En seguida.
iáakukata. Cuña.
iaangáantani. Cansarse de reír, enfadarse.
iáas anápu. Contemporáneo, moderno, nuevo.
iáas khóru. Ahora sí.
iáasi. Ahora, hoy, inmediatamente.
iáasimendu. Ahora, hoy, inmediatamente.
iáchakukua. Cuña.
iáchaknni. Poner cuñas.
iáchka. Está bien.
iagóntani terékurhini. Cansarse de reír.
iájchakua. Cojín.
iájchakua jatsíni. Poner cojín.
iájchani. Usar una almohada.
iájchukukua. Piedra sobre la que descansa una troje.
iájchukuni. Colocar una almohada; poner una cuña.
iajkáni. Calmar, fin.
iájtsitani. Descansar sobre algo.
iákata. Apellido tarasca; construcción prehispánica; mogote; montón de piedras; pirámide.
iákatani. Amontonar piedras.
iákatarhu. En la iákata; malpaís.
iám arhítatpiricha. Consejeros.
iám kurhírani. Abrasar.
iám npíjtseni. Descolorido.
iámambe kamárani. Acabarse todo.
iámambe kurhákuntani. Todo lo que se puede reclamar.
iámben ambéru. De todas clases.
iámendu. Todos.
iámindu. Entero.
iámindu arháni. Comerlo todo.
iámindu atárani. Gastar todo.
iámindu jatángikua. Todos los órganos internos de la caja torácica.
iámindu úrani. Gastar todo.
iámo órhekuarheni. Taparse todo.
iámu. Todo, total.
iámu arháni. Comerlo todo.
iámu atárani. Gastar todo.
iámu órhekuarheni. Cllbrirse todo.
iámu úrani. Gastar todo.
iámukuarhini. Acabarse.
ianári. Marchito.
iandáni. Intrincar.
iangáani. Cansarse de reír, enfadarse.
iangáantani. Hartarse.
iangátseni. Aburrirse, cansarse; perder fe en los negocios.
iangórhani. Cansarse de reír, enfadarse.
iangórhantani terékurhini. Cansarse de reír.
ianírani. Marchitar; morir.
iápur ish. De muchas maneras.
iápur ish apóndini. Acostarse en varios lugares por enfermedad.
iápur ish ichápeni. Acostarse en varios lugares por enfermedad.
iápur ish ishéni. Mirar a los lados.
iápur ish manákurhini. Moverse por distintos lados.
iápuru. Por donde quiera.
iápuru ish. En muchas partes.
iápuru ish eshéni. Mirar por todos lados.
iári sési. iQué tal! .
iario terékua. Variedad de hongo comestible que crece sobre palos viejos.
iaríni. Pino maduro.
iarhárikurhini. Orinar.
iarhátsekua. Orina.
iarhátseni. Orinar.
iarhátsetakuarhu. Mingitorio.
iarhátsetarakua. Vagina.
iarhátseti. Moho.
iarhátsikata. Orina.
iarhátsikurhinl. Orinar.
iarhátsini. Orina.
iarhátsitarakua. Vejiga.
iás kuetáperaska. Ablandamiento.
iás ma jeréres. Ahora, inmediatamente.
iási. Paloma silvestre (Leptotila vereauxi).
iáskoria. Ahora sí.
iáskurhikua. Diarrea.
iáskurhini. Tener diarrea.
iásh kórushkia. Ahora sí.
iauákua. Nieve.
iauákua andátserani. Nevar.
iauákua atástia. Helarse una planta.
iauánekua. Allende.
iauáni. Helar; lejos.
iauáni niráni. Desterrarse.
iauáni pirítani. Relampaguear en un lugar muy lejos.
iauárhi. Metate.
iauárhikata. Helado.
iauárhikatari. Casa de adobe.
iauárhini tarhétani. Helarse una planta.
iauárhiti. Helado.
iauárhukat úni. Hacer adobes.
iauárhukata. Adobe.
iauárhuni. Helarse una planta.
ichájkutini. Tener un palo agarrado.
ichájtsikua. Planta medicinal de la región del lago de Pátzcuaro.
ichájtsinl. Acostarse boca arriba.
ichákchukuni. Caminar por un portal.
ichákuamakuni. Orilla.
ichákuni tpákuarhu. Estar acostado en el solar o llano.
ichánarhikuni. Objeto atravesado.
ichándikuni. Echarse; estar• en un rincón.
ichándin. Acostarse.
ichándini. Acostado.
ichándisti icápatsitini. Acostarse boca abajo.
ichándisti terúm jatín. Acostarse boca arriba.
ichándisti uarhíti ma jingóni. Acostarse con una mujer.
ichánditin. Acostado.
ichánditini jarháni. Estar acostado.
ichántsani. Horizontal, quedar horizontal.
ichápani. Poner una cosa sobre el fuego.
ichápeni. Estar acostado en el suelo.
ichápeni uáni jurhíatechani. Acostarse varios días.
ichápini. Acostarse.
ichápini ma uarhítin jingóni. Acostarse con una mujer.
ichápini téshurhitini. Acostarse de lado.
ichápitin. Acostado.
icháruntani. Echarse.
ichárhukua. Canoa mediana de un solo tronco del lago de Pátzcuaro usada como medio de transporte.
ichárhuni. Echado.
ichárhuta. Canoa mediana de solo tronco del lago Pátzcuaro como medio de transporte; media fanega de maíz.
ichárhuti. Acostado.
icháshpitani. Atravesado.
ichátsitani. Atravesar.
ichékua. Bizco.
ichéri charhápenduni. Barro, tierra color rosa.
ichéri énga no júskuarhka. Tierra baldía.
ichéri jatsírantani. Tapar un pozo cuando se planta un árbol.
ichéri júskua. Tierra seca que cuelga en barrancos.
ichéri pitsípiti. Tierra resbalosa.
ichéri tangáshurhinl. Tierra firme.
ichéri tarhékata. Sementera.
ichéri teréndu jukári. Tierra fértil.
ichéri tsikándi. Tierra resbalosa.
ichéri tsikándini. Tierra resbalosa.
ichíkua. Maguey tatemado.
ichótani. Urdir.
ichújpani. Hacer tortillas.
ichújpatarani. Obligar a una mujer a hacer tortillas.
ichújpatisti. Es mujer.
ichúkuta jorhépataranskua. Cazuela para calentar comida.
ichúparha. Tortuga del lago de Pátzcuaro.
ichúskuni. Hacer tortillas.
ichúskut jatákua. Cesto de tortillas; tazcal.
ichúskut patsárakua. Olla mediana para guardar tortillas.
ichúskut teiápiti. Tortilla gruesa de maíz.
ichúskuta. Pan, tortilla.
ichúskuta típakata. Tortilla gruesa de maíz que contiene sal, dorada en el comal y luego en el fuego directo.
ichúskuta úni. Hacer tortillas.
ichúskutarani. Obligar a una mujer a hacer tortillas.
iéjtani. Nevar.
ienchéni kánarhikua. Ten er la cara chueca o torcida.
ienénarhi. Tener la cara chueca atarcida.
iengéjchani. Inclinar la cabeza hacia un lado.
iengéjkamani. Ladearse.
iengéndira. El que tiene la boca chueca.
iengéngarhi. Bizco.
iengéngarhini. Tener la cara chueca o torcida.
iengéni. Ladearse.
iengéri. Panda.
iengésh. Chueca, torcido.
iengétsi. Variedad de parálisis infantil.
iengétskani. Cojear, renguear.
ierénarhini. Bizco.
ieréngarbi. Bizco.
ieréngarbini. Tener la cara chueca o torcida.
iéskua. Madera podrida de encino para hacer lumbre.
iésta. Nieve.
iéstani. Nevar.
íesü. Esto.
iétakata. Mezclado, revuelto.
iétakurbi. Revolverse.
iétani. Batir, disolver, mezclar, revolver.
iétani késh. Batir alas.
iétsitpiricha. Consejeros.
íicha. Estas.
ijkárani. Plantar, sembrar plantas.
ijkárantani. Trasplantar.
ijkíakua. Acaloramiento.
ijkíakuni. Odiar.
ijkíani. Disgustarse, enojarse; hacer discordia.
ijkíata. Molesto.
ijkíatajpeni. Acalorar.
ijkíatakua. Mohína.
ijkíatin. Acaloradamente, irritado.
ijkímingarheni. Odiar.
ijkuáni. Bañarse.
ljkuárani. Bañarlo; engretar.
ijtsí. Agua, líquido.
ijtsí chhérani. Asustar el agua de un manantial.
ijtsi etsáatani. Irrigar, regar.
ijtsí etsákorheni. Desbordarse.
ijtsí iójkakata. Agua de lluvia que se recoge en canoas.
ijtsí jatákua. Olla grande de barro para el agua que se toma.
ijtsí jatsíkuni. Irrigar, regar.
ijtsí kurhírak úrakua. Olla mediana para deshacer la cal para hacer nixtamal.
ijtsí párakua. Esófago; laringe (anatomía).
ijtsí páratarakua. Botella; bule; cántaro de barro; guaje (Lagenaria vulgaris Ser).
ijtsí patsári. Cierto insecto que vive en el agua estancada.
ijtsí purhú. Melón (Cucumis melo L.); sandía (Citrullus vulgaris Schrad).
ijtsí pbitáni. Acarrear agua, sacar agua de un pozo.
ijtsí siuíni újtsini. Ola.
ijtsí tarhému. Sauce lloron (Salix babylonica L.).
ijtsí tharhéatsini. Ola.
ijtsí tsímekuarhu. Derramadero, desagüe.
ijtsí úntani. Derretir.
ijtsí urlúkua. Encino (Quercus SPP.).
ijtsíantani. Disolver.
ijtsíarhu. Abrevadero, manantial.
ijtsíarhu kúsemani. Sonido producido en el agua.
ijtsíeri shukúparhakua. Lama del agua (Utricularia vulgaris L.).
ijtsímakua. Agua.
ijtsímani. Beber, tomar agua.
ijtsímataani. Abrevar, dar de beber a los animales.
ijtsímatarakua. Vaso, ollita de barro para tomar agua.
ijtsúk euáni. Destetar.
ijtsúk juánguatarakua. Cántaro de barro para transportar leche.
ijtsúk kamáta. Atole de leche endulzado con piloncillo.
ijtsúk phikúrakua. Olla verde de barro que se usa para ordeñar.
ijtsúk uéraü. Planta medicinal del lago de Pátzcuaro.
ijtsúkua. Glándula mamaria de cualquier animal; leche de mujer; leche de vaca; savia; seno de mujer; teta.
ijtsúkueri éjpu. Pezón; teta.
ijtsútakua. Tabaco (Nicotiana SP.).
ikáraku jukákuarhani. Hortalizas.
ikárakua. Planta.
ikárakua kuátskuni. Sembrar plantas.
ikárakua shipíatí. Planta medicinal.
ikárani. Hacer crecer, plantar plantas.
ikárbikurbini. Hartarse.
ikíakua. Odio.
ikíakuerheni. Enojarse.
ikíakuni. Reñir.
ikíanku. Enojarse.
ikíantiku tauátauá arháni. Dar muchos puntapiés con coraje.
ikiáspini. Abominar.
ikíata. Odio.
ikíatani. Hacerle una broma.
ikíatperani. Calumnia; dificultad; en mistad.
ikíchak únl itsí. Ensuciar el agua con polvo.
ikíchakua. Asqueroso, sucio.
ikíchakua úni. Desperdiciar.
ikíchakuen jási. Sucio.
ikíchakueni. Desagradable, sucio.
ikíchakueni jámarhani. Sabor malo.
ikíchakushinga. Asqueroso.
ikíchandira. Asqueroso.
ikíchani. Aso, asqueroso, tener asco.
ikíchatí. Asqueroso.
ikíkurbi. Juguetón; molesto.
ikíkurbini. Travieso.
ikímchakua. Aburrimiento.
ikímchan. Aburrir.
ikímchani. Maldecir.
ikímenan. Bravo.
ikímingani. Bravo, ser bravo (refiriéndose a los animales).
ikímingarl. Bravo.
ikímini. Castigo.
ikíni. Enojar.
ikínperani. Enojarse.
ikítacbitpiri. Animal agorero.
ikítperani. Disgustarse.
ikíua. Apellido tarasco.
íksi. Estas, estos.
ikuándutani. Baño de pies para curar resfríos.
ikuíchikuinjasi. Abigarrar.
imá. Aquel, él.
imá ambáldüka. Lo bueno.
imá ambé úkurhioü. Acontecer.
imá ambénski. Lo que.
imá ambénski uétarbioka. Lo que corresponda.
imá jurhíani. Tiempo ha.
imá kenchénderakua tsiúmuk. El que tiene labios delgados.
imá kéri. Grande, macho, varón.
imá kéri tarhé. Grande; macho, varón.
imá minchúmukua támis jatsíka. El que tiene la boca chueca.
imá sháshesü. ¿Así es?
imá tatá kéri. El abuelo.
imá tsiríntsirínderaka. El que tiene labios delgados.
imácba ambénski. Lo que.
imákanku. Desde.
imáksi. Aquellos.
imán jimbó. Hasta por allí, por ello, por eso.
imáni eshéni énga chérakata jauáka. Curar a los que se asustan y pierden el alma.
imánku jarháni. Estar listo.
imárhikuasbini. Contener.
imátu. También.
imátush. Ellos también.
imécha. Aquellos.
iméecha. Ellos.
iméri kumánchikua jimbó. En casa de aquél.
imérlshpti ichérl. Dueño de un terreno.
imóon. En casa de aquél.
in kamárani. Al final.
inchánkurini. Adentro en el interior.
incháarhakua. Miembro viril del marrano.
incháatakua. Entre los dedos (anatomía).
incháatani. Introducir.
incháchakutspiri. Ladrón de maíz en tapancos.
incháchatani. Ensartar, ensartar hilo.
incháchatani pirúkua. Ensartar hilo.
incháchatarakua. Aguja de madera para hacer redes para pescar.
incháchukunskuarhu. Corredor, debajo de una troje.
incháchukurl jarháni. Corredor, debajo de una troje.
incháchukurini uashákani. Estar sentado en un corredor.
inchájchulmrini. Corredor, pasillo; debajo de una troje.
inchájchukutini. Debajo de una casa.
inchájpani. Meter algo dentro del horno.
inchákuni arhínchperakuarhu. Intervenir en una riña.
inchákuni ikítperakuarhu. Intervenir en una riña.
inchákuni uandákua jingóni. Entrometido.
inchákunskuarhu. Pasillo.
inchákurini. Solar.
inchákushka. Depositar una semilla en el hoyo; sembrar maíz.
inchákutspiri. Entrometido.
incháman jámani. Al empezar un mes.
inchámarbini. Hurgar.
inchámeni. Meterse al agua.
inchámikua. Dentro del agua.
inchámikuarhu. Región del lago de Pátzcuaro.
inchámitini. Dentro del agua.
inchámutakata. Canal.
inchámutani. Meter un palo sobre otro.
inchánderakua. Hombro.
inchándikua. Músculo del hombro del hombre.
inchándikurini. Rincón.
inchángarbini. Persona que lleva un arma en la cintura.
inchángek uarhítir. Saco de mujer.
inchángekua. Camiseta.
inchángeni. Ponerse un poncho.
incháni. Entrar.
incháni ka uérani. Entrar y salir.
inchántani. Fin de una estación, terminar una estación; meterse a una casa.
incháparhatani. Poner algo sobre otro objeto.
incháparhitani. Juego del volantín, meter algo.
incharani.Meter algo en una troje.
inchárani ambé. Meter algo.
inchárantani. Meter algo.
inchárin phatsl,ini. Guardar dentro.
inchárini. Adentro, dentro; interior y centro de una troje.
inchárini eshéni. Mirar adentro.
inchárhukua. Cuña.
inchárhukua jatsíkuni. Poner una cuña.
inchárhukua pikúni. Desabrochar.
inchárhukuchani jatsíkuani. Poner cuñas.
inchárhuta. Cuña.
inchárhutani. Meter un palo sobre otro.
incháskungani. Sepultar un difunto.
incháskuni.Depositar una semilla en el hoyo; enterrar; sembrar maíz.
incháskuntani. Enterrar, enterrar un muerto.
incháskuntani uarhírini. Enterrar un muerto.
incháskutarakua. Coa de pino.
inchástapakua. Entrometido.
incháshukurini. Axila, sobaco.
incháshukutini. Axila, sobaco.
inchátirakua. En la tarde.
inchátiru. A tantos del mes; crepúsculo, en la tarde, tarde.
inchátsekuarhu. Debajo de la tierra.
inchátsikun jurhíata. Meterse el sol.
inchátsikutin pakárani. Horizontal.
inchátsini. Hundirse, meterse en la tierra, sumirse en la tierra.
inchátsintani. Meterse en la tierra.
inchátsitani ambé ma. Esgrafiado.
inchátsitini. Debajo de la tierra.
inchátspeni. Allanar.
inchótani. Urdir.
indé. Este, y.
indé máku jásh. De igual manera.
indé mámar jásh. De muchas maneras.
indé már jásh. De todas clases.
indé shángacbani. De a tanto.
indé utúsicha. Mestizo.
indéksi. Esos.
indén ambé. Eso.
indéni. Ese.
indétu. También.
ingún akuá. Guiso.
ingúni arhásti. Está vivo.
ingúni jámani. Tener cautela.
íni. Ave parecida al zopilote, el extremo de sus alas es de color blanco; este, esto.
injájtapari. Entrometido.
ínskuni atárakua. Dar el gasto diario.
ínspekorheri. Comerciante.
ínspekuarheni juchíti. Vender alguna propiedad.
ínspekuarheni kópikuarhu. Vender en la plaza.
ínspikorheri. Abarrotero.
ínspikurhintani. Revender.
ínspini ámangechakua. Dar fruto.
ínspiti. Comerciante.
intsátseni. Sumirse en la tierra.
intsíkorheni. Regalar.
intsímbeni. Regalar.
intsímpeni. Lisonjear.
intsímperakua. Regalo.
intsíparhini. Arrimar.
intsírhikuarhiska. Contagiarse.
intsírhitani. Contagiar.
íntspekorheni. Vender.
íntspeni. Dar, regar, servir.
íntspentani. Devolver.
íntsperani. Intercambiar objetos.
íntspini kuínchikuarhu. Cooperar en una fiesta.
intshírhetperani. Contagiar.
ióarhini. Hablar; ladrar; llamar, mano dar llamar.
ióarhipini. Mandar llamar.
iójkurhakua. Jeme.
iójtarha. Pierna larga.
iójtarhantan shangárani. Paso largo.
iójti. Cosa larga, largo.
iójtsi. Persona con cráneo alargado.
iókoni. Consentir.
iómuni. Aguileño.
ión anápu. Anticuado, antiguo.
ión imbó. Durante mucho tiempo.
ión úni. Durar.
iónchini. Guarecerse de un aguacero.
ióndakua. Tardanza.
ióndakuarhu. Tardanza, tiempo.
ióndani. Tardar.
ióndani uandáni. Tartamudear.
ióndani uandári. Tartamudo.
iónderakua. Pico de ave.
ióndurha. Pie largo.
iónen. Anterior.
ióneni. Durar, tiempo ha.
iónestia. Durante mucho tiempo.
ióngarhi. Cara larga.
ióngarhitakua. Espinilla (anatomía).
ióni. Anterior; cesar de llover; tiempo.
ióni apóndistia. Acostarse varios diaa.
iónini. Tener edad.
iónish. Anterior.
iónki. Tiempo.
iónkiti. Antes.
ióntki. Muchos años ha.
iorékua. Canal.
iórhatani. Extender. .
iórhati. Cosa larga, largo.
iorhéjpakata. Tierra fértil.
iorhéjpini. Creciente, derramar, desbordarse un río.
iorhék sapíchu. Arroyo, riachuelo.
iorhékua. Creciente; río.
iorhékua shikáriri. Canal en madera.
iorhékua tsímini. Creciente, desbordarse un río.
iorhéni. Correr el agua, escurrir, fluir.
iorhéni itsí. Correr el agua, escurrir, fluir.
iorhés. Instrumento de madera para mover el atole.
iorhés chéjti. Mango de cuchara.
iorhés shakuá. Lengua de vaca (Rumey mexicanus Meis).
iorhési. Cuchara de madera.
iorhésh jatsímani. Cucharear.
iorhésh sándar kéri. Cuchara grande de madera para hacer chicharrones.
iórhini. Hablar, llamar.
iorhóngua. Canal en madera.
ióskani. Crecer, desarrollarse, estar largo, extenderse.
ióskati. Cosa larga.
iósti. Cosa larga, largo.
ióshuni. Cuando el sol ha cruzado un poco el cenit.
iótakuarhu. Alto, cosa elevada, en lo alto.
iótakuarhu teiáparhakuni. Golpear a la pelota en el viento.
iótakuarhu teiárhini. Golpear a la pelota en el viento.
iótakuarhu uekórheni. Caer de lo alto.
iótakurhini. Tardanza.
iótani. Alto, cosa elevada, estar alto de estatura.
iótati. Alto, cosa elevada, estar alto de estatura.
iótatini jarháni. Alto, cosa elevada, estar alto de estatura.
ióti ambé. Cosa larga.
ipingarhikuni. Bastillar.
ipúkuarheni.Tener envidia.
irákua pikúni. Mofar.
irándipakua. Al amanecer.
irántsipani. Llevar un objeto sobre la cabeza.
irecha. Jefe de una tribu, rey, soberano.
irékani. Morar, vivir.
irekani jurháni. Acto de vivir.
irékua. Casa, habitación, hogar.
irékua ambé. Acto de vivir.
irékuarhini. Acto de vivir.
irépan. Rey.
irépeni chanákua. Juego con ciertos frijoles silvestres llamados pato!.
iréri. Habitante.
irérkuarheni. Vivir arrimado.
iréta. Pueblo.
iréta kéri. Ciudad.
iríajkutarakua. Bagazo de caña de maíz.
iríakuani. Rozarse.
iríakuni. Rozar.
iríamuni. Cortarse los labios al comer caña.
iríarikurhini. Rozarse.
irímuni. Cortarse los labios al comer caña.
irípara. Víbora.
irúchakua. Canal de asa de una olla de barro.
irhámikua. Pato (Nyroca affinis).
irhámukuni. Estar sentado en un corredor.
irhándikua. Músculo del hombro de la mujer.
irhándurhakua. Talón.
irhíkat úni. Empacar.
irhukuni. Enrollar, enroscar, envolver.
irhíkurhini. Enroscarse; manearse.
irhíkurhini jarháni. Estar hecho bola.
irhíkurhintani. Enroscarse.
irhímukuni. Hacer colchas bordadas.
irhíngapiti. Servilleta. .
irhíni. Enrollar, enroscar, envolver; forrar.
irhíntani. Enrollar, enroscar, envolver; hacer madejas.
irhíntani pirúakua. Enrollar hilos de algodón,
irhíntani pirúkua. Aspar hilo.
irhíntani uirhípiti. Enroscar.
irhíparhakuni. Enroscar, envolver, forrar.
irhírakua. Empaque.
irhírhini. Empacar.
irhísikarhikua. Cierta enfermedad del pino.
irhítsikurhiti iandákurhini. Difícil, intrincado.
ís jás imbó. Por tal motivo.
ís jímbó. Hasta por allí, por ello, por eso, por tal motivo.
ís sharhárani. Parecer; suceder.
ís tátsekua. Posterior.
ísi. Así.
ísinderuni. Así lo haré.


isíngu. Armadillo (Dasypus novemcinc. tus).
ísini. Cierto.
isirpeni. Caer un rayo.
ísisid. ¿Es cierto?
ísk ambéngarhini. Derrochar dinero o riquezas.
ísk apári. Hablador, mentiroso.
ísk jámani. Vagar.
ísk jándi. Mujeriego; prostituta; vago.
ísk jándini. Vagar.
ísk jarhánl. Quieto.
ísk jurhárkuni. Abandonar, abdicar.
isk jurhárhkuni. Abandono. .
iskambé uarhíti. Mujer con hijos sin estar casada.
ískangua. Adulterio.
ísku arhíni. Engañar.
ísku irékorheni. Vivir libre.
ísku ísku arhíni. Encauzar.
ísku ja. Quieto.
ísku jánaskani. Pendiente.
ísku jarháni. Calmado.
ísku no néeni. Desaparecer.
ísku pakárata. Baldío.
ísku pakárati. Baldío.
ísku úni ka no únf. Fingir.
ískuri. Así nada más; de nada.
íst. También.
ístku. Exactamente, lo mismo.
ístu. También.
ísh. Tal.
ísh arhípani. Murmurar.
ísh ja. Callar.
ísh jándi úni. Violar a una mujer.
ish míatsini. Idear.
ísh shánldsh. Así nada más.
ísh tátsikua terúshitinl ísh. Después de las doce del día.
ísh uépchukuni. Escapar.
ísh úka. Así lo haré.
isháratanl. Ensartar.
isháratani pirúkua. Ensartar hilo.
ishékuri. Guajolote (Meleagris gallopavo silvestris).
ishékurhini. Mirarse uno.
ishékurhintani. Hallar.
ishépeni. Curación.
ishépenti. Curandero, doctor, médico.
ishéperi. Curandero, doctor, médico.
ishérpini. Mostrar.
ishérpini. kuatsírakua. Enseñar el ano.
ishíkata. Bagazo de caña de maíz.
ishíld. Capa (prenda de vestir).
ishikua páni. Tatemar magueyes.
ishímba charápakua. Caña para tronar.
ishímba charápanikua. Caña para tronar.
ishímba shikuíni. Pelar una caña de maíz.
ishímba tsauápiti. Cañas delgadas.
íshimindu. Exactamente.
ishímini. Aletear.
ishímintani teténi. Expulsar gases, ventosear.
íshin o no íshin. Dudar.
íshini. Siempre.
ishíni kanírakata Itérl. Colmillos.
ishíni kéri. Colmillos.
isbíni shasháralrua. Muela.
ishíni tsítani. Perder un diente.
ishíni uauákutani. Cambiar de dientes en la infancia.
ishírikua andátserani. Caer un rayo, caer un rayo a un objeto.
ishírini. Caer un rayo a un objeto.
íshisti. ¿Así es?; exactamente.
íshiti. ¿Así es?
íshiuati. Así será.
íshk jakuékanl. Enloquecer.
íshk jámani shangárish. Caminar por las calles, vagar por las calles.
íshita. Quieto.
ishkambé. Cobarde.
íshkari Da uékaka. Como quiera.
íshku iauáni niránl. Desterrarse.
íshku jámani shangáru jimbó. Caminar por las calles, vagar por las calle.
íshku jatsíni. Calmar.
íshku jiuéndurhinl. Mezcolanza.
íshku míantani ambé. Hacer algo uno mismo; ocurrir.
íshku pakárani. Asombro.
íshku shín erátsin jarháni. Fingir.
íshkuarheni. Imaginar.
íshtu. También.
ishú. Aquí.
ishú anápu. Nativo de aquí.
ishú chérpeshini. Lugar de espanto.
ishúparha. Cierto insecto que vive en el agua estancada.
itchéri karhíri. Adobe.
itchéri orénaripari. Orejera.
itchéri piárani. Tocar el suelo.
itúk jatákua. Salero.
itúkatakua. Tobillo.
itúkua. Sal.
itúkua jatsírakua. Salero.
itúmarha. Salado.
itúmarhari. Salado.
itúmiti. Muy salado.
itsáarhu inchámini. Meterse en el agua.
itsákukua. Reparto.
itsákuni. Irrigar, regar; tender.
itsákuni ambé. Cosa que se extiende.
itsákuni ichérlndu. Regar por el suelo.
itsákupani. Extender.
itsákurhingani. Cuando la gente se desparrama.
itsákurhini. Cundir.
itsámini. Asiento de café.
itsándurhini. Regar, irrigar.
itsándurhintani. Regar.
itsárani. Derretir.
itséni. Líquido.
itsí ambánarhir. Agua cristalina.
itsí ambóngarhi. Agua cristalina.
itsí atáchakuarani. Rociar.
itsí atángarhikuni. Enjuagar.
itsí atánskani. Regar por el suelo.
itsí atárhini. Rociar.
itsí iorhékua. Arroyo, riachuelo.
itsí iorhéni. Creciente.
itsí itsúni. Absorber agua de la tierra por abejas.
itsí iurhunskata. Gota de agua o de cualquier líquido.
itsí iurhuntani. Gota de rocío.
itsí jákuni. Ensuciar el agua.
itsí jákuni tupúrl jingóni. Ensuciar el agua con polvo.
itsí jángarhi nitámatarani. Correr el agua, escurrir, fluir.
itsí janíkuarl tánganta ka chekákua jimbó. Agua de lluvia que se recoge en canoas.
itsí jatákua. Tinaja.
itsí jiókata. Agua de lluvia que se recoge en canoas.
itsí juáni. Acarrear agua.
itsí kashákuarani. Tapar el agua.
itsí kómbutani. Ola.
itsí kuáchakukuarlstia. Ensuciar el agua con polvo.
itsí kurhírakua. Nejayo (agua de nixtamal).
itsí kúsikani. Sonido producido en el agua.
ltsí párakua. Garganta.
ltsí parhítsitani. Subir el agua de nivel.
itsí pitáni jarhátsikatarhu. Sacar agua de un pozo.
itsí pitáni ma tirímikuarhu. Sacar agua de un pozo.
itsí pitárakua. Olla para sacar agua de un pozo.
itsí phitángani. Sacar agua de un pozo.
itsí sapíchu. Arroyo, riachuelo.
itsí sharhíandikua. Arroyo, riachuelo.
ltsí shtkuárhitaol. Borbotear.
itsí shopákata. Agua de lluvia que se recoge en canoas.
itsí tán,skati. El que riega.
itsí téri. Aguamiel.
itsí tinguíntsini. Ola.
itsí tsíkuti. El que riega.
itsí uangáchakuarani. Rociar.
itsí uérakua. Manantial.
itsí uérani. Donde sale el agua.
itsí uératio. Manantial.
itsí uirhíperarini jarháni. Cubierto de agua.
itsíantani. Derretir; deshacer.
itsíku jarháni. Empapado.
itsíkucha. Danzantes del día de Corpus.
itsímak tshitshíId. Orquídea morada.
itsímakua. Abrevar.
itsíman shurhundiparin. Beber a sorbos.
itsímani. Tomar.
itsímani ménku kánikua. Beber ininterrumpidamente.
itsímatakua uákashicharl. Abrevadero.
itsímatoni shenchékichani. Dar de beber a los animales.
itsímatoni uákashichani. Abrevar.
itsío jásh uinir. Lleno de líquido.
itsíni jángarhi. Líquido.
itsíni míkakuni. Tapar el agua.
itsíri teréndapu. Lama del agua (Utricularia vulgaris L.).
itsírhu inchámikua. Vaho.
itsírhuku. Jugo.
itsírhukua. Jugo.
itsúakukua. Yerba anual que florea azul (leguminosa ).
itsúk arháni. Mamar.
itsúkua. Glándula mamaria de cualquier animal; leche de mujer; seno de mujer.
itsúkua akúni. Mamar.
itsúkua inchámukua. Teta.
itsúkua pikúni. Destetar; ordeñar una vaca.
itsúkua uárheri. Leche de mujer.
itsúkua uarhítiri. Leche de mujer.
itsúni. Chupar el cuerpo humano.
itsúni iurhíri. Chupar sangre humana fines mágicos.
itsúnirhini. Chupar sangre humana con fines con fines mágicos.
itsúrhini. Chupar, chupar el cuerpo humano.
itsúsi. Guaje (Lagenaria vulgaris Ser.).
ltsútakua. Tabaco (Nicotiana SP.).
itsútakua intsímpini. Cooperar en las fiestas con un plato de sal o dinero efectivo o con tabaco.
itsútani. Fumar.
itshéri kánderhani jarháti. Tierra seca que cuelga en barrancos.
itshítari. Enagua.
iuákuarhpini shanáru. Robar en caminos.
iuáni. Grano infectado, llaga; pus.
iuáni jatámíni itúkua jatákuarhu. Infección en el tobillo.
iuáni jatári. Pus.
iuápini ambé. Recibir algo.
iuápkuni. Arrebatarle.
iuingani. Cortar leña para un casamiento.
iuíni. Leñar.
iuíni niráni. Cortar leña para un casamiento.
iuiri. Hombre, macho, varón; leñador.
iuíristi. Es varoncito.
iúm támu atákuarhu. Como a las 9 p.m.
iúm tanímu. Ocho.
iúm thámu. Nueve.
iúm tsimáni. Siete.
iúmu. Cinco.
iurhí tshitshíki. Orquídea (Cattleya citrina Lindi).
iurhír iáskani. Tener disenteria.
iurbír iátskua. Disenteria.
iurhír jundútseni. Cuando la sangre se le baja a uno en una pierna.
iurhíri. Sangre.
iurhíri áskua. Disenteria.
iurhíri itsímiti. Gorrión (Carpodacus mexicanus ).
iurhíri itsúni. Chupar sangre humana con fines mágicos.
iurhíri itsúrhini. Chupar sangre humana con fines mágicos.
iurhíri pírhuni. Hemorragia interna.
iurhíri purúata. Irritado.
iurhíri puruataku. Erupciones en el cuerpo humano.
iurhíri puruatani. Irritado.
iurhíri uérhukua. Hemorragia interna.
iurhíshiu. Casa para señoritas.
iurhítskiri. Muchacha, señorita, señorita casadera.
iurhítskiri tembunuti.Muchacha, señorita casadera.
iurhúmantani. Guiso.
iurhuntani.Babear.
iurhúmikua. Baba.
iurhúmuni. Babear.
iurhungarhini shungánda. Escurrimiento de trementina caliente mientras el ocote se quema.
iurhúni. Escurrimiento de trementina caliente mientras el ocote se quema; marchitar.
iurhúni itsí. Correr el agua, escurrir, fluir.
iurhunskani. Gota de rocío.
iurhunsta.Tejado de dos aguas o lados.
iurhúntani. Correr el agua, escurrir, fluir; derretir; gota de rocío.
iurhúr atápakua. Mole de semilla de algodón. .
iurhúri. Gota de agua o de cualquier líquido; variedad de tortilla.
iurhúrukua úrbiru anápu. Canal arnba de la nariz.
iurhútsi. Animal enflaquecido; persona enflaquecida; semilla de aguacate.
iurhútsini. Enflaquecer.
iúskani. Escurrimiento de trementina caliente mientras el ocote se quema; gota de agua o de cualquier líquido.
iúskani janíkueri. Gota de rocío.
iúskua. Canal.
iústarani. Correr el agua, escurrir, fluir.

J
jáakorhekua. Asombro.
jáakuarheni. Admirar.
jáas kamáta. Atole de haba.
jaiáki ma párhiakuni shitúrhir íshi. Cuando un ratón le pasa a uno por el estómago.
jaiándani. Remoler.
jaiánskani. Apretar la tierra.
jaiárheni. Sobar.
jaiárhini. Apretar.
jájchutakua. Calzón, taparrabo.
jájk sapíchu. Dedo de la mano.
jájkani. Entonces.
jájkarhani. Cuando un piso está sucio.
jájki. Mano (anatomia).
jájkirh anáp únicha. Huesos de la mano.
jájkundekua. Olor.
jájkundeni. Heder.
jájkungantani. Componer.
jájkuni. Ensuciar.
jájkuni itsí. Ensuciar el agua.
jájkuntani. Arreglar, componer, reparar.
jakájkukua. Creencia.
jakájkuni. Confiar, creer, tener fe.
jakákuti. Engreído; tener fe.
jakákutini. Creencia.
jakákutipishin ambé. Adivino.
jakákutpiri. Adivino.
jakákutpishin ambé. Agorero de buena fe.
jakákutsispiri. Mago.
jakángurhikua. Nombre.
jakárkuarhini. Hospedarse.
jakárhkuarheni. Vivir arrimado.
jakátpishin ambé. Agorero de buena fe.
jakátsemba. Madrina de bautismo.
jáki. Dedo de la mano.
jáki andáshukua. Axila, sobaco.
jáki kurhákurhini. Pedir la mano de una señorita.
jákicha jimbó. Entre los dedos (anatomía).
jakuárh jarhástia. Preñez (en animales).
jákuarheni. Quedar impresionado.
jakuárhispini. Admirar.
jikundiku.Heder.
jákundikua. Aroma; heder.
jákundini. Aroma.
jákundir ka áshpiti ambé. Cosa olorosa.
jákuni. Embarrar; manchar.
jákurha. El que tiene las manos sucias.
jákurhikua. Pendiente.
jakútani. Espiar a una persona.
jakútsekuni. Acechar.
jakútsikuni. Espiar a una persona.
jámakata. Cocido.
jámani. Andar, caminar; cocer.
jámarhakua jatsíni. Tener sabor.
jámarhandini. Apestar; olor.
jámarhani. Apestar; sabor.
jámarhinti. Apestoso.
jámarhintin. Apestar.
jamási. Tronco de maguey asado y usado como alimento.
jámashati. Todavía vive.
jambéri. Hasta eso; hasta por allí; inclusive; por ello; por eso.
jambérkukua. Lindero.
jámburparani. Pariente.
jámburhini. Pariente.
jámburhisti. Emparentarse.
jamékua. Límite, lindero.
jamúkua. Bordado que se agrega a una colcha.
jamúkutini. En el patio.
janámu. Tezontle (piedra volcánica).
janánarhikua. Respetar.
janápangarheni. Impresionarse.
jánchani. Tener ganas.
jánchi. ¿Cuándo vamos?
jándeni. Lodoso.
jandíajku. Solo.
jandíajku uandáuandámini. Entre dientes; hablar a solas.
jandíaku pamóndakurhini. Disculparse.
jandíechani. Cada quien.
jandíkutini. Rincón.
jandíkutini jarháni. Estar en un rincón.
jándu. Hora, tiempo.
jangájpangarhini. Pensar una cosa de repente.
jángajtani. Orientar a una persona.
jangángarheni. Obedecer, respetar.
jangángarhikua jukáta. Ser obediente.
jangángarhitani. Juzgar.
jangángarhpekua. Respetar.
jangápangarheni. Impresionarse.
jangárhitani. Fingir.
jángaskakua. Mérito.
jángaskani. Imaginar, pensar.
jángaskatarani. Dar a entender algo.
jángaskati. Capaz, hábil; cortés.
jángaskuarheni. Parecer; suceder.
jángasperakua. Consejo.
jángastani. Aconsejar; convencer, dar a entender algo, indicar, orientar a una persona.
jángashkani. A sabiendas.
jángashkantani. Aliviarse; recuperar la salud.
jángashkantani kauíkuari. Recuperarse de una borrachera.
jángorheni. Esforzarse.
jángorheri. Codicioso.
jánguarhintani. Empeñarse.
jangúnakua uirípani. Carne asada ligeramente en la flama directa.
janík sapíchu. Llovizna; nube delgada.
janíkua. Aguacero, lluvia; nube.
janíkua jángashkurhini. Oscurecimiento debido a lo nublado en tiempo de aguas.
janíni. Llover.
janíntserakua. Aguacero, llovizna, lluvia.
janíntserakua erókurhini. Guarecerse de un aguacero.
janíntserani. Lloviznar.
janíntskuarhu. Tiempo de aguas o de lluvias.
janírindeni. Mojarse con la lluvia.
janónguani. Llegar.
janóni. Llegar.
janrhíajk piáni. Acaparar.
jánskani. Esparcir.
jánspeti. Sirviente.
jánspirichani jurámukua. Mayordomo.
jántani ambé. Cuando algún objeto se encuentra en un patio.
jántani kónorhakuarhu. Cuando algún objeto se encuentra en un patio.
jántsintani. Cosa percudida.
jantsíri. Pata de mesa; pie (anatomía).
jantsíri atángani. Poner el pie en el estribo.
jantsíri ióndarhani. Pie largo.
jantsíri iósti. Pie largo.
jantsíri ishékuarheni. Vete los pies.
jantsíri kéri. Pie largo.
jantsíri matókuani. Torcer las piernas.
jántskani. Arreglar.
jántspeni. Trabajar como criado o sirviente.
jántspiri. Criado, sirviente.
jáp phikúrakua. Olla de barro para hacer nixtamal.
jáp tupúri. Ceniza de fogón.
jáp ukájkurhakua. Nombre de un quelite.
jáparini. Estando.
japárini jarháni. Existir.
jápikukater ijtsí. Nejayo (agua de nixtamal).
jápikuni. Hacer nixtamal; pelarse el nixtamal.
japímpini. Concebir hembra.
japínchikata. Codicioso.
japíngua. Nombre de un ser sobrenatural.
japínguarhu. útero.
japíngurhikua. Varicela. I
jápisheri. Ceniza de fogón.
japónduni. Baño de pies para curar resfríos.
japóni. Existir, haber.
japósikurani. Bañarlo.
japósitani. Bañarse.
jápu. Nixtamal.
japú jupántani. Lavar nixtamal.
jápu jupárakua. Chiquihuite.
jápu jupáranskua. Chiquihuite.
jápu tupúri. Ceniza de fogón.
japúinata. Pinole. .
japúínata kamáta. Atole de maíz tostado (pinol o pinole).
japúod khéri. Mar, océano.
japúoda. Lago, laguna; mar, océano.
japúoda kéri. Laguna.
japúoda san kéri. Laguna.
japúodarhu. Garza (Ardea herodias); región del lago de Pátzcuaro.
japúodarhu anápu. Región del lago de Pátzcuaro.
japúni. Paloma silvestre (Leptotila verreauxi).
jarúkuta incháchukurini. Corredor, pasillo; debajo de una troje.
jarumbas. Codorniz (Philortyx fasciatus).
jarháakukata. Agujero en madera.
jarháakukata jarháni. Agujereada (una troje).
jarháakuni. Agujerear, barrenar, perforar.
jarháani. Abertura.
jarháata. Agujero del arado donde descansael timón.
jarháati. Hueco.
jarhácha. Orador; persona rica; político distinguido.
jarhájkukua terékua. Variedad de hongo comestible.
jarhájti. Hay.
jarhákuni. Agujero en la tierra; cavar, hollar.
jarhákurhini. Agujereada (una troje).
jarhákutakua. Barra o barreta.
jarhákutarakua. Coa de pino; pala.
jarhán akuíts. Ciempiés.
jarhándikua. Agujero de la oreja de las mujeres; hendidura.
jarhánditini. Agujero de la oreja de las mujeres.
jarhándukukata. Agujero de la oreja de las mujeres.
jarhángarhini. Acabarse la ropa; hendidura.
jarhángatarakua. Bacinica de barro.
jarhángenitu. Pobrecito.
jarhángurhikua. Rendija.
jarhángurhini shamánskua jimbó. Grieta.
jarhángurhinikua. Hendidura.
járhani. Parecer, suceder.
jarháni. Asistir, estar, existir, haber.
jarhánkurhikua. Rendija.
jarhánkurhini. Abertura.
járhantani. Embellecerse.
jarhápakuni. Apuñalar.
jarháparhakuni. Retirarse.
jarháparhakuntani. Separación temporal del matrimonio.
jarhárakua. Pómulo (anatomía).
jarhárentask jí. Estar separado o divorciado.
jarhárini. Retirar.
jarhárintani. Separar; separarse de la mujer.
jarháritini. Estar separado o divorciado.
jarhárperani. Separarse de la mujer.
jarhárperani temúogurhirini. Separarse de la mujer.
jarhárperantani. Separación temporal del matrimonio.
jarhárhperatini jarháni táchani ísh. Estar separado o divorciado.
jarháskukata. Agujero en la tierra.
jarhást terúDchini. A medio cielo.
jarháshati. Existir.
jarháta. Agujero en la tierra; empeine (enfermedad de la piel); tuzal.
jarhóajpeni. Ayudar; cooperar en una fiesta.
jarhóani. Ayudar.
járhóatan tomina jinkóni. Ayuda económica al cargo lo religioso.
jarhóatani. Apoyar.
jarhóatani sési. Ayudar bien.
jarhóatani tatáshini. Ayudar el padrino al ahijado en un cargo religioso.
jarhóatpeni. Amparar, apoyar, ayudar, favorecer.
jarhóatpiri. Benefactor.
jarhócha. Fanfarrón, presumido.
jarhóchani. Darse importancia, ser fanfarrón.
jarhóchati. •Presumidó.
jarhóchati úkurhini. Hacerse. orgulloso.
jarhóchatini. Presumido.
jarhójchani. Ser ruin, ser tacaño.
jarhókuni. Perforar.
jarhónchini. Céncavo. .
jarhóndakuarheni. Desterrarse.
jarhóndakurhini. Retirarse.
jarhóndani. Retirarse, separar.
jarhóndatani. Desterrar, quitar, retirar.
jarhóndatani ambé. Separar algo.
jarhóni. Agujero en madera, hueco, rendija.
jarhóshani. Orgulloso.
jarhóshati. Orgulloso.
jarhúatakua. Favor.
jarhúetakuani. Favorecer.
jarhúkutini. En las afueras del pueblo; orilla.
jarhúin angátsi. Una variedad de gusano..
jarhúinu. Instrumento de madera parte telar de cintura; instrumento de madera pa ser buñuelos; palo de escoba.
jásierani. Jurar.
jáshikua. Mugre.
jáshikuarheni. Ensuciarse.
jáshlni. Ensuciar, estar sucio.
jáshintani. Componerse; ensuciarse.
jáshir kamáta. Atole de haba.
jáshiti. Sucio.
jáshitini. Sucio.
jáshpikuan jásh. Mal hecho.
jáshukuari jámani. Caminar por un portal.
jáshukurini. Corredor; debajo de una troje.
jatáchakukurhini. Apachurrarse.
jatáchati jarháni. Engullir.
jatájchakuni. Apachurrar, plastar, encimar.
jatájchakurani. Echar encima.
jatákua. Bolsa, recipiente.
jatáneni. Caber.
jatángarhini. Elote con granos.
jatángeni. Caber, contener.
jatáni. Cabalgar, montar; contener.
jatántatini jarháni. Estar montado en un caballo.
jatáperakua páni jarósha kuambó. En carcelar por sorpresa.
jatápetakua. Petate chico que se usa cuando se muele nixtamal.
jatárakua. Víscera de res.
jatári. Caballero, gente de a caballo, jinete.
jatárini jámani. Cabalgar.
jatátseni. Estar sentado sobre algún objeto.
jatátsikua. Tapete.
jatíri. Viejo.
jatírini. Tener edad.
jatírinia. Tener edad.
jatsíarhkia ánchikuarhin. Acabar de trabajar.
jatsíarhskia. Acabar.
jatsíatakuani. Trampear huilotas.
jatsíerani. Terminar.
jatsíjpakorheni. Valentía.
jatsíjpakua. La parte con la que uno contribuye materialmente.
jatsíjpani. Apostar; colocar; poner una cosa sobre el fuego.
jatsíkorhekua. Abastecimiento.
jatsíkorheni. Poseer.
jatsíkorheri. Acaudalado, rico.
jatsíkorheskas sánia. Abastecer.
jatsíkua jurákukurri. Heredar a alguien.
jatsíkuarheni. Próspero.
jatsíkuarheri. Persona rica.
jatsíkuarhin iámambe. Abastecimiento.
jatsíkuni. Echar; inyectar; poner; untar.
jatsíkuni shikuír jimbó. Azotarse con una cuarta (chicote de cuero).
jatsíkupani. Regar por el suelo.
jatsín áshpikua. Tener sabor.
jatsíngarhikuni tipíchukua. Adornar un calzón.
jatsíngarhitakua. Armazón en forma de arco que se usa para adornar.
jatsíngarhitani. Colgar cuadros.
jatsúti. Dar a luz; poner; ser rico; tener.
jatsíntani. Adornar; armar; arreglar; componer; nivelar; plantar; reparar; sepultar un difunto.
jatsíntani jurámut máni. Destituir a un político.
jatsíntani mátar ma. Destituir.
jatsíntani mátaru juramutini. Destituir a un político.
jatsíntani uarhírlni. Enterrar un muerto.
jatsíntskani. Empedrar, pavimentar.
jatsíoni. Parir entre animales.
jatsípani ambé. Poner una cosa en el fuego.
jatsíparhakuni. Cubrir, forrar.
jatsírakuenarhini. Jurar.
jatsírani. Echar; empacar; escribir; poner; servir.
jatsírani ka irhíni. Empacar.
jatsírani ma jatárakua. Embotar; llenar.
jatsíratakata. Empaque.
jatsíri. Persona rica.
jatsírhikuarhini. Adorno.
jatsírhintan tipíchukua. Adornar un calzón.
jatsírhintani. Adornar, decorar.
jauákua. Tijera.
jauákuni. Encimar.
jauákurhini. Tierra hecha en capas.
jauámeni. Hondo.
jauámiti. Hondo.
jauámitini jarháni. Estar profundo.
jauángarhikua. Canal arriba de la nariz.
jauángarhikuni. Carcomido.
jauángekua. Abismo; pozo.
jauángeni. Estar profundo, hondo.
jauángikua jupíkatarakuarhu anápu. Canal de asa de una olla de barro.
jauáni. ¿Quién sabe?
jauánikuarhu. Abismo.
jauántarhikua. Anillos del pino.
jauárakua. Viga que se une con el techo para dar sombra.
jauárani. Levantarse, pararse.
jauárani paménchati. Convalecer.
jauárhjauárh ándeni. Disparejo.
jauárhu. Tierra seca que cuelga en barrancos.
jauáshurhakuarhu. Axila, sobaco.
jauát ísh. Así, así nada más.
jauátangani paménchakueri. Convalecer.
jauátani. Coger; construir una casa; levantar.
jauéshkha. Brindar con bebidas.
jauíajtakua. Cabello de elote.
jauír urápiti. Cana.
jauíri. Cabello; crines.
jauíri jukándurhani. Pelo de la pierna.
jauíri pikúni. Cortar cabello.
jauíri tsingíkini. Pelo púbico.
jauíri uarhúti. Persona con cabellos revueltos.
jauirhukua. Canal arriba de la nariz
jéakuni irétarhu. En las afueras del pueblo.
jeiáchani. Dar masajes.
jeiák iuíri. Rata (Rattus SPP.).
jeiáki. Ratón (Mus musculus).
jeiáki parhíakuni. Cuando un ratón le pasa a uno por el estómago.
jeiápangantani. Estar de acuerdo, estar conforme.
jeiápengantani. Aprobar.
jeiáraui. Atinar; llegar• a realizar algo.
jeiárhekua. Masaje.
jeiárhiui. Sobar.
jeiárhpeni. Dar masajes,. sobar.
jeiárhpiri. Masajista.
jeiáskuni. Aplastar, apretar la tierra.
jéjk jimbó. Poco a poco.
jembáneratani. Renovar.
jémburata. Anona (Anoona squamosa L).
jenchperani. Ser pariente en primer grado.
jéndi. Buenas tardes; ¡hola!; ¡qué tal!
jéndi tsé. Buenos días.
jengéjengétskua. Región coccígea (anatomía).
jéns. Adiós.
jens jéns. Adiós, adiós.
jerámba. Arbol pariente del aguacate; silvestre.
jeráme. Hablar grueso como adulto.
jerénarhini. Estar rápido; gran importancia.
jeréngarhini. Batallar.
jerérekuarhu jáman. Abatimiento.
jeréresi shangárani. Caminar aprisa.
jeréresh. Aprisa; prevenirse.
jeréresh Jámani. Tener violencia.
jeréresh míani ambé má. Pensar una cosa de repente.
jeréresh uérani. Salir rápido.
jerúkuta. Desviar.
jerúkuta imbó niráni. Desviarse.
jesi. Avispa que vive bajo tierra y que tiene propiedades curativas.
jéteru. ¿Así es?; ¿es cierto?
jeuékorheni. Revolverse.
jeuékua. Tuétano.
jeuetakata. Mezclado, mixto, revuelto.
jeuétakua. Sustancias.
jeuétani. Batir, mezclar, revolver.
jeuétani késh. Batir alas.
jí. Yo.
jí aiákuska. Comprometerse.
jí kuípataka. Cargo.
jí teroónchtska. Tener cargo.
jí uékasinga. Deseo.
jí uékashinga. Amar, desear, querer.
jí uékashinga no sési. Desear mal.
jiájkania. Hasta por allí; por eso.
jiákani. Entonces.
jiándantani. Remoler.
jiáratani. Permitir.
jiárhetani. Consentir.
jiátalli. Permitir.
jiétani. Mezclar.
jikíkua. Tener hipo.
jikíni. Tener hipo.
jíkuntani. Amasar harina para el pan.
jikútsikuni, Espiar a una persona.
jimá. Allá; allí.
jimá anápu. De allá mismo.
jimá angáshurhini. Suspender.
jimá chérpishini. Lugar de espanto.
jimá éng chérperangaka. Lugar de espanto.
jimá énga tsikándika. Lugar resbaloso.
jimá iámendu ambé jarhájti. Lugar de abundancia.
jimá irándikua. En la mañana.
jimá irháshurha jarhani. En la madrugada.
jimá jarháni. Existir.
jimá tsikándika. Lugar resbaloso.
jimá tsikándu. Lugar resbaloso.
jimá uératini. De allá mismo.
jimájkani. Antes; entonces.
jimájkani ísi. Mientras tanto.
jimájkani uératini. Desde.
jímastani. Burlarse; burlarse de otra persona.
jímastani ma. Burlarse de uno.
jimbáng tembúchati. Recién casados.
jimbáng temúngguarhirini. Recién casados.
jimbáng úntani. Renovar.
jimbángerani. Renovar.
jimbángi ambé. Contemporáneo, moderno. nuevo.
jimbángi ambé jukántani. Estrenar ropa.
jimbángi phitákata. Miel virgen.
jimbángi tembúchacha. Recién casados.
jimbó. Hasta por allí; por ello; por eso.
jimbójka. Porque.
jimbójku. Sólo por eso.
jimbóka. Porque.
jimbóshka. Hasta por allí; por ello, por eso.
jimbóta tu. Favor.
jimín jambéri. Hasta por allí; por ello, por eso.
jimín sési jatsíkorheni. Colocarse.
jimini. Allí.
jimínku. En seguida.
jinchámini. Meterse al agua.
jinchátsini. Meterse en la tierra.
jinchékua. Temblor de tierra, terremoto.
jinchéni. Temblar, temblor de tierra, terremoto.
jinchétsini. Temblar cuando se duerme.
jindé íshiua. Es posible.
jindéeni. Ser.
jindén ikímengarhe. Ser bravo (refiriéndose a los animales).
jindén uárhi. Es mujer.
jindéni. Donde; ese.
jindéni jángurhisti. Agalla (Thouinidium descandrum Humb et Bonp).
jindéni kéritpiri. Ser contagioso.
jindéni kérhipirakua. Ser contagioso.
jindéni nanímen anápukua. Ser originario de.
jindéni paménchati. Ser paciente.
jindéni puríkurhi. Ser delicado en gustos.
jindéni tsiuékuri. Hombre valiente.
jindéskari. Sí eres.
jindésti tatáka. Es varoncito.
jindésti tsiuérititu. Es varoncito.
jindem arháni. Aprovechar.
jíngarhini. Hacer gestos.
jinggónekua. Hermana (hablando mujer).
jinggóntku. También.
jingónakua jorhépanskua. Cazuela para calentar comida.
jingónikua kéri. Hermana mayor.
jingún akuá. Platillo.
jingúnj. Con.
jingúnikua. Pariente.
jingúnjkuesti. Primo.
jíni. Mugre.
jiní. Desde.
jiní anátapuecharhu. En el bosque.
jiní ekuárhu. En el patio.
jiní inchándikutini. En el interior.
jiní juátarhu. En el campo.
jiní pukútapurhu. En el bosque.
jiní sánderu. En seguida.
jiní sési jándu. Lugar limpio.
jinían uéshurhikua. Año pasado.
jiníani. Allá.
jinkóku jámani. Peligrar.
jínku ambé. Cosa percudida.
jínku jarháni. Estar sucio.
jiókorheni. Recibir.
jípakuni. Tener hipo.
jipúni. Paloma silvestre (Leptotila rreauxi).
jiré irémeni. Jadear.
jiréjirési. Pronto, rápido.
jiréjtakua. Resuello.
jiréjtani. Resollar, respirar; sollozar.
jiréjtantani. Aliento.
jirémbitku. En seguida.
jirémeni. Jadear.
jiréngarhini. Apresurar.
jirétani. Jadear.
jiríjchakurhisti. Cubierto de agua.
jiríkuarheni. A escondidas, esconderse.
jiríkurhini. A escondidas.
jirímukua. Gangoso.
jirínderani. Cortarse los labios al comer caña.
jiríngani. Buscar.
jiríngantani. Buscado; echar de menos a una persona; escudriñar.
jirúchakukata. Borde de madera que se mete en un canal.
jirúkata. Vallado.
jirúkutani. Hacer surcos.
jirúparhatani. Detener el agua con tierra para que no entre a la cocina.
jirúpchakuni. Pasar por encima.
jirúshakata. Dos vigas ensambladas por un extremo.
jirúshakuni. Brincar un obstáculo.
jirúshikata. Canal en una viga.
jirútan. Detener el agua con tierra para que no entre a la cocina.
jískani. Esconder.
jískukata. Ixtle.
jískuni. Instrumento como machete para sacar ixtle; limpiar el ixtle; sacar ixtle.
jískuni akámba. Sacar ixtle.
jískutarakua. Instrumento como machete para sacar ixtle.
jíshkukata. Cordel.
jít phitákata. Ixtle.
jít phitáni. Sacar ixtle.
jíta pitámaka. Instrumento como machete para sacar ixtle.
jíta úkua. Ixtle.
jítsirhatakua. Estropajo de ixtle.
jitúshkani jimá anápusbka. Descendencia.
jiuákorheni. Echar grito, gritar, hablar fuerte.
jiuákurhini. Gritar, hablar fuerte.
jiuán ka páni. Enfermedad de diarreas y vómitos.
jiuánchani. Tcner deseos de vomitar.
Jiuani. Vomitar.
Jiuats mintsítani. Cuando el coyote aulle (según los tarascos anuncia que va a helar, llover o granizar).
jiuátsi. Coyote (Canis latrans).
jiuátsi chanákua. Juego del coyote.
jiuátsi chanáni. Juego del coyote.
jiuátsio. Donde hay coyotes.
jiuér chhanákua. Juego del coyote.
jiuer potsékua. Nombre de una yerba.
jiuér shapíndikua. Huevos de gato (hiérba).
jiuér shéngua. Capulín silvestre muy amargo.
jiuétakata. Mezclado, revuelto.
jiúnkurhini. Ventosear.
jó. Pues; si.
jó éka ambé. Si acaso.
jó éka íshika. Sí es cierto.
jó ékari jindéka. Sí eres.
jóchakuni sindári jimbó. Lazar animales.
jóchani. Ponerse algo en el cuello.
jóchani ambé. Ponerse algo en el cuello.
jóchka. Sí pues.
jójchak súmberi. Rebozo de lana hecho en telar de cintura.
jójchakua. Rebozo de algodón, rebozo para cargar niños.
jójchani. Colgarse algo al cuello, ponerse algo en el cuello.
jójtsikua. Pañuelo.
jókorhekua. Ajorca.
jókukua. Nudo.
jókuni. Amarrar, atar.
jókuti. Cacique.
jónduni. Manearse.
jóngorhekua. Faja.
jóngorhekuarhu. Cintura.
jónguarhikua. Telar de cintura.
jóni. Amarrar, atar.
jópakurhi. Un tipo de danzante.
jóparhakua. Faja de tejedora; telar de cintura.
jóparhani. Tejer.
jópatani terúnlkua. Dar vuelta en una esquina.
jórinsini. Sí, amanecimos bien.
jorhénani. Saber.
jorhénati. Maestro.
jorhénati erótakuti. Ser cauteloso.
jorhéndani. Acostumbrar; enseñar.
jorhéndani shangátatani. Enseñar a caminar.
jorhéndanikini. Enseñar.
jorhéndi. Maestro; mago, profeta.
jorhéndipiri. Maestro.
jorhéndperakuarhu. Escuela.
jorhénggurhikua. Enseñanza.
jorhénguarheni. Aprender.
jorhénpekua. Enseñanza.
jorbénperani. La parte con la que uno contribuye materialmente.
jorhépantani. Calentar.
jorhépatarantskua. Cazuela para calentar comida.
jorhéperani. Acalorar, calentar; cooperar en las fiestas con un plato de sal o dinero efectivo o con tabaco.
jorhéperani kuínchikuarhu. Cooperar en una fiesta.
jorhépikurhini. Caluroso.
jorhépin sési. Ayudar bien.
jorhépini. Ayuda económica carguero religioso; ayudar padrino al ahijado en cargo religioso; cooperar en fiesta.
jorhéplni tatáchini. Ayudar el padrino al ahijado ,en un cargo religioso.
jorhépipani. Cooperar en las fiestas con un plato de sal o dinero efectivo o con tabaco.
jorhéplti. Caliente.
jorhépiti jarháni. Estar caliente; estar caliente un objeto; sudar.
jorhépitku. Caliente.
jorhépitku jarháni. Estar caliente.
jorhérakata. Tibio.
jorhéreshini. Acaloramient .
jorhétan sési. Ayudar bien.
jorhétani. Ayudar.
jorhétani karhátani. Apoyar.
jorhúnguni. Imitar.
jórhutakua. Cordón de lana que se usa en la trenza de mujer.
jósk tshitshíki. San Perlrito (planta medicinal).
jóskua. Estrella.
jóshini. Muhlenbergia macroura.
jóshukua. Tipo de zacate medicinal.
jótakata. Atado.
jótakuarhin. Atado.
jótakurhirlni. Atado.
jótani. Amarrar, atar.
jótani ka atáni. Abatir; atormentar.
jótani uingámu. Atar fuerte.
jótape. Maravilla (Mirabilis Jalapa. raíz de planta se cuece y agua tibia usa para curar heridas o inflamadones).
jótaperer shirángua. Maravilla (Mirabilis Jalapa. raíz planta se cuece y agua tibia para heridas o inflamaciones).
jótati. Atado.
juájua arháni. Ladrar.
júandi júandi. Adiós, adiós.
juánggua. Instrumento de madera en forma de machete que forma parte del telar de cintura.
juánguni. Traer.
juáni. Traer.
juási. Cabo de hacha.
juáshima. Mango de cuchara.
juáta. Cerro, monte.
juátarh anáp simba. Cardosanto (Circium patzcuarensis H. B. K. Planta medicinal).
juátarhu. En el bosque, en el campo, en el cerro; monte.
juátarhu ísh pakárani. Acampar.
juátarhu jámani. Acampar.
juátarhu jándi. Campesino.
juátarhu jandúkutin niráni. Ir al pie de los cerros.
juátarhu pakárani. Acampar.
juehá. Nosotros.
jueha márkuska. Descendiente.
juchár echéri. Territorio.
juehári kuerápiri. Creador.
juchári uandákua. Idioma.
juehí mími orhépatini. Hermano mayor (hablando la mujer).
juehíniu. En mi casa.
júia kbuíni. Acostarse con una mujer.
juímastani. Amagar; burlarse de uno.
jújumeni. Toser mucho.
jukájkurhakua. Anillo.
jukákata. Ropa usada.
jukákuarhani. Tener buena puntería.
jukákukua. Escudo.
jukákurhitini. Abrigado.
jukámanskua. Valer.
jukámbini. Acompañar; acompañar de noche.
jukámbini chúrikua. Acompañar de noche.
jukánarhish jatíia. Cuando el elote empieza a tener granos.
jukánarhishatiia. Cuando el jilote de maíz va engranando.
jukánduni. Calzar.
jukándurhakua. Guarache, sandalia, zapato.
jukángarhini. Cuando el jilote de maíz va engranando; empeine (enfermedad de la piel).
jukáni. Cuando un árbol tiene frutas, dar fruto.
jukánskata. Ropa usada.
jukántani. Ataviarse, estrenar ropa, vestir.
jukántani júni. Toser mucho.
jukántani punuári. Emplumarse.
jukáparakua. Mérito.
jukáparha ámangeehakueri. Cáscara.
jukáparhani. Artículo caro, caro, estar caro un artículo; jilotear; que tiene corteza; valer.
jukáparhani ambé. Estar caro un artículo.
jukáparhasti ambé. Estar caro un artículo.
jukáparhata. Artículo caro; cáscara, corteza, que tiene corteza.
jukápuni. Cuando hay fruta en los huertos.
jukápuni ámangechakua. Cuando hay fruta en los huertos.
jukár ambé. Abundante.
jukár ijtsí ukári. Aguado.
jukár káneni. Abundar.
jukár phaméni. Dolor grande.
jukárani uarush. Tener granos.
jukári. Demasiado, exceder, mucho, muy, Tebasar, tanto.
jukári apárhini. Acaloradamente.
jukári kóndini. Extenso.
jukári tisíngarhini. Abigotado.
jukárikua jémba. Ajuate de chicalote.
jukárini. Demasiado.
jukárhikurhin tarmat jimbó. Abrigado.
jukárhiti. EIote con granos. .
jukárhukuani. Izote (Yucca australis).
jukáshatüa tsitsíkua. Florecer.
jukáshurhikua. Símbolo.
júkshkani. Depositar una semilla en el hoyo; sembrar maíz.
júkua. Tos.
júkua pénsikua. Tos ferina.
jundúngentani. Sumirse en la tierra.
jundúpchantani. Alzar un bulto pesado.
jundútseni. Encogerse cuando uno está acostado.
jundútsini. Hundirse.
junguáni. Regresar, venir.
júni. Toser.
junjúngetakua. Rebozo para cargar niños.
júnku. Tosco.
juntsíjkuni. Apuntar con un dedo.
juntsíkuni. Indicar.
juntsíngarhini. Persignar se.
jupájkuni. Lavarse.
jupákurhini. Lavarse.
jupángantani. Fregar.
jupángarhikuni. Enjuagar.
jupángarhikuntani. Enjuagar.
jupáni. Lavar.
jupánskani itsárhu. Limpiar el agua en un estanque.
jupántani kurhírakua. Lavar nixtamal.
jupárakua. Jabón; lavadero.
jupáranskua. Chiquihuite.
jupáratarakua. Jabón.
jupíkani. Agarrar, coger, coger presa, tomar.
jupíkatarakua. Marco de puerta; tenazas.
jupíkorhetarakua. Travesaño de mesa.
jupíkuarhi. Avaro, miserable, tacaño.
jupíkurhini. Detenerse.
jupikurhiri sáni. Ser tacaño.
jupímuni. Agarrar con la boca.
jupínani. Cocerse el nixtamal.
jupíntani. Enamorar.
jupíperani. Competir, pelearse, reñir.
jupískuti. Cacique.
jupítakuni. Retener.
jupítakurini. Soportar la vibración que resulta cuando dos personas hacen chocar dos palos; sostenerse.
jupítakurini uinámindu. Sostenetse fuerte.
jupítsetpiti. Rey.
jupítsi. Tacaño.
jupítsiti. Descolorido.
jiurájkukuni. Heredar a alguien.
jurájkmningani. Heredar de otra pero sana.
jurájkuni. Dejar, liberar, soltar.
jurájkutakurhintani. Ser moroso.
jurájkutani. Ser primo.
jurákukua. Herencia.
jurákukurheni. Descuidar.
jurákuni. Abandonar; violar.
jurákuni úrhipukua. Heredar rasgos genéticos.
jurákuntani. Abandonar, abandono.
jurákuskata. Abandono.
jurákuskia. Dejar.
jirákuta piráni. Desviar.
jirákutani. Soltar.
jurákutashka. Descuidar.
jurákuti.Abandono.
jurámindira. Mandón.
jurámuk jiríngati. Político.
jurámukua. Decreto, ley; poder político.
jurámukuecha. Código de leyes penal y civil.
lnrámundera. Mandamás.
jurámunderanku. Mandón.
juramuni. Administrar, dirigir, gobernar, legislar, mandar, oredenar.
jurámuni ambe uní. Mandar hacer algo.
jurámuti. Autoridad; gobernador.; jefe; juez; mandamás; mayordomo; presidente municipal.
jurámuti irétarhu anápu. Jefe de pueblo.
jurámuti kéri. Autoridad superior; cacique; mandón.
jurámuti kukuárhikuari. Jefe de una tribu.
jurámuti kúngurhitirhu anápu. Jefe de una tribu.
jurárperani uarhíti jingóni. Separarse de la mujer.
jurúkuta. Canal; vereda.
jurúkuta piráni. Desviarse.
jurúparhani. Estar jorobado; jorobar• se por viejo.
jurúparhani tarhépini. Jorobarse por viejo.
jurúparhatini jarháni. Estar jorobado.
jurhákiriá. Adiós.
jurhákuskata. Abandonar.
jurháni. Venir.
jurhárkuni. Abandonar.
jurhárperani. Separación temporal del matrimonio.
jurhépini jarháni. Estar caliente.
jurhí kumánchi tsitsíki. Flor del sol (planta).
jurhí kumánehikua. Tabardillo (Piqueria trinervia Cavo Planta usada para empacar loza).
jurhíakua apárhikurhini. Día caluroso.
jurhíat eránehi. Mirasol (planta medicinal,sirve para curar granos y tumores).
jurhíat eránchu. Malva (Maalva SP. Planta medicinal de carácter mágico).
jurhíat erángguarhu. Poniente.
jurhíat erángu. Acahual (Helianthus annus L.).
jurhíat inchákuarhu. Poniente.
jurhíat inchákurish. Poniente.
jurhíat incháni. Meterse el sol, ponerse el sol.
jurhíat inehápakuarhu. Ponerse el sol.
jurhíat inchátiru. Crepúsculo.
jurhíat jatsíni. Tiempo.
jurhíat tshitshíki. Flor del sol (planta).
jurhíat uashátiru. Poniente.
jurhíat uekópani. Asustarse y perder el alma o conocimiento.
jurhíat uérakuarhu. Oriente.
jurhíat uérakuarhu jájtakurini. Oriente.
jurhíata. Dios tarasca; fontanela; sol.
jurhíata jineháni. Meterse el sol.
jurhíata uérakish. Oriente.
jurhíatikua. Dia.
jurhíatikua uarhíangaskua. Día de circuncisión.
jurhíjkuni. Tener buena puntería.
jurhíjtakuni. Apuntar con arma de fuego.
jurhíkumanchikua. Tabardillo (Piqueria trinervia Cav. Planta usado. para empacar loza).
jurlúmbeni. Cuando una cosa está bien; enderezarse; incorporarse.
jurlúmbentani. Enderezarse. '
jurlúmberakua jatsíkuni. Estacar.
jurhimberani. Alinear, enderezar; planchar ropa.
jurhimberantani. Enderezar.
jurhimbikua. Derecho, ley (jurispruden. cia).
jurhimbingarhitantani. Planchar ropa.
jurhímbinku. Firme.
jurhimbit má. Acertado.
jurhímbiti. Firme, honesto, honrado.
jurhimbitku. Correcto, directo, firme, franco; derecho (jurisprudencia).
jurhímbitku angándini. Vertical. ,
jurhímbitku angáshurhini. Vertical.
jurhímbltku eshéni. Mirar directo.
jurhímbitku ka uinápini. Persona fuerte.
jurhímbltku kachúkuni. Cortar horizontalmente.
jurhímbitku kétsemani. Vertical.
jurhímbitku pakárani. Horizontal.
jurhímbitkn uandákua. Franco.
jurhímbitkuni. Honesto, honrado.
jurhímbitkutsi. Honesto, honrado.
jurhímendeni. Plano (tierra).
jurhíngarhini. Apuntar con arma de fuego.
jurhíngarhintani. Apuntar con arma de fuego, apuntar para tirar.
jurhíntskua. Rodilla.
jurhío. Selva; tierra caliente; trópico.
jurhío anápu. Abajeño.
jurhíshakata. Guiso, platillo.
jurhíshani. Freír.
jurhíshatarakua. Cazo de cobre; cazuela, de barro para freír.
jurhíta andáranikuarhu. Oriente.
jurhítakuntani. Apuntar para tirar.
júskani. Acto de sembrar cosa cultivable, sembrar. .
júskani jarháni. Acto de sembrar cosa cultivable.
júskat. Agricultor.
júskua ambópani. Labrar milpa.
júskua meiántani. Resembrar.
júskuni. Barbechar; depositar una semilla en el hoyo; sembrar maíz.
júshkantani. Resembrar.
jutá. Habitación.

K
ka. Y.
ka iá. Pues.
ka mákani. Y cuando.
kacháchakuni. Gobernar; morder el cuello.
kachángarhi. Cacariza (o), persona afectada por la viruela.
kachángarhikua. Viruela.
kachási. Cáscara, corteza.
kachújtsikuni. Doblar el maíz; podar el maíz.
kachúkuni. Cortar, mochar un pedazo, romper, romper en pedazos, trozar.
kachúkuni pirúakua. Reventar hilos.
kachúkutakua. Tijera.
kachúndikuani ashándikua. Cortar ramas a un árbol.
kachúrhukuni. Recortar.
kachúrhukuntani. Recortar.
kachúshu. Mocho.
kachútani. Rozar.
kachútarhitini. Sin piernas.
kachútsikuni. Cortar la parte superior de la planta de maíz; cortar puntas.
kaiáku. Coquito de aceite.
kájkutani. Suspender.
kajpási. Gusano de la madera seca.
kajpátarhakua. Riñón (anatomía).
kájtakar no. Ojalá no.
kajtsíani. Hemorragia interna.
kakáatani. Romper terrones.
kakák jatákua. Viga para poner loza.
kakákorheni. Reventar una cosa de barro; romperse, romperse algo de barro o cristal.
kakákua. Cerámica, loza, plato, trastos.
kakákua atánskata. Loza pintada.
kakákua képati. Comerciante ambulante especializado en vender loza.
kakákuarhesti. Romperse, romperse algo de barro o cristal.
kakándurhanl. Romper terrones.
kakángarhinl. Reventar un grano.
kakáni. Destruir, romper.
kakánkatarakua. Pico.
kakánskani. Picar en el suelo.
kakápantani. Destruir.
kakápatani. Destruir.
kakárakua. Peine.
kakátani. Escardar.
kákatani. Parchar mucho.
kakáts petú. Variedad de guacamaya.
kakátsi. Guamacaya (Ara militaris).
kakátsikuarhin. Alinear.
kakátsini. Peinar.
kakátsitarakua. Peine.
kakéta. Mugre.
kakétku jarháni. Estar sucio.
kakón akuítsi. Escorpión ( Eumeses SPP.), una variedad de lagartija.
kakóngaskani tsándi imbó. Encandilarse con la luz del sol.
kakóotani. Romper terrones.
kamáchani. Acabarse.
kamáchani ambé. Acabarse algo.
kamáchani iámu. Acabarse todo.
kamáchanstia. Acabarse algo.
kamáchaskia. Acabarse algo.
kamájchajpeni. Abrazar.
kamájchakuperakua. Abrazo.
kamákua. Fin.
kamákukata. Acabado.
kamákuni. Al final.
kamákurhikua. Fin.
kamákurhinia. Acabarse.
kamákurhistia. Acabado.
kamánarhin. Abrazar.
kamánarhin sapíni. Abrazar niños.
kamánarhiskua. Acusar.
kamángarhin. Abrazar.
kamángarhini. Abrazar niños.
kamángarhini uátsapirhatichani. Abrazar niños.
kamángarhinsku jatsíni. Tener la culpa.
kamángarhinskua jatsíni. Tener la culpa.
kamángarhintani. Causar, tener la culpa.
kamángarhitantani. Culpar.
kámani. Criar; dar a luz, parir; intentar; manejar; tratar una persona; traer consigo.
kámani uátsapichuni. Criar un niño.
kamárachkia ánchikurhini. Acabar de trabajar.
kamárania. Acabarse.
kamárastia. Acabado, acabarse algo.
kamárastia iámdambé. Acabarse todo.
kamárukustia. Acabarse la fruta en un árbol.
kamárhikuarhiskia. Acabarse la ropa.
kamárhikurhini. Acabarse la ropa.
kamárhukua. Punta.
kamárhustia. Acabarse la fruta en un árbol.
kamárhutashkia. Acabarse la fruta en un árbol.
kamát atárakua. Instrumento de madera para mover el atole.
kamát mákutarakua. Engrudo.
kamát úrakua. Olla para hacer atole.
kamát urápiti. Atole blanco.
kamáta. Atole.
kamáta atárakua. Cajete para tomar tole, jarro.
kamáta charhíkuarhu. Atole de aguamiel.
kamáta epénda. Atole de jilote.
kamáta jósh. Atole de haba.
kamáta shéngua. Atole de capulín.
kamáta tatsín jásh. Atole de haba.
kamáta tékueri. Atole de aguamiel.
kamáta tokéreri. Atole de elote duro sazonado con nurhíteni y picante.
kamáta turhípiti. Atole negro de cáscara de cacao, cabello de elote o de cáscara de coco.
kamáta tsíri. Engrudo.
kamáta tsírku. Engrudo.
kamáta úkata. Engrudo.
kamáta urápiri. Atole de aguamiel.
kamáta urápiti. Atole de maíz cocido.
kamátani. Abrasar.
kamátarhini. Causar.
kamátseta. Cerebro.
kaméri ambé. Cosa amarga.
kamíndikua. Asa de olla.
kámpchatakua. Pantorrilla.
kamúlma irándipani. Llevar un cántaro sobre el hombro.
kamúkua itsúkua párakua. Cántaro de barro para transportar leche.
kamúkua karáparha. Cántaro grande para señorita.
kamúkua keránderani. Llevar un cántaro sobre el hombro.
kamúkua maríkueri. Cántaro para señorita.
kamúkua sapíchu chanárakua. Cántaro chico para jugar.
kamúkua tsitsíki úparha. Cántaro grande para señorita.
kamúkua uátsi kángua. Cántaro para señorita.
kámukuani. Puerta.
kámutakua. Puerta.
kán éjchesti. Aguado.
kán tatáka. Criar un niño.
kanák janíkua. Arco iris.
kanákua. Aro; corona de sauce llorón y flores, o pan, se da en los músicos en fiestas cuando despide; guirnalda.
kanákua jatsíkuani. Coronar.
kanákua jatsíkuni. Coronar.
kanákua tsímperaskuarhu anápu. Corona de sauce llorón y flores, o pan, da a músicos en fiesta. cuando despide.
kanárani. Coronar.
kánarapan. Agrandar.
kánchani. Tener deseos de tener algo.
kánchi. ¿Cuándo vamos?
kándani. Barrio; lado.
kándeski. El otro día.
kándi. Sordo.
kánditki. El otro día.
kánek jarháni. Abundancia.
kánek jatsíni. Tener mucho.
kánek no sés jarháni. Estar muy mal.
kánek paménchani. Grave.
kánekua. Mucho.
káneni. Abundar, aumentar, cantidad.
kánepani. Cosa que se multiplica.
kánerakua. Inversión.
kánerani. Agrandar, aumentar, multiplicar algo.
kánerapani. Aumentar.
kánesti. Cundir.
kángachani. En grandes cantidades.
kángarhikua. Cara, cara humana; mejilla; máscara de madera.
kángchatakua. Pantorrilla.
kángguarhingani. Criar un niño.
kángguarhingani. Dar a luz.
kangíntani. Esconder el estómago forma de arco.
kángksi. Cuando.
kángorhengani. Nacer.
kángorheni. Criar, engendrar.
káni. Cuando; pino (otras especie.,,). mucho.
káni ambótani. Labrar milpa.
káni antsínkurhini. Apretado.
káni itsín jándesti. Húmedo.
káni jauánesti. Estar profundo.
káni jauátani. Levantar matitas de maiz, durante la escarda.
káni jorhénati. Sobresalir.
káni pikúni. Cortar hojas secas a una mata de maíz.
káni tarhátani. Levantar matitas de maíz durante la escarda.
káni tarhékua. El segundo beneficio que se hace a una milpa.
káni tarhéni. Escardar.
kanícha. Olla para hacer caldo de res.
kaníchakua. Garganta del timón de un arado de palo.
kánik sési ishékurhini. Ser fanfarrón.
kánikua. Muy.
kánikua ambé. En grandes cantidades.
kánikua ambé jatsíkorini. Abastecer.
kánikua ambé jatsíni. Abastecimiento,
kánikua itúmini. Muy salado.
kánikua jákurhintani. Batallar.
kánikua jangángarhikua. Personas de mucho respeto.
kánikua jángaskati. Ser útil.
kánikua jatsíkurhini. Ser rico.
kánikua júni. Toser mucho.
kánikua jupíkurhini. Ser tacaño.
kánikua pamékurhitini jarháni. Estar grave una persona.
kánikua paméni. Dolor grande.
kánikua píngukurhini. Sostenerse fuerte.
kánikua sési jándini. Muy limpio.
kánikua sési jáshiti. Lindo.
kánikua takús úni. Parchar mucho.
kánikua tekántani. Sacrificar.
kánikua tumbí tsiuéti. Joven valiente.
kánikua tupúntsini. Estar lleno de canas.
kánikua utúmarhani. Muy salado.
kaníkuarhitlni. Estar hecho bola,
kánikuecha. En grandes cantidades.
kanínchani. Estar jorobado.
kaníndikua. Asa de olla.
kaníparha. Pando.
kaníparhani. Encorvarse, jorobarse por viejo.
kanírhukua. Asa de olla.
kanís.Pino (otras especies),
kanísi. Pino (otras especies).
kaníshku. Pino lacio (Pinus SPP.).
kanítakua. Asa de olla.
kanóngintani. Esconder el estómago en forma de arco.
kansámberambé. Variedad de ciempiés de color rojo.
kansh niuá. ¿Cuándo vamos?
kantani. Hacer una cosa varias veces.
kantsákata. Armazón, caballete, marco.
kantsíri. Cama.
kantsperata. Deuda.
kantspini. Adeudar dinero.
kápach. Tartamudear.
kápakukata. Casa de dos tejados o dos aguas.
kapándari tsikípu. Semilla de aguacate.
kapárh shakuá. Quelite de coyote.
kapárh tékua. Jicotera, miel de jicote.
káparhata. Cáscara.
kapárhi. Abejorro, jicote.
kapásh. Gusano; gusano de madroño, el cual se come tostado.
kápatati. Boca abajo.
kápatseni. Acostarse boca abajo.
kápatsini. Boca abajo.
kápatsitini. Boca abajo.
kápchutakuarheni. Estar tapado.
kápendeni. Estar oscuro.
kápendeni uékalli. Pardear la tarde.
kápendesti. Estar oscuro.
kápeni. Acostarse boca abajo.
kápindeni. Oscuro.
kápindikuarhu. Oscurecimiento debido a lo nublado en tiempo de aguas.
kápindini jarháni. Estar oscuro.
kápsurhakua. Yerba medicinal.
karájchakuni. Adornar un calzón.
karákat asháni. Enviar mensajes.
karákata. Dibujo; documento; escrito; esculpido; esgrafiado.
karákuarhini. Hacer los primeros arreglos matrimoniales ante autoridades.
kárakuecha. Aves.
karákuekani. Aletear.
karákuni. Escribirle.
karámchani. Escaldarse la boca con ácidos.
karámekua. Líquido de la hoja del maguey.
karámukukata. Labrados (calzones de, corados usados por los danzantes).
karándukuni shiríkukuarhu. Hacer una figura en un tejido.
karángarhikukata. Lienzo, pintura.
karángarhikuni. Adornar; dibujar; esculpir; hacer colchas bordadas.
kárani. Aletear, tender alas, volar.
karáni. Pintar; escribir.
karáni jarháni. Acto de escribir.
kárani uékani. Batir alas.
karáparakua. Carda.
karáratarakua jatákua. Cajete de madera que guarda tinta.
karári. Secretario.
karátapu. Agalla de árbol (Tillandsia recurvata L.).
kárati. Ardilla voladora (Sciurus mayaritensis); ave.
kárati kúm atí. Ave que se parece al águila (come tmas).
karích erángu. Pastor.
karích terékua. Planta medicinal.
karích thirérani. Pastorear.
karíchi. Borrego (Ovis aries).
karíchi kuári. Pastor.
kárinsini. Buenos días; ¿han amanecido bien?; saludar; saludo de mucho respeto; saludo elegante.
karókurhini. Andar a gatas.
karón imbó kuájperani. Juego que consiste en golpearse con sarapes.
karón úri. Obrajero.
karóna. Abrigo; cobija, sarape, sarape de lana.
karóni. Cobija.
karúkuni. Cortar, mochar un pedazo, rasgar, rasgar tela, romper telas.
karúmukuni ishíni jimbó. Roer.
karúndukuntani. Recortar.
karhájpeni. Hincharse.
karhákish niráni. Pasar por encima.
karhákua. Arriba; dar comida a los difuntos del año en curso.
karhámantani. Regresar al barrio de arriba; subir el agua de nivel.
karhándani. Sumirse.
karhángarhitakua. Dibujo esgrafiado en una puerta.
karhánguntani. Resollar, respirar.
karhántani. Coger; juntar; levantar.
karhántatini. Juntado.
karháparhak tshitshíki. Phoradendron flavescens.
karháparhakukata. Esgrafiado; pilar de madera adornado.
karhápchakua. Dolor de garganta.
karhápchakuecha. Anginas.
karhápchani kunárakuarhu. Bocio.
karhápechani kunákuarhu. Bocio.
karhárani. Subir.
karhárani tirhíamakurlparini. Subir con lazo jalándose uno solo.
karhárheatani. Tallar.
karhás kuári. Cierto gusano peludo que se alimenta de hojas de tejocote.
karhás tatsíniri. Gusano del frijol.
karhás tsauápiti. Gusano muy delgado.
karhás tsurhuniu. Espina de tejocote.
karhás urápiti. Gusano eIotero (Heliothis armiger).
karhási. Espinilla; gusano, gusano de panal, pupa o gusano; tejocote (erataegus mexicana Moc. y Ses.).
karhási tékuarhu anápu. Gusano de panal.
karhási tepári. Pupa o gusano.
karhási turhíparha. Cierto gusano peludo que se alimenta de hojas de tejocote.
karhásh. Grano.
karhásh kánikua tsauápiti. Gusano muy delgado.
karhásh kuípueri. Gusano de panal.
karhásh tiríapurhu anápu. Gusano elotero (Heliothis armiger).
karhásh tumbásh. Mezquino de animal.
karhásh uarhíri akuá. Gusano de madroño, el cual se come tostado.
karhátakua pímuri. Escoba.
karhátakurhini. Barrer la casa de uno.
karhíchakukuarhentani. Secarse el maíz por falta de lluvias.
karhíchani. Sed.
karhíkarhímarha. Desabrido.
karhíkarhímarhani. Desabrido.
karhímakua. Hambre:
karhímani. Hambre.
karhíndurhari jantsírirhio. Parálisis de las piernas.
karhíni. Flaco.
karhípakata. Tostado.
karhípani. Tostar.
karhípiti. Tostado.
karhírati. Pan agrio de harina de trigo cocido al vapor.
karhírikuarhintani. Secarse.
karhíruni akuá. Secarse la fruta en el árbol.
karhískuni tsíri. Secarse el maíz.
karhíshintani. Enflaquecer.
karhókpini. Arrebatar.
karhómukuni. Arrasar.
karhómurutarakua. Bolillo, instrumento de madera para hacer pan.
karhópkuni. Arrebatar.
kárhukua. Carrera de tejabán; batea.
karhúruskani. Romper en pedazos.
kasángarhukua. Carcomido.
kasíkuarhe. Sacerdote católico.
kasímbo. Pino lacio (Pinus SPP.).
kasíngkasíng márhaticha. Personas bien presentadas.
kasínkasinmasi. Cortés.
kasípekua. Candor; lucimiento.
kasípeni. Bonita (o); precioso.
kashákukua. Tapado.
kashákukurhitin. E~ar tapado.
kashákurani. Tapar.
kashárhi. Legaña.
kashéti. Salero.
kashíperani. Elegante.
kashípinkuni. Casto.
kashunibeni. Honesto, honrado; ponerse modesto.
kashunibikua. Honesto, honrado; modestia.
kashúmibini. Casto; humilde, obediente, ser humilde, ser modesto, ser obediente.
kashúmbintani. Ser recatado.
kashúmbiti.Honesto, honrado; humilde.
kashúndu. Tunco.
kashúnduarhiani. Heredar rasgos genéticos.
kashúndurhini. Romper en pedazos.
kashúndurhini pirúakuechani. Romper hilos.
káshurhakhu. Ala de ave.
kashúshurhu. Mocho.
katákata. Preso.
katákuni. Desviarse.
katámba kétsikuarhu anápu. Base de la lengua (anatomía).
katángati. Preso.
kátani. Limpiar semillas; volar papalotes.
kátarhukuni. Limpiar semillas.
kátatani. Volar papalotes.
katíntani. Descoser.
katújtsikuni. Cortar la parte superior de la planta de maíz.
katúkorheni. Reventar hilos; reventarse.
katúkuni. Romper un hilo.
katsájchakuni. Gobernar; morder el cuello.
katsájkuni. Cortarse las manos con hilos.
katsájtsikuni. Rapar.
katsárheni. Morder.
katsáta. Vejiga; útero.
katsátani. Cuando escarba la gallina.
katsíjkuni. Empuñar algo fuertemente.
katsíkurhini. Reventar.
katsímuni. Agarrar con la boca.
ktsíndetani. Acorralar a persona, perseguir a una persona dentro de un cuarto; tipo de castigo para gente morosa.
katsíndurhini. Hacer tiras algo, rasgar, romper hilos.
katsípakuni. Atorarse.
katsíparhatani. Apretar, poner cuñas.
ktatsíparhatarakua. Cuña.
katsípchakuni. Decapitar.
kaltsírhekorheni. Rascar.
katsírhikorheni. Rascarse.
katsírhikuarhini. Rascarse.
katsírhini. Rascar, rasguñar.
katsírhperani. Rasguñar.
katsírhuni ka kepénderani. Rasparse la nariz.
katshikuni. Cortar, cortar hilos, romper.
kauár khéri. Abismo.
kauár sapíchu. Barranco chico; vallado.
kauáru. Barranco, desfiladero.
kauáru tsirúni. Derrumbe en un barranco.
kauáru uekángeni. Caer en un barranco.
kauáru ukata. Vallado.
kauáru umukukata. Borde de madera que se mete en un canal.
kauáru úngi. Vallado.
kauíanserakua. Planta medicinal de la región del lago de Pátzcuaro.
kauícha. Borracho.
kauíkua. Borrachera; licor, que emborracha, vino.
kauíni. Emborracharse.
kauíntserani. Flor de calavera (planta medicinal) .
kauírakua. Vino
kauírashindini. Me emborracha.
kauírashindiri. Me emborracha.
kauírashindirini. Me emborracha.
kauírpishini. Que emborracha.
kéakurhakua. Solar.
kéchani. Atorársele algo en la garganta.
kéjtani. Retirar.
kekéjkurha. El que tiene las manos sucias.
kekéngarhi. Cara sucia.
kékiki. y cuando.
kékua. Escalera de madera.
kékun. Agrandar.
kémeni. Bajar al agua, meterse al agua.
kémetakua. Mirador para milpas.
kenchémikua. Barbilla, barba; mejilla.
kenchénderakua. Labios.
kenchénderakuarhu. Parte inferior e interior de los labios.
kéndani. Arrimar; dar el gasto diario, llevar provisiones a casa.
kéndikuni. Retirarse; separación temporal del matrimonio.
kénditani. Destituir a un político; quitar, separar.
kéngarhini. Emborracharse.
kéngi. Mayordomo.
kenshénderakua. Mejilla.
kentséniusti jurhíshatakua. Adorno en una cazuela.
kentsémuti. Olán.
kéntsimani. Ladera.
képani. Engrandecer.
kepéjtsikuni. Abollar.
kepékuni. Partir.
kepékuni tsapírhati. Partir algo a pedazos.
kepéndurhini. Partir algo a pedazos.
kepéndurhini sángachanitu. Partir algo a pedazos.
kepétakuni. Despencar.
kér sharhíni. A las 4 a. m.
kerádachini. Adulterio.
kéramani. Engrandecer.
kérati arhátarhani. Paso largo.
kérati arhátarhi. Paso largo.
kérati ástarhini. Paso largo.
kérati tumína jatsíni. Acaudalado.
kérekorheni. Absorber.
kerénda. Peña, peñasco; tepetate.
kerénda kepéndurhini. Romper terrones.
kerénderi. Olla grande de barro.
kéreni. Infectar.
keréntku. Sucio.
kéretani. Contagiar.
kéretpeni. Contagiar.
kéri ambéni. Importante.
kéri ambéri. Importante.
kéri arhítatspiri. Acaudillar.
kéri jarhócha. Gran importancia.
kéri jurámuti. Rey, soberano.
kéri paméngeni. Dolor grande.
kéri pamíarhakua. Dolor grande.
kéri penchúmikua jukári. Boca gr.ande.
kérl pikuárherania. Engrandecer.
kérikurhini. Contagiarse.
kérikurhini ambéni. Ser contagioso.
kéritani. Contagiar.
kerúakun akámba. Raspar el maguey para obtener aguamiel.
kerúrikua. Viruta.
kérhpeni. Que emborracha; ser contagioso.
kérhutani. Atizar, incendiar.
késkuni. Bajar algo.
késkuni ambé. Bajar algo.
késkuntani. Bajar.
késh itsálmni. Tender alas.
késh mítani. Abrir alas.
késh ukári. Ave.
késhi. Ala de ave.
késhicha. Aves.
kétakuni. Desterrarse; desviarse.
kétani. Traspasar el agua.
kétatani. Desterrar.
kétsekua. Abajo; dar comida a los difuntos del año en curso.
kétseni. Bajar.
ketsérhuni. Estar chimuelo; perder un diente; rasparse la nariz.
kétsesita arháni. Comer postres; juntar sobras de maíz.
kétsetsita karhántani. Juntar sobras de maíz.
kétsetsita tántani. Juntar sobras de maíz.
kétsikuarhu. Vagina.
kétsimakua. Sur.
kétsimakuarhu. Ladera.
kétsimani ísh. Sur.
kétsini itsárhu. Bajar al agua.
kétsitakua. Ofrenda a antepasados se ofrece el día de los muertos; dar comida a los difuntos del año en curso.
kétsitakua pákuani uarhírichani. Ofrenda a los antepasados que se ofrece el día de los muertos.
kíchakuani jákarhani. Cuando un piso está sucio.
kíchokuani mintsítani. Gritando feo.
kíchuekuen jángarhintani. Haces' gestos.
kíchuekueni mintsítani. Gritando feo.
kíchukuan jásh. Asqueroso.
kíchukuani jásh. Feo.
kíchukuen shipíruni. Oler mal.
kiménderani. Entre dientes; hablar a solas.
kiráchani. Atorársele algo en la garganta.
kirákuska. Atorar.
kirándeni. Cuando algún objeto se encuentra en un patio.
kirík terékua. Variedad de hongo comestible.
kíríkua. Mal del pinto; planta medicinal.
kirímberani. Hacer cosquillas.
kirípa. Jícara.
kirípu. Jícara.
kirírasmuni. Apretar los dientes.
kirítati. Pájaro carpintero.
kirúngani urápi úni akámbani. Raspar el maguey para obtener aguamiel.
kirúngarhikuni. Raspar.
kirhándeni. Llevar un cántaro sobre hombro.
kirhátsekua. Berenjena silvestre.
kirhíki. Halcón (Falca SPP.).
kirhidrhí. Gavilancillo.
kirhímini. Cosquilla.
kirhímitani. Hacer cosquillas.
kirhínduska. Lastimarse la planta del pie con piedritas.
kísh jákua. Tener hipo.
kíta. Niña, muchacha, señorita.
kitíni. Tallar.
kitírhitarakua. Estropajo de ixtle.
kitsíkatitu. Pollo.
kftsku. Olón.
kobijón nunúsh. Rebozo para cargar niños.
kochákuarhitini jarháni. Persona que está abierta de piernas.
kóchkua. Región coccígea (anatomía).
kójkarhani. Amplio, ancho.
kójtakurhakuarhu. Piso de casa.
kójtatarakua. Rodillo de madera para hacer pan, instrumento de madera para hacer pan.
kók sapíchu. Renacuajo.
kókan já.lnani. Estar presto.
kókani. Aprisa, pronto, rápido.
kókani éski. Tan luego como.
kókani jauárani. Levantarse rápidamente.
kókani uérani. Salir rápido.
kókatarani. Apresurar.
kóki. Sapo (Bufo vulgaris).
kóki shungápiti. Rana (Rana pipens).
kókin jásh. Renacuajo.
kókiri kuirípikua. Renacuajo.
kóku. Rana (Rana pipens).
kókuani. Pronto, rápido.
kókuani manákorheni. Moverse violentamente.
kokúri jukáparhata. Tecomate.
kókutani. Extender.
kolombrín parákata. Mariposa de otoño que vuela norte a sur, el alma del hombre y suele ir a las fiestas.
kómarháni. Orar.
kóm arhírani. Humillar.
kóm jámani. Empobrecer, mendigar; sufrir, sufrimiento.
kóm jándi. Gente humilde, persona pobre.
kóm jángua. Sufrimiento, sufrir.
kóm jarháni. Triste.
kóm nitámakua. Sufrimiento.
kómnitámani. Vivir pobremente.
kóm pakárani. Empobrecer.
kóm pikuárherani. Estar triste, mortificación, pena, pesar.
kománchi. Danza de los tarascos del pueblo de Ihuatzio.
komarhijpeni. Pedir un favor.
kómarhini. Disculparse, pedir perdón; rogar.
kómarhipeni. Venerar.
kómarhipikurhini. Orar.
kómbujarháni. Estar triste.
komku úkuarhinchani. Sufrir una desgracia.
komku. Triste.
komku irekani. Vivir pobremente.
kómpeni. Socorrer.
kómperakua íshu. Lugar de abundancia.
kómperangani. Dar a luz.
kómpini. Socorrer.
kómpini jimbótaku. Favorecer.
kómu. Pobremente.
kómu jarháni. Preocupado.
kómu jáshi. Miserable.
kómu jatsíkurhini. Preocuparse.
kénchita. Manantial.
kóndekata. Próspero.
kondémbasi. Sam-bucusm exieanus Preso(Sus hojas se usan para conservar fresco el pan.)
kóndeni. Compadecerse de otra persona; espacio; estar ancho.
kóndentani. Socorrer.
kóndesti. Extenso.
kóndikua. Espacio.
kóndingani uarhí. Concebir hembra.
kóndini. Amplio; considerar.
kóndipaka ambé. Cosa que se extiende.
kóndira. Boca grande.
kóndish jí imáni. Compadecerse de otra persona .
kóndisha. Consideración.
kónditani. Extender, extenso.
kóndurbakua. Empeine del pie, planta del pie (anatomía).
kóndurhakuarhu apárheni. Quemarse la planta del pie.
kóngarhikua. Pómulo (anatomía).
kóngarhini. Cara ancha.
kóngeram. Phytolacca octrandra L.
kóngo. Pájaro rayado parecido a la codorniz.
kóngositu. Piña de pino.
konkítu. Pájaro rayado parecido a la codorniz.
kónku jauárani. Levantarse rápidamente.
kónku úni. Diligente.
kónskani. Crecer, desarrollarse, extenderse.
kónskapani. Creciendo.
kóntani. Sofocarse.
kóntsitani. Consideración.
kontsókurhini. Encorvarse.
kontsókurhiti. Encoger el estómago.
kónurhani. Estar ancho.
kóparbakua. Espalda (anatomía).
kopéokuni. Sacar un elote y dejar las hojas en la planta.
kópikuarhu ínspikurhini. Vender en la plaza.
kopúsh. Burbuja.
korális akuítsi. Nombre de una víbora.
korkobí. Máscara de la danza de los viejitos de Charapan; Bubo SPP., variedad de lechuza a la que se le atribuyen poderes mágicos.
korkobí parákata. Polilla (Tinea pellionella).
kórutani. Crecer, desarrollarse, extenderse.
kórhani. Cosa ancha.
kórhati. Ancho.
korhéndera. Dichoso.
kórhintani jíta. Limpiar el ixtle.
korhó. Oye.
korhókani. Presentimiento.
korhókorhintani. Recibir algo.
korhókuarheni. Evento que se esperaba.
korhómarhikuni. Limpiar el agua en un estanque.
korhóni. Escuchar.
korhórikuarhini. Limpiarse.
korhórini. Limpiar.
korhóshinsani. jóigame!
kórhu. Frente ancha; nariz ancha.
kórhukorheni. Injerto (Loranthus americanus Jacq. Planta parásita con propiedades medicinales).
kóskani. Ancho, estar ancho.
kóskantani. Crecer, desarrollarse; estar ancho, extenderse.
kóskatin jarháni. Estar ancho.
kósti. Ancho; plato.
kósti ambé. Cosa ancha.
kósti jarháni. Estar ancho.
kóshkati ambé. Cosa ancha.
koténsio úri. El que hace costales.
kótsepani. Ramificar.
kótsi. Olla ancha de la base.
kótsti. Cara ancha.
kotsúmu. Aceitilla (planta medicinal).
ktá. Casa, cocina, hogar, residencia, troje.
ktá úri. Carpintero.
ktárhu óparhakua. Techo.
kuáchakuni. Salvar; velar.
kuáchakuni paménchatini. Cuidar a un enfermo.
kuachákupirlcha. Licenciados.
kuachákutpirlcha. Licenciados.
kuachámukuni. Abofetear.
kuaíncho. Ruin (pájaro azul).
kuáiu. Ave azul.
kuaiúnchini jiuátsi. Cuando el coyote aúlle. (Según los tarascos anuncia que va a helar, llover, granizar.)
kuaiúnduposh. Huacamayo.
kuaiúni. Lucir bonito.
kuájkutani. Intervenir en una riña.
kuájpekorheni. Protegerse.
kuájpeni. Abogar.
kuájpentani. Defender a otro.
kuajtápeti. Blando, suave, tibio.
kuajtárani. Aburrirse, cansarse; perder fe en los negocios.
kuajtsínda. Resina; resina de pino.
kuakárani. Mojar.
kuakárlni. Empapado.
kuakárhani. Húmedo.
kuáki éskua. Cardosanto (Circium pat cuarensis H. B. K. Planta medicinal)
kuákua. Casa pequeña donde vive velador de milpas.
kuákuatakuni. Ablandamiento.
kuákuatandini. Ablandante.
kuákuatasi. Suave.
kuákuataskuni. Ablandar.
kuákuatash. Afeminado.
kuákuni. Sacar un elote y dejar las hojas en la planta.
kuákutani. Abogar.
kuambá. Liebre (Lepus callotis).
kuámbarhekua. Liana (Clematis dea L.).
kuámpeni. Alquilar; pedir prestado.
kuámukuni. Hacer callar a una persona.
kuámuni. Callar.
kuanápikua kutúkurhikata. Ganglio infartado en la axila.
kuanápiti. Tieso.
kuánarakua. Utero.
kuanárakua. Base de la lengua (anatomía).
kuanátsentani. Devolver; regresars.
kuanátsikua. Por detrás.
kuánditani. Alquilar.
kuánetani. Prestar a otro.
kuánetspeni. Pedir prestado.
kuangápini. Tieso.
kuangáskukuntani. Regresar los golp
kuangáskukuntani ambé ma. Regresar un objeto.
kuangáskuni. Regresar.
kuangáskuntani. Devolver.
kuangáskuntani ambé ma. Regresar un objeto.
kuangáskutani ma ambé. Regresar un objeto.
kuáni. Cuidar, velar.
kuáni ma paménchati. Cuidar a un enfermo.
kuanikuni. Arrojar algo sobre el suelo
kuaníkurhini itsbérindu. Tirarse al suelo.
kuanímani itsíarhu. Arrojar algo al agua.
kuánini. Pedir prestado.
kuaníni. Flechar.
kuaníoti. Suceder.
kuánkuntspintani san ambé. Regresar algo.
kuánshimaku. Curvo.
kuántpeni. Pedir prestado.
kuántsimani. Dar vuelta en una esquina.
kuáparhashatiia. Cuando el polen del maíz se ha caído.
kuápekuarheni. Defenderse.
kuápeni máteruni. Defender a otro.
kuápikurhini. Defenderse.
kuápintsti. Intervenir en una riña.
kuára.Apellido tarasca.
kuaráki. Ardilla (Sciurus poliopos).
kuaráp jóskua. Constelación (astronomía).
kuarápanginikua. Lienzo.
kuarápingarhi. Persona que tiene nube en los ojos.
kuarápu. Telaraña.
kuarápu piréri. Grillo (Acheta assimilis).
kuarátachani ambé. Carestía.
kuarátachini tsípekua. Abúlico.
kuarátakua ambé. Carestía.
kuári. Velador de milpas.
kuarích. Garza (Ardea herodias).
kuárinajtáni. Una fiesta que se hace al velador de milpas.
kuarónditini jarháni. Gatear.
kuarúshikua. Viruela.
kuarúshangarhi. Persona afectada por la viruela. .
kuarhách úri. Zapatero.
kuarháchi. Guarache, zapato.
kuarhájtsikuni. Doblar el maíz; podar el maíz.
kuarhákuni.Fracturar, quebrar.
kuarhámuni. Abollar.
kuarhánduni ma. Fracturar.
kuarhángekua. Lengua de vaca (Rumey mexicanus Meis.).
kuarhangikua. Region del torax.
kuárhani. Hincharse del estomago.
kuárhashukuni. Desembarcar
kuárhatseni. Caerse.
kuárhatsini. Caer, caer de golpe.
kuárhikurhini. Irritado.
kuárhitangasti. Erupciones en el cuerpo humano.
kuárhujperi. Asaltante.
kuárhukuni. Atajar.
kuárhupiti. Asaltante, asaltante de camino.
kuárhupti. Asaltante.
kuárhutpini. Robar en caminos.
kuárhutpiri. Ladrón de caminos.
kuashánd terékua. Variedad de hongo comestible.
kuashánda. Huevo de gallina y de aves en general; testículo.
kuashánda misítuiri. Berenjena silvestre.
kuatájkorheni. Aburrimiento.
kuatájkuni. Aburrir.
kuatájpeni. Cansar.
kuatánskua. Aburrir; fatiga.
kuatánskuacha. Aburrimiento.
kuatánskurhini. Aburrimiento.
kuatántani. Aburrirse, cansarse; perder fe en los negocios.
kuantántarani. Aburrir.
kuantántsperakua. Desdeñar.
kuatáperani. Ablandar.
kuatáperantani. Ablandamiento.
kuatáperati. Ablandante.
kuatápini. Afeminado; suave.
kuatápiti. Fresco; flexible.
kuatápitin. Flexible.
kuatárani. Cansar.
kuatárhpeni. Abrumar.
kuatás. Tazcal.
kuatáschatakua. Corva.
kuatásh patámuri. Canasto de carrizo.
kuatáshi. Cesto de tortillas.
kuatáshurhu tauángeni. Pisar dentro de un canasto.
kuatsínda. Resina del tronco seco de pino.
kuatsíngatarakua ichérir. Bacinica de barro.
kuátslntani. Cuando el polen del maíz se ha caído.
kuatsírakua. Ano.
kuatsíta. Excremento.
kuátsitakua. Copal (Elaphrium jarullense H. B. K.).
kuátsitakua atákua. Incensario.
kuátsitakua urápiti. Incienso.
kuátsitanl ántani. Incensario.
kuatsítas kamátarhu anápu. Epazote (Chenopodium ambrosioides L. Planta medicinal).
kuatsítes iójkurha. Epazote (Chenopodium ambrosioides L. Planta medicinal).
kuatsítis kamátarhu anápu. Epazote (Chenopodium ambrosioides L. Planta medicinal).
kúch akuítsi. Víbora llamada trompa de puerco.
kúch atákua. Chiquero, porqueriza.
kúch juátarhu anápu. Jabalí (Pecari tajacu).
kúch shánu. Jabalí (Pecari tajacu).
kúchakua. Capa (prenda de vestir); inflamación del cuello.
kúchakuarani. Echar encima; echar tierra; encima.
kúchakuni. Echar encima.
kúchan. Anginas.
kuchénda jatákua. Ganglio infartado.
kuchéndekua jatákua. Ganglio infartado en la axila.
kúchi. Marrano, puerco.
kuchíchikua terékua. Hongo de maíz con el cual se hacen tamales que son cocidos en el rescoldo.
kuchúnda. Almeja (Venus SPP. Animal usado en la medicina nativa).
kuechénda. Saliva.
kuechéstia. Aguado.
kuenáni. Lamer.
kuenárhini. Lamer.
kuénchu. Pájaro de color rojizo con cola grande.
kuendé. Falso medidor (Remigia repanda Hubner).
kuendékuendékuni. Estar débil y flojo.
kuenéni. Apasionado, encariñado.
kuellésh. Niño llorón.
kuelléshi. Niño enfermizo, niño llorón, niño nervioso.
kueráchintani. Traducir.
kuerájpeni. Dar a luz; engendrar.
kuerájpiri. Creador; dios.
kuerákuarheni. Desnudarse, quitarse la ropa.
kuerákuni. Desatar, desenvolver, soltar.
kuerákurhini. Desnudarse.
kuerámu akuítsi. Víbora llamada trompa de puerco.
kuerámu erákuni. Lámpara; ocote encendido.
kuerámu tishátakata. Lámpara; acote encendido.
kuerámu úrhutakata. Lámpara; acote encendido.
kuerámu úrhutini. Lámpara; acote encendido.
kuerángeni. Desabrochar.
kuerántani. Carmenar; desatar, des volver; entender; hacerla; soltar.
kuerántani pirúakua. Deshilar.
kueráparhakuntani. Desenvolver, salta
kueráperi. Dios tarasca.
kuerátanchani. Carecer.
kuerátani. Carecer, carestía, faltar.
kuerátsikua. Vergüenza.
kuerátsin sáni. Algo vergonzoso.
kuerdás akuíts. Gusano muy delgad
kuerúnskakua. Raya.
kuerúnskata. Rayar.
kuerhásh. Tumor.
kuéskani. Temeroso.
kuetáperakua. Esófago.
kuetémekua. Tartamudo.
kuetémi. Tartamudo.
kuetéshku. Nudo de árbol.
kuetéshurhutani. Infectarse debajo las uñas.
kuetúsheni. Sucio.
kuetsáperani. Mortificación, pena, pesar.
kuetsápit jarbáni. Estar pesado.
kuetsápiti. Pesado.
kuetsápiti jarháni. Estar pesado.
kuetsápitini jarháni. Estar pesado.
kuetsésh. Nudo de madera.
kuétsi. Afeminado.
kuetshéri. Cosa aguada.
kuiiúsh. Gavilán (Pandion SPP.).
kuiiúsh sapícbu. Gavilancillo.
kuík urhúata. Zapote blanco (Casimir tetrameria).
kuikírheni. Varear.
kuikírhikuarhini. Azotarse con una cuarta (chicote de cuero).
kuikítani. Varear.
kuikítsintani. Sacudir una mesa.
kuíkuarheni. Dormirse lugar durante un viaje largo; pasar la noche en algún paraje al realizar viaje largo.
kuíkurhini. Hospedarse.
kuímu. Seis.
kuímurhuntsi. Grillo (Acheta assimill J).
kuín antsír terékua. Escobetita (holl comestible); manecilla (hongo mestible).
kuín sbirúnda. Cierto pájaro que canta cuando ve al coyote.
kuín tarengítu. Pipilo SPP.
kuín tsíntsunitu. Colibrí (Campylopterus helmincucurus).
kuín uintsápiri. Saltapared (Catherpes mexicanus ).
kuinájpeni. Cortar cabello, trasquilar.
kulnáni. Cortar cabello, rapar; trasquilar.
kulnántani. Desollar; pelar.
kuinátsikuni jauíri. Cortar cabello.
kuínchakua. Sueño.
kuínchani. Abrir los ojos cuando se está cabeceando.
kuínchani jarháni. Cabecear; tenel' sueño.
kuínchikua atákua. Adormecer.
kuínchikua jatsíni. Estar de fiesta.
kuínchikua uchépu úkuarhu. Fiesta en la cual se hacen tamales de elote y se baila mucho.
kuínchikua uíndirbon pátani kuárini. Una fiesta que se le hace al velador de milpas.
kuindíngini. Inclinarse.
kuindíparhani tarhépikikua jimbó. Jorobarse por viejo.
kuindítsini. Agacharse.
kuíni. Ave; miembro viril, pene.
kúni ióntsri. Pájaro que come capulines.
kuíni káchu. Pájaro de color rojizo con cola grande.
kuíni kurúkumbatsi. Cierto pájaro que canta antes de la madrugada.
kuínikurhú. Pájaro carpintero.
kuínicha. Aves.
kuiníngita. Dolor interior de la caja torácica.
kuníngita atáni. Dolor interior de la caja torácica.
kuinipani. Dormirse en algún lugar durante un viaje largo.
kuinít charóarha. Gorrión (Carpodacus mexicanus ).
kuinít tspámbiti. Cierto pájaro amarillo.
kuinkuish.Hombro.
kuinkúsh. Codo (anatomía).
kuinpurhita. Sapo (Bufo vulgaris).
kuinpurhitu. Rana (Rana pipens).
kuinpurhutacha. Renacuajo.
kuinskua.Cuñada.
kuintsíkandash. Lentejina (planta medio cinal de la región del lago de Pátzcuaro).
kuintsíkuarhani. Persona que tiene una mano torcida.
kuintsíkukata. Arqueado.
kuintsíkuni. Arquear.
kuintsíkurhini. Curvado.
kuintsípshani.Inclinar la cabeza hacia un lado.
kuintsiri. Pando.
kuintsísburha. Persona que tiene una mano torcida.
kuípani. Dormitar.
kuíparhani. Cargar.
kuíparhani uátsini. Cargar un niño.
kuíparhatani. Cargar una bestia.
kuírakua jetátsitakua. Petate chico que se usa cuando se muele nixtamal.
kuiríkatsin puntsúmikua. Incienso.
kuiríkatsunda. Copal (Elaphrium jorullense H. B. K.).
kuiríkatsundiri. Madera suave para hacer cucharas y máscaras.
kuiríku. Cierta ave con pico largo.
kuiríp etsákuni. Acantonar.
kuiríparini. Creciendo.
kuirípeni angátapu. Crecer una planta.
kuirípeni ikárakua. Crecer una planta.
kuirípeni ma ikárakua. Crecer una planta.
kuiríperan uátsapichuni. Criar un niño.
kuiríperani. Criar un niño.
kuiríperani anátapu. Hacer crecer; plantar plantas.
kuiríperani ma tsitsíkini. Crecer una planta.
kuirípipani. Cosa que se multiplica.
kuirípita sapákata. Carne asada ligeramente en la flama directa; carne chamuscada.
kuirípita tékirh anápu. Base de la uña (anatomía).
kuirípita tíjpani. Tatemar carne.
kuirípita típakata. Carne asada ligeramente en la flama directa.
kuirípitani pápani. Tatemar carne.
kuirípu erátsiti. Gente con experiencia.
kuirípu etsákurhini. Cuando la gente se desparrama.
kuirípu ióntsi. Persona con la cabeza en forma de pico.
kuirípu janánarhi. Persona de mucho respeto.
kuirípu Iíáni kashúmbiti. Personas de mucho respeto.
kuiripu kashúmbiti. Gente humilde.
kuirípu míakua jingóni. Gente con experiencia.
kuirípu míakua jukári. Gente con experiencia.
kuirípu no matsikurhiti. Gente humilde.
kuirípu tángurhini. Grupo; reunión de gentes.
kuirípu tekéchu jatárini. Gente de a caballo.
kulrípu uiníni. Llenarse de gente.
kuirípuechani erókani. Esperar gente en un valle.
kuirípurhu uandáni. Hablar en público.
kuirísi. Pato (Nyroca affinis); rebozo de lana hecho en telar de cintura.
kuirísh. Garza (Ardea herodÜlS).
kuirúkuni. Surcar.
kuirúDarhiri. Raya.
kuirúDarhiskani. Rayar.
kuirúndeni. Raya, rayar.
kuirúngarhikuni. Escribirle; hacerle rayas al rebozo.
kuirúngaskani. Rayar.
kuirúni. Pintarrajear una casa; rayar.
kuirúntskani. Rayar.
kuirúntskata. Raya.
kuirúrheni. Escribir; raspar.
kuirúrhukuni. Hacerle rayas al rebozo.
kuirúshini. Enfermo.
kuirútsikata. Escrito.
kuístani. Hacer dormir a una persona.
kuishárhikua. Vagina.
kuishíngarhi. Miope.
kuíshurhini. Hincarse.
kuítan. Acampar.
kuitínchani. Cabizbajo.
kuitírku. Mocoso.
kuitírukua uérhu. Mocoso.
kuitíruti. Mocoso.
kuitítsini. Pando.
kuitítsitini. Inclinarse.
kuitsíngandash. Yerba medicinal.
kújkuni. Cooperar en las fiestas con un plato de sal o dinero efectivo o con tabaco.
kújpeni niráiú. Ayuda económica al carguero religioso.
kújperani. Ayuda económica al carguero religioso.
kújtakurakua. Flauta de barro, carrizo o madera.
kújtani. Tañer.
kujtsí. Afeminado; hembra; luna; mes.
kujtsímiti. Anciana.
kujtsúkua. Oreja.
kúkuarheni. Junta.
kukúch atsíkuni. Poner ventosas.
kukúch temétsi. Olla grande de barro para el agua que se toma.
kukúch terékua. Variedad de hongo comestible.
kukúchikua terékua. Hongo de maíz, con el cual se hacen tamales que son cocidos en el rescoldo.
kukúmu. Botón de flor.
kukúmuni. Botón de flor.
kukúmuta. Botón de flor.
kukúmutamba. Coa de pino.
kúkuna. Guajolote (Meleagris gallopavo silvestris ).
kúkuna tarhéshi. Sinónimo de kurúku guajolote.
kukúni. Brotar (relacionado con plantas); prender (r efacionado con plantas).
kukurhini. Agrupado.
kúkurhitini irékani. Vivir arrimado.
kukúsh jatsíkuni. Poner ventosas.
kukúsh úni. Borbotear.
kukúshikua jukáni. Poner ventosas.
kúkuti. Luna.
kukútsitani. Encimar.
kúm andátakata. Tierra seca que cuelga en barrancos.
kúm iuátsi. Zorra (Urocyon cinereoargentus).
kúm jarháta. Tuzal.
kúm jirípatakua. Hediondilla (Cassia SP. Planta).
kúm tsipáta. Retama (tecoma mollis. Arbusto que pertenece a las leguminosas, es una planta medicinal).
kumánchikua. Casa, hogar, residencia; troje.
kumánchikua atántani. Pintarrajear una casa.
kumánchikua iauákueri. Casa de adobe.
kumánchikua jorhémperakuarhu anápu. Escuela.
kumánchikua tiríndari. Casa de adobe.
kumánchikua uasháskutani. Fincar.
kumánchikua úkua. Adobe.
kumánchikua úni. Construir una casa; fincar.
kumánchikua úri. Constructor, fabricante.
kumánchikua urhúmukua. Parte inferior de un tejado.
kumánchikuarhu incháchukutini. Debajo de una casa.
kumándintani. Refrescar.
kumándu. Sombra.
kúmangarhini. Cuando el sol ha cruzado un poco el cenit.
kúmani. Cruzar gente en la calle o en el camino; curtir; encontrarse en el camino.
kumánskakurhini. Sombrearse.
kumánskua. Alumbre (piedra para curtir y para agriar harina).
kumánshikua útarhatani. Cuarto o pieza que se agrega a una casa.
kúmatarakua. Chicalote (Argemone mexicana L.).
kumbúsh. Abolado.
kumdíchani roa akánda. Inclinar la cabeza hacia un lado.
kumpúparhani tarhépikua jimbó. Jorobarse por viejo.
kúmta. Mogote; montón de piedras.
kúmu. Tuza (Geomys bursarius).
kúmu jarháta. Tierra de tuzal usada en la madrugada para curar la urticaria.
kúmueri ejcherí. Tierra de tuzal usada en la madrugada para curar la urticaria.
kúmunu. Tuza (Geomys lJursarius).
kunájkani. Engullir, tragar.
kunájkutarakua. Garganta.
kunákakua. Garganta.
kunákani. Mascar.
kunákatarakua pamérani. Dolor de garganta.
kunárakua. Laringe (anatomía).
kúnarhikua. Cooperar en las fiestas con un plato de sal o dinero efectivo o con tabaco.
kunchúkurhini. Acurrucar.
kunchúngani. Encuclillado.
kúndani. Juntar, mezclar.
kúndantani. Arrimar, juntar.
kundémbarani. Norte.
kundíkurhini. Doblarse.
kundíngeni. Encoger el estómago.
kundíri úkuarhini. Curvado.
kundúsi. Bordón de otate.
kungáskuntani ambé. Regresar algo.
kúngpini. Ayuda'económica al carguero religioso.
kúngurhikua. Amigo; grupo; reunión de gentes; vida marital.
kúngurhini. Juntarse; juntarse con gente mala; reunirse en grupo.
kúngurhitini. Juntado.
kungúsi kérati. Piña grande de pino.
kungutani.Cubrir.
kúni. Cruzarse con una persona; encontrar.
kúnini. Empacho.
kúniri jatsímukuni. Bordado que se agrega a una colcha.
kúnjipu. Fruta prematura.
kúnkerhens jurlúmbitku. Formarse en línea.
kúnkurhini. Agrupado.
kúnskani. Escardar.
kúntani. Encontrar, encontrar gente, encontrar a una persona.
kuntsíkata. Curvo.
kuntsíkorheni. Torcer las piernas.
kuntsíni. Curvo, chueco, torcido.
kuntsíri. Chueco, torcido.
kuntsísti. Curvado.
kuntsújkurha. Persona que tiene una mano torcida.
kuntsúndurha. Persona con manos chicas; persona con pies chicos.
kuntsúngarhini. Bizco.
kuntsúri. Chueca, torcido.
kimúmeni. Hacer gárgaras.
kúpakatsi. Atole de maíz crudo molido y luego cocido.
kupámu. Bambú (Bambusa vulgaris Wendi); garrocha; otate.
kupámurhu inchárhukqa. Gorguz.
kupánda. Aguacate (Persea americana Mill).
kúpantani. Cooperar en las fiestas con un plato de sal o dinero efectivo o con tabaco.
kúparha. Abultado.
kúparhatani. Abultar.
kúparhuni. Derrumbe en un barranco.
kúpeni. Encontrar gente; hincharse del estómago.
kúperani. Cruzarse con una persona; encontrar gente, encontrar a una persona.
kúperani kuirípu. Cruzar gente en la calle o en el camino.
kúperani shangári jimbó. Encontrarse en el camino.
kúperantani shangári jimbó. Encontrarse en el camino.
kúperaskach shangári imbó. Encontrarse en el camino.
kúpini. La parte con la que uno contribuye materialmente.
kúpsarhuni. Caerse a un barranco por derrumbe; derrumbe en un barranco.
kúpu. Ciruela (SpondÜlS Mombin L.).
kupúarhashatiia. Botón de flor.
kupútnuta. Retoño de una planta.
kuráchani. Hacer gárgaras.
kurákurhini. Pedir.
kurápu. Avispa que vive bajo tierra y que tiene propiedades curativas.
kuráta. Espuma.
kuráta úni. Hacer espuma.
kurátsikua jatsíni. Tener vergüenza.
kurátsikua jukáni. Tener vergüenza.
kurátsin jarháni. Afligirse, estar con penas, mortificarse.
kurátsitani.Abochornar; avergonzar a una persona por no asistir a una fiesta.
kúrikui. Cuitlacoche (Harporhynchus curvirostris Ave.).
kuríkutsinda. Arbol llamado tilo, tilía (Tilia occidentalis Rose. Se le atribuyen muchas propiedades mágicas y su madera es muy usada en la escultura).
kurípikua. Guirnalda.
kurípu míatsikurhisti. Gente con experiencia.
kúrpiti. Danzante del pueblo de Los Conejos.
kurúatani. Hacer espuma.
kurúch epémani. Pescar.
kurúch ínspekuarheri. Vendedor de pescado.
kurúch juári. Vendedor de pescado.
kurúch jupímani. Pescar con chinchorro.
kurúch shéshi. Escama de pescado.
kurúch urápiti. Pescado blanco (Chirostoma estor lardan).
kurúcha. Pez.
kurúcha ínspikurhiri. Vendedor de pescado.
kurúcha jupíani. Pescar con chinchorro.
kurúcha jupíri. Pescador.
kurúcha pímati. Pescador.
kurúcha pitámakua. Red de algodón para pescar.
kurúchani. Hacer gárgaras.
kurúcheri chésh. Escama de pescado.
kurúku. Guajolote (Meleagris gallopavo silvestris ).
kurúkuarhini ambótitini. Encogerse cuando uno se encuentra acostado.
kurúngani. Raspar el maguey para obtener aguamiel.
kurúta. Espuma.
kurútakua. Añil (Indigofera suffruticosa).
kurhá. Oye.
kurháani. Oír.
kurháchani. Obedecer.
kurhácharini. ¡Oigame!
kurhájpeni. Pedir.
kurhákurini ma tembúnani. Pedir una novia.
kurhákurhini sésikua. Pedir un favor.
kurhákutani. Traducir.
kurhámpini jámani. Criticar.
kurhándera. Obediente.
kurhánderani. Entender; obedecer.
kurhánderatani ambé. Dar a entender algo.
kurhánderati. Obediente.
kurhándini. Entender.
kurhándirani. Ser obediente.
kurhánditi. Obediente.
kurhánguchirini. iOigame!
kurhánguni. Entender; escuchar; obedecero
kurhángunpiri. Obediente.
kurhángurhini. Preguntar.
kurháni. Escuchar.
kurhánkucherani. ¡Oigame!
kurhás. Incordio.
kurhás jukátarhani. Incordio que sal en la axila.
kurhásh. Bocio; ser mezquino.
kúrhat sapíchu. Región entre el ano y el pene.
kurhátachpeni. Husmear.
kúrheni. Juntarse con gente mala.
kurhíjchukuni. Atizar.
kurhíkua. Mal del pinto.
kurhíkumanchi. Maravilla (Mirabilis la lapa. La raíz de esta planta se cuec y el agua tibia se usa para curar heridas o inflarnaciones).
kurhíkurhini. Abotagarse, hincharse; altritis.
kurhínd úni. Hacer pan.
kurhínda. Pan; tortilla.
kurhínda kóstanskata. Pan de trigo tostado y molido en meta te.
kurhínda puánskuarhu anápu. Pan que se lleva a casa de la novia cuando tu matrimonio se ha concertado.
kurhínda sapírhati. Panecillo de harill
kurhínda tsapíchu. Panecillo de harill
kurhínda úni. Hacer tortillas.
kurhínda úrakua. Bolillo, instrumento de madera para hacer pan.
kurhínda úrani. Obligar a una mujer hacer tortillas.
kurhínderi kanákua. Corona de sal llorón y flores, o de pan, que se da los músicos en fiestas cuando se le despide.
kurhíngua. Teponaxtle.
kurhíni. Arder, encender, quemar, quemarse.
kurhípantani. Hacer lumbre.
kurhírak jatákua. Olla de barro para guardar cal.
kurhírakua. Cal.
kurhírani. Arder, encender, quemar, quemar a otro con trementina caliente; quemarse.
kurhíruntani úrhiru. Secreción nasal.
kurhíruta. Sobrante de un leño que se quema.
kurhítani. Abrasar; relacionarse.
kurhítantani. Recobrar.
kurhítsi. Zopilote (Cathartes aura).
kurhóani. Codorniz (Philortyx fasciatus).
kurhóni. Oír.
kurhú. Pájaro rayado parecido a la codorniz.
kurhúantsikua. Talayote (Gcmolobus erianthus D. C.).
kurhúarhani. Esconder el estómago en forma de arco.
kurhúatani. Prender fuego; quemar el bosque; quemar una roza.
kurhúkuarhereni. Encogido.
kurhúkuarhini. Acurrucar, encogerse, estar hecho bola.
kurhúkuarhitini. Ponerse en cunclillas.
kurhúkukash. Difícil, intrincado.
kurhúkuma tsitsíki. Santa María (planta medicinal).
kurhúkumakua. Santa María (planta medicinal) .
kurhúkumbats. Pájaro rayado con cresta.
kurhúkumbish. Santa María (planta medicinal).
kurhúktmi. Encoger el estómago.
kurhúkurheni. Encogerse.
kurhúkurhini. Encogerse; parálisis de las piernas; ponerse en cuclillas; tullido.
kurhúkurhini éka kuíni jauáka. Encogerse cuando uno se encuentra acostado.
kurhúkurhiti. Encogido.
kurhúkurhitini. Encogido.
kurhúkurhútakurhini. Encogerse cuando uno se encuentra acostado.
kurhúkutakurhini. Acurrucar.
kurhúndilma. Incendio.
kurhúndikua úrhutani. Quemar el bosque.
kurhungekua. Odio.
kurhúngeni. Quemar el bosque; tiranizar.
kurhúngini. Encoger el estómago.
kurhúngperakua. Calumnia.
kurhúnskakua. Incendio.
kurhúnskani. Incendiar.
kurhúntskani. Prender fuego; quemar el bosque; quemar una roza.
kurhúpeni. Incendio.
kurhúpikua. Incendio.
kurhúpikua pátati. Bombero.
kurhúpitini. Encuclillado.
kurhúrashini. Calwnnia; odio; tener violencia.
kurhúrjashipani. Irritado.
kurhútani. Recolectar.
kúsi. Cajete para tomar atole; tecomate.
kúskani. Crujir, hacer ruido, sonar.
kúskati. Sonido.
kústakua. Banda de música; instmmento musical; música; orquesta; sonido.
kustákua kéri. Banda de música.
kústakua sapíchu. Orquesta.
kústani. Crujir; tañer, tocar, tocar un instrumento musical.
kústani ambé márhu. Hacer ruido.
kústani jáki jimbó. Tocar con el dedo.
kústani kítstatarakua. Tañer, tocar instrumento musical.
kústatarakua. Instrumento musical.
kústati. Flautista; músico.
kústati jatákua. Kiosko.
kústaticha jatákua. Kiosko.
kústaticha patsíkuricha. Orquesta.
kúsundurhani. Bailar bien y fuerte.
kusúrhuni. Roncar poco.
kusítrhutarakua. Pañuelo.
kúsh jatsíkuni. Poner ventosas.
kúsh kamáta. Atole de maíz cocido; atole de maíz crudo molido y luego cocido.
kúsh tílpku. Jabalí (Pecari tajacu).
kusháni. Artritis.
kúshkani. Zumbar.
kúshkash jatí. Música.
kúshkua. Sonido.
kúshkundurhakua. Cascabel de pie.
kúshpuni. Zumbar.
kutá jurhénguaritarakua. Escuela.
kutá kutúrhutani. Cuarto o pieza que se agrega a una casa.
kutá tsimáni tshíriri. Casa de dos tejados o dos aguas.
kutá tsimániri kárhukuari. Casa de dos tejados o dos aguas.
kutá útspiri. Carpintero.
kútani. Sonido.
kútarakua. Instrumento.
kútaticha kuínchikuarhu anápu. Músicos que anuncian fiestas grandes.
kútaticha sapíchu. Orquesta.
kutémini. Tartamudear.
kúti. Hinchado.
kutítseni. Inclinarse.
kutítsini. Inclinarse.
kutítsipunguani paméarhani. Encorvado por dolor.
kutítsitlni jarháni. Estar cabizbajo.
kútpini. Ayuda económica al carguero religioso.
kutújtsikukata. Caña para tronar.
kutúkua. Articulación (anatomía); cañote; codo (anatomía); nudo de la caña de maíz.
kutúkua patánchatakuarhu anápu. Región púbica (anatomía).
kutúkuarhucharu. Articulación (anatomía).
kutúrani. Agrandar, añadir.
kutúrantani. Hacer operaciones en los huesos.
kutúri. Nombre de una planta medicinal del lago de Pátzcuaro.
kutúrhutani. Añadir.
kutúsi. Piña grande de pino.
kutútarhani mátar kumánchikua. Cuarto o pieza que se agrega a una casa.
kutútsitani. Poner algo encima, antes de otra cosa más grande.
kutsári. Arena; tepetate.
kutsári ambóngarhi. Arena clara.
kutsári jatáni. Arenoso.
kutsárin jándi. Cascajo.
kutsárini. Arenoso.
kutsárku. Arenoso.
kutsí. Dama, hembra, mujer, señora.
kutsikua antsítakuni. Jalar las orejas.
kutsikua chakíld. Orejas de perro grandes y caídas.
kutsikua shakíld. Orejas de perro grandes y caídas.
kutsikua uintsípu úndikua. Lóbulo de la oreja.
kutsikuarhu jauángikua. Lóbulo de la oreja.
kutsikueri kanákua. Lóbulo de la oreja.
kutsímbini. Anciana.
kutsímini. Envejecer (cuando se trata de una mujer).
kutsímistia. Anciana.
kutsímititu. Anciana.
kutsít juáta. Cerro de Patámban.
kútsitani. Encima, encimar.
kutsíti. Hembra.
kutsítu. Hembra.
kutsítu japímbini. Concebir hembra.
kutsújk sapíchu. Lóbulo de la oreja.
kutsúmu. Abrojo (planta con propieda. des medicinales); hierba del cáncer (planta medicinal).
kutsúmukua. Pañuelo.
kutsúni. Curtir.
kutsúntskani. Limpiar.
kutsúrhekorheni. Limpiarse.
kutsúrheni. Limpiar.
kutsúrhitarakua. Pañuelo.
kutsúsi. Hierba medicinal que se usa para violentar el alumbramiento.
kutsútsitani. Limpiar superficie.
kútshitani. Empalmar.

KH
khajtámba. Lengua (anatomía).
khajtámbarh anáp andáchakueri. Base de la lengua (anatomía).
khájtani. Tener paciencia.
khajtáni. Encarcelar a una persona.
khajtáperakuarhu. Cárcel.
khájtsik úri. Sombrerero.
khájtsikua. Sombrero.
khamáchani. Acabar; comerIo todo; gastar todo.
khamájpintani. Acabarse todo.
khamákorheni. Acabado.
khamákuarheni. Acabarse, terminar.
khamákuni. Terminar.
khamángarhini. Tener la culpa.
khamángarhintani. Atribuir, culpar.
khamángarhintskua. Culpa.
khamángini. Acabarse algo.
khamárani. Acabar, terminar.
khamárani ánchikorheni. Acabar de trabajar.
khamárati. Acabado.
khamárhukuarhu. Al final; punta de un pino.
khamárhuni. Acabarse la fruta en un árbol.
khamáshurhini. Agonizando.
khamátakuarheni. Acabarse.
khamátani. Arrasar.
khamérani. Amargar.
kltaméri. Amargo, cosa amarga; planta medicinal de la región del lago de Pátzcuaro.
khamúk ijkuárakata. Cántaro engretado.
khamúk khéri. Cántaro grande para señorita.
khamúk sapí. Cántaro chico para jugar.
khamúkua. Cántaro de barro; olla para sacar agua de un pozo.
kháni. Hoja de maíz; mata de maíz grande; milpa; planta de maíz; sementera.
khánirhu ushúmekua. Cabello de elote.
kharhákorheni. Equivocarse.
kharháni.Barrer; engañar.
kharhántani. Levantar algo del suelo, pepenarr.
kharháretarani. Metodo especial de curacion magica en el pueblo de Tirindaro.
kharhátakua. Baccharis conferta H.B.K. (Planta para barrer en región lago Pátzcuaro, medicina antídoto víbora.)
kharhátakuarheni. Barrer la casa de uno.
kharhátani. Barrer; limpiar las calles.
kharhátatarakua. Escoba.
kharhichakua. Sed.
kharhíchani. Tener sed.
kharhíndu. Pájaro rayado parecido a la codorniz.
kharhíngua. Hambre.
kharhíni. Enflaquecer; secarse.
kharhíntani. Secarse; secarse la ropa.
kharhírani. Secar.
kharhíri. Seco.
kharhísi. Delgado (persona); f laco; seco.
kharhójkani. Arrebatar.
khatáperakuarh anáp ejchér kharhátatakata. Fórmula mágica en la cual se usa basura de una cárcel que se arroja
en el patio de una casa para descomponer un matrimonio.
khatsikuni. Reventar.
khauás tshitshíld. Nombre de una planta de adorno con propiedades cáusticas.
khauási. Chile (Capsicum annum L.).
khauásindikua. Yerba medicinal.
khéjpati. Comerciante.
khéjpeni. Vender en la plaza.
khéjta. Zenzontle (Mimus polyglottos leucopt erus).
khéjtatani. Dar el gasto diario.
khéjtsi. Cabezón.
khéjtsitakua. Ofrenda.
khékua. Cacao (Theobroma cacao); chocolate; nombre de una planta medicinal de región lago Pátzcuaro.
khéngekua. Pecho (anatomía); región del tórax.
khéngi. Carguero de una fiesta.
khéni. Abolsarse; crecer, desarrollarse, estar largo, extenderse.
khépani. Aumentar; creciendo; ocupar.
khepékuni. Despedazar.
khér erándu. En la madrugada.
khér iréta. Ciudad; pueblo grande.
khér janíkua. Nube grande.
khér juáta. Montaña.
khér jurámuti. Autorida d superior; mandón.
khér shangári. Camino real.
kbér ukájpiri. Cacique; jefe del pueblo.
khér úkurhini. Altanero.
khérat iréta. Ciudad.
khérati. Cosa grande.
khérejtirini. Me emborracha.
kherénda. Mugre.
kheréri. Tabla.
kheréri tiámueri. Lámina.
khéri. Grande; macho, varón.
khéri ambé. Gran importancia, importante.
khéri ukuarheni. Soberbio.
khéri úkurheni. Engrandecer.
khéritani. Abultar.
kherónduni. Rasparse la planta del pie.
kheróreni. Tallar.
kherórheni. Raspar.
khési. Hombro, omoplato.
khéskua. Ala de ave; omoplato.
khéskuechani mítani. Abrir alas.
khiráani. Acurrucar.
khirákuni. Atorársele algo en la garganta.
khirhímikua. Cosquilla.
khómu jándi. Macehual.
khóru. Al cabo; sí.
khorhénderu. Dichoso.
khuajkáni. Mojar; mojarse con lluvia.
khuajkári. Empapado, fresco, mojado.
khuájpani. Sembrar cilantro.
khuajtárakua. Fatiga.
khuaitárakuarhekua. Abatimiento.
khuajtsínda. Trementina.
khuajtsíni. Defecar, obrar.
khuajtsítesi kójkurha. Yerbabuena (Mentha piperita L. Planta medicinal en la sierra tarasca).
khuáki. Cuervo (corvus brachyhymchos).
khuanási. Rana (Rana pipens); renacuajo.
khuangándiperakua. Lóbulo de la oreja.
khuangápek khúrani. Artritis.
khuangápekua. Arteria; vena.
khuangápentani. Entumirse.
khuangápiti. Tullido.
khuangári. Lucero.
khuángarhitakua. Nombre de un hechizo.
kbuangáskuntani. Devolver algo, regresar algo.
khuangátseni. Regresar, tornarse.
khuangátsentani. Regresar.
khuángkskuntani. Reprimir.
khuángskuntani. Devolver algo.
khuaníkukuntani. Regresar los golpes.
khuaníkuni. Arrojar, tirar; sembrar trigo.
khuaníndik jukárhukua. Barba de rebozo.
khuaníndikua. Rebozo de algodón.
khuaníndikuan tepérhukuni. Tejer la barbas de un rebozo.
khuaníni. Arrojar, tirar.
khuaníntani. Presagio en política.
khuanírani kupámu jimbó. Lanzar.
khuántani. Indigestarse; sofocarse.
khuaráni. Roncar.
khuarápu. Alacrán (Buthus occitanus).
khuaróndi. Orejas de perro grandes y caídas.
khuaróntsi. Cabezón; orejas de perro grandes y caídas.
khuárhetani. Cierta forma de hechiza.
khuárhutani. Quemar a otro con trementina caliente.
khuáskuni. Abatir; atormentar.
khuatájkuni. Ablandar.
khuatáperakua. Ablandamiento.
khuatáperi. Ablandante.
khuatírujku. Mocoso.
khuatírukua. Mocos de la nariz; sección nasal.
khuaúnchini. Aullar.
khuendéri. Esputo, gargajo.
khuéngksi. Ruin (pájaro azul).
khuéngua. Esófago.
khuerám akuítsi. Variedad de culebn.
khuerámu. Arbol tropical con propiedades cáusticas; ocote.
khuerámu akuíts. Víbora de color rojo oscuro.
khuerékua. Barro; masoso; tierra color rosa.
khuerépu. Charal (Chirostoma Bartonl Jordan).
khueróni. Chía (Salvia hispanica L.Hierba medicinal que se usa con sipíajku para curar el mal de ojo).
khuerósi. Concha de almeja.
khuetsápeni. Estar pesado.
khujiúsi. Aguila (Buteo SPP.).
khuíjtant. Hacer dormir n una porsoll
khuikíp kurhújchukuani. Manera de cazar huilotas en la noche; nombre de un juego.
khuikíperakua. Chicotedecuero (cuarta).
khuikípu. Huilota (Zenaida macroura).
khuikírhekuarhentani. Sacudirse.
khuikírheni. Azotarse con varas; azote.
khuikírhperani. Azotarse con una cuarta (chicote de cuero).
khuíkuarhu. Como a las 9 p. m.
khuikuíperakua. Chicote de cuero (cuarta).
khuímani. Dormirse en algún lugar durante un viaje largo.
khuímburhindi. Grillo (Acheta assimilis).
khuímuni. Acampar, pasar la noche en algún paraje al realizar un viaje largo, pernoctar; silbar.
khuínchani. Cabecear, dormitar, tener sueño.
khuínchekua. Fiesta.
khuínchini. Estar de fiesta; ir a una fiesta.
khuíni. Dormir.
Khuiník kumánchikua. Tabardillo (Piqueria trinervia Cavo Planta usada para empacar loza).
khuiníngeta. Cascabel de bronce; cascabel de pie.
khuíp akúri. Frailecillo (Machrodactulus SPP. Insecto que ataca a maíz y a la planta llamada jara); panalero.
khuípu. Organo genital de la mujer; panal silvestre; vagina.
khuírak úkua. Junco.
khuírakua. Estera, petate.
khuirípeni. Crecer, crecer una persona, desarrollarse, extenderse.
khuiríperani. Criar, criar un niño.
khuirípeta. Carne.
khuirípita patsíni. Tatemar carne.
khuirípu. Gente; semejante.
khuirhási. Incordio.
khuirhásikua. Silbato de barro.
khuitírikua. Mocos de la nariz, secreción nasal.
khuitsíki. Lentejina (planta medicinal de la región del lago de Pátzcuaro); zorrillo (Mephitis macroura).
khújchakua. Bocio.
khújchani. Inflamación del cuello.
khúkua. Tumor.
khumánchi. Tinaja.
khumánchikua. Parte inferior de un tejado.
khumánchikueri ójtsikua. Techo.
khumánchini. Sombrearse.
khumánda. Sombra.
khúmsta. Cumbre; loma.
khundíparha. Encorvado.
khundíparhani. Encorvarse.
khundirakata. Arqueado.
khundírani. Arquear.
khundíri. Arco.
khúngekua. Indigestión.
khúngeni. Empacho, hincharse del estómago, indigestarse.
khúni. Abotagarse; abultado; hinchado, hincharse.
khúparhat khéri. Estómago (anatomía).
khúparhat sapíchu. Abdomen, vientre.
khúparhata. Barriga, estómago (anatomía).
khúrani. Abultar.
khurátsekua. Vergüenza.
khurátseni. Tener vergüenza.
khurátsikueni jásl má. Algovergonzoso.
khurú uantsáani. Nombre de un juego, que consiste en girar sobre un mismo punto.
khurúni. Raspar el maguey para obtener aguamiel.
khurhú. Codorniz (Philortyx fasciatus).
khurhúatani. Hacer espuma.
khurhúatseni. Tener rabia un perro.
khurhúkumeni. Santa María (planta medicinal) .
khurhúnd jauákata. Tamal de frijol y maíz.
khurhúnda. Tamal de maÍZ.
khurhúngiti. Encogido.
khurhúni. Encogerse.
khurhúparhakuni. Disgustarse, enojarse.
khutítseni. Agacharse.

M
ma. Alguno; una; uno.
ma ambákitikua. Lo bueno.
ma ambé charhánshi. Una cosa coloradilla.
ma ambé takúshi. Objeto viejo.
ma ambé tsauápiru. Objeto puntiagudo.
ma ambé tsÚlchitini. Una cosa perdida.
ma angátapu tsirika. Cuando el árbol está maduro o sazón.
ma echákua. Una.
ma ekuátsi. Veinte; veintena (sistema vigesimal).
ma erhákua. Uno; uno de alguna cosa.
ma ichákua. Entero; solamente uno; unidad de longitud; uno.
má ijkuári. Olla verde; tipo de olla para hacer caldo de res.
ma irépita. Cuatrocientos.
ma iréta jámani. Recorrer el pueblo.
ma iurhítskiri. Cántaro para señorita.
ma japundíta. Manantial.
ma jurhíatekua. Todo el día, un día entero.
ma kamángarhikua. Una brazada.
ma kamángarhikua chkári. Una brazada de leña.
ma kamángarhikua shikári. Brazada de leña.
má kánda. Lado.
ma kánda uikísh kándani. Lado izquierdo.
ma katárhi. Cuatrocientos.
ma kunújkurhakua. Un puño.
ma kunúkuarhakua. Un puño.
roa kutsí uénani. Al empezar un mes.
ma khatákata. Un tercio.
ma mámar ambéri. Uno de alguna cosa.
ma máru manákorheni. Moverse por distintos lados.
ma mintsírakua imbó. Repentino.
ma pirímu. Una brazada (medida de longitud).
ma pokónchikua. Especie de pilar.
ma sanítku. Un poco.
ma sés jash. Simpático.
ma shánkish. Lo mismo.
ma tsiuéreti. Hombre valiente.
ma uenápekua. Un tercio.
ma uiníkuarhikua. Un puño.
ma uirhípandani. Alrededor.
ma uirhíperani. Alrededor.
ma uirhípiti. Marco.
máchani. Pegársele algo al paladar.
machíua. Tipo de olla que se utiliz para remojar el nixtamal cuando éste se está moliendo.
machúnduni. Machucar.
májk jángarhini. Parecido.
májkasi. Igual.
májkash ánchikurhini. Trabajar junto
májku. Solamente uno, una, uno.
májku jájkuni. Igualar.
májku jákuni. Nivelando.
májku jarháni tembúchacha. Pareja de casados.
májkueni. Parecido.
májkuini shángani. Por partes igual
májkhakuntani. Organizar algo bajo el mismo patrón.
májkhasi. De igual manera; lo mismo
majtsíkorheni. Enroscarse, torcerse.
majtsíni. Torcer.
majtsírani. Torcer.
majtsíri. Chueco; torcido.
mák jákuarhani. Plano (tierra).
mák jánskani. Emparejar.
mákanis in uáka. Mientras tanto.
mákanish. Mientras.
mákanish ambénski. Mientras tanto.
mákarhati. Por partes iguales.
mákarhitani. Igualar.
mákash itsákuni. Repartir en partes iguales.
mákash terúkun. Nivelando.
mákash terúkutani tslmÓruchani. Nivelar dos objetos.
mákash uandónskurhini. Estar de acuerdo.
mákkakuni. Emparejar.
máku jákukata. Correcto.
máku jákuntani. Cotejar; igualar.
máku jápani. Nivelar.
máku jásh kúngurhini. Los dos.
máku jásh uandákata jarháni. Estar de acuerdo.
máku jásh urhúngutani. Repartir en partes iguales.
máku katsíkulli. Empuñar algo fuertemente.
máku kúnguarhini. Reunirse en grupo.
máku tauárhini. Dar un puntapié.
máku úkurhintani. Esforzarse; incorporarse.
mákuarha. Pegajoso.
makún atáni. Pegarle sin compasión.
makúni. Comer.
mákuni sési uandári. Franco.
mákurhka. Pegajoso.
mále.Muchacha.
máma jásh uandári. Intérprete.
mámakusindi. Pegajoso.
mámanbe uandápani. Criticar.
mámar ambé jakákutani. Adivinar.
mámar ambé jatsíni. Embotar; abarrotar; llenar.
mámar járhaticha. De todas clases.
mámar jási. De todas clases; distinto.
mámar jásh. De muchas maneras.
mámar jásh porhéchi úri. Alfarero (a).
mámar jásh uandári. Intérprete.
mámaru. De muchas maneras.
mámatani. Enredar.
man úka kurhánguni ka uandántani. Intérprete.
manájchuni. Mover las caderas; moverse atrás.
manájtsini. Accionar.
manákata. H i los enredados; mezcolanza.
manákorheni. Moverse, temblar.
manákurlni.Mover.
manámani.Cucharear.
manámatarakua. Cuchara grande de madera para hacer chicharrones; instrumento de madera para mover el atole.
manángini.Punzar.
manárak phiráni. Enfermar de paludismo.
manarakua.Calosfrío, escalofrío; paludismo.
manárani.Estremecerse, moverse, saeudirse el cuerpo, temblar de frío, temblar de miedo, tener frío.
manárani chéni. Temblar de miedo.
manárani tsiráni. Temblar de frío; temblar de frío.
manásharhani.Aletear.
manáshurhani.Aletear.
manátakuni.Moverlo.
manátani. Menear, mover, moverlo, remover; mover las caderas.
manátatspini uátsini. Desvirgar a una señorita.
mándani. De uno en uno.
mándani mándani. De uno en uno
mándani uéshurhini japínpini. Cuando una mujer o hembra tiene un hijo cada año.
mándani uéshurhini jatsíoni. Cuando una mujer o hembra tiene un hijo cada año.
mándanksi. De uno en uno.
mándarhikua. Primera, primero.
mángarhitani. Pegar.
mangúsi. Cojo; golpearse los tobillos con los zapatos.
mápur ísh. En una sola parte.
mápuru. En una sola parte.
marájash. Muñeco hecho de trapo, madera, caña seca de maíz o hojas secas de maíz. (Se usa para fines mágicos.)
marí sapíchu. Muchacha, niña.
marík sapí. Muchacha, niña.
marík tepári. Planta medicinal de la región del lago de Pátzcuaro.
maríkua. Dama, muchacha, mujer, niña, señora, señorita.
maríkua kérestia. Señorita casadera.
márk állchikorheni. Trabajar juntos.
márk úni. Colocar.
márku. Juntos; los dos.
márku járhutani maríkuani. Cortejar a una muchacha.
márku úkata jarhán. Abultado.
márku úkuarhikua. Junta.
márku úni. Abultar.
márku úntani. Emparejar; juntado.
márkueni. Emparentarse; hermano, ser hermano; ser pariente; ser primo.
márkueska. Primo.
márirukurhini. Colocarse.
márkuni patsákuarhu. Colocar cosas sobre el zarzo.
márkurakua. Tejado que une dos casas.
márkush. Pariente.
máru. Planta medicinal del pueblo de Tiríndaro.
márushi. Alguno.
máruta ambé uandáni. Cambiar de opinión.
márutar ísi. Por otras partes.
márutaruksi. Otros.
máruteru ís. Por otras partes.
máruterucha. Otros.
márheni. Adherirse.
márhi. Pegajoso.
marhikuntani. Lastimar.
márhikurhintani. Empapado.
marhímantam. Lastimar.
marhirikurhiniani. Lastimarse.
marhísi. Zapote negro (Diospyros ebanaster Retz).
marhíshintani. Lastimar.
márhiti. Pegajoso.
marhóakua. Servible.
marhóani. Servir, útil, valer.
marhóatakua. Guiso, platillo.
marhóatani. Aprovechar, provecho, utilizar.
marhúani. Administrar.
marhúatani iáchakua. Usar una almohada.
marhúatspiti. Servible.
máskuni. Hacer pozole.
máskuta. Pozole.
máshkut úni. Hacer pozole.
mátani. Pegar.
mátar ma jatsíntani. Destituir.
mátarucha. Otros.
mátarhuni arhíni. Aconsejar.
mátatani. Mecer.
máteru. Otro.
máteru jurhíta jimbó. Al día siguiente.
máteru táti. Padrastro.
máterucha. Otros.
máterun erákutani. Alumbrar a otra persona.
máteruni pamókuni. Tener la culpa.
mátirku. De una buena vez; repentino; sí es cierto.
mátirku kókan úkurhichanish. Accidentado.
mátirku úkurhinchakua. Accidentar.
mátirku úkurhiti. Accidente.
mátirkuarhu manákurhini. Moverse violentamente.
mátirkuarhu míani. Pensar una cosa de repente.
matírheni. Apretar con uña; pellizcar.
matírhpeni. Pellizcar.
matójchani. Ponerse algo en el cuello.
matókuarani. Dos vigas ensambladas por un extremo.
máton. Zancadilla.
matóndukuni. Zancadear.
matónduni. Torcer las piernas.
matóngeni. Ponerse un poncho.
matórakurhini. Enredar.
matórheni. Cubrir algo con tela; enredar.
mátuni. Lo mismo.
mátseni. Atascarse.
mátsetani. Pegar.
matsíjtsikua. Remolino de la cabeza (anatomía).
mátsikorheni. Retorcerse.
matsíkuni. Torcer una cuerda.
matsíkurhlni. Retorcerse.
matsímuni. Torcerse la boca debido una corriente de aire.
matsíngarhini. Tener la cara chueca torcida.
matsíri. Ceremonia mágica consistenl en destorcer los órganos internos, con objeto de acelerar la muerte de un
persona, que en teoría estaban juntos para aumentar su longevidad con otro hechizo.
me akánda apóndisti. Acostarse de lado.
me akánda shitúrhiru. Abdomen.
meiámpeni. Pagar, pagar un abono.
meiámpin sésikua. Tributo.
meiámukua. Pago.
meiámuni. Pagar.
meiántani. Resembrar.
meiápeni. Tener un puesto en el mercado para vender algo.
meiápeti. Mercader.
meiápintani. Revender.
meiápiti. Comerciante.
méko. Variedad de danzante.
mékua. Pedernal blanco.
mémichani. Muchas veces.
mén imbó orhéta. Tiempo ha.
mén jángaskani. Trastornarse.
men jángastani. Confundir.
mén jupíkani. Insistir.
menágnani. Voltear una piedra.
menánakurhini. Voltearse.
menángakuarheni. Volcarse, voltear.
menánkukuni. Voltearlo al revés.
menápangani. Voltear una piedra.
méndar jatsíntani. Renovar.
méndar jukántani ishíni uauákurhi. Cambiar de dientes en la infancia.
méndar tsíntani. Volver a nacer una planta.
méndar uéntani. Renovar, volver a a empezar.
méndar uéntani atáni. Volver a pegar
méndar uéntani atántani. Volver a pintar.
méndar úntani arhíni. Indicar.
méndaru atántani. Pintar por segúnda vez.
méndaru erátseni. Cambiar de opinion
méndaru éskantani. Volver a abrir los ojos.
méndaru jatsíntani. Resembrar.
ménderu. Otra vez.
ménderu ia. Otra vez.
ménderu uéentani. Preparar comida.
ménderuni ishénsinga. Distinto.
ménggueni. Parecido.
méni. Pues.
ménk amútantani. Ganar bien.
ménkish jarháshinga. Asistir.
ménkishiti. Es posible.
ménku. De una buena vez; muy.
ménku jurákuni. Abandono.
ménku kúkurhini. Muy junto.
ménku ma jurhítikua. Todo el día.
ménku únskua. Continua.
ménkuen arhín. Tocayo.
ménkueni. Aún; igualar; todavía.
ménkun kámberan uarhípcrani. Lucha, pelea.
ménkupani. De una buena vez.
menóngachintani. Voltearlo al revés.
menóngakurhini. Volcarse.
méntk niráni. Marchitar; morir.
méntkisi. Siempre.
méntkisi angáshurheni. Fijo.
méntkhisi. Continua.
meré arháni. Brillar.
meré jákuntani. Abrillantar.
meré meré jánskukua. Lucimiento.
merémeré jákuni. Abrillantar.
merémeré jásh. Brilloso.
merémerékuni. Brillar.
merémerékuntani. Abrillantar.
merémerékhasi. Brilloso.
meréni. Brillar.
men merí jántsukukua. Lucimiento.
miangarheni. Reconocer.
míangarhismuni. Acordarse desde cuando uno era niño.
miani. Pensar.
míani jarháni. Pensativo.
miani uarhírini. Acordarse de un pariente muerto.
míantan éka sapípka. Acordarse desde cuando uno era niño.
míantani. Pensar; recordar; venerar.
míantani éka ma sapípka. Acordarse de un pariente muerto.
míantani jarháni. Pensamiento.
míantani kókanku. Pensar una cosa de repente.
míantashikua. Acordarse de un pariente muerto.
miantsikurhikua. Pensamiento.
miantsti. Pensativo.
miaparini. Intentar.
miarhantani. Abrochar.
miatsikurhikua. Idea; imagen.
miatsikurhini. Imaginar.
miatsikurhini un ambé. Hacer algo uno mismo; ocurrir.
míatsini. Pensamiento.
míatsintani. Idear.
miatsíntani jarháni. Pensativo.
míantskua. Recuerdo.
míchakoani. Reconocerles la voz.
míchani. Ronco.
michíngarhi. Bizco.
milúni. Conocer un lugar; contar; saber.
miiúnskani naní. Recorrer bien un lugar.
miiúntani. Recordar; recorrer bien un lugar.
miiúntskani. Conocer un lugar; reconocer.
miiúskajiní. Conocer un lugar.
míjto. Gato (Felis domestica).
mian.Abrochar.
míkan kápumukua. Cerrar una puerta con llave.
mikani. Cerrar.
míkani porhótani. Tapar un pozo cuando se planta un árbol.
míkatarakua. Puerta.
míkua. Puerta.
mikua sharákateri. Tapón de hojas de mazorca de maíz para tapar cántaros.
míkurispini. Adivino.
míkurhikua. Puerta.
míkurhini. Adivinar.
mími. Hermano (cuando habla la mujer).
mímishintani. Esforzarse.
mímiti na kériri. Hermano de abuela.
mínarikua. Tener fe en otra persona.
minchúmukua. Boca; labios.
minchúmukua kéri. Boca grande.
míndakua. Herencia; señal.
míndakua jatsíkuni. Señalar.
míndani. Dejar; destinar; heredar; ofrenda; señalar.
míndaskuarhini. Conocer.
míndaskurhin. Acertado.
míngarhikukua. Amigo.
mfngarhini kuínchani. Cerrar los ojos de sueño.
míngintani. Abrochar.
mínguarheni. Adueñarse.
mínguarhikuarhu. Territorio.
mínguarhini. Estar en el poder.
míngurhini. Acaparar; conquistar.
míngurhini ichéri. Dueño de un terreno.
míngurhiti ichériri. Dueño de un terreno.
mintsíkani. Confiar, contar con una perosona; tener fe.
mintsíkorheni. Descansar.
mintsíkurhini. Holgar.
mintsíkurhini ambé márhu. Descansar sobre algo.
mintsíkurhini erátakupirini. Ocio.
mintsínarini. Tener fe.
mintsínarhini. Favor.
mintsíngarhini. Contar con una persona, tener fe en otra persona.
mintsírani. Zumbar.
mintsíta. Corazón, el corazón.
mintsíta paméni. Dolor de corazón antes de morir.
mintsíta pamérani. Dolor de corazón antes de morir.
mintsíta shénguari. Almendra de capulíno de cualquier otra semilla.
mintsítani. Descansar; el corazón; gritar, hablar fuerte, hacer escándalo, hacer ruido.
mintsítani ambé márhu. Descansar sobre algo.
mintsítar. Apellido tarasco.
mintsítarhatani sáni. Descanso.
minúkuarhu. Leporino.
míontskua. Recuerdo.
míríchiti. Persona olvidadiza.
miríkorheni. Descuidar; olvidar.
mlrínarhini. Aberrar.
mlrínchini. Confundir; perderse.
mlrínchini jandíndikua. Locura.
mirínchitini jándi. Loco.
miríndani. Aberrar.
miríngua. Cierto espíritu disfrazado de aire que suele engañar a la gente.
miríshi. Persona olvidadiza.
mirósh. Bobo.
mírtu. Nombre de un pajarito.
mírhuni. Ahogarse.
misík pápu. Gato montés; lince (Lynx Rufus).
misíku. Gato (Felis domJestica).
misiréskua. Saltapared (Catherpes mexicanus).
misíri. Chispa.
misítu púpungash. Lince (Lynx Rufus).
mískorheni. Estar triste.
mískorheti. Triste.
míshkia éka ji sapíchukia. Acordarse de un pariente muerto.
míshkuarhis jaká. Estar triste.
mítakata. Abertura; abierto (a).
mítakorheni. Abierto (a), estar abierto.
mítakua. Llave.
mítakuarhitini jarháni. Estar abierto.
mítakurharushati. Estar abierto.
mítani. Abrir.
mítantani éskua. Volver a abrir los ojos.
míten ambé. A sabiendas.
míteni. Adivinar; conocer, saber.
míteni naní. Conocer un lugar.
mítentani. Reconocer.
mítentani mintsírakua. Reconocerles voz.
mítepan ambé. A sabiendas.
míteparini. A sabiendas.
mítetarani ambé. Dar a entender algo.
mítetparaska. Estar de acuerdo.
mítinskua. Señal.
mítipini. Conocer.
móantani. Cambiar algo de un lugar, cambiar de opinión.
mójkutperani. Intercambiar.
mójtakukua. Relevar.
mójtakuni. Cambiar, intercambio de o jetos, trocar.
mójtakurhini. Relevar.
mójtsini. Relevar.
mójtsitani. Traducir.
mókukata. Inversión.
mókukuarheni. Contestar; defenderse.
mókukurhini. Contestar.
mókuntani. Contestar.
mónani. Cambiarlo.
móndani. Vaciar.
móndani sánichani. Vaciar a menudo.
móngarhikua. Enfermedad de la rabia; locura.
móngarhikuni. Imitar; mofar.
móngarhini. Enloquecer; tener rabia perro.
móngarhit ambé. Cosa copiada.
móngarhitakua. Copia.
móngarhitani. Copia.
móngarhiti. Loco.
móparhani. Cambiarse de casa.
móparhini no iauáni. Cambiar de lugar, cerca.
mópharhatani. Subir a un pino con ayuda de una reata.
mórhekorheni. Cambiarse de ropa.
mórheni. Cruzar un río, un puente, barranco, un lago, el mar.
mórhetani. Desembarcar.
mórhikurhini akuítsi. Cambiar de piel de culebra.
móskuni. Acarrear; cambiar algo de lugar, cambiar algo de un lugar cercano, cambiarlo, moverlo.
móskuni ambé. Acarrear; cambiar algo de un lugar.
móskuntani. Trasplantar.
mótakuni. Cambiar algo de un lugar cercano.
mótakuni ambé. Intercambiar, trocar.
mótakunsperani. Intercambio de objetos.
mótakutsperakua. Intercambio de objetos.
mótani. Cambiar algo de un lugar cercano.
mótseni. Cambiarse de casa; trasladarse.
mótseni no iauáni. Cambiar de lugar cerca.
múakuni. Trasladarse.
múchi. Abuelo paterno.
muchúndukurhini. Arrugado.
murúpani. Control de malezas; desyerbar.
murúskuntani. Desenterrar.
murúsh úni. Tostar.
murútani. Arrancar.
musúndirani. Persona con boca chica.
musúngarhi. Afilado (persona); persona con cara pequeña.
musungarhintani. Acabado.
mútsemba. El abuelo.
mútsi. Bisabuelo; bisnieto.

N
ná.Como.
na apíri no ishúni. Ojalá no.
na atín niuásh. ¿Cuándo vamos?
na chúriski. Buenas noches.
na chúsku. Adiós.
na chúsku na chúsku. Adiós, adiós.
na erántsku. Buenos días.
na jatíni. Cuando.
na jurhíata. Luna.
na kéri mútsi. Bisabuela.
na shángachani. De a cuántos.
na sháni. Cuanto.
na uekási imbóeni. Simplemente.
náa. Tía materna.
náan. Tía materna.
náant khéri. Abuela.
náante. Tía materna.
náanterkueni. Como quiera.
náatini. Cuando.
najkíri. Conque.
najkiru.Aunque.
náki. ¿Cuál?
náki uéjkini. Cualquiera.
náki uékeni. Cualquiera.
nákinderku. Cualquiera.
nákintarku. Cualquiera.
nákima. Cualquiera
námendu. ¿Cómo ocurrió?
namúchani. De a cuántos.
namúchanitu. Pocos.
namúni. Pocos.
namunítku. Pocos.
namunítush. Pocos.
naná. Dama, madre, mujer, señora.
naná kéri. Bisabuela, hermana de abuela, hermana de abuelo.
naná kukú. Luna.
nana kukú akúrhukutl. Leporino.
naná kutsí. Luna.
naná sapíchu. Tía materna de menor edad que la madre.
naná uárhi. Imagen.
naná uarhíshu. Casa para señoritas.
nanáchi. Dama, mujer, señora.
nanáka. Dama, muchacha, mujer, niña, señora.
nanáka sapíchu. Muchacha, niña.
nanákan ma jingúni andátserani khuíni. Cohabitar.
nanásh. Madrina de bautismo.
nánde. Madre.
nánderku jámani. Estrujar.
nándi. Madre.
nándi tárha. Suegra.
nándirku shipíruni. Oler mal.
nánditarkueni. Como quiera.
nángas uékoka. Como quiera.
naní. Donde.
naní kánikua ambé jauákua. Lugar de abundancia.
naní tsikándisti. Lugar resbaloso.
naní uéjk ís. Por donde quiera.
náni uénashki. ¿Cómo ocurrió?
nanína uékeni. Como quiera.
nanína úkuarhistl. ¿Cómo ocurrió?
nanína úkurhishki. ¿Cómo ocurrió?
nanínga kánikua ambé jaká. Lugar de abundancia.
nanít khéri. Bisabuela.
nanít mútsi. Bisabuela.
naníta. Abuela, hermana de abuela, hermana de abuelo.
naníta kéri. Abuela.
naníteri míme jémba. Hermano de abuela.
nánku kámani. Abatir; atormentar.
nánterkuni káman. Abatir.
napísi. Bellota.
nar chúsku. Buenas noches; buenas tardes.
nári. Como.
nári jámashaki. ¡Hola!
násh. Adiós.
násh jatín niuá. ¿Cuándo vamos?
nashnásh. Adiós, adiós.
náshki. ¡Hola!
náterkuni kámani. Atormentar.
natserántsku. Buenos días.
nátsi erántskushkitsi sesi. Saludo de mucho respeto.
né. Con; quien.
ne ma. Alguien.
ne mítishki. ¿Quién sabe?
nebádo. Azul.
nén. Con.
nénandi. ¿Quién sabe?
nénima. Alguien, alguno.
nénimani andárherani. Acercársele algo, acercársele a alguien.
néuéjkini. Alguien.
ni sés úkata. Mal hecho.
niáchani. Hartarse.
niáchantani. Hartarse.
niántani. Llegar; regresar.
niárakorheni sési. Colocarse.
niárani. Abordar; llegar.
niárani ambé úni. Llegar a realizar algo.
niátak ambé jurájkuni. Desacostumbrarse.
niátakua jatsíni. Obligación, quehacer.
niátani. Hacer.
niátatakurhini. Acontecer.
niátatarakua. Instrumento. uña níia. Adiós, adiós.
nijtámani. Pasar.
nijtárakua. Trampa para huilotas.
nijtárani. Trampear animales.
nikuárhakuni. Hacer señas.
nikuni. Amasar.
níkuni tsiréri. Amasar harina para el pan.
nimákemba. Bisnieto.
nimákua. Nieto.
nimákua mútsi. Bisnieto.
nimákurhitini. Sano.
nimáni. Sanar una herida.
níndini. Hundirse.
níndiria. Adiós.
ninénchani. Tener deseos de ir.
níngarhikuni. Hacer señas.
níngarhini. Cabecear, tener sueño, guiñar.
níngarhitspeni. Guiñar.
ningéjchani. Tener deseos de ir.
ningéngarhi. Tuerto.
níngerhpeni. Hacer señas.
niníkuni. Magullado.
niníndurhani. Quemarse la planta del pie.
niníni. Estar cocido; estar maduro, madurar.
ninírakata. Cocido.
ninírani. Cocer; madurar.
niníri. Cocido; maduro.
ninískani. Madurar.
níntani. Regresarse; retirarse.
nipá apópin. Acostarse.
nipá tse. Adiós.
nipáni. Irse de paso; yendo.
nlpíta. Apellido tarasca.
nirán jámani. Yendo.
nirán nitámapani. Irse de paso.
nirándi. Cosa percudida.
nirándini. Manchar.
niránditani. Manchar.
niráni. Asistir, ir; partir.
niráni eráshatarani. Ir divisando.
niráni ka jurájkuni. Ir y dejar.
niráni kétsitakuani. Dar comida a los difuntos del año en curso.
niráni pirékuni marikuechani. Llevar serenata.
niráni shúshipuni. Ir de coliche.
niráni uandápani éngúkuarhka. Ir propagando noticias.
níspu. Cierto masco muy pequeño.
nitámamani. Irse de paso. .
nitámani. Cruzar un río, un puente, un barranco, un lago, el mar.
nitámani ka no píreni. Pasar sin tocar.
nitáni. Atrapar un animal; cazar animales con trampa.
nitárakua. Red para trampear animales como el venado.
nitárakua jatsíkukuani. Trampear animales; trampear huilotas.
nitárak-ua tepéni. Tejer redes para pescar.
nitárani. Cazar animales con trampa; gastar dinero en un viaje.
nitárhutani. Ensartar.
nitáto. Apellido tarasco.
nítseni. Hundirse, sumergirse, sumirse.
nitsíndini. Cundir.
no ambákiti. Cruel, malo; diablo; ser sobrenatural que causa muerte.
no ambé ma míteti. Inocente.
no ambéru. De nada.
no ánchikurhini. Holgar.
no andákuti jupínakata. Abortar (animal).
no andárheni. Preocupado.
no anénchasinga. Desagradable.
no atárantani. No vender.
no chéti jukári. Animal rabón.
no chkuánderani. Franco.
no eránguerani. Echar de menos a una persona.
no eránkperani. No darse cuenta cuando se va la gente.
no ínspikurhini. No vender.
no iótsiti. Cuando una mujer o hembra tiene un hijo cada año.
no ísh ambé páparhini. Ser delicado en gustos.
no jakákuni. Dudar.
nó jakákuni ambé ambéri. Ignorar el significado de algo.
no jákurhini. Acertado; aguantar, aguantarse.
no janánarhini. uandáni. Hablar indiscretamente.
no jángaskani ambé ma. Ignorar el significado de algo.
no jángaskani na úni. Dudar.
no janíni. Verano.
no jarháni sésikua. Anular.
no jatángikuni. Dispensar.
no jatárhani. Hueco.
no kan shárharka. Aparecer poco.
no káni kurhándini. Ser moroso.
no káni tsitíni. Desagradable.
no káni uékani. Despreciar.
no kashúmbini. Violar.
no kuetsápiti. Liviano.
no kurátsikua jukáni. No tener vergüenza.
no kurátsini. No tener vergüenza.
no má. De nada.
no má jakákuni. Adulterio.
no má jakákuti. Adulterio.
no ma jatsíri. Persona pobre.
no ma uandáni. Humilde.
no máku jándini. Disparejo.
no máku járhuni. Disparejo.
no máku jásh. Áspero; distinto.
no mámbe erókorhentskua. Sin esperanza.
no manákorheni. Fijo.
no manákurhini. Quieto.
no mári. De nada.
no marhóatani. Anular.
no marhóati. Inútil.
no míteni. Ignorar el significado de algo.
no míteni uandáni. Desconocer.
no mítentani. Desconocer.
no mítikua. Inocente.
no mítiska ambésid. No sé qué es.
no mítiti. Inocente.
no nanímarhis. Por ningún lado.
no namna. Por ningún lado.
no néeni. Desaparecer.
no niárakata. Abortar.
no piárakuni. Abortar.
no piárani itúkua. Desabrido.
no pikuángini. Cruel.
no pikuárherakua jukáni. Tonto.
no phamókuparini atáni. Pegarle sin compasión.
no sés ambé ma niátani. Pecar.
no sés angáshorhitini. Mal parado.
no sés arhíjperani. Reñir.
no sés arhíni. Herir; maldecir.
nó sés ási. Aberración.
no sés ishéni. Admirar.
no sés jájkundeni. Oler mal.
no sés jámarhani. Desabrido; sabor malo.
no sés jándeni. Abmpto, accidentado.
no sés jángarhi. Feo.
no sés jángastani. Encandilar.
no sés jápachini. Acusar.
no sés jápakuni. Acusar.
no sés jáshiti. Feo.
no sés jatsíntskata. Mal arreglado.
no sés jurámuti. Cme!.
no sés nitámati. Infortunado.
no sés pájperani. Enemistad.
no sés pikuárherani. Apasionado, encariñado.
no sés pikuárherani pindéngarhini. Apasionado, encariñado.
no sés tsémukua. Sabor malo.
no sés úkata. Mal formado.
no sés úkurheni. Accidente; mortificación, pena.
no sés úni. Errar.
no sés útspekua. Dañarse.
no sési angáshurhini. Mal parado.
no sési arhíni. Lastimar.
no sési arhíperani. Disgustarse.
no sési jájkundeni. Apestoso.
no sési jákarhasti. Cuando un piso está sucio.
no sési jákuni. Ensuciar.
no sési jámani. Hacer escándalo.
no sési jukárini jarháni. Mal arreglado.
no sési nitámakurhitini jarháni. Afligise; estar con pena.
no sési pikuárhekua jatsíni. Sufrir un desgracia.
no sési pikuárherakua jatsíni. Sufrimiento.
no sési pikuárherani. Molesto; mortificarse.
no sési pikuáskusini. Molestar.
no sési punsúruni. Oler mal.
no sési sénjani. Abominar.
no sési sipíruni. Oler mal.
no sési shipírikurhini. Ventosear.
no sési shipírikurhuni. Expulsar gases.
no sési tsémukua. Desagradable.
no sési tsémuni. Desagradable.
no sési uandákua. Discordia (hacer).
no sési uandátsini. Hablar mal de un persona.
no sési uashákatini. Persona que no se sienta bien y que enseña sus partes genitales.
no sési úri. El que ha hecho un mal.
no sésis nitámakurhitini jarháni. Mortificarse.
no tangáperani jantsírini. Parálisis de las piernas.
no tangirani sés uandáni. Gangoso.
no tembúcha. Planta medicinal que sirve para curar la roña. (La planta se hierve y el agua se usa tibia.)
no tsípekuastia. Abulia.
no tsípeni. Abulia.
no tsitíni japínchikata. Codiciar.
no tsiuéjchani. Flexible.
no uandári. Mudo.
no uékani. Arrepentirse.
no uenápen ka shépeni. Estar débil y flojo.
no uingápeni. Débil, debilitado; desmayar.
no uingápiti. Débil.
no úkurhikua. Difícil; intrincado.
no úkurhini. Dificultad.
no úni éskani. Miope.
no úni khamáshurhini. Estado comatoso.
no úri. Inútil.
nójkini arhípiringa. No te había de decir.
nómbemeri. De nada.
nóna uarhíni. Agonizando.
nóne. Por ningún lado.
nonúshikua. Tartamudear.
nor jákuarhini. Aburrimiento.
nótar kómu jámani. Superarse.
nótar pindéni. Desacostumbrarse.
nótar pindéska. Desacostumbrarse.
nótaru erókaparini. Sin esperanza.
nótaru jatsíkurhini. Empobrecer.
nótaru míngurhini. Desdeñar.
nótaru páarhani. Destetar.
nótk jarhásindi. Pendiente.
nótki. Todavía no.
nunúsh. Tartamudo.
nunúshi. Mudo; sordomudo.
nurúme. Tartamudo.
nurúnurúmeni. Tartamudear.
nurhíten kamáta. Atole de nurhíteni.
nurhíteni. Planta muy importante en la dieta tarasca (Clinopodium laevigatum ST.).

O
óch páni. Juego de rayuela.
óchakuarani. Cubrir algo con tela.
óchakukurhini. Cubrirse todo, taparse todo.
óchakukurhini sési. Cubrirse todo, taparse todo.
óchakurani itsíni. Tapar el agua.
óchi. Nosotros.
ójchakuaritini jarháni. Estar tapado.
ójchakurakata. Tapado.
ójchakurani. Bendecir; cubrir, tapar.
ójchani. Estar enfermo de la garganta;resfriarse.
ójkuni. Molestar.
ójkhujpeni. Estorbar; interrumpir.
ójtsikurhakua. Tejado.
ókajiania. Pues.
ókurhenchani. Accidentar.
ókutani. Estorbar, molestar.
ómani. Cubrir; tapar el agua.
ómani itsárhu. Tapar el agua.
ómikua. Isla.
ómperakua. Castigo.
ónakurheni. Preso.
ónani. Acorralar a una persona; tipo de castigo para gente morosa.
ónarikuni. Oscurecimiento debido a lo nublado en tiempo de aguas.
óndajpeni. Estorbar.
óndani. Estorbar.
ónduku. Guarache, zapato.
ónduku úri. Zapatero.
óngakurhiti. Preso.
óngani. Acorralar a lma persona, encarcelar a una persona; tipo de castigo para gente morosa.
óngani piárakua jimbó. Encarcelar a una persona; encarcelar por sorpresa.
óngekua. Diafragma (anatomía); resfriado en el pecho.
óparhakua. Tejado.
ópcha. Ronco.
ópchakua. Dolor de garganta.
ópchani. Ronco.
ópchatini. Estar ronco.
ópchatini jarháni. Estar enfermo de la garganta; estar ronco.
ópsurhatani. Atorar (en un árbol).
ópsurhuni. Atorarse.
órhekorheni. Abrigar.
órhekorheti. Abrigado.
órhekuarhetini. Abrigado.
orhékurhipani. Adelantarse.
orhépan niárani. Superarse.
orhépani. Acaudillar; adelantarse; adelante.
orhépaskani. Adelantarse.
orhépatini. Adelante.
orhépepani. Adelantarse.
orhéta. Anterior, antes; el principio; primera, primero.
órhetakurhini. Abrigado.
orhétatapani. Adelantarse.
orhéti. Hermana mayor, hermano mayor.
órhitakua. Abrigo.
órhitani. Abrigar.
órhutakuarhu anápu chkári. Tranca de caballeriza.
ótsekua. Red de ixtle para atrapar palomas.

P
pachángua. Jabón que se extrae de cierta variedad de maguey y que se usa para lavar sarapes.
pachóna. Pitahaya tropical (fruta).
pachóni. Pitahaya (Cereus SPP. Planta).
pajkárani. Cwnplir.
pájpani. Apagar un fuego o un incendio.
pájperakua. Tener amistad.
pájt kamáta. Cierto atole de maíz que lleva azúcar y chile.
pajtsí. Persona alegre, persona chistosa; persona maldita.
pajtsíni. Secarse el maíz.
pájtsintani. Caña de maíz madura; cuando el polen del maíz se ha caído.
pakápantani. Bufonear.
pakápita. Sobrante de un leño que se quema.
pakárakuni. Abogar.
pakáranchakua. Herencia.
pakárata. Desecho; sobrar.
pakáratspeni. Amparar.
pakárhuni. Atorar (en un árbol).
pakátani. Sobrar.
pákchakuni. Empujar.
pakínshitakua. Corva.
pakópata. Sobrante de un leño que se quema.
pákshandikuni. Abofetear.
pále. Joven, jovencito, muchacho.
paléki. Joven, jovencito, muchacho.
pám jatsíkurini. Loma.
pamáchukua. Sandalia.
pámbekua. Velar.
pámbeni. Acompañar.
pámbetan chúrikua. Acompañar de noche.
paméarhani. Dolor.
pamékua. Ardor.
pamékuarheni. Doler.
paménchakua. Tifo.
pamérichakua kérperakua. Varicela.
paménchakua no ambákinskua. Cuando una enfermedad se vuelve epidemia.
paménchakua páni ka jiuáni. Enfermedad de diarreas y vómitos.
paménchani kunákuarhu. Estar enfermo de la garganta.
paménchani tsirár jimbó. Enfermar de paludismo.
paménchani tsirítslrikurhini. Enfermar de paludismo.
paménchikua kéritpini. Cuando una enfermedad se vuelve epidemia.
paméngikua. Bronquitis.
paméngikua terétsikua jingóni. Dolor de pecho con fiebre.
paméngini terétsikua úni. Dolor de pecho con fiebre.
paméni. Arder; dolor.
pamókokuarhini. Tenerse lástima.
pamókukua. Lástima.
pamókuni. Consideración; tener lástima de otro.
pamókuni máteri nimáni. Compadecerse de otra persona.
pamókuntani. Considerar.
pamókushini indéni. Tener lástima a otro.
pamóndakua. Lástima.
pamóndakua jatsíni. Tener clemencia.
pamóngurhikurhini. Confesarse.
pamótsi. Avaro, tacaño.
pámpentani. Acompañar; despedir a una persona; encaminar.
pámperani. Engendrar.
pámpini. Acompañar.
pámpini chúrikua. Acompañar de noche.
pámskani. Tener lástima a otro.
pamúkukuriringa. Tenerse lástima.
panángksi. Madroño (Arbutus xalapensis H. B. K.J.
pandáchatakua. Corva, pantorrilla.
pandánchatakua. Pantorrilla.
pángua. Escoba.
páni. Acarrear, llevar; diarrea.
páni akuá ambé. Llevar provisiones a su casa.
pántani. Llevar; regresar.
pápajkuni. Palmear.
pápakandeni. Oscuridad, oscuro.
pápakanditini jarháni. Estar oscuro.
pápamini. Gangoso.
pápamiti. Gangoso.
páparhi járhikurhini. Mal del pinto.
pápaskangani. Vista ofuscada.
pápate. Tío paterno.
páperakua jatsíni. Tener amistad.
pápjanditini jarháni. Estar oscuro.
pápjangashkurhini. Oscuridad.
pápjaskashinga. Encandilar.
pápsitani. Rebasar.
parákat korkobí. Una variedad de mariposa.
parákat tsítsíki. Hierba del golpe (Hart mania rasea Ait).
parákat tslútshíki. Oncidium tigrium Llav. et Lex.
parákat uashákatakua. Verbena (Verbena SP. Planta medicinal).
parákat urápiti. Mariposa blanca que abunda en octubre y que se le considera como espíritu de los antepasados.
panikata. Mariposa; polilla (Tinea pellionella).
parákata rokórokótsi. Mariposa blanca que abunda en octubre y es espíritu de los antepasados.
parákatarakua. Abanico.
páramani. Matar a una persona.
paré. Nopal (Opuntia tuna Mill.); pitahaya (Cereus SPP. Planta); tuna.
paré akúri. Cuitlacoche (Harporhynchus curvirastris. Ave).
paré anápu. Tuna.
paré kurhínda. Hoja de nopal.
paré tsitsíki. Flor de pitahaya de clima frío.
paré tslútshíki. Pitahaya (Cereus SPP. Planta).
pareshítu. Flor de pitahaya de clima frío; pitahaya (Cereus SPP. Planta).
parhájpeni. Mundo.
parhákua. Los días 13 de junio y 15 de agosto se reparten en Charapan plátanos machos y roscas grandes de pan; ofrenda de alimentos y frutas a los dioses.
parhákuni. Arremangarse; enrollar.
parhámu. Fresco (Fraxinus berlanderiana).
parhánatarakua. Viga para poner loza.
parhánd atsírani. Ayudar el padrino al ahijado en un cargo religioso.
parhánd páricha. Cargueros o mayordomos que invitan a sus parientes y amigos a una fiesta. Esta invitación se
hace dos semanas antes de una fiesta.
parhándicha. Personas que llevan regalos.
parhándini. Llevar un objeto sobre la cabeza.
parháng atákata. Tortilla gruesa de maíz que contiene sal, dorada en el camal y luego en el fuego directo.
parhángarlútakua. Armazón; zarzo.
parhángarlútani. Colocar cosas sobre el zarzo.
parhángks atáni. Clavar.
parhángks jatsíkuni. Clavar.
parhángua. Una de las tres piedras que forman el fogón tarasca.
parhánguarhu tauáni. Pisar en un fogón.
parhánksi. Clavo de madera hecho de ocote.
parháns atátani. Clavar clavos.
parháns kéri chikáriri. Clavo grande de madera.
parhántsi chángarlúkata. Clavo que sirve para colgar objetos.
parhántsikua. Llevar un objeto sobre la cabeza.
parhántsini. Llevar; llevar un objeto sobre la cabeza.
parhíakukua. Traspasar.
parhápatarakua. Cazuela de barro para hacer mole.
parhápatarakua karhángarhani. Adorno en una cazuela.
parhápiti. Alimento frito.
parhátsikutarakua. Molinillo de madera para hacer chocolate.
parhátsitarakua. Instrumento para fabricar mecates.
párhi. Alegría (Amaranthu:s panicula•
párhi kuátskuni. Sembrar.tus.
parhíakuni. Atravesado; atravesar por la parte central; cruzar un río, un puente, un barranco, un lago, el mar;
cuando un raton le pasa a uno por el estómago.
parhíakutini. Objeto atravesado.
parhíkuni. Atravesar por parte central; cruzar un río, un puente, un barranco, un lago, el mar; pasar por encima.
parhikuni terúpikua. Cruzar.
parhíkutakua. Puente.
parhíkutarakua. Puente.
parhíkutini. Al otro lado; Paricutin (nombre de un pueblo destruido por el volcán del mismo nombre en 1943).
parhímini. Cruzar un río, un puente, un barranco, un lago, el mar.
párlúmukuni. Arrasar.
parhímukuni. Rebasar.
parhfmukupani. Rebasar.
parhípantani. Tapar el trigo cuando se siembra.
parhírakua. Puente.
parhírikuni. Cruzar gente en la calle o en el camino.
parhírukuni. Cruzar un río, un puente, un barranco, un lago, el mar; traspasar.
parhítamani. Atravesar.
parhítsikuni. Cruzar un río, un puente, un barranco, un lago, el mar; pasar por la cima de un promontorio.
parhítsitakuni. Atravesar.
párhukuni. Controlar un hervor.
párhukuti. Bombero.
párhutani. Apagar; apagar un fuego o un incendio.
pasájkuni. Aplaudir.
pasámskani. Abofetear.
pasárhukuni. Golpear a la pelota en el viento.
pasárhumukuni. Abofetear.
pasárhuskani. Abofetear.
pasíngariú. Cara arrugada.
pasiri. Nervio; pellejo; tendón.
pasírku. Flaco.
páskukata. Chilacayote asado.
páspini. Hacer llegar.
pásh astákua jítari. Pajuela de ixtle.
pásh atáni. Sonido producido en el agua.
pashák terékua. Clavitos (Hongo comestible).
pashákua. Bifurcar; clavitos (hongo eamestible).
pashángarlúkuni. Abofetear.
pashárani. Bifurcar; cruzar un camino; ramificar.
pashínarini. Cara arrugada.
pashíngarhi. Maíz arrugado.
pashúngariú. Cara arrugada.
pashúni. Arruga.
patágchi. Bambú (Bambusa vulgaris Wendl.); otate.
patákua. Telar de cintura.
pátamani. Antellevar.
pátan kurhúndikua. Apagar un fuego o un incendio.
patángarlú. Bambú (Bambusa vulgaris Wendl.); otate.
pátani. Apagar.
patánksi. Variedad de madroño.
pátechani. Cegar.
pátengariú. Persona que tiene nube en los ojos.
patésh. Ciego.
patésh uni. Cegar a otro con tierra.
pati kamáta. Cierto atole de maíz que lleva azúcar y chile.
pató arhírich. Música de Navidad.
patújkuni. Ampollarse las manos.
patújkuska jákiorhu. Ampollarse las manos.
patúkuni. Ampolla.
patúnduni. Ampolla.
patságua. Cardosanto (Circium patzcuarensis H. B. K. Planta medicinal).
patsákuarheni. Ahorrar.
patsáni. Almacenar, guardar.
patsícharha. Desnudo.
patsíkash jarháni. Desnudo.
patsíki jándurhatin jámani. Andar descalzo.
patsíkurhisti. Marchito.
patsíkurhita. Marchitar; morir.
patsíndurhani. Andar descalzo.
patsíndutin jámani. Andar descalzo.
patsíngarlúkuni. Abofetear.
patsíngarhini. Marchitar.
patsíni. Marchitar, marchito.
patsíntsi. Calvo.
patsírani. Marchitar.
patsísati. Marchito.
patsítsti. Desnudo.
pátskani. Tener diarrrea.
pátskua. Diarrea.
patsúani. Heno (Tülandsia usneoides L. Planta medicinal contra la diarrea).
patsháni. Ahorrar, guardar. .
pauándikua. Al día siguiente.
pauándimakua. Al día siguiente.
pauáni. Mañana.
péeka. Es posible.
péerani. Hacer llegar.
pelá. Asaltante.
pelentén chhanákua. Nombre de cierto juego.
penánarlúkuni. Destapar.
penánarhikuska. Descubrir.
penchúmikua. Abertura; boca; labios.
penchúmikua mítani. Abrir la boca.
penchúmikuarh inchámu. Parte inferior e interior de los labios.
penchúmukua jimbó jupíkan. Agarrar con la boca.
péngua. Faringe (anatomía); nombre de una planta que sirve como antídoto al veneno de una vibora.
penóchakuarani. Destapar.
penójchakuran erátsekua. Descubrir.
penómani. Destapar.
penómarhutini jarháni. Persona que no se sienta bien y que enseña sus partes genitales.
perámeni. Escaldarse el paladar con ácidos.
pérani máteru ambé. Poner algo sobre otro objeto.
pérani naní. Poner aparte.
peráparhani. Recargar.
perárhikurhini. Recargarse.
perárhini. Recargar.
perárhitani. Recargar.
perátakuni. Recargarse.
peréakuni. Revolcarse.
perékorheni. Retorcerse.
peréndurhini. Agredir tumbando.
perénskantani. Revolcar a otro.
perénshikua. Crines.
pérents júkua. Tos ferina.
peréntsini. Revolcarse.
peréntskani. Revolcar a otro.
peréperéjkuni. Revolcarse.
périndu. Baldío, tierra baldía.
períntsikua. Cresta.
pérperani péentani. Llevar a una persona a una casa.
pésh jimbó andátsirani. Caerse de espaldas.
péshu. Atrás; espalda (anatomía); lugar cerca de Charapan; posterior.
péshuni. Despedir gases por el ano.
peták akuítsi. Lagartija azul que se toca para poderes mágicos, para ablandar los dedos para poder tejer palma.
petákua. Instrumento de madera en forma de machete que forma parte del telar de cintura; instrumento de madera que forma parte del telar de cintura; palo aprensador del telar de cintura.
petámantani. Encaminar.
petáni antsítaparini. Sacar jalando.
petántani. Correr a una autoridad; destituir.
petátspiri. Ladrón de ropa en casas.
piáni. Comprar.
piápiti. Comerciante.
piárakuni. Atinar.
piárani. Adivinar; atinar.
piárati. Adivino.
píchakurhini. Ser modesto.
pichékua. Tomate silvestre. SPP.(Solanum Comestible).
pichúristi. Tierno.
piiúni. Desgranar mazorcas de maíz.
piiúrakua. Disco de olotes para desgranar mazorcas de maíz.
piiúrakua téneri. Disco de ólotes para desgranar mazorcas de maíz.
píjts petáni. Espigar el zacate.
píjtsi. Espiga de maíz; espiga de zacate.
píjtsini. Espigar el maíz.
píjtsir tirhíndikua. Plenitud de la flor de maíz.
pijtsírhini. Muescar.
pikákurhilli. Mandar llamar.
pikik jándini. Estar liso el suelo.
pikíkandu. Baldío.
pikuárheraspida. Tener edad.
pikúka akámba. Kiote.
pikúkata. Copia, cosa copiada.
píkukurhini uingámu. Sostenerse fuerte.
pikúmukukurhintani. Desbordarse.
pikúni jurhíptsi. Cortar horizontalmente.
pikuntani. Destechar.
pikúparhakuni. Abrir un elote en hojas; arrancar un elote o mazorca de la planta del maíz; descascarar.
pikúri sirángua. El que saca raíz de zacatón.
pikúrhukuni sáni. Rebajar algo.
pikútsikuntani. Destechar.
pímani. Antellevar.
pímbingangarhin. Agua cristalina.
pímbingasi. Agua cristalina.
pímoni. Antecoger.
pímpinasi. Claro día; limpio.
pímtsini itsí. Subir el agua de nivel.
pímu. Palma (Acoelorraphe pimo).
pímutantani. Rescatar, salvar.
pínandeni. Paz; silencio.
pínandestia. Hay paz.
pínandikua. Paz.
pínandintani. Paz.
pinántani. Cosechar.
pínantsku. Silencio.
pínaskarhani. Calmado.
pínasku jatsíni. Hacer callar a una persoona.
pínaskuarheni. Quieto.
pínash jatsíni. Humillar.
pínashku. Callar; calmar.
pínashku jatsíni. Callar.
píndani. Espiar a una persona.
pindékua jurákuni. Desacostumbrarse.
pindéngarhikuni. Encariñar.
pindéngarhperani. Encariñarse.
pindéni. Apasionado, encariñado.
pindérhperanshi. Adherirse.
pindíri jukámuni. Cicatriz en la bas de la nariz.
pindónsikua. Honda.
píngukuarheni. Sostenerse.
píngukurhini. Sostenerse.
píngurhini jóngorhikuarhu. Sacar algo de la cintura.
píngutakua. Retener.
plníki. Arctostaphylus pungens (comestible).
pinóchakuarani. Descubrir.
pinórhitalli. Descubrir.
píns uauárhuni. Cuando el polen del maíz se ha caído.
pínskua. Cosecha.
pínts. Espiga de zacate.
pínts andátani. Espigar el maíz.
pínts juáshatiia. Espigar el maíz.
pínts uitsákueri. Espiga del zacate.
píntserambi. Arbol tropical cuya madera es de color café.
píntsi uekórhini. Cuando el polen del maíz se ha caído.
pintsírikí. Nombre de un pájaro.
píntsita. Espiga de maíz.
pintsúmitarakua. Incensario.
pinzáni. Guamúchil (Pithecollobium dulce Roxb.).
pípani. Acaparar; rescatar.
pípata. Mercader.
pípati. Comerciante.
pípe. Hermana (hablando la mujer).
pípenchperani. Prima de primer grado.
pipí atákua. Nombre de una planta que florea blanco.
pipích sapíchu. Pollito.
pipichítu. Pollito.
pipíchu. Pollo.
pipísi. Pollito.
pipíu sapírhati pitárhigani. Nacimiento de pollitos.
piráchakuni. Ahorcar.
pirákuni. Cortarse las manos con hilos.
pirákuntani. Descomponer; desenvolver; soltar.
pirákurhini. Reventado.
piráni. Comulgar; maíz recién nacido.
piráni khéri. Mata de maíz grande.
piráni tauáchakuni. Pisar una milpa recién hecha.
pirásurantani késichani. Tender alas.
piráshuarhantani. Abrir alas.
pirékua. Canción.
pirékuani uáchichani. Llevar serenata.
pirékuarhiparini. Riéndose.
pirénchi. Hermana (hablando el hombre).
pirénchi uénakua. Prima de primer grado.
píreni. Arrimarse.
piréni. Cantar.
pireni ma. Cantar.
piríandentani. Claro día.
pirím urápiti. Nombre de una planta medicinal.
pirímu. Instrumento de madera para hacer buñuelos; rama de una planta; vara.
pirínduni. Lastimarse la planta del pie con piedritas.
pirírak jóskua. Varias estrellas en forma de arco.
pirírakua. Adorno; ofrenda a los antepasados que se ofrece el día de los muertos; tripa.
pirírakua tepári. Intestino grueso.
pirírangani. Adornar.
pirírani. Adornar, decorar.
piríratarakua. Armazón en forma de arco que se usa para adornar.
pírit pérantsi. Muy junto.
pirítak charáni. Caer un rayo.
pirítak uerkórheni. Caer un rayo.
pirítakua. Nombre de una yerba que florea amarillo; rayo, relámpago, centella.
pirítakua andátserani. Caer un rayo; caer un rayo a un objeto.
pirítakua atáti. Que le pegó el rayo.
pirítakua tsakápu. Centella.
pirítani. Caer un rayo; relampaguear.
pirítasti. Relampaguear en un lugar muy lejos.
pirítash jatí iauáni. Relampaguear en un lugar muy lejos.
pirítashati. Relampaguear.
píritini. Junto.
pirítsikun shatíni. Pardear la tarde.
piróakua. Hilo.
piróani. Hilar algodón.
piróatarakua. Torno.
pirókuntani. Extenderla.
piróngani. Curación de lo constreñido.
pirúak irhíntani. Aspar hilo; hacer madejas.
pirúak phitángarhikuni. Deshilar.
pirúaka katsíkuni. Reventar hilos.
pirúakua kachúkuni. Cortar hilos, romper hilos.
pirúakua kachúkurhini. Reventar hilos.
pirúakua uakáchakua. Hilo de collar.
pirúakua úni. Hacer madejas.
pirúakua úri. El que hila. .
pirúakuni. Aspar hilo.
pirúati. El que hila.
pirúkua irhíntani. Hacer madejas.
pirúkua irhíntatarakua. Instrumento para hilvanar.
pirúkua irhístatarakua. Instrumento para hilvanar.
pirúkua tsikíkurhlnl. Hilos enredados.
pirúkua tsikíkuririta. Hilos enredados.
pirúkua tsurátani. Deshilar.
piruka uakáchakuarhu anápu. Hilo de collar.
pirúkua uakachákueri. Hilo de collar.
pirhích úri. Escultor, tornero.
pirhíchi. Muñeco hecho de trapo, de madera, de caña seca de maíz o de hojas secas de maíz. (Se usa para fines mágicos.)
plrhíkuni. Volteado al revés.
pisítakuni. Astillar; labrar o pulir madera; limpiar palos.
pískuntani. Desenterrar.
pískuntani tsakápu. Desempedrar.
pishíjkuni. Ampollarse las manos.
pishíki. Ampolla.
pishíld jukákuarhani. Ampollarse las manos.
plshini. Vejiga.
píshkua. Escalera de madera.
pít akuítsi. Lagartija azul que se toca para poderes mágicos, para ablandar los dedos para poder tejer palma.
pitáka. Arco y flecha.
pitákata. Cosa copiada.
pítakua. Flecha.
pltákuni. Descomponer; desenvolver; sacar jalando.
pitámamani ambé jarhátarhu. Sacar algo de un pozo.
pitánani plpíshi. Nacimiento de pollitos.
pitángurhini. Sacar algo de la cintura.
pítani. Cazar.
pltáni. Labrar.
pltáni inchárlni. Sacar de dentro.
pitántani. Descoser.
pitápantani chupírirhio. Sacar algo del fuego.
pitárakuni. Abrochar.
pitárakurhini. Atorar (en un árbol).
pitárani. Atorar.
pitáratani. Atorar.
pitárkurhini. Citar.
pitáskuni san ambé. Sacar algo debajo de una troje.
pitáskuntani. Desenterrar.
pitíri. Pitahaya tropical (fruta).
pítsekua. Piso de casa.
pítsentani. Penar. (Los tarascos creen que cuando una persona está por morir su alma asusta a sus parientes y
recorre todos los lugares por donde el individuo caminó.)
pitsí jásh. Limpio.
pitsíkandini. Estar bonito 1m piso.
pitsíkat shakuá. Yerba medicinal que se usa para curar fiebre puerperal, infecciones, etcétera.
pitsíkata. Golondrina (Hirundu rustica).
pitsíkuni. Soltársele algo de las mano.
pitsíkushka. Soltársele algo de las monos.
pitsíngarlrlkuni. Pintar bateas.
pitsíntsti. Loma.
pitsípendeni. Estar liso el suelo.
pitsípermú. Astillar; labrar o pulir madera; limpiar palos; pulir; pulir una viga.
pitsípkuni. Cuando a uno se le resbal, algo de las manos.
pitsírhukua. Frente (anatomía).
pitsírhukua kónsti. Frente ancha.
pitsírhukua kósti. Frente ancha.
pitsírhutani. Desabrochar.
pítsitakua. Piedra sobre la que desecansa una troje.
pítsitani. Emparejar.
pitsúkata tiámueri. Barra o barreta.
piuírakua. Nervio.
póakuntani. Perdonar.
póantani. Perdonar.
póatpentani. Pedir perdón a los padres de una señorita raptada.
póks póks atákuni. Punzar.
póksinda. Terrón.
pómatani. Arrojar algo sobre el suelo.
pómatseni. Caer de golpe.
pópotani. Apuñalar; picar un cuerp
pórakuni. Agujerear.
porhéch chkuím ukári. Jarra de barro.
porhéch churhípu úrakua. Tipo de alla para hacer caldo de res.
porhéch ijkuári. Olla de barro pintada de color verde, decorada finamente y se usa para llevar regalos.
porhéch juári. Comerciante ambulante especializado en vender loza.
porhéch kurhírakua uarhómatakua. Tipo de olla para remojar el nixtamal cuando éste se esta moliendo.
porhéch pári. Comerciante ambulante especializado en vender loza.
porhéch úri. Alfarero (a).
porhéchi. Olla grand para cocer tamales.
porhéchi ambé urakua. Ceramiaca.
porhéchi atákutakua. Olla para mojar las manos mientras se muele nixtamal.
porhéchi eburhípu ninírakua. Olla para hacer caldo de res.
porhéchi itsí jatákua. Olla grande de barro para el agua que se toma.
porhéchi itsí pitárakl1a. Olla para sacar agua de un pozo.
porhéchi jápukurakua. Olla de barro para hacer nixtamal.
porbéchi kamáta úrakua. Olla para hacer atole.
porhéchi kéri. Olla grande de barro.
porhéchi kéri kurhundaninírakua. Olla grande para cocer tamales.
porhéchi kéri máskuta úrakua. Olla grande para hacer pozole.
porhéchi kótsi. Olla ancha de la base.
porhéchi kucbúni. Olla ancha de la base.
porhéchi kurhírakua jatákua. Olla de barro para guardar cal.
porhéchi séskish par kurhírakua itsárantani. Olla mediana para deshacer la cal para hacer nixtamal.
porhéchi sbarbípikua patsáni. Olla para guardar levadura.
porhéchi terítkuri. Olla mediana para deshacer la cal para hacer nixtamal; olla mediana para guardar tortillas.
porhéchi tsauántsauáncha. Olla de barro con cuello angosto.
porhéchi tsiráperakua. Olla verde de barro que se usa para ordeñar.
porhéchi tsiuácba. Olla de barro con cuello angosto.
porhékua. Mano de metate.
porhéngurhini. Visitar.
porhókokata. Agujereada (una troje).
porhókota. Agujereada (una troje).
porhónarhikuni. Hendidura.
porhóndini. Agujero de la oreja de las mujeres.
porhóni. Hueco.
porhópiti. Pinto.
porhórbu. Fosa nasal (anatomfa).
pórhorbukua. Fosa nasal (anatomía).
porhóta. Abertura; pozo; rendija.
porhóta úrbiurh anápu. Fosa nasal (anatomía).
porhótskani. Enseñar el ano.
pórhukuni. Agujerear.
poshénarbeskat jarbáni. Estar ciego.
poshénarbini. Cegar.
poshénarbini ccbéd Imbó. Cegar a otro con tierra.
potsékua. Tomate silvestre (Solanum SPP. Comestible).
puácbentarlni. Pedir perdón.
púakuntanl. Dispensar.
púanskua kurhákurhini. Pedir perdón; pedir perdón a los padres de una señorita raptada.
púantaje chá. Perdone usted.
puátperantani. Pedir perdón a los padres de una señorita raptada.
puátspintani. Pedir perdón a los padres de una señorita raptada.
pucbákata. Magullado.
pucbákuarbatani. Apretar algo con la mano.
puchákuni. Apretar; apretar una bola; magullado.
puchákuni ambé. Apretar algo con la mano.
puchákurhini. Apachurrarse.
puchámani. Deshacer.
puchámiti. Fruta pasada.
puchápktmi. Apretar algo con la mano.
puchárakuarheni. Apachurrarse.
puchárani. Apachurrar, apachurrarse; aplastar; apretar, apretar (un anirrud); machucar.
puchárani téjki jimbó. Apretar con uña.
puchárantani. Aplastar.
puchári. Aplastar.
pucháskuni. Apretar (un animal).
puchúri. Tierno.
puéngua. Faringe (anatomía).
púk jantsíri. Yerba anual que florea azul (leguminosa).
púki. León; puma (Felis concolor); tigre (Felis onca).
púkua. Raíz de chayotillo usada como jabón.
pukúkua. Grasa de animal.
pukundipu.Rama de una planta; vara.
pukúni. Gordo; grueso; robusto.
pukúntani. Cuando una planta retoña; retoñar; volver a nacer una planta.
pukuntanima anátapu. Retoño de una planta.
pukúpukútani. Barrenar.
pukúr tsiriri. Pino maduro.
pukúri jarbáni. Estar gordo.
pukúri kaníshkua. Pino (otras especies).
pukurishímiti. Pino maduro.
pukúri tapákuarba. Pino lacio (Pinus SPP.).
pukúrbuntani. Retoñar, volver a nacer una planta.
pukútapu. Monte.
punámbiti. Suave.
punápini. Suave.
punápiti. Blando.
pundánchatakua. Corva.
punguári jukárhikuarhini. Emplumarse.
punguári jupírhikurhini. Cambiar de pelo en los animales.
puníngakata. Abobado.
puníngarhitarakua. Abanico.
punípatakua. Soplador de tule.
punítatakua patsímuiri. Soplador de tule.
punítsitani. Sacudir una mesa.
punkuárhku. Plumaje.
punsúruni. Oler.
puntsúmikua jukásti. Tener sabor.
punuári jáshini. Emplumarse.
punuári jukáni. Emplumarse.
puríkuarheni. Darse importancia; ser delicado en gustos.
purúakua. Burbuja.
purúandeni. Borbotear.
purúani. Burbuja; hervir.
purúata. Burbuja; espuma.
purúata úni. Hacer espuma.
purúatani. Hervir.
purútsekata. Migaja.
purútseta. Morona.
purhíkuni. Escardar; hacer el primer beneficio al maíz.
purhínks chhanákua. Jugar con colorines.
purhínks kéri. Colorín grande.
purhínksi. Colorín (Erythrina flabelliformis Kearney).
purhú. Calabaza (Cucurbita Pepo L.).
purhú tikátsi. Chilacayote (Cucurbita ficifolia Bouche).
purhú tikátsi titakata. Chilacayote asado.
purhú tikátsi títatakata. Chilacayote asado
purhú tsipáta. Flor de calabaza.
purhúakuni. Barrenar.
purhúantsikua. Talayote (Genolobus erianthus D. C.). ,
purhúer chhanákua. Nombre de un juego.
purhúer táparhakua. Cáscara o corteza de calabaza.
purhúer tutúmukua. Popote de hoja de calabaza.
purhúri jukáparhata. Cáscara o corteza de calabaza.
purhúri shukúparhakua. Cáscara o coro teza de calabaza.
purhúri tsikírakua. Membranas en donde se adhieren las semillas de calabaza o chilacayote.
purhúri tsiríta. Semilla de calabaza.
purhútsekata. Morona.
púsk kamáta. Atole de maíz cocido.
púsku. Ponzoña.
púskua kamáta. Atole blanco.
pusúki. Pequeño.
púsh tékua. Miel virgen.
putimukuni. Besar.
putimuni. Besar,
pútsitarhu. Mogote; montón de piedras.
putsúrini. Potamogeton foliosus. (A esta planta se le atribuyen muchas propie dades mágicas.)
putsúrinikua. Potarrwgeton foliosus. (A esta planta se le atribuyen muchtU propiedades mágicas.)
putsút kamáta. Atole de elote, sazonado con una hierba llamada anisillo y chile.
putsúti. Anisillo (Schkuhria abrotanoides ROth. Se usa para sazonar el atole de grano de elote).
putshíkua. Cana.

PH
phajkáni. Empujar.
phajkárani. Quedarse; sobrar.
phájkchakuni. Empujar a una persona.
phajkési. Pan de trigo tostado y molido en metate.
phájtani. Invitar; llevar a tilla persona.
phajtsíngarhini. Arrugado.
phakárani. Quedar.
phamékua. Dolor.
phamékuarhet imbó khundíparhani. Encorvado por dolor.
phaménchakua. Enfermedad.
phaménchani. Enfermar.
phaménchati. Convaleciente; enfermo, paciente.
phaméngek atáni. Dolor de corazón antes de morir.
phaméni. Doler.
phaméri. Picoso.
phamóndakuarheni. Arrepentirse, quejarse de su suerte.
phamóndani. Considerar.
phamóndira. Avaro, miserable, tacaño.
phamónuarheni. Confesar, confesarse.
phiámsperani. Amarse, quererse; tenerse lástima.
phámu. Nativo del pueblo de Pamatácuaro.
phamúkuni. Lástima.
phanákua. Nombre de una paja.
phandángekua. Adorno de los que hacen fiestas titulares en los pueblos; regalo de boda.
phandóntsekua. Honda.
pháng ajtárakua. Palo aprensador del telar de cintura.
phángua. Variedad de gramínea se que se usa en curaciones mágicas y que también se usa para barrer.
phántsperata. Favor.
pharhájchukua. Taparrabo.
pharhájtsikuni. Hacer cordeles.
pharhájtsini. Secarse el maíz por falta de lluvias.
pharhákuni. Torcer; torcer una cuerda; torcer un hilo; torcer hilos.
phárheni. Tentar, tocar.
phárhetspeni. Hurgar.
pharhfrheni. Hacerle cariños con la mano
phatám kújtatarakua. Flauta.
phatámu. Carrizo (Arundo Donax L.);popote de planta de raíz de zacatón (popotes para hacer hondas de ixtle).
phatámu purhúiri. Popote de hoja de calabaza.
phatújkuni. Frotarse las palmas de las manos.
phatsíkasi. Desnudo.
phatsímu. Junco;. tule (Cyperus lacvigatus. Se le atribuyen propiedades medicinales ).
phéani. Dar a luz, parir.
phéapini. Parir.
phéekurhikata. Hijo natural; mujer con hijos sin estar casada.
phéeni. Concebir hembra.
phejtáni. Sacar de dentro.
phekémutani. Abollar.
phéngua. Garganta.
phenójchakorani. Destapar.
phenójchutani. Destapar.
pherárheni. Recargarse.
pheták akuítsi. Lagartija azul que se toca para poderes mágicos, para ablandar los dedos para poder tejer palma.
phetáni. Sacar.
phiárakuni. Adivinar.
phiárakutspiri. Adivino.
phiárani. Sorprender a una' persona.
phíaskani. Escoger lo mejor.
phíchantani. Dejar de comer para dar a otro.
phñjchutani. Sacar algo debajo de una troje.
pbíjchutani. Salvar a una persona.
phíjchutantani. Sacar algo debajo de una troje.
phíjpantani. Sacar algo del fuego.
phikuárentskua. Tener cautela.
phikuárherani. Sentir; tener edad.
phikuárhetsini. Presentir.
phikuárhiparhani. Presentir algo por detrás.
phikúkua. Aguijón, aguja, púa.
phikún sáni. Rebajar algo.
phíkuni. Bajar algo.
phikúni. Cortar; cortar fruta; mochar un pedazo; reprimir.
phikúntani. Cosechar; recoger; recuperar, recobrar.
phikúntani sáni. Recortar.
phlkúntskua. Cosecha.
phlkúparhantani. Destechar.
phikúrheni. Cortar ramas a un árbol.
phikúrhetarakua. Estropajo de ixtle.
phikúrhukunl. Roer.
phlkúrhuskani. Romper en pedazos.
phímani. Sacar algo de un pozo.
phimáni. Antecoger; antellevar.
phímantani. Rescatar.
phindékua. Costumbre; fiesta; tradición.
phbindéngarhini. Encariñarse.
pbindéni. Acostumbrar; arraigarse; encariñar; hábito.
phindíri. Cicatriz.
phíngantani. Sacar algo de un pozo.
phíngarbipani. Rebasar.
phíngukorheni. Sostenerse.
phíngukuarheni. Detenerse.
phínguni. Contener; detener; retener.
phínguntani. Salvar.
phlnsháni. Lunar.
phíntani. Desnudarse, quitarse la ropa.
phípaarhani. Sacar algo de la cintura.
phípati. Comerciante.
phirájchakuni. Estrangular.
phirájchani. Ahorcarse.
phlráni. Recibir; tomar.
phiríjkutarakua. Instrumento de madera para hacer buñuelos.
phirhíjkuntani. Convertir.
phirhíkorheni. Voltearse.
phirhípangani. Encarcelar por sorpresa.
phískuni. Desenterrar.
phitájkorheni. Citar.
phitáni. Sacar.
phitárani. Atinar, dar en el blanco.
phitárheani. Nacimiento de pollitos.

R
rasérekua. Vejiga.

RH
rhapísh. Bellota.
rhiméti. Botella.

S
samámbsini. Perplejo.
sán ambé eshéni. Mirar algo.
sán kurátsen. Algo vergonzoso.
sán kurátsikua. Algo vergonzoso.
sán namunítu. Un poco.
sanángeta. Bolsa hecha por gusanos del madroño, con varias de estas bolsas se hace una pelota que se usa en el
juego llamado euájperani.
sándar namunítu. Un poquito.
sándaru. Más.
sánderu. Más.
sángan arhín meiámpini. Abonar.
sángan ísi. Apenas; poco a poco.
sángani arhíni. Poco a poco.
sángani sángani. Poco a poco.
sángani shipári. Ladrón en pequeña escala.
sánganit úntani. Despedazar, hacerla pedazos, romper en pedazos.
sánganito úntani. Partir algo a pedazos.
sánganitu. Partícula.
sánganitu shipári. Ladrón en pequeña escala.
sangáru uashákani. Estar sentado en la calle.
sángaskani. Traslucir.
sánguamini. Frotar.
sáni. Poco, un poco.
sanínkuentani. Abreviado.
sánis sharhárani. Aparecer poco.
sánish kuíni. Dormitar.
sanít ambé. Cosas menudas.
saníti ambé. Cosas menudas.
sánititu. Partícula.
sanitítuteru. Un poquito.
sanítku. Un poquito.
sanítspini. Distraer.
sánk ísi. Apenas.
sánk úni. Apenas.
sánkish jatsíni. Pobremente.
sáno ísh úkurhisti. Parecer; suceder.
sáno shásh. Parecido.
sánu máku járhani. Parecido.
sánu mákuni jásh. Casi.
sánu mátun ishéni. Confundir.
sánu ménkueni. Casi.
sánu sháshini. Parecido.
sanúnda. Lana.
sanúri. Húmedo.
sanúsanús jatsíjchutani. Poner cojín.
sapándukua. Pelota.
sapí. Chico, muchacho, niño, pequeño.
sapí uerámsi. Niño enfermizo, niño llorón, niño nervioso.
sapích úntani. Abreviación.
sapícheeri. Infantil.
sapíchu. Chico, pequeño.
sapíchuni kamánarhini. Abrazar nmos.
sapíer uandáni. Hablar como niño.
sapíkun terúkan. Reducir a medio.
sapíkurha. Persona con manos chicas; persona con pies chicos.
sapímeni. Hablar como niño.
sapínarhi. Persona con cara pequeña.
sapínderani. Tener boca chica.
sapíngarhi. Afilado (persona).
sapíngarhitu. Pequeño.
sapírhati úntani. Hacerla pedazos.
sapítarha. Persona con manos chicas; persona con pies chicos.
saráchani. Estar ronco, ronco.
sarhácha. Gangoso.
sárhikurhintani. Asolearse.
sarhóma tsitsíki. Dalia silvestre. (El tubérculo de esta planta se usa contra la mordida de víbora.)
satáki. Chaparro.
sátsekua. Lechuguilla (planta medicinal para curar tumores).
senéata. Tuétano.
senéndikua. Hueso de la cabeza llamado temporal.
senéngarita. Cerilla de las orejas.
senépa. Sien (región de la cabeza).
senéta. Tuétano.
sengéjtakua. Cadera.
sengéjtani. Cojear.
sengésengéndikua. Sien (región de la cabeza).
sengétatini jarháni. Estar manco.
sepéjcha. Persona enferma del cuello con granos.
sepér ajkáta. Polvo de polilla.
sepéri. Gorgojo; gusano del frijol; polilla (Tinea pellionella).
serápenskua. Deleite.
seréndurhini. Despedazar.
serurani. Uva silvestre. (A esta planta se le atribuyen propiedades mágicas.)
sés arhásiti. Simpático.
sés arhíni. Alabar.
sés chúrekuarheni. Estar bien de noche.
sés chúriski. Buenas noches.
sés eshékurhin. Hacerse orgulloso.
sés imbó tumbí. Casto.
sés irékani. Vivir decentemente.
sés irékorheni. Vivir decentemente.
sés ishékurhini. Darse importancia.
sés jájkarhani. Estar bonito un piso.
sés jámani. Tener cuidado.
sés jámarhani. Sabroso.
sés jámati. Sano.
sés jándini. Estar bonito un piso.
sés jántskani. Emparejar.
sés jápantani. Arreglar el piso.
sés jarháni. Correcto; paz.
sés jarhásti. Así será.
sés jarhástia. Componerse.
sés jási. Bonita (o), precioso.
sés jáskani. Arreglar el piso.
sés jáskuarhentan. Adorno.
sés jáshikuarhentani. Prevenirse.
sés jáshini. Lindo.
sés jáshiti. Bonita (o), precioso.
sés jatsíkuarhentani. Prevenirse.'
sés jatsíni. Colocar.
sés jatsíntani. Adornar.
sés khási. Mediano.
sés nitámani. Próspero.
sés pájperani. Relacionarse.
sés pakáratin. A la medida.
sés pikuárherani. Estar conforme.
sés shukúparhati. Elegante.
sés újpeni. Hacer el bien; servir bien.
sés únkun tarhétani. Hacer el primer beneficio al maíz.
sés úpantan. Adornar.
sés úri. Benefactor.
sés urhúni. Remoler.
sésakua. Pan que se lleva a casa de la novia cuando un matrimonio se ha concertado.
sésasi. Bello, bonita (o), hermoso, lindo, precioso.
sésash jámani. Elegante.
sésashini. Lucir bonito.
sésekorhetin phajkáni. Empujar de punta.
sési. Bien.
sési andáni. Ganar bien.
sési andárhperani. Muy junto.
sési arhíngakua. Consejo.
sési arbíni. Estimar.
sési ínskuni. Permitir.
sési trébnl. Vivir bien.
sési irékani ésk néeka. Vivir decentemente.
sési ishékurhisti. Claridad.
sési jákukua. Lucimiento.
sési jánakurhisti jurhíata. Claro día.
sési jándelli jimá. Lugar limpio.
sési jándesti. Lugar limpio.
sési jángarhini. Simpático.
sési jánskakua. Adorno.
sési jánskakurhini. Ataviarse.
sési járustani shanáru. Limpiar las calles.
sési jarhán ambé. Cuando una cosa está bien.
sési járhásti. Está bien.
sési jásicha. Personas bien presentadas.
sési jáskuarhini. Adornar.
sési jásh. Elegante.
sési jáshikurhimtani. Ataviarse.
sési jáshini. Bonita (o), precioso; robusto.
sési jáshini kashípekua. Lucir bonito.
sési jatsírani. Servir bien.
sési jorhétani. Ayudar bien.
sési kurhángustani. Convencer.
sési marhúani. Servir bien.
sési mórhikurhini. Personas bien presentadas.
sési pájperani. Tener amistad.
sési pápiri. Amigo.
sési pikuárherani. Contento; estar feliz; mejorarse.
sési pikuárheraskia. Componerse de una cruda alcohólica.
sési pikuárherashaka. Convalecer.
sési pikuátperani. Confiar.
sési phakárakua. Honor.
sési sás tepékata. Tejido fino.
sési shékurhini. Soberbio; valiente.
sési teiángantani. Apretado.
sési tirhírutani. Colocar cosas sobre el zarzo.
sési tútsitantaska. Echar tierra.
sési uandónskuarhini. Platicar amorosamente.
sési uanótani naní. Recorrer bien un lugar.
sési úkua. Provecho.
sési úkuni. Hacer el bien.
sésik intsíngani. Hospedarse.
sésik íntspeini. Permitir.
sésikin úchee. Provecho.
sésiku jarháni. Estar conforme.
sésikua. Permiso.
sésikua ínsk,ukua. Liberar.
sésimendu. Exactamente.
sésini. Cierto.
sésls erándiski. ¿Han amanecido bien?
sésish mókukuni. Contestar.
sésku. A la medida.
sésku jarháni. Estar conforme; justo.
séskueni. Mediano.
seuáperani ambé. Rebajar algo.
sík atsíni. Hacer mezcal; taternar roagueyes.
síkata. Bagazo de caña de maíz.
sikíncha. Persona con cuello delgado.
sikípandiri. Yerba medicinal.
síkua. Maguey tatemado; mezcal.
sikua úni. Hacer mezcal.
sikuákua. Hechicería; magia.
sikuáme. Adivino, brujo, hechicero, mago, shamán.
sikuáni. Embrujar, hechizar.
sikuáp tepékata. Variedad de araña.
sikuáp tind athí. Variedad de araña de patas largas.
sikuáp tisíparha. Araña peluda (Metriopelma breyerri).
sikuáp turhípiti. Capulina (Latrodectus mactans).
sikuápu. Araña; tarántula.
sikuápu tishíki. Araña peluda (Metriopelma breyerri).
sikuíchani. Escaldarse el paladar.
sikuíjtsi. Calvo.
sikuíparhakuni. Descascarar; pelar una caña de maíz.
sikuíri. Cuero; piel.
slkuírikurhini. Pellejo.
sikuítani. Desollar, pelar.
simb arhúnbikua. Cardosanto (Circium patzcuarensis H. B. K. Planta medicinal).
súnba. Caña de maíz.
símeni. Correoso; estar duro.
sin apáni. Muela.
sín tslntsíkata. Muela.
sinchákua. Tabaco (Nicotiana SP.).
sindángata. Dos mazorcas amarradas por sus hojas.
sindár tepékat charháruk Ingúni. Mecate con pajuela.
sindár úrakua. Instrumento para fabricar mecates.
sindár úri. Fabricante de mecates.
sindári. Lazo, mecate, reata.
sindári kachúkurhini. Reventar un lazo.
sindári tirhípani. Colgar una cuerda.
sindári úkua. Instrumento para fabricar mecates.
sindiki. Verruga; mezquino de animal.
sindúrini Jarháni. Estar espeso.
sinétani. Cojear.
singáld. Rama de árbol.
singésta. Cojo.
singéta. Cojo.
sínggarhasi. Dolor de muelas.
singíngarhini. Hacer gestos.
singítani. Apretar los dientes; enseñar los dientes.
síni. Diente.
síni inchátsikua. Alvéolo del diente.
síni ma jupinani. Perder un diente.
síni terórhukua anápu. Dientes incisivos.
sínicha jájtakurin anápuecha. Colmillos.
sínir jarháta. Alvéolo del diente.
sinsún tshitshíki. Salvia elegans (sinónimo de parhákua).
sinsúni. Colibrí (Campylopterus helmincucurus); miembro viril; pene; Salvia elegans (siruínimo de parhákua).
sinuír ajtáni. Acalambrarse.
sipájkurha. Ladr.ón en pequeña escala.
slpájpeni. Robar.
sipájpiri. Ladrón.
slpákorheni. Abdicar; escapar, esconderse, huir.
sipámeni. Robar alimentos en la cocina.
slpáni. Hurtar, robar.
sipásipámeni. Hablar en secreto.
sipátani. Traicionar.
sipátekuarhku. Secreto.
sipátekuarhu. A escondidas.
sipátekurhku uandáni. Hablar en secreto.
sipíajk tshitshíki. Hediondilla (Cassia SP. Planta).
sipíajku. Planta medicinal que se usa para curar el mal de ojo.
sipíajkurha. Hediondilla (Cassia SP. Planta).
sipiakua. Olor.
sipiakuarha. Hediondilla (Cassia SP. Planta).
sipiani. Apestar, apestoso, cosa que hiede, heder; hediondilla (Cassia SP.Planta).
sipiat ambáarhantskua. Purgar.
sipiati. Apestoso; medicina.
sipikata. Viruta.
sipím angántsi. Vara del burro (Selloa Glutinosa). .
sipímu. Variedad de mosquito.
sipíruni. Oler.
sipóotani. Robar maíz o elotes.
siráanchini. Ahumarse.
siráani. Humear; mora (Morus alba).
siráat angánts terékua. Variedad de hongo comestible.
siráat jauárani. Levantarse el humo.
siráat petárakua. Chimenea.
siráata. Humo.
siráata atáni. Sahumar.
siráata jákuni. Ahumar.
siráatani. Producir humo.
siránd pári. Mensajero.
siránda. Amate (Ficus americana); árbol del amate; carta, documento, escrito, papel; periódico.
siránda arhíni. Leer.
sirángua. Apellido tarasco; raíz.
siráni. Apellido tarasco; mora (MOrUS alba).
sirfani. Guaje de árbol (Crescentia cujete L.).
siríjtakua. Enagua.
sírikata. Que le pegó el rayo.
sirikukua. Costura.
sirikuni. Coser.
sirínchani. Persona con cuello delgado.
siríngarhikuni. Coser.
siríngua. Cordel; hilo de ixtle.
sirínguatseni. Fila; formarse en línea.
sírini. Caer un rayo a un objeto.
siríntani. Remendar.
sirilluataani. Alinear; formar.
sirípiti. Gusano muy delgado.
siróat jatsíkuni. Sahumar.
siróatani. Producir humo.
sirúki ichéri. Excremento de hormiga para pintar loza.
sirúkikuani. Hormiguero.
sirúkua. Chía (Salvia hispanica L. Hierba medicinal que se usa con sipíajku para curar el mal de ojo).
sirhíjcha. Olla de barro con cuello angosto.
sisintani. Parecido.
sitn. Variedad de pájaro pequeño.
sitúni. Zarzamora (Rubus frutícosus L. Fruta y planta).
siuákua. Humo.
siuángua. Cuerno.
siuáni. Ahumado.
siuápani. Ahumar.
siuápen. Ahumado.
siuárani. Ahumar.
siuári. Ahumado; color café.
siuiki. Rama seca de árbol.
siuini. Fontanela posterior; remolino, torbellino.
sóbsta andarani. Ganglio infartado en la axila
sóbsta irhúri. Ganglio infartado.
sóksta. Terrón.
soltéki. Bolsa de algodón; talega.
soméni. Continua.
soméni móndani. Vaciar a menudo.
soméni tauárhini ikítinku. Dar muchos puntapiés con coraje.
sóntku. Pronto, rápido.
sorhésh. Fanfarrón.
sósa. Apellido tarasca; huizache (Acassia pueblensis T. S. Brandeg); nombre planta medicinal para heridas.
sóspta. Boludo.
suánda. Vapor.
suárakua. Vapor.
suárheni. Recibir fuego fatuo; vapor de metal que mata.
súmakua. Añil ([ndiga/era suffruticosa).
sumákua. Lana.
súmani. Teñir.
súmb jukári. Borrego (Ovis aries).
sumbatsi. Fuego fatuo; nombre de espíritu de color negro con figura humana, vive fuera de pueblos, un ser muy
frío, cuando camina parece si llevara una antorcha. se trata de cierto fenómeno físico-químico.
sundugeni. Subir con un lazo jalándose uno solo.
sundúni. Estar espeso.
sundúrani. Espesar.
sunúnd atárakua. Carda.
sununda. Abrigo, cobija, sarape, sarape de lana.
sunúnda jukáni. Cubrirse con ropa o un sarape.
sunúni. Agriarse.
sunúri. Carcomido.
sunúsunúkurhakua. Hierba medicinal gordolobo, a esta planta se le atribuyen propiedades mágicas.
surúatani. Ensuciar el agua.
surújchuni. Juego consistente en deslizarse desde una pendiente mojada con los talones.
surúk jatákua. Hormiguero.
surúk kuatsíta. Excremento de hormiga para pintar loza.
surúki. Hormiga.
surúkua. Descendencia, descendiente; guía de frijol; liana (Clematis dioica L.); linaje.
surúmuta. Paja (Epicambes macroura Benth. Raíz de zacatón, se le atribuyen propiedades mágicas).
surúnd atári. Cobre.
surúnd jatákua. Cajete de madera que guarda tinta.
surúnda. Tinta; tizne.
surúndutarakua. Vestimenta usada en la danza de los negritos.
surúngarheni. Cuando el jilote de maíz va engranando; cuando el elote empieza a tener granos.
surúreni. Uva silvestre (a ésta se le atribuyen propiedades mágicas).
sururuni. Cargar. .
sururutani. Cargar; cargar una bestia.
sutúpu. Bolsa, morral; placenta; talega.
sutúrh khéri. Estómago de res; intestino grueso.
sutúrhi. Intestino, tripa; membranas en donde se adhieren las semillas de calabaza o chilacayote.

SH
shakuá. Legumbre (hortaliza); nombre que se aplica a distintos quelites comestibles o verduras, incluyendo al
repollo; quelite; verdolaga; verdura.
shakuá atsímakua. Legumbre (hortaliza); verdura.
shakuá chakuíntsi. Col; repollo.
shakuá iorhési. Lantejina (yerba con propiedades medicinales).
shakuá jápukajkurha. Ouelite cenizo.
shakuá kurhíntsi. Quintonil (quelite).
shakuá mandérhash. Ouelite de coyote.
shakuá utúksh. Talayote (Gonolobus erianthus D. C.).
shakuáecha. Hortalizas.
shakuákua. Hortalizas.
shakuáni. Hacer madejas.
shamájkuni. Soportar la vibración que resulta cuando dos personas hacen chocar dos palos.
shamáki. Variedad de gusano.
shamánskani. Retumbar.
shamántani. Desintegrarse.
shamárakuarheni. Estremecerse; moverse.
shamási. Tronco de maguey asado y usado como alimento.
shamásh. Tronco de maguey asado y usado como alimento.
shamátani. Retumbar; sacudir una mesa. "
shambántsi. Persona con cabellos revueltos.
shamóngantalli. Retumbar.
shamóngekua. Retumbar.
shanámu. Tezontle (piedra volcánica).
shanár jámani. Caminav por las calles, vagar por las calles.
shanárani jeréresh. Caminar aprisa.
shanarítu. Callejón de milpa.
shanáshanárhangari. Cara pecosa.
shanchárhetseni. Andar a gatas.
shanchárhu. Hormiga arriera.
shandúkata. Platillo tarasca consistente en carne de res en mole rojo.
shandúmbani. Nombre de un ojo de agua en el municipio de Charapan.
shándurhatinku. Descalzo.
shándurhatinku. Andar descalzo.
shánesti. Dar el precio de algo.
shángachani. De a tanto.
shangár sapíchu. Vereda.
shangaráni. Andar, caminar.
shangárani incháchukurin ish. Caminar por un portal.
shangári. Camino.
shangári jatsírani. Encaminar.
shangáru. Calle; camino.
shangáru kétakuni. Desviar.
shangátani. Encauzar.
shangátatani. Enseñar a caminar; manejar.
shangúllga. Nanche (Malpighia glabra D. C.).
sháni. Tanto.
sháni úkurhini míteni. Darse importancia.
shanín charhápiti. Mazorca roja.
shanín erákuni. Traspalear (escoger mazorcas de maíz).
shanín petátspiri. Ladrón de maíz en tapancos.
shanín shipári. Ladrón de maíz en tapancos.
shanín tíndangarhi. Maíz azul.
shanín turhípiti. Maíz negro.
shaníncheni. Secarse la fruta en el árbol.
shaníncheta. Fruta seca.
shaníni. Mazorca de maíz.
shaníni charhápiti. Maíz colorado (el padre y protector de todas las otras variedades de maíz).
shaníni chóchungarhi. Maíz colorado (el padre y protector de todas las otras variedades de maíz); mazorca roja.
shaníni erákuntani. Traspalear (escoger mazorcas de maíz).
shaníni tsirángi. Mazorca de maíz de color azul.
shaníni uarhúti. Mazorca de maíz de color azul; mazorca de maíz con granos azules y blancos.
shánisti. Tanto es.
shánkish. Así nada más; tanto no más.
shánkish sharhárani. Aparecer poco.
shanóambekua. Españita (planta); perlilla (nombre de un arbusto); romerillo.

Falta pag 188 – 189
shikápitarani. Exigir; insistir.
shikápkuari. Diligente.
shikápkuarhani.Apresurarse.
shikápkurhani. Apurarse; prevenirse; rápido.
shikári inchángani. Meter un palo sobre otro.
shikári jarhákukata. Agujero en madera.
shikári jarbákutarakua. Coa de pino.
shikári uanángini. Palo atravesado.
shikáriri ambé úkata. Escultura.
shikén ambé. Cosa floja.
shikéntani. Desmayar.
shikimiti. Caña para tronar.
shikipu épurhu anápu. Caspa.
shikipu jántsbi. Caspa.
shiku jatsíni. Tatemar magueyes.
shikuáperakua. Muñeco de trapo, madera, caña seca de maíz o hojas secas de maíz (se usa para fines mágicos).
shikuápiri. Brujo.
shikuápu. Telaraña.
shikuapu iótarba. Variedad de araña de patas largas.
shikuapu putisbírbikurhiti. Araña peludas (Metriopelma breyerri).
shikuapu tsitsíki. Hierba medicinal que se usa para curar heridas.
shikuichani. Pelarse el paladar.
shikuir tasúpakua pukúriri. Tela del pino que se encuentra debajo de la corteza (Floema).
shikuiri. Pellejo.
shikuiri angántsi. Urraca (Cyanocita diadematta).
shikuirhini. Adelgazar.
shikuparhakuni. Desollar, pelar.
simba tiríapuri. Caña de maíz.
shinaskikua. Clavícula (anatomía).
shindakita. Dos mazorcas amarradas por sus hojas.
shindanakata. Dos mazorcas amarradas por sus hojas.
shindagata úni. Dos mazorcas amarradas por sus hojas.
shindári kuanapiti. Reata.
shindári pashátajikuni. Mecate con pajuela.
shindári tirhípatarakua. Cordel para el zarzo u otra cosa.
shindári tsiuapiti. Cordel.
shindúkata atápakua. Mole (platillo favorite de los tarascos).
shindúni. Cuajarse.
shindúrani. Espesar.
shindúri jarháni. Estar espeso.
shinéskua manátani. Mover las caderas.
shingáki. Leña seca de ramitas delgadas de árbol.
shingáki únskakua. Enramada.
shingéskua erérendukua. Parte posterior de la pierna.
shingéskuarbu anápu úni. Región coccígea (anatomía).
shinguári piráni. Acalambrarse.
shíni kéri. Muela.
shíni puchárani. Apretar los dientes.
shíni sharhátani. Enseñar los dientes.
sbínicha tsintsíri jikóni. Dientes incisivos.
shinuíri pákuni. Acalambrarse.
shipákuarha. Ladrón.
shipákurbikua. Prostituta.
shipátani. Sorprender a una persona; traicionar.
shipátin uandáni. Hablar en secreto.
shipátini. Secreto.
shipátinku. Secreto.
shipíamarbani. Cosa que hiede.
shipíari. Apestoso.
shipíash. Hediondilla (Cassia. SP. Planta).
shipíati jatsíkuni. Inyectar.
shipíndini. Aroma.
shipíndini ambé. Cosa que hiede.
shipíni. Basura de maíz; glumas del grano de maíz.
shipírukua. Olor.
shipítani. Husmear.
shipitíri kútatarakua. Flauta.
sbipíuani. Apestar.
shipíuat. Apestoso.
shiráata jáshini. Ahumado.
shiráku tsipámbiti. Cierto pájaro amarillo.
shiránda arhínskua. Periódico.
shiránda karákata. Documento.
shirángua pitári. El que saca raíz de zacatón.
shirángua úkurhipani. Arraigarse.
shiráta uérakuarhu. Ventanilla en el techo de una cocina por donde escapa el humo.
shiríkuni. Costura.
shlríkurhini. Andar en fila; formándose.
shirír jurbímbitku. Formarse en línea.
shirírani. Formar.
shiríri. Fila.
shiriri jámani. Adar en fila.
shitríri japáni. Formandose.
shiri jarhani. Formarse en linea
shiri jatsíkurhini. Formarse en línea.
shiríri jatsíni. Formar.
shiríri jatsíponi. Formar.
shiróta. Humo.
shirótani. Ahumar, humear.
shiróterani. Humear.
shirúk akuítsi. Coralillo (Orbygnia. cohuneoVíbora).
shirúki iurhúkua. Hormiga arriera.
shirúkikuarhu. Hormiguero.
shirúndutini. Manearse.
shirhíkua. Guaje (Lagenaria vulgaris Ser.).
shirbíkukua.Vapor.
shirbímitani. Cosquilla, hacer cosquillas.
shirbískuari angátapu. Guaje de árbol (Crescentia. cujete L.).
shisháni. Amasar.
shisbímekuri. Danza de los matachines.
shishúni. Tullido.
shishúrhikurhini. Adormecer.
shítu. Antropoide, mono.
shitúrhi. Barriga, estómago (anatomía).
shitúrhi jískani. Esconder el estómago en forma de arco.
shitúrhi purhúri. Tripas de chilacayote.
shitúrhi sukúkurhini. Esconder el estómago en forma de arco.
shitúrhi tepári. Intestino grueso.
shitúrhku. Barriga, panzón.
shiuákuarha. El que tiene las manos sucias.
shiuándiskua. Bisabuela, bisabuelo.
shiuángarhi. Cara sucia.
shiuári jarháni. Estar sucio.
shiuárhi. Cara sucia.
shiuíki. Cuna de niño; leña seca de ramitas delgadas de árbol.
shiuínsikua. Remolino de la cabeza (anatomía).
shiuíntsini. Remolino de la cabeza (anatomía).
shiuísh. Leña seca de ramitas delgadas de árbol.
shkári kuiríkatsunda. Palo jaboncillo (Clethra mexicana D. C. Madera suave para hacer cucharas y máscaras).
shkári pitsíperani. Labrar o pulir madera; limpiar palos.
shkári sapíchumanámatarakua. Instrumento de madera para hacer buñuelos.
shkári teréri. Palo podrido.
shkéni. Flojo.
shkérin. Aflojado; aflojarse el cuerpo después de un susto.
shkuánderakuni. Calumnia.
shójtakua. Remo.
shójtani. Remar.
shójtati. Remero.
shorórhanskua. Instrumento para hilvanar.
shorhónstani. Hilvanar.
shótakua. Pala de madera.
shotóshotókasi. Costal mal hecho.
shótsi. Variedad de guacamaya.
shtámarhin. Husmear.
shu. Aquí.
shú anápu. Nativo de aquí.
shuáni. Acá.
shúani ka shuáni eshéni. Mirar a los lados.
shúani ka shuáni manákorheni. Moverse por distintos lados.
shukájchakata. Infortunado.
shukájchani. Desear mal.
shukájpeni. Amonestar, regañar, sermonear.
shukájperani. Reñir.
shukáni. Amonestar, regañar, sermonear.
shukáskukátani. Aconsejar.
shukuápu iótarha. Araña de patas largas.
shukúchukúni. Inyectar.
shukúparhakua. Ropa.
shukúparhakua punguárir. Plumaje.
shukúparhani. Vestir.
shukúparhantani. Cubrir algo con tela; estrenar ropa; vestirse.
shukúparhatani. Cubrir algo con tela.
shukúrhi jakuárha. Chía (Salvia hispanica L. Hierba medicinal que se usa con sipíajku para curar el mal de ojo).
shukúrhini némani. Picar un cuerpo.
shukúshukurhini. Apuñalar.
shukútantani. Vestir.
shukútsikua úni. Hacer colchas bordadas.
shúma. Neblina; nube.
shúma kéri. Nube grande.
shúma tsauápiti. Nube delgada.
shúmani. Moler un fruto en mortero.
shúmarhandini. Fresco.
shúmarhata. Gota de rocio.
shumbíshin. Parálisis de las piernas.
shúmendeni. Rocío.
shúmeukurhani. Rocio.
shúmu. Neblina; niebla.
shúmu taiákatecherl. Recibir fuego fatuo; vapor de metal que mata.
shúmueri itsí. Rocío.
shúmulrhúri. Rocio.
shunánda tseuíraniri. Resina de pino.
shúndi. Cesto de carrizo para cosechar maíz.
shungánd atsíkuni. Sahumar.
shúngand kurhíratarakua. Incensario.
shungánd urhúata. Chicozapote (Achras sapota L. Arbol y fruta).
shungánda. Chiquiador; incienso; resina (en general); resina de pino; trementina.
shungánda iurhungarhintani. Escurrímiento de trementina caliente mientras el ocote se quema.
shungánda iurhúni. Escunimiento de trementina caliente mientras el ocote se quema.
shungándukuni. Doblar el maíz; podar el maíz.
shungápiti. Color verde.
shungápiti no niátsiti. Color verde tierno.
shúni. Acá.
shunútsikua. Lama del agua (Utricularia vulgaris L.).
shupákata. Arco iris.
shupárani. Catarata del ojo.
shuráni. Bule; guaje de árbol (Crescentia cujete L.); guaje (Lagenaria Vulgaris Ser.).
shurárhukua. Frente (anatomfa).
shúreni. Juaquiniquil (Inga xalapensis).
shurúri. Injerto (Loranthus americanus Jacq. Planta parásita con propiedades medicinales).
shurúrukua jatsfkuni. Enramada.
shurúrutan tekéshuni ma, Cargar una bestia.
shurháni. Deshilar.
shurhárhukuarh anápu kórhukua. Bregroa (anatomía; fontanela mayor).
shurhát tukúru. Algodón café de arbusto (Gossypium mexioanum Tod).
shurháta. Algodón (Gossypium herbaceum L.).
shurháta echéngarhi. Algodón café de arbusto (Gossypium: mexicanum Tod).
shurháta irbíntani. Hilar algodón.
shurhíaraku. Variedad de lagartija.
shurhíjId. Curandero, doctor, médico.
shurbíndakua. Palo como horqueta donde se colocan ocotes encendidos.
shurhírakua. Ventanilla en el techo de una cocina por donde se escapa el humo.
shurhúchandini. Beber ininterrumpidamente.
shurhúkua. Palo como horqueta donde se colocan ocotes encendidos.
shurhundini. Beber, beber ininterrumpidamente, beber a sorbos, tomar.
shurhúnskani. Picar en el suelo.
shurhúrakua. Cascabel de víbora.
shurhúreni. Chupar el cuerpo humano.
shurhúrukuni. Absorber, beber a sorbos.
shurhútatspeni. Chupar sangre humana con fines mágicos.
shurhútsikuntani. Curar a los que se asustan y pierden el alma.
shúsh anápu porhé. Macehual.
shushújkuni. Dormírsele la mano a uno.
shushúmarhata. RoCÍo.
shushúmarhtsi. Yerba medicinal.
shushúmatseni. Aflojarse el cuerpo después de un susto.
shushúnda. Liendre.
shúshungasi. Color verde tierno; tierno.
shushúni. Adormecer; tullido.
shushúpakata. Sancochado.
shushúrani. Abatir; atormentar.
shushúrhikuarhini. Acalambrarse.
shushúrhikurhini. Acalambrarse.
shúta. Pústula.
shútani. Heder.
shutúrhku. Panzón.

T
tá kéri mútsi. Bisabuelo.
táa. Tío paterno.
táarhani. Botanear.
táate. Tío materno.
táati khéri. Bisabuelo.
tabák akuitsi. Víbora peligrosa que vive en horcones podridos y que tiene un cascabel.
táchan ísh jáshoni. Acantonar.
táchan járhati. De todas clases.
táchani ísh. Cada quien.
táchantku. Cada quien.
tachóni. Penca.
táeri pésu. Tejado.
tájchukua. Refajo de manta (prenda de vestir de mujer).
tajkári. Pelillo (¡acate).
tájtsikua. Poner algo encima antes de otra cosa más grande.
tájtsikuni. Encima.
tájtsita. Servilleta.
tájtsitantani. Comer postres; juntar sobras de maíz.
tájtsitantskua. Saco de mujer.
tajtsútutarakua. Petate chico que se usa cuando se muele nixtamal.
takámba. Palma semicultivada (Chamaedorea SPP.).
takári. Heno (TUlandsia usneoides L. Planta medicinal, eficaz contra la diarrea).
takí. Infantil; joven, muchacho, nifio.
takúnbeti. Correoso; estar duro.
takímiti. Correoso; estar duro.
takíndurhakua. Planta del pie (anatomía).
takípu. Fibroso.
takípu úni. Enredar.
takísh. Ampolla.
takísh jukákuarhaska. Ampollarse las manos.
takíshikua. Callosidad.
takíshku. Callosidad.
takóshu. Manco.
tákua kuanírakua. Arco y flecha.
takúakua tsfkateri. Pechuga de pollo.
takuárhekata. Junto.
takuási. Cesto de tortillas.
takufnderani. Gemelo; fruta gemela.
takufnstani. Empalmar.
takújtsikuti. Gato (Felis domestica).
takúkuatsini. Ponerse en cuclillas.
takúndikuni. Estar sentado en un rincón.
takúrani. Plegar.
takúrani chkárl. Meter un palo sobre otro.
takúruni. Estar sentado en la calle.
takúrhakua tsíkateri. Pechuga de pollo.
takús irhíakuntani. Envolver y cargar objetos en un pedazo de tela.
takús jukáni. Vestirse.
takús jukántani. Vestir.
takús katsíndurhini. Rasgar telo.
takús parbíngarhikuni. Planchar ropa.
takús tamápu. Ropa usada.
takús tshapáni. Rasgar tela.
takús úni uápuru. Parchar mucho.
takúsi. Ropa; tela, tela de algodón, tela vieja.
takúsi úni. Remendar.
takúsku. Harapiento.
takúsh arhándurhini. Romper telas.
takúsh arhóndurhini. Romper telas.
takúsh jatsíparhakuni. Cubrir algo con tela.
takúsh jukákurhini. Cubrirse con ropa o un sarape.
takúsh káchúkutarakua. Tijera.
takúsh kamákuni. Acabarse la ropa.
takúsh tamápu. Tela vieja.
takúsh teiápiti. Tela gruesa.
takúsh teréri. Tela vieja.
takúsh tsapándurhini. Rasgar tela.
takúsh tslkákuni. Doblar telas.
takúshini chunúkuni. Arrugarse la ropa.
takútakutani. Empalmar.
takútsitani. Poner algo sobre otro objeto.
tám atsini. Poner aparte.
tám jájchani. Distraer.
tamákua. Gordura; grasa do animal.
tamánda. Madera podrida de encino para hacer lumbre; tronco podrido.
tamándem. Piso resbaloso.
tamángarhi. Mantecoso.
tamáni. Estar aceitoso.
tamántani. Aceitar.
tamápu. Cosa vieja, viejo; ropa usada.
tamáratani. Manchar.
tamári. Mantecoso; sucio.
tamári jarháni. Estar aceitoso.
tamárku jarháni. Estar aceitoso.
tamárhu. Tierra fértil.
tamárhuni. Derrumbarse.
tamátamárhashi. Mantecoso.
tambíngarhin. Tosco.
támis niráni. Desviarse.
támis páni. Desviar.
támish menóngani. Volteado al revés.
támish úkata. Mal formado.
tamórhuni. Resbalarse.
támu. Aparte; basura de maíz; glumas del grano del maíz; tela muy diáfana del grano de maíz.
támu atákuarhu sharhínku. A las cuatro a. m.
támu atsín. Separar.
támu péerani. Separar algo.
támu pérani. Poner aparte.
támu pérani ambé. Separar.
tánakata. Agrupado.
tánakorhekua. Abastecimiento.
tánakorheni. Abastecer.
tánan tsakápu. Amontonar piedras.
tánani. Cooperar en una fiesta; juntar, recolectar, reunir.
tánantani. Recolectar.
tanáparhakuni. Cerrar una puerta con tranca.
tándaratsi. Panza de burro (hongo comestible).
tandósi. Abobado.
tandósi úni. Abobar.
tandósini. Embobamiento. ,
tándurhima. Coralillo (Drbygnia cohuneo Víbora).
tánek atáparha. Olla grande de barro para el agua que se toma.
tangáparhakua jatsílruni. Cerrar una puerta con tranca.
tangáparhakuni. Cerrar una puerta con tranca.
tangápeni. Estar macizo; tieso.
tangápitarakua. Tenazas.
tangápitini jarháni. Estar macizo.
tangátani. Cerrar una Puerta con tranca.
tangátsekuarhu. Tierra firme.
tángekua. Camiseta.
tángikua. Camiseta.
tángistani. Empalmar.
tángorhekua. Agrupado.
tángorhentani. Reunirse en grupo.
tanguárani. Botar, brincar, saltar.
tanguárani ambé márhu. Brincar un obstáculo.
tánguarhengantani. Reunión de gente.
tánguarhikua. Convención; junta.
tanguási. Talón.
tanguásh. Chaparro.
tángurhikua. Faja de tejedora; grupo.
tángurhingani. Reunirse gente.
tángurhini. Juntarse, reunirse gente.
tánik sapí. Olla mediana para deshacer la cal para hacer nixtamal.
tánikua churhípu úrakua. Olla para hacer caldo de res.
tánikua kamáta úrakua. Olla para hacer atole.
tanímu. Tres.
tanínikua kurlúrakua pikúrakua. Olla de barro para hacer nixtamal.
taníperani. Entre los tres.
tanípuru. En tres partes.
tanípuruecha. En tres partes.
tánskata. Juntado.
tántamash. Mal arreglado.
tántani. Almacenar; juntar.
tántarhasi. Huevos de gato (hierba).
tantíretani. Señalar.
tantsírani. Apuntar con arma de fuego; señalar.
tanuátatani. Botar.
tánukuarhu. Instrumento de madera que forma parte del telar de cintura.
táparhatani. Encimar.
tapáshukukua. Tendón.
tápichu. Tío (hermano menor del padre); tío materno.
tapókani. Aparar.
tapókatarakua. Escudo.
tápuru útantani. En cuatro partes.
taráchi. Bobo.
tarángarhi. Bobo.
taránseni. Arquear.
taránseranshatüa. Arqueado.
tarántakua. Hule (Castilla elástica Cerv.).
tarántsimani. Caerse de espaldas.
tárha. Cuñada de mujer; nuera; suegro.
tárha uárhiri. Suegro de mUJer.
tarháat uératarakua. Ventanilla en el techo de una cocina por donde se escapa el humo.
tarháata. Hollín.
tarháatantani. Levantar matitas de maíz durante la escarda.
tarhámba. Cuñada de mujer; nuera; yerno.
tarhámba uarhitiri. Suegro de mujer.
tarhámburhikata. Cuñiada de mujer; nuera.
tarhámburhini. Casar en una casa; llegar a ser suegro; llegar a tener nuera.
tarhámpini. Llegar a ser suegro; llegar a tener nuera. .
tarhámpiri. Suegra; suegro; suegro de mujer.
tarhámpiri uarhíti. Suegra.
tárhan arháni. Comer algo antes de comer en serio.
tarhánani. Cerrar una puerta con llave.
tarhárani. Levantarse en el aire.
tarháskua. Cuñada de mujer; nuera; suegro; yerno.
tarháta. Telaraña.
tarhátakuni uingáchakua máteruni. Alzarle la voz a otro.
tarhátani. Coger; alzar; encimar, levantar.
tarhátani kuetsápiti ambé. Alzar un bulto pesado.
tarhátatsini. Cabecear.
tárhe. Cuñada de mujer; nuera.
tarhé ma janíkua. Aguacero.
tarhé tsiuérati. Joven valiente.
tarhé uarháricha. Danza de los Viejitos que se baila el 6 de enero.
tarhéan pápti. Torcerse la boca debido a una corriente de aire.
tarhéani. Hacer viento; soplar.
tarhéat atáni. Penetrar el aire en los poros.
tarhéata. Aire, viento.
tarhéata inchárhuni. Penetrar el aire en los poros.
tarhéata piráni pinchúmbikua. Torcerse la boca debido a una corriente de aire.
tárhekorhekua. Camiseta; prenda de vestir de mujer a manera de fondo (refajo de manta).
tárhekorheni. Cubrirse con ropa o un sarape.
tarhékua. Arado de palo; coa de pino.
tarhékua ambénchani. Acto de sembrar cosa cultivable.
tarhéndani. Escardar.
tarhéndukuni. Hacer el primer beneficio al maíz.
tarhéni. Arar, barbechar, labrar milpa, roturar la tierra, trabajar la tierra en general.
tarhénkui. Cierta ave con pico largo.
tarhéntani. Barbechar.
tarhépantani. Arar, arar de nuevo un terreno, barbechar.
tarhépeni. (Oenothera sinuata. Planta Medicinal).
tarhépestia. Anciano, viejo.
tarhépincha. Cacique.
tarhépini. Anciano, viejo; juez.
tarhépinicha. Cacique.
tarhér akuítsi. Alicante (vívo fina de cascabel); cincoate (vivora fina de cascabel).
tarhérakua. Arado.
tarhérakuer jájki. Mango de arado.
tarhéri. Agricultor, campesino.
tarhéta. Milpa.
tarhéta erátani. Ir a cuidar una milpa.
tarhéta kuáni. Ir a cuidar una milpa.
tarhéta mándani andárakata. Milpa rala.
tarhéta mándanistu. Milpa rala.
tarhéta no sési andárati. Milpa raln.
tarhéta tsipámbini. Amarillearse la milpa por falta de lluvias.
tarhétarhu. Solar.
tarhíagnarhikua. Abanico.
tarhíata inchálikurhini. Penetrar el aire en los poros.
tarhíata inchárhikuni. Penetrar el aire en los poros.
tarhíata úkua. Abanico.
tárhikua. Prenda de vestir de mujer, manera de fondo (refajo de manto).
tarhíngarhini. Abanico.
tarhúata andáraka. Oriente.
tarhúmb karhási. Variedad de gusano que sirve de alimento al armadillo.
tarhundukusi. Pelota.
tasáj uni. Matar.
tasámban úri. El que hace tejamanil.
tasámbani. Tejamanil.
tasámbani pikuntani. Destechar.
tasíntskua. Tarima.
táskuni. Poner algo encima antes de otra cosa más grande.
tashéngarhi. Bizco; ciego; miope; tuerto.
tashéngarhini. Estar
tashích. Ciego.
tashíchi. Ciego.
tashíshi jarháni. Estar ciego
tashíshi úni. Cegar, cegar a otro con tierra.
tashítu. Ciego.
tashítuni jarháni. Estar ciego.
táta. Sacerdote católico.
tatá. Padre; tío paterno.
tatá jurhiáteri tínstkua. Rayo de sol.
tatá ker juchí. Abuelo paterno.
tatá kéri. El abuelo; Hermano de abuela; Hermano de abuelo.
tatá kéri mútsi. Tatarabuelo.
tatá kéri tsiundikua. Tatarabuelo.
tatá khéri. Abuelo; bisabuelo; tatarabuelo.
tatá khéri tsiuángua. Tatarabuelo.
tatá sapíchu. Tío (hermano menor del padre).
tatá térhakua. Padrastro.
tatáchi. Señor.
taták japíndu. Desposado; novio.
tatáka. Hombre, joven, jovencito, macho, muchacho, niño; varón.
tatáka kashíshkua. Casamentero.
tatáka orhéti. Hermano mayor.
tatáka sapí. Jovencito, muchacho, niño.
tatáka sapíchu. Jovencito, muchacho, niño.
tatáka tsiuéri. Hombre valiente.
tatáka tsiuériti. Hombre valiente.
tatákecha. Hombres.
tatakí. Anciano; padrino; persona de mucho respeto; suegro; viejo.
tatapí nándir jimbó. Tío materno.
tatapí sapíchu táteri jimbó. Tío (hermano menor del padre).
tatásh. Padrino.
tátemba. Padre.
tátetspiri. Padrino de matrimonio.
táti. Padre.
táti tárha. Suegro.
tátir tátemba. Abuelo paterno.
tátispiri. Padrino de matrimonio.
tatit khéri. Bisabuelo.
tatit khériri uájpa. Bisnieto.
tatita. Abuelo, abuelo paterno, el abuelo, hermano de abuela, hermano de abuelo.
tatíta mútsi. Bisabuelo; tatarabuelo.
tatíteri jingóni jémba. Hermana de abuelo.
tátsekua. Después; petate.
tátsepani. Atrás; por detrás.
tatsíjtsitani. Poner algo sobre otro objeto.
tátsikua. En seguida; tan luego como.
tátsikua kómperangaka. El hijo que nace al último (benjamín).
tátsikupani. Seguir a una persona, seguirlo.
tátslkurini. Encima.
tátsikutarani. Encimar.
tatsíngen tshitshíki. Orquídea (Cattleya citrina Lindi.).
tatsíni irépini. Frijol silvestre (conocido como patol).
tatsíni jerámba chanákua. Juego con ciertos frijoles silvestres llamados patol.
tatsíniri shurúkua. Guía de frijol.
tatsíntskani. Tender.
tátsipan manákurhini. Moverse atrás.
tátsipani anápu. Trasero.
tátsipani ísh pikuárherani. Presentir algo por detrás.
tátsipani íshi. Por detrás.
tátsitakua. Saco de mujer.
tátsitantani. Echar encima.
tatsuárhikua. Delatar.
tatsunchikua. Tapanco.
tatsundukua. Alfombra; tapete.
tatsúni. Forrar.
tatsuntskua. Tarima.
tatsúpakua. Alfombra; tapete; tarima.
tatsúparhakua. Capa (prenda de vestir); sudadero.
tatsúpikua. Piso de casa; tarima.
tauáchuska. Dar puntapiés.
tauáchuskani. Dar puntapiés.
tauákuani tarhétarhu. Hacer callejones en la milpa.
tauákukatarhu. Callejón de milpa.
tauánani. Pisar dentro de un canasto.
tauándurhini. Pisar; trillar.
tauángani kúshiri épurhu. Poner el pie en el estribo.
tauárhini kunchúrhitakua jimbó. Dar puntapiés.
tauárhukuni. Pisar una milpa recién hecha.
tauási. Hígado.
tauátaspini. Pisar una milpa recién hecha.
tauátauáchuskani. Dar muchos puntapiés con coraje.
té kamáta. Atole de cáscara de cacao y maíz; atole dulce.
teiáchuni uashákani jámani. Golpearse al sentarse.
teiákata. Plata.
teiándukua. Talón.
teiángaskani. Abofetear.
teiángatarakua. Palo aprensador del telar de cintura.
teiápeni. Grueso; tela gruesa.
teiápindera. El que tiene labios gruesos.
teiápit jarháni. Tupido.
teiápiti. Grueso; tortilla gruesa de maíz.
teiárhikurhini. Golpearse.
teiárhini. Golpear.
teiárhini ikíatinku. Golpear a diestra y siniestra.
teiástakata. Pan de trigo tostado y molido en meta te.
teiátseni. Golpearse al sentarse.
teiátsikuni. Golpear la cabeza de otra persona.
teiátsini. Clavar clavos.
teiátsini ambé márhu. Golpearse la cabeza; toparse con algo.
teióndira. El que tiene labios gruesos.
téjk uérhutakua. Base de la uña (anatomía).
téjkamani. Cuando el sol ha cruzado un poco el cenit.
téjkamatim. A la una de la tarde.
téjki imbó phárheni. Tocar con el dedo.
téjki jeiáskukati. Apretar con uña.
tejpérakua. Cordón de lana que se usa en la trenza de mujer.
ték sharhípiti. Vinagre.
tekáakuntani. Pedir perdón a los padres de una señorita raptada; perdonar.
tekáantani. Aguantar, aguantarse; dispensar.
tekáants jatsíni. Ser paciente.
tekáantskua. Dispensar.
tekáatskua. Paciencia.
tekánchi. Enramada; mirador para milpas.
tekángarhikuntant. Limpiar una viga con azuela.
tekánskua jatsíni. Tener paciencia.
tekánsti. Paciente.
tekánta thú. Perdone usted.
tekántani. Labrar o pulir madera; limpiar palos; paciencia; perdona;.
tekántashka. Estar conforme.
tekántsti. Paciente.
tekáparhakuntani. Ser padrastro.
tekárakua. Azuela.
tekári. Carpintero.
tekárheni. Astillar; labrar o pulir madera; limpiar palos.
tekárhu. Azuela.
tekátsikua úri. Herrero.
tekéchu summtani. Cargar una bestia.
tekéshu jatárini. Estar montado en un caballo.
tekéshu jatáritini jarháni. Estar montado en mi caballo.
téki jimbó puchárani. Apretar con uña
tekóntani. Paciencia.
tekósti. Paciente.
téksarhitakua jukáni. Disparejo.
téksarhutani. Tropezarse.
téksltini jarháni. Estar cabizbajo.
téktsitsini. Estar abizbajo.
tékua. Azúcar; miel; piloncillo.
tékun manamaratakua. Molinillo de madera para hacer chocolate.
tékua uárhi. Miel virgen.
tékua úkua. Cacao (Theobroma cacao).
tekuáni. Animal pinto; tigrillo (Feliz wiedii).
témarhakua. Sabor dulce.
témba. Dama, esposa, mujer, señora.
témbeni. Diez.
tembúcha. Novio.
tembúchacha. Pareja de casados.
tembúchakua. Boda.
tembúchakuarhu jukárani. Hacer lo primeros arreglos matrimoniales ante autoridades.
tembúcbanl. Casarse (hablando el hombre).
tembúchkorheni. Casar en una casa.
tembúkuan ma kurhákuarheni. Pedir una novia.
tembuna. Novia.
tembunani. Casarse (hablando la mujer).
tembundukua. Abrojo (planta con propiedades medicinales).
tembunga. Novia; variedad de hierba.
tembúni. Casarse (hablando hombre).
tembúnkurhini kuíni. Acostarse con una mujer.
tembúshkuarhini. Casar en una casa.
teméts khéri. Olla grande por cocer tamales.
teméts máskutarakua. Olla grande para hacer pozole.
temétsi. Olla grande de barro para guardar levadura y hacer atole; olla mediana para deshacer cal para nixtamal.
temungurhirini. Pareja de casados.
temungurhurini jarhánperantansh. Estar separado o divorciado.
tenájpiri. Mosquito (Anopheles maculipennis).
tenástirini ma tíndi. Cuand un mosco pica.
tenbunggurhiri. Pareja de casados.
ténchani. Inclinar la cabeza hacia un lado.
ténderapu. Insecto que canta a principio de aguas; mayate (Canthon pilularius).
tengékshurhikua. Bordón.
téngtslnini. Cabizbajo.
tcnguémuni. Perder un cliente.
téni. Dulce, estar dulce, golosina, sabor dulce.
ténir kamáta. Atole de jilote.
tenkuécha. Correcamino (Geococeyx mexicanus).
tenunen tsirár jukáni. Resfriado en el pecho.
tepáakuni. Lavativa.
tepáche. Tepache (bebida fermentada de piña y panela).
tepájkuarha. Pino lacio (Pinus SPP.).
tepájpokutini. Cosa que está entre las piedras.
tepámarhini uandáni. Hablar grueso como adulto.
tepámu. Aile (Alnus jorullensis H. B. K. Arbol de usos religiosos y medicinales).
tepáni. Estar gordo, gordo, grueso, robusto; irrigar, regar.
tepánskani. Regar por el suelo.
tepántani. Recobrar, recoger, recuperar.
tepántarhani. Aliviarse, recuperar la salud.
tepáparhantani. Cuando el jilote de maíz va engranando.
tepárakuarheni. Orgulloso.
tepárakuarhiparini. Hacerse de rogar.
tepárakurhini. Hacerse de rogar; soberbio.
tepári. Canoa, la más grande del lago de Pátzcuaro; gordo, grueso, robusto.
tepári jarháni. Estar gordo.
tepárhakurhiti. Orgulloso.
tepáshurhakua acháteeri. Músculo del hombro del hombre.
tepáshurhakua uarhíeteri. Músculo del hombro de la mujer.
tepátepáchani. Hacerse orgulloso.
tepékata. Trenza de mujer; trenzar.
tepékua. Trenza de mujer.
tepékua ambákiti. Tejido fino.
tepékua úni. Hacer trenzas.
tepékurhini. Dos vigas ensambladas por un extremo.
tepémukuni. BastilIar.
tepéni. Tejer; trenzar.
tepéntani. Tejer; trenzar.
tepérakorheni. Orgulloso.
tepéri. Tejedor; tierra baldía.
tepérhukua. Trenza de mujer.
tepérhutakua. Cordón de lana que se usa en la trenza de mujer.
tepérhutani. Trenzar.
tepétsikua. Trenza de mujer.
tepétsikuni. Trenzar.
tepétsikuntani. Trenzar.
tépku. Pino lacio (Pinus SPP.).
tepómarhini. Hablar grueso como adulto.
tepóndera. El que tiene labios gruesos.
tepópeni. Brotar (relacionado con plantas).
tepópkuarhani. Brotar algo en el cuerpo humano.
tepórhukuni. Controlar un hervor.
tépu. Pino lacio (Pinus SPP.).
tepúshuta. Tierra blanca (se usa para pintar bateas en Pátzcuaro).
tér kamáta. Atole de aguamiel.
tér phitárhutarhakua. Trapiche.
terándapu itsíri. Lama del agua (Utricularia vulgaris L.).
terékorhekua. Carcajada.
terékorheni. Reír, sonreír.
terékua. Hongo (más de 20 comestibles y otras venenosas; se citan 13 variedades comestibles); moho.
terékua akuítseri. Clavitos (hongo comestible).
terékua charhápiti. Trompas (hongo comestible de color rojo).
terékua jerámba. Hongo venenoso; variedad de hongo narcótico.
terékua uarhírakua. Hongo venenoso.
terékuarhini. Reír, sonreír.
terékuarhiparini. Riéndose.
terékurhikua. Risa.
terékurhinchani. Sonreír.
terékurhini. Reír.
terékurhiparini. Riéndose.
terénda jatsírani. Abonar.
teréndapu. Plantas muy pequeñas que crecen encima de la piedra (Utricularia vulgaris L.).
teréndapu jukáparhan tsakápu. Cosa que está entre las piedras.
teréndeni. Lugar resbaloso.
teréndukua urápiti. Moho.
teréni. Podrir, podrirse.
teréri. Cosa vieja; palo podrido; Viejo.
teréskambe akuítsi. Culebra chirrionera (vive en palos podridos).
terésmarhukua. Risa.
terésmarhuni. Burlarse, burlarse de otra persona, imitar, mofar.
terésmarhuni ne nimáni. Burlarse de uno.
terésmarhutspeni. Bufonear.
terésmutani. Abuchear.
teréshatüa. Podrirse.
terétsekua. Tifo; tifoidea.
terétsikua. Fiebre; tifoidea.
terétsini. Tener fiebre.
teréntsini jarháni. Tener fiebre.
téri. Aguamiel; dulce, golosina, sabor dulce.
teróakukua. Descanso; intermedio.
teróakumani. Atravesar por la parte central.
teróakuri. Hermano de en medio.
teróamani. Diarrea.
terójkachani. Por partes iguales.
terójkan chúri. A media noche.
terójkani. Mitad; primo.
terójkani ambé niátani. Reducir a medio.
terójkani jauárakuni. Punzada en el estómago.
terójkani kauáru. A medio barranco.
terójtakua. Interior y centro de una troje.
terójtsikua shiuíntsini. Remolino de la cabeza (anatomía).
terójtsikuni. Pasar por la cima de un promontorio.
terójtsukuri. Jefe de un cargo y de consejeros.
terókuntani. Cotejar.
terókurhi. Mediano.
terómaaskorheni. Boca arriba.
terómani. Acostarse boca arriba.
terónchi. Cargo oficial; oficial.
terónchikua. Cargo.
terónchikukua. A medio cielo' cenit.
terónchini. Tener cargo. '
teróngekua. Pecho (anatomía).
teróngini. A medio barranco.
teróngutani. Causar.
terópaakuni. Atravesar.
terópekua. A medio llano.
terórini. Tener cargo.
terórukua. Bocacalle; esquina.
teróshukua. A mediodía; comida de mediodía.
teróshutini. A las doce.
téru. ¿Es cierto?
terúakuni. Cruzar.
terúamani. Tener diarrea.
terúamechuni. Tener diarrea.
terúameni. Diarrea; enfermedad de diarreas y vómitos.
terúkan pikúrhini. Reducir a medio.
terúkani untaniambé. Reducir a medio.
terúkuarhi. Hermano de en medio.
terúkuarhu síapin. Cóncavo.
terúkuntantani. Copia.
terúkuri. Hermano de en medio.
terúkutani. Cotejar; empalmar; nivelar.
terúkutasbkach. Estar de acuerdo.
terúmb jurháni. Acostarse boca arriba.
terúmu. Boca arriva
terúmu jarháni. Boca arriba.
terúmu jáskurhini. Acostarse boca arriba.
terúnan pamérani ka terétsikua ingóni. Dolor de pecho con fiebre.
terúnchicha. Cargueros o mayordomo que invitan a sus parientes y amigos a una fiesta. (Esta invitacion se hace
dos semanas antes de una fiesta.)
terúnchini. Cargo oficial.
terúnchiti. Carguero de una fiesta.
teronchiti kéri énga kómu arhípikurhika. Cargueros o mayordomos que invitan a sus parientes y amigos a una
fiesta. (Esta invitación se hace dos semanas antes de una fiesta.)
terúnchpiri. Cargo oficial.
terúnde. Tierra resbalosa.
terúndikuarhu. Sien (región de la cabeza).
terúnditini jámani. Andar a gatas.
terúndukua. Planta del pie (anatomía).
terúndurhukua apárhini. Quemarse la planta del pie.
terúneni. Pecho (anatomía).
terúngurhirini. Semejante.
terúnikua. Patio.
terúnukua. Parte central de un patio; patio.
terúpuiruni. Cruzar.
terúshukueri terékua. Variedad de hongo narcótico.
terúshutin. A mediodía; comida de mediodía.
terúshutini. Tarde.
terháshani. Romper telas.
terhéru. Mayate (Canthon pilularius)
tésh páni. Juego de rayuela.
tésh páni chanáni. Juego de rayuela.
tésha. Tepalcate.
teshárani. Arder, encender, quemar.
teshátani. Incendiar.
téshdukua. Arco iris.
téshkukua. Arco iris; bordón.
téshkukua patámuri. Bordon de otate.
téshkurhakua. Arco iris.
téshkurhikua. Bordón.
téshkurhikua patámuri. Bordon de otate.
téshu. Tepalcate.
téshurhikuarhis. Lado.
téshurhini. Acostarse de lado; ladearse.
téshurhiti. Pando.
tetéksi. Pinacate.
tetékua. Nalga.
tetékuarhu. Trasero.
teténi. Despedir gases por el ano; peerse.
tiám charhápiti. Cobre.
tiám tarhérakua. Reja de hierro.
tiám úri. Herrero.
tiámu. Fierro; metal.
tiamu jatsikuni. Errar.
tiámuri tsuánda inchárhuni. Recibir fuego fatuo; vapor de metal que mata.
tiiúmurha. Persona que no se sienta bien y que enseña sus partes genitales.
tijkuin ajtáni. Castigo que se aplica a persona tacaña: se sujeta individuo y otro camina como lagartija y escupe
tierra y lodo.
tijkuin kuatsita. Excremento de lagartija.
tijkuíni. Lagartija (Sceloporus SPP.).
tíjpani. Quemar.
tikáni. Cuando.,
tikáni uékaka. Cuando a uno lo quieren.
tikápenarheni. Oscuridad.
tikaperheni jurhíateri jimbó. Encandilarse con la luz del sol.
tikáts uirípakata. Chilacayote asado.
tikátsiri pirírakua. Tripas de chilacayote.
tikátsiri shitúrhi. Tripas de chilacayote.
tikísi. Casto.
tikóchani. Hacer gárgaras.
tíkuni. Acalorar.
timápu. Guaje (Lagenaria vulgaris Ser.).
tímbeni. Calliandra anomala Kunth.
tímbin. Añil (Indigafera suffruticosa).
timbíri. Racimo.
timbiríchi. Bromelia karatas L. (planta y fruto semi tropical de sabor agrio).
tímtsikun chhanákua. Jugar con colorines.
tímtsikuni. Juego con ciertos frijoles silvestres llamados patol.
tínakua. Abeja silvestre (variedad muy estimada por los tarascos, quienes comen su miel y la larva asada).
tinákua. Aguijón.
tináran. Acaloramiento.
tinárani. Sudar.
tinárantan. Acaloradamente.
tínd turhípiti. Mosca grande.
tíndi. Mosca (Musca domestica).
tíndi kéri. Mosca grande.
tíndi sapi. Mosquito (Anopheles maculipennis).
tíndi sapíchu. Cierto mosco muy pequeño.
tindí uápu. Ave parecida al zopilote, el extremo de sus alas es de color blanco.
tíndi athí. Araña de patas largas.
tíngini tsipáta. Hierba llamada vara del burro. (propiedades mágicas. medicina se usa contra el dolor de muelas.)
tinguí. Correcamino (Geococeyx mexicanus).
tinguíndini. Hincarse.
tinímu. Escama de pescado.
tínido. Correcamino (Geococeyx mexicanus).
tinirnf. Correcamino (Geococeyx mexicanus).
tínskani. Alumbrar.
tínskua. Rayo de sol.
tinuíshurhini. Arrodillarse, hincarse.
tió shungánda. Copal (Elaphrium jorullense H. B. K.); incienso.
tiósta. Templo.
tiósh akuá. Copal (Elaphrium joruIlense H.B.K.).
tióshu jatsínti. Casamentero.
ttpáchanakua. Bronquitis.
tipáchani. Bronquitis.
tipákuni. Lavativa.
tipákutarakua. Lavativa.
tipárani. Ardor.
tipíchukua karámukukata. Labrados (calzones decorados usados por danzantes).
tipichukua úmukukata. Labrados (calzones decorados usados por danzantes).
tipiparhakuni. Capear.
tipítipátakurhin jarhán. Acurrucar.
típomini. Derramadero.
tipómini. Brotar (relacionado con plantas).
tiréni. Comer un animal.
tirénskua. Cena que una novia da el día de la boda.
tiríap jámani. Cocer elotes.
tiríap kamáta. Atole de elote, sazonado con una hierva llamada anisillo y chile.
tiríap sipáatatsperi. Ladrón de elotes.
tiríapu. Elote.
tiríapu chopéri. Elote duro.
tiríapu jukángarhi. Elote con granos.
tiriapu jukángarhini. Elote con granos.
tiriapu ninfrani. Cocer elotes.
tiríapu pitsipiti. Ladrón de elotes.
tiríapu pukúatatspiri. Ladrón de elotes.
tiríapu shipári. Ladrón de elotes.
tiríapu topéngari. Elote duro.
tiríapu tukémanskata. Elote cocido y secado al sol para usarse al año siguiente.
tiríapu tsiríngarhi. Elote sazón.
tiríapu tsiriri. Elote sazón.
tiríjchakua. Laringe (anatomía).
tirímandu. Pardear la tarde.
tirímarhandini. Pardear la tarde.
tirímarhanskua. Insecto que canta a principio de aguas.
tirínda. Adobe.
tiríndu. Lugar cerca de Charapan; tierra colorada.
tiríngarhitakua. Clavo que sirve para colgar objetos.
tiríngatakuarheni. Levantarse rápidamente.
tiríngini tsitsíki. Planta medicinal del pueblo de Tiríndaro.
tiríni. Marchitar; morir.
tiríntiríndu. Pardear la tarde.
tirípiti. Oro.
tirípu. Cuscuta tinctoria Mart.
tirírerarhu jarhákukata. Agujero del arado donde descansa el timón.
tirírhutarakua. Cordel para el zarzo u otra cosa; zarzo.
tiríti. Marchito.
tiro. Allotoca vivipara.
tirúntsini. Rasparse la frente.
tirúrhuni. Rasparse la frente.
tirhátsiku. Huevos de gato (hierba).
tirhátsikua. Berenjena silvestre.
tirhfamakurhini uintsikurhipani. Juego a manera de volantín.
tirhiani. Heno (Tillandsia usneoides L. Planta medicinal contra la diarrea).
tirhíantsetarakua. Hamaca.
tirhíantsikua. Columpio.
tirhíantsitani. Columpiar, mecer.
tirhímak tshitshiki. Yerba que crece en los pozos.
tirhímakua. Pozo.
tirhimlkua. Pozo.
tirhínarhikuni shindári. Colga r una cuerda.
tirhínarhitani. Colgar cuadros.
tirhínchani. Colgarse algo al cuello.
tirhíndik jukákua. Agujero de la oreja de las mujeres.
tirhíndik tshitahíki. Planta medicinal que sirvo para curar la roña, la planta se hierve y el agua se usa tibia.
tirhíngani. Colgar.
tirhíngarhitani. Colgar cuadros; colgar sobre una pared.
tirhíngatani. Coger, levantar.
tirhíngikua. Todos los órganos interno de la caja torácica.
tirhínguarhikua. Columpio.
tirhínguarhini. Columpiar.
tirhíntsikua. Columpio.
tirhíntsikuatarakua. Hamaca.
tirhíntsini. Columpiar.
tlrhíntsitarakua. Hamaca.
tirhípakata. Colgado.
tirhípakuarhini. Colgado.
tirhípani. Ahorcar, colgar; colgar un cuerda; estrangular.
tirhípatarakua. Gancho de madera para sostener colgajos.
tirhípati. Colgado.
tirhírikuni. Colgado.
tirhfrutani. Colgar; colgar una cuerda.
tirhírutarakua. Gancho de madera para sostener colgajos.
tisíjkarhakua. Pelo de la pierna.
tisijkurhakua. Pelo de la mano.
tisíkuarhani. Pelo de la mano.
tisikurhani. Pelo de la mano.
tisímikua. Barba.
tisímukua. Barbilla.
tisímuti. Bigofón (instrumento musical).
tisínderan. Abigotado.
tisfshurhakua. Pelo de la axila.
tisitarani. Pelo de la pierna.
tisítskua. Pelo púbico.
tishátani. Prender fuego.
tishikuarhakua. Pelo de la mano.
tishíndurhakua. Pelo de la pierna.
tishíndurhani. Pelo de la pierna.
tishíngarhi. Bigofón (instrumento musical).
titiríchi. Dalia silvestre, el tubérculo de esta planta se usa contra mordedura de Vibora.
titíturhí. Pájaro de cabeza prieta que canta en la tarde.
tiuápu. Pájaro de color rojizo con cola grande.
tiuírani uátsapichuni. Cargar un niño.
tiúmpiri. Cuñada de mujer, nuera.
tkánchi. Enramada.
tkápindu. Oscuro.
tkúpu. Mosquito (Anpheles maculipennis).
tóanapu. Anterior; anticuado, antiguo.
tójpani. Pisar en un fogón.
tokojku. Manco.
tokojkuni. Estar manco.
tokóku. Mocho.
tokóndo. Manco.
tokóndu. Cojo.
tokóndutini jarháni. Estar manco.
tokórhuni. Romo.
tokóskani. Animal rabón.
tokóta jarháni. Estar manco.
tokótani. Estar manco.
tokótatini jarhani. Estar manco.
tokótsi. Animal rabón; cojo.
tóksini. Jara (Senecio salignus D.C.).
tóm kuaráki. Jitomate (Lycapersicon esculentum Mill.).
tóma. Tomate verde (Physatis ixocarpa).
tómar tshikuíparhakukata. Cáscara de tomate verde.
tómari jukáparhateri. Cáscara de tomate verde.
tómbirichi. Bellota.
tómer jukáparhata. Cáscara de tomate verde.
tómurhíakua. El otro día.
tóndash. Bordón.
tondásh. Vara clel burro (Settoa glutinosa).
tóndash kupámuri. Bordón de otate.
tongótsi. Manco.
tópakurhini. Reunirse gente.
tór kantsákata. Nombre de una composición musical que se toca el 2 de febrero.
tór uarhákua. Una danza en la cual se usan banderas.
toréskua. Toloache (Datura stramonium. planta medicinal, la cual se le atribuyen muchas propiedades mágicas).
tórini ma símbani. Pelar una caña de maíz.
tosóngarhini. Ciego.
toshónarhini. Tuerto.
tpákua. Llano; valle.
tríg kamáta. Atole de trigo con epazote y chile.
trígu kuátskuni. Sembrar trigo.
túchakuarani. Echar tierra; tapar el trigo cuando se siembra.
tuéshka. Tú.
tuímba. Cuñada; cuñada de mujer; nuera.
tuimbiri. Cuñado.
tuínkua. Cuñada de mujer; nuera.
tuinpiri. Cuñada.
tuiskua. Cuñada.
tújchakukuarheni. Cubrirse todo, taparse todo.
túkuarhani. Arremangarse.
tukúpu tsíkata. Panalero.
tukúpuri. Aguijón.
tukúr terékua. Cuitlacoche (Ustilago maydis; hongo de maíz para tamales que son cocidos en el rescoldo).
tukúri. Búho (Buba virginianus. Ave nocturna que sirve de nahual a los magos. Se le atribuyen poderes
mágicos); nombre e un juguete de barro de color café.
tukurítu. Un helecho parásito que es medicinal. (Se emplea para recobrar el espíritu que se suele perder.)
tukúru. Búho (Bubo virginianus. Ave nocturna que sirve de nahual a los magos. Se le atribuyen poderes mágicas); juguete de barro; nombre de un juguete de barro de color cafe; tecolote.
tukúru sapíchu. Silbato de barro.
tukúsi. Roble (Quercus panduriformis).
túma. Pestaña (anatomía).
tumbí. Joven, jovencito, mancebo, muchacha, varón.
tumbí kashúmbiti. Caballero.
tumbí kéri. Mancebo.
tumbí khéri. Adulto.
tumbí sapíchu. Joven.
tumbí tembúcha. Novio.
tumbí tsiuéri. Joven valiente.
tumbí úkurhi. Joven valiente.
tumbíri. Racimo.
tumbírish úkata. Racimo.
tumína ambétarhlni. Derrochar dinero o riquezas.
tumína ánchitani. Administrar.
tumína jatsíri. Rico, ser rico.
tumínu. Moneda.
tumínu shangátani. Administrar.
túnarikuni. Tapar el trigo cuando se siembra.
túndarheni. Tapar un pozo cuando se planta un árbol.
tundúmukua. Fin de un surco de milpa; punta de un pino.
túndutani. El segundo beneficio que se hace a una milpa.
túngantani. Tapar un pozo cuando se planta un árbol.
tunguántsikua. Cresta.
tunguási. Lunar.
túnikua. Enagua.
túnikua tsikírikata. Enaguas con pliegues.
túnikua urápiti. Prenda de vestir de mujer a manera de fondo (refajo de manta).
tunúch. Olla grande para hacer pozole; tecomate.
tunúch kashúkurhish. Olla mediana para guardar tortillas.
tunúch úri. Alfarero (a).
tunúchi. Olla mediana para guardar tortillas; olla para mojar las manos mientras se muele nixtamal.
tunúchi kéri. Olla grande de barro para el agua que se toma.
tunúnda. Troncón.
tunúnda teréri. Tronco podrido.
tupákash kamáta. Atole de maíz cocido.
tupákua erápani. Divisar un plan.
tupákuni. Sacar un elote y dejar las hojas en la planta.
túparhatani. Detener el agua con tierra para que no entre a la cocina.
tupáta. Tule (Cyperus lacvigatus. Se le atribuyen propiedades medicinales).
tupíkua. Corazón de maguey tatemado; espiga de zacate.
túpu. Ombligo.
túpu incháskuni parhánguarhú. Cortar y enterrar un cordón umbilicaI en el fogón cuando no hay lumbre.
túpu pikúni ka íncháskuni. Cortar y enterrar un cordón umbilical en el fogón cuando no hay lumbre.
túpu pópani. Cortar y enterrar un cordón umbilical en el fogón cuando no hay lumbre.
túpuer sutúrhi tsípekua. Cordón umbilical.
tupúmanku. Madrugada.
tupúmansku. Alba.
tupúmanskua. Alba.
túpun íncháskuni parhánguarhu. Cortar y enterrar un cordón umbilical en el fogón cuando no hay lumbre.
tupúntsi. Blanco; canoso.
tupúntsinia. Estar lleno de canas.
tupúr jauátani. Levantar polvo.
tupútupús. Cosa blanca; variedad de tierra blanca.
túr no shu anápueshka. Desconocer.
turás akúri. Pájaro que come capulines.
turásagarhi. Mal del pinto.
turikata. Abeja negra.
turín jándi. Tierra colorada.
tunírhuni. Rasparse la nariz.
turútarhakua kumánchikuarhu. Interior y centro de una troje.
turútunskani. Gatear.
turúturú. Disparejo.
turútuníndesti. Disparejo.
turháta kamáta. Atole de jilote.
turhátsikua. Berenjena silvestre; huevos de gato (hierba).
túrheni. Tapar.
túrhentani. Cubrir; echar tierra; segundo beneficio que se hace a una milpa.
turhí pápu uarhári. Danza de los negritos que se baila el 6 de enero.
turhi uarháricha. Danza de los negritos que se baila el 6 de enero.
turhíkata. Garrapata (Argas turicata)
turinid. Antropoide; mono.
túrhintani. El segundo beneficio que se hace a una milpa.
túrhínturhínduntani. Oscurecimiento debido a lo nublado en tiempo de aguas.
turhípit kamáta. Atole de cáscara de cacao y maíz.
turhípiti. Negro.
turhípiti jukángarhi. Cara pecosa.
turhípsi. Pájaro de cabeza prieta que canta en la tarde.
turhír atsíkutakua. Incensario.
turhír úni. Brasa; carbón; chahuistle; hacer carbón.
turhíri. Brasa; carbón; chahuistle ; tenazas.
turhís éjpu. Nombre de una hierba,
turhísi. Mestizo.
turhísh. Mestizo.
turhísh uandákua. Español.
turhíshi. Español.
turhúmba úrakua. Torno.
turhúmba úri. Torn ro.
turhúmbu. Pcrinola.
turhúmeni. Atascarse; hundirse en el agua.
túskuni. Enterrar.
tushúnsikua. Cabellera de danzante.
tutúkuni. Tapar un pozo cuando se planta un árbol.
túturiche. Faringe (anatomia),
túturuch. Faringe, laringe (anatomia')
tutuníchikua. Esófago.
túturunchakua. Faringe (anatomia).
tútskua. Mango de arado.
tutsúntsikua. Cabellera de danzante.

TH
thajkí. Joven, muchacho, niño.
thajkísi. Callosidad.
thajtsín charhápu. Frijol silvestre (conocido como patoz).
thajtsín kokótsi. Frijol ayocote (Phaseolus coccineus L.).
thajtsíni. Frijol (Phaseolus vulgaris L.).
thájtsitani. Encimar.
thakári. Pelillo (zaeate).
thakípu. Estropajo de ixtle; hilos enredados.
thakísi. Callo; chaparro; piel dura.
thakójta. Sin piernas.
thám uarhákua. Baile donde actúan dos parejas.
thámu. Cuatro.
thangákuni. Cumplir un año de algo.
thangángarbini. Cuando una mujer o hembra tiene un hijo cada año.
thantsírani. Apuntar con un dedo.
thápuru. En cuatro partes.
tharáskue. Suegro de mujer.
tharépencha. Consejeros de barrio.
tharháskue. Yerno.
tharhátskatini. Persona que lleva un arma en la cintura.
tharhé. Grande; macho, varón.
tharhé khéri. Animal mayor macho.
tharhé uarhákua. Danza de los viejitos que se baila el 6 de enero.
tharhé uarhári. Danzante.
tharhéch chhanáni. Nombre de un juego.
tharhéch uerákuarhu. Alas cuatro a. m.
tharhéchu. Gallo; colorín grande.
tharhékangarhekua jauíri. Cabellera de danzante.
tharhépeni. Envejecer (cuando se trata de un hombre); Oenothera sinuata (planta medicinLll).
tharhépeni tsitsíld. Oenothera sinuata (planta medicinal).'
tharhépiti. Anciano, viejo.
tharhési. Idolo.
tharhéshirani. Criar un niño.
thatsíni charhápiti. Frijol rojo.
thauáatani. Pisar una milpa recién hecha.
thauájpangani. Pisar dentro de un canasto.
thauájpani. Pisar en un fogón.
thauákukata. Callejón de milpa.
thauákuni. Hacer callejones en la milpa.
thauángeni. Poner el pie en el estribo.
thauáni. Trillar.
thauánurhini. Dar puntapiés; empujar con los pies.
thauárheni. Dar puntapiés, patear.
thauáshukuparini. Dar a fuerzas algo; quitar a fuerzas algo.
thauáthauáarhani. Dar muchos puntapiés con coraje.
thauótani. Pisar una milpa recién hecha.
thejkáta. Astilla de un palo.
théjki. Uña.
thejpéni. Juntar; tejer; trenzar.
thejpétseni. Afeitarse (mujer).
thenákua. Aguijón; ponzoña.
thenáni. Cuando un moscQ pica; picar.
thenárhpeni. Picar.
théngsatan éjpuni. Estar cabizbajo.
théni. Olote.
thepájpani. Regar.
thepájpani itsándurhintani. Irrigar.
thepáni. Irrigar, regar.
thepátani. Irrigar, regar.
thepótati. El que riega.
thérantani. Sorprender a una persona.
theténi. Expulsar gases; ventosear.
thíjpani. Tostar.
thijpíchuk karámukukata. Calzón adornado y usado en la danza de los viejitos.
thijpíjchukua. Calzón.
thijtsúni. Amoratarse por un golpe.
thikáarha. Panzón.
thikáts pájpatakata. Chilacayote asado.
thikáts tisfarhakua. Tripas de chllacayote.
thikátsi. Chilacayote (Cucurbita ficifolia Bouche).
thimbíri. Cicatriz.
thingáakuntani. Montón de huesos de un animal que ha muerto.
thingárakua. Calentura; fiebre; tifoidea.
thingárani. Tener fiebre.
thingskua. Luz.
thinskua. Rayo de sol; relumbrar.
thintinmandikuarhu. Oricnte.
thíntskani. Relumbrar.
thirékua. Comida.
thiréngek atáni. Dolor de pecho con fiebre.
thiréni. Comer.
thiréntani. Devorar.
thirérpekuarhu. Cena que una novia da el día de la boda.
thirérpeni. Comida que los dolientes de un difunto daban durante los viernes a los vecinos del barrio.
thirésh phiuíkorheni. Acostarse de lado
tbirúni. Raspar. .
tbirúrarhirakorheni. Arrastrarse
tbirúrhemani. Rozarse. .
thirúrheni. Rozar.
thlrústani. Arrastrar, jalar, tirar fuero te, tirón.
thirúteni. Abrir un elote en hojas.
thihánduni. Quemarse la planta del pie.
thiuírani. Cargar; cargar un niño.
thkándi. Sordo.
thkúmbu. Abeto (Ames religiosa Ch. B.K.).
thkúpu. Zancudo (Anopheles maculipennis).
thojkér ichúskuta. Tortilla gruesa el elote.
thojkér kamáta. Atole de elote duro sazonado con nurhíteni y picante.
thojkéri. Elote casi mazorca.
thójteni. Jara (Senecio salignus D. C.).
thokémani. Enjuagar.
thú. Tú.
thuátani. Escupir.
thuíni. Tiempo ha.
thiska. Cuñada de mujer; nuera.
thujkuni. Arremangarse.
thújpani. Asar carne; cocer alimento debajo de cenizas calientes; enterrar una cosa debajo de cenizas calientes.
thujpikua. Variedad de zacate.
thumbási. Mezquino; verruga.
thunúnda. Troncón de árbol muerto
thupújtsini. Estar lleno de cantls. .
thupúr ápu. Ceniza de fogón.
thupúr auátani. Levantar polvo.
thuphur jápu tsitsíki. Flor de ceniza.
thupúri. Polvo de tierra; variedad de suelo.
thupúthupúsi. Blanco; canoso.
thurháni. Espigar el maíz; jilotear

TS
tsáa. Aquellos.
tsájkamani. Relampaguear en un lugar muy lejos.
tsakáp jatsíntskani. Empedrar; pavimentar.
tsakáp jauángekata. Piedra cóncava para moler barro.
tsakáp kakári. Cantero.
tsakáp márku úni. Amontonar piedras.
tsakáp pikúntani. Desempedrar.
tsakáp phískuntani. Desempedrar.
tsakáp sharhíperaku. Alumbre (piedra para curtir y para agriar harina).
tsakáp tsíntsír. Albañil.
tsakáp ungekata. Piedra cóncava para moler barro.
tsakápekuarhu. Lugar pedregoso; sur.
tsakápendu. Lugar pedregoso; sur.
tsakápu. Piedra.
tsakápu arhákutarakua. Piedra cóncava para moler barro.
tsakápu echéli urhúrakua. Piedra cóncava para moler barro.
tsakápu kutútsitakata. Pirámide.
tsakápu menóngani. Voltear una piedra.
tsakápu pitánskani. Desempedrar.
tsakápu pitántani. Desempedrar.
tsakápu tsipáta. Hierba llamada vara del burro (propiedades mágicas, como medicina se usa contra el dolor de
muelas); plantas muy pequeñas que crecen encima de la piedra (Utricularia vulgaris L.).
tsakápu uirámu. Piedra laja.
tsakápu uirápitish. Piedra laja.
tsakápu uirhípani. Voltear una piedra.
tsakápu umbúku. Mogote; montón de piedras.
tsakáouendini. Lugar pedregoso; sur.
tsakápurhu. Mal país.
tsakáirhi. Tordo (Quiscalus macrourus).
tsáki. Lagartij a (Sceloporus SPP.).
tsáktsa arháni. Brillar.
tsákmti. Traslucir; traspasar el agua.
tsámbasi. Izote (Yucca australis); palma (Acoelorraphe pinza).
tsámperani. Demandar judicialmente.
tsánda. Luz; rayo de sol.
tsánda arháni. Asolearse.
tsándeni. Caluroso; día caluroso.
tsángarhikua. Sueño.
tsángarhini. Soñar.
tsángarhiri. Soñador.
tsanguárani. Alborotarse, brincar.
tsáni. Estar caliente.
tsánku jarháni. Asolearse.
tsankuámini. Flotar.
tsánskakua. Rayo de sol.
tsántani. Asolearse.
tsántsarhukua. Barba de rebozo.
tsántskani. Relumbrar.
tsántskua. Luz.
tsanúangini. Punzar.
tsanuárati. Brincador.
tsanuátsi. Brincador.
tsanúshsanush. Gordolobo (Gnaphalium conoideum); hierba medicinal que se usa para curar heridas.
tsapákurhini. Romperse.
tsapándurhini. Cortar, rasgar, romper.
tsapáni. Romper; romper telas.
tsapántani. Arar de nuevo un terreno.
tsapárhikurhini. Rasgar.
tsáueni. Calentura.
tsapírhati úntani. Despedazar.
tsápki. Águila (Buteo SPP.); gavilán (Pandion SPP.); gavilancillo.
tsaráli. Costal mal hecho.
tsárati. Cristal; vidrio.
tsarhákata tsitsíki. Hierba llamada vara del burro (mágica, como medicina se usa contra el dolor de muelas).
tsarháni. Colar.
tsarhárhukuni. Colar.
tsarhátsikuni. Colar.
tsátsini. Asolearse.
tsátsitani. Asolearse.
tsauándu. Pájaro rayado parecido a la codorniz.
tsauápchani. Persona con cuello delgado.
tsauáperani. Adelgazar.
tsauápet jarháni. Estar delgado (objetos).
tsauápini. Estar delgado (obietos).
tsauápiti úrhukuni. Tejido fino.
tsauátsauákuntani. Adelgazar.
tsé. Adiós; buenas noches; buenas tardes; buenos días.
tséakuni. Ensartar.
tsekándipuni. Resbaloso.
tsekándukuni. Hachear un árbol.
tsekánskani. Picar en el suelo.
tsekántani. Amasar.
tsekáparhakuni. Astillar un palo.
tsekárheni. Hachear; labrar; picar.
tsekéntani. Cojear.
tsékua. Balanza.
tsémukua. Sabor.
tsémuni. Cucharear, probar.
tsénarhen jeréresh. Despertar repentinamente.
tsénarheni. Despertarse.
tsénarhentani. Despertar.
tséndakuntani. Imitar, mofar.
tsenékorhetin phakháni. Empujar de punta.
tsenémiti. Brilloso.
tsengéjtani. Renguear.
tséngetakua. Balanza.
tséngetarakua. Instrumento de madera que forma parte del telar de cintura.
tsengétperakua. Juego llamado sube y baja.
tsensúngaramba. Cierta flor silvestre de color rojo.
tséntsenkuni. Dudar.
tsepériri tupúri. Polvo de polilla.
tsepórheni. Roer.
tsepúkuarheni. Migaja.
tsepúndurhini. Despedazar.
tserápapu. Pájaro llamado coa (es un ave de muchos colores y es más grande que el pichón).
tseráperakua. Jarra de barro.
tserép apúre. Nombre de un pajarito de color verde, amarillo y rojo.
tserépapa. Pájaro llamado coa (es un ave de muchos colores y es más grande que el pichón).
tséretari. Falso medidor (Remigia repanda Hubner).
tsérikata. A la medida.
tséritakua. Instrumento para medir.
tséritarakua. Instrumento para medir.
tséritperi. Falso medidor (Remigia repanda Hubner).
tserónduni. Rasparsc la planta del pie.
tserórheni. Rasgufi.ar.
tsérpiri. Falso m diclor (Remigia repanda hubner).
tserhéni. Acabarse la ropa.
tsérhukua. Frente (anatomía).
tsérhukua kéri jukári. Frente ancha
tsési pakárakuni. A la medida.
tseshékuarhini. Cortejar a una muchacha.
tsetándukuni. Machucar.
tsétpiri. Animal que avisa agüeros.
tsétsepaakurhani. Milpa rala.
tsetsúnarheni. Amoratarse por un golpe.
tsiiumarhani. Cuando una mujer esta mal sentada y está enseñando su partes genitales.
tsiiúndak úri. El que hace clavos.
tsiiúndakata. Clavo grande de madera; clavo de madera hecho de ocote.
tsiiúndeni. Encuclillado.
tsiiundintini. Encuclillado.
tsijkíni. Brotar (relacionado can plantas); prender (relacionado con plantas).
tsíjpati. Echado a perder; el que ha echado a perder algo; resgatón.
tsijtíni. Agradable.
tsikáchatarakua. Pantorrilla.
tsikájtakua. Pierna.
tsikájtakuarh anápu úni. Fémur (Anatomía).
tsikákarhani. Piso resbaloso.
tsikákorhini. Doblarse.
tsikákuni. Doblar, plegar.
tsikákurhini. Doblarse; retorcerse.
tsikándini. Piso resbaloso, resbaloso.
tsikánditini jarháni. Estar resbalo o,
tsikánditini jarháni echérindu. Estar liso el suelo.
tsikándurhini. Doblar tela
tsikángirhitani. Embarrar.
tsikáni. Doblar, plegar.
tsikántani. Enrollar.
tsikántani pirúkua. Enrollar hilos de algodón.
tsikápakuni. Plegar.
tsikárani. Amasar.
tsikárani kurhínda úkua. Amasar harina para el pan.
tsikárhikorhini. Picar un cuerpo.
tsikárhukuni. Bastillar.
tsíkat ambási. Guajolote (Meleagris gallopavo silvestris).
tsíkat jarhákimi. Cuando escarba la gallina.
tsíkat jatákua. Gallinero.
tsikata. Gallina (Gallus domesticus ).
tsíkata pipí sapírhatichani pitoni. Gallina empollando.
tsíkata pipichuchani pikota. Gallina empollando.
tsíkata piton. Gallina empollando.
tsíkata shiuínskani. Cuando se baña la gallina en tierra.
tsíkata tsluínskani. Cuando se baña la gallina en tierra.
tsíkata uasháuasháraskua. Nido de gallina para empollar.
tsikátakua iórhati. Pierna larga.
tsikátakua iósti. Pierna larga.
tsikátakuarhu andáchakueri. Parte posterior de la pierna.
tsikátarhani. Resbalar, resbalarse.
tsikíani. Tupido.
tsikíata. Canasto de carrizo.
tsikíata kanúnu. Canasto de carrizo.
tsikíata tiriútakua. Cesto de carrizo.
tsikíata úkua. Carrizo (Arundo Donax L.).
tsikíkua.Almendra de capulín o de cualquier otra semilla; corazón de maíz; germen; membranas en donde se
adhieren las semillas de calabaza o chilacayote; retoño de una planta; savia.
tsikíkua tsírir. Almendra de maíz.
tsikíkukata. Nudo.
tsikíkukua. Nudo.
tsikíkuni. Apretar algo con la mano; apretar una bola; apretar con uña.
tsikikurhini. Apretar; nudo.
tsikím jójcha. Aveque se parece al águila, come tuzas.
tsikímuni. Apretar los dientes.
tsikín tsikíkua. Germinar una planta.
tsikineni. Apretado.
tsikíngarhikuni. Olán.
tsikini ikárakua. Brotar (relacionado con plantas); prender (relacionado con plantas).
tsikíni tsitsiki. Germinar una planta.
tsikínskua. Retoño de una planta.
tsikíntani. Brotar (relacUmado con plantas); prender (relacionado con plantas) ; retoñar; volver a nacer planta.
tsikíntanirhani. Cuando una planta retoña.
tsikípendeni. Mirasol (planta medicinal; sirve para curar granos y tumores).
tsikípu. Hueso de fruta, semilla.
tsikipu uikushiri. Hueso de mamey.
tsikípuri jukáparhata. Concha de la semilla de mamey.
tsilárani. Hacer crecer; plantar, plantar plantas.
tsikítsini. Apretar la tierra.
tsikítsintani. Nombre de una planta.
tsíkorheni. Yerba mora (Solanum nigrum. muy usos medicinal, se cuece y agua se baña a los niños con fiebre).
tsíkua. Corazón de maíz; germen.
tsikuárhitani. Salpicar con agua.
tsikuínduni. Rasparse la planta del pie.
tsikúmikua. Acalambrarse.
tsikúndurhukua chanchákirlcba. Preñez (en animales).
tsimá. Aquellos.
tsimá amámba. La madre.
tsimájku. Ellos también.
tsimán júshkua jukári. Tejado de dos aguas o lados.
tsimánd atákata. Pintar por segunda vez.
tsimándarhikua. Segundo.
tsimáni. Dos.
tsimáni iújtatarakua. Tejado de dos aguas o lados.
tsimáni jurhájkupatani. Primo segundo.
tsimáni karhátantani urhúni. Remoler.
tsimárhani. Juntos, los dos.
tsimárhani kúnkuerheni. Juntos, los dos.
tsimárhani máku jákuani. Nivelar dos objetos.
tsimárhani máku jásh kúngurhìni. Juntos.
tsimárhandan ís. Por dos lados.
tsimárhu. Entre dos.
tsimátish. Ellos también.
tsimbénkurhakua. Padrastro.
tsimécha. Aquéllos; éstas; los que.
tsimek arháni. Gritar, hablar fuerte.
tsímeni. Derramar.
tsimí. Esos; mestizo.
tsimícha. Estos.
tsimíni. Hasta por allí; por ello; por eso.
tsimópuri ísh. Por dos lados.
tsimórkandani. Por dos lados.
tsímukuen arháni. Gritando feo.
tsinájpiri. Curandero, médico.
tsinákua. Curación.
tsinápiri sési jásh. Calandria (Icterus galvula. Come abejas süvestres).
tsínchekuerheni. Perdición.
tsinchikua. Perdición.
tsínchikurhini. Perderse.
tsínchini. Perderse.
tsíndi. Viuda, viudo.
tsindini acháti. Viudo.
tsíndini uariúti. Viuda.
tsíngarheni. Despertar, despertarse.
tsíngetakua. Encorvarse.
tsingétani pamérakua jimbó. Encorvado por dolor.
tsinguntani. Encaminar.
tsini ambé ma tsiútaska. Cuando uno pierde algo personalmente.
tsinjeni. Aberrar.
tsinkútkungarhini. Afilado (persona).
tsinsperakuarhu. Día de despedida de los músicos que tocan en grandes fiestas titulares.
tsintani. Revivir.
tsintsícha tsakápuiri. Construir casas de piedra.
tsintsíkat úni. Construir pared.
tsintsíkata. Pared de piedra.
tsintsíkateri. Casa de piedra.
tsintsíni. Cercar; construir casas de piedra.
tsintsíri. Albañil.
tsintsíri siúniri. Alvéolo del diente.
tsintsíri úka. Albañil.
tsintsíri úri. Albañil.
tsintsúni. Colibrí (Campylopterus helmincucurus); miembro viril.
tsípa. Madrugada.
tsipájpatspeni. Echar a perder; violar a una mujer.
tsípakata jarháni. Echado a perder.
tsipáki. Atlatl.
tsipákuarhu. Floripondio (Datura arbórea Lin.).
tsípakuni. Echado a perder.
tsipakurhishkata. Echar a perder.
tsipámbeni. Amarillearse la milpa por falta de lluvias.
tsipámbingarhi. Amarillento.
tsipámbingarhuini. Amarillearse.
tsipámbini. Amarillearse.
tsipámbiti. Amarillento, amarillo color amarillo.
tsipámingarhin. Amarillento.
tsipámingarhin itsí kuarátakuni. Amarillearse la milpa por falta de lluvias.
tsipámsi. Amarillento.
tsípani. Manchar.
tsipáni. Maíz tostado hecho flor.
tsípani uarhini. Desvirgar a una señorita.
tsípani uátsini. Desvirgar a una señorita.
tsipápingarhin jarháni. Amarillearse.
tsipasti. El que ha echado a perder algo.
tsipáta. Maíz tostado de grano de mazorca o de elote (esquile); flor de calabaza; flor de chilacayote.
tsipáta patsimuri. Planta medicinal de la región del lago de patzcuaro.
tsipatakurhini. Despertar repentinamente.
tsipátani. Botón de flor.
tsípatini jatsíni. Echar a perder.
tsípatspeni. Violar a una mujer.
tsípekorheni. Gozar, recrearse; vivir.
tsípekua. Alegría, risa; la vida, vida,
tsípekuarheni. Deleite, gozar; vivir.
tsípekuarhin. Alegría; la vida.
tsípekuarhita. Alegría; la vida.
tsípenarhini. Risa.
tsípeni. Alegrarse, alegre, alegría, contento, estar feliz, gozar, recrearse; reír; vivir; la vida.
tsípeparini. Riéndose.
tsípesh jaká. Estar vivo.
tsípik ingúni arhásti. Está vivo.
tsípikua. Alegría; la vida.
tsípikua jatsíaka. Tener ganas.
tsípikuari. Dichoso.
tsípikuarhini. Gustar.
tsípikurhini. Gozar; vivir.
tsípikurhiti. Persona alegre.
tsipikurhitini jarháni. Contento, estar feliz.
tsipímuni. Sonreír.
tsípin chupiri. Chispa.
tsípini. Gustar; mosquito (Anopheles maculipennis ).
tsipirikuarhen sési. Aroma.
tsipirhuni. Astillarse la frente.
tsípit kamáta. Atole de maíz crudo molido y luego cocido.
tsipitakuni. Astillar un palo.
tsipítani. Astillar; labrar o pulir madera; limpiar palos.
tsipitastia. Astilla de un palo,
tsipítata. Astilla de un palo.
tsípiten jarhásti. Está vivo.
tsípiti. Crudo; estar vivo.
tsípiti jarháni. Estar vivo.
tsípiti jarhásti. Está vivo.
tsípitinl jarháni. Estar vivo.
tsípitku jarhásti. Está vivo.
tsípku. En la madrugada, madrugada, temprano.
tsír atsín. Depositar una semilla en el hoyo; sembrar maíz.
tsír atsíni. Sembrar.
tsír jarháati. Maíz picado.
tsír jatsíkua. Tiempo para sembrar maíz.
tsír kamata. Atole de maíz crudo, molido y luego cocido.
tsír kóngarhi. Maiz ancho de tierra caliente.
tsír kundási. Teozintle (Euchlaena mexicana schrad).
tsír ma charápini. Reventar un grano.
tsír pliúkata. Maíz desgranado.
tsir tamápu. Maíz viejo.
tsír théni tsauápiti jatári. Maíz pipitillo (maíz con olote delgado).
tsír tséretatarakua. Medida de madera para medir maíz.
tsír tsipámbiti. Maíz amarillo.
tsír tsiránski. Maíz azul.
tsirák atári. Niño que tiene lombrices.
tsirákua jatári. Niño que tiene lombrices.
tsirákuarheta jarháni. Estar frío.
tsirákuarhisti. Hacer .frío.
tsirákuerhikua. Escalofrío; paludismo.
tsirángeni. Azul, color azul; maíz azul; maíz mosqueado (maíz dulce que se siembra en laderas); maíz pinto (maíz dulce que se siembra en laderas); mazorca de maíz de color azul.
tsirángi. Mazorca de maíz de color azul.
tsirángksi. Azul; maíz azul; mazorca de maíz de color azul.
tsirántsirámashikua. Escalofrío; paludismo.
tsirápendu. Húmedo.
tsirápini. Siempreviva (planta medicinal).
tsirápini tsitsíki. Planta medicinal.
tsirápitini jarháni. Estar frío.
tsirápsikurhini. Fresco.
tsirár jáshintani. Escalofrío; paludismo; resfriarse.
tsirár jatsíni. Calosfrío.
tsirár piráni. Calosfdo.
tsirárangashini. Escalofrío; paludismo.
tsirárangini. Resfriado en el pecho.
tsirárashikua. Escalofrío; paludismo.
tsirárashikuarheni. Resfriarse.
tsirárashin. Escalofrío; paludismo.
tsirárashini. Calosfrío; resfriado.
tsirárikuarheni. Temblar de frío; tener frío.
tsirárikuarheni chétapu jimbó. Temblar de miedo.
tsiráta. Corteza.
tsiréri. Harina de maíz o trigo; masa de maíz o trigo.
tsiréri úntani. Amasar.
tsíri. Crudo; maíz (Zea mays L. planta tiene espíritu que ofende y duerme, por padre al maiz color rojo); pulga.
tsíri charhápiti. Maíz colorado (el padre y protector de todas las otras variedades de maíz); mazorca roja.
tsíri jatsíkua. Semilla.
tsíri jatsikuestia. Tiempo para sembrar maíz.
tsíri jatsíntani. Resembrar.
tsíri karhíngini. Secarse el maíz por falta de lluvias.
tsíri kónarhi. Maíz ancho de tierra caliente.
tsíri kórhati. Maíz ancho de tierra caliente.
tsíri pashínarhi. Maíz arrugado.
tsíri sepéri. Maíz picado.
tsíri shashóngarhi. Maíz arrugado.
tsíri turhípiti. Maíz negro.
tsíri tsapíngarhi. Maíz pipitillo (maíz con olote delgado).
tsíri tsepéri. Maíz picado.
tsíri tsepéri akáta. Maíz picado.
tsúi tsikíklngarhi. Maíz arrugado.